IPTPB1/4511-413/15-5/MH | Interpretacja indywidualna

Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1 pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-413/15-5/MHinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cena rynkowa
 3. darowizna
 4. koszt
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wycena
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-413/15-2/MH, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 września 2015 r. (data doręczenia 1 października 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 5 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Przedsiębiorstwo”). Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”). Z kolei w myśl art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że będzie kontynuował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa polegającą głównie na zarządzaniu znakami towarowymi.

W skład Przedsiębiorstwa będą wchodzić między innymi prawa majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, ze zm., dalej: „Prawo własności przemysłowej”), w postaci praw ochronnych na znaki towarowe (dalej: „Znaki” lub „Znaki towarowe”).

Na Przedsiębiorstwo składać się będzie następujący majątek:

 • umowy licencyjne na korzystanie ze Znaków towarowych;
 • zespół pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa;
 • składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych, w tym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego (niebędące środkami trwałymi), w szczególności takie aktywa jak: Znaki towarowe, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy i sprzęt biurowy;
 • należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą;
 • środki pieniężne na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

W ramach Przedsiębiorstwa prowadzona będzie ewidencja rachunkowa umożliwiająca przypisanie do Przedsiębiorstwa generowanych przez nie przychodów i kosztów. W szczególności, do Przedsiębiorstwa przypisywane będą przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie Znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej Znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zostanie przekazane do majątku Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza następnie wykorzystywać Przedsiębiorstwo w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wartość składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zostanie wskazana w umowie darowizny i będzie odpowiadać ich wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego specjalistę. Następnie składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa zostaną wprowadzone do stosownych ewidencji, w tym ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozpocznie wówczas dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych. Niezwłocznie po otrzymaniu składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca dokona zmiany przedmiotu działalności na zakres uwzględniający udzielanie licencji – w konsekwencji przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie między innymi dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.

Niezależnie od powyższego, zamiast wykorzystania Znaków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie Znaków w ramach spółki osobowej (w tym spółki cywilnej, dalej: „Spółka”). W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa do Spółki, zostanie On jej wspólnikiem posiadającym udział w jej zyskach i stratach, ewentualnie Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do Spółki, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. W takiej sytuacji składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa wcześniej wykorzystywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zostaną w pierwszym etapie również wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Następnie po otrzymaniu aportu Spółka wprowadzi składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa do swojej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych składników, w szczególności od Znaków. W dniu przyjęcia Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa do używania przez Wnioskodawcę lub Spółkę będą nadawały się one do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, a wartość przekroczy 3 500 zł.

Wnioskodawca podkreśla, że Znaki nie podlegały wcześniej amortyzacji.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 października 2015 r., Wnioskodawca dodał, że:

 1. Prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie doradztwa strategicznego i doradztwa technologiczno-produkcyjnego. Działalność prowadzona jest od 29 stycznia 2014 r.
 2. Osiągany przychód z prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza według liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.
 3. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 4. Nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ze względu na czasowy brak środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności. W momencie wprowadzenia Znaków do działalności gospodarczej, stosowna ewidencja będzie prowadzona przez Wnioskodawcę, a wartości niematerialne i prawne zostaną w niej ujęte.
 5. Posiada udziały w następujących spółkach:
  • A Spółka z siedzibą w A – 40,08% udziałów;
  • B Spółka z siedzibą w B – 99,097% udziałów;
  • C Spółka z siedzibą w C – 7,2561% udziałów;
  • D Spółka z siedzibą w D – 95% udziałów;
  • E Spółka z siedzibą w E – 99,9993% udziałów;
  Ponadto Wnioskodawca jest komandytariuszem w Spółce F Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w F.
  Spółka, do której mogą zostać wniesione Znaki, nie została jeszcze założona, ale Wnioskodawca planuje założyć taką Spółkę w formie spółki osobowej. Jednocześnie, Wnioskodawca nie planuje nabycia udziałów w innych spółkach, ale może się to zmienić w przyszłości.
 1. Znaki towarowe mają postać słowno-graficzną.
 2. Towarami określanymi przez znaki towarowe są płytki ceramiczne.
 3. Znaki towarowe spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno na moment darowizny, jak i aportu.
 4. Otrzyma darowiznę od małżonki.
 5. Przed darowizną, znaki towarowe będą ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Sformułowanie, że „przedsiębiorstwo zostanie przekazane do majątku Wnioskodawcy” oznacza, że Wnioskodawca stanie się właścicielem przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza kontynuować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i w tym zakresie przedsiębiorstwo będzie wykorzystywane w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 22g ust. 15 tej ustawy...
 2. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1 pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa, określona zgodnie z art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”)

Składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, w tym Znaki zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, to spółka (a nie jej wspólnicy) prowadzi ewidencje księgowe (w tym księgi podatkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a także dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast wspólnicy tej spółki (w ustawowych granicach) zaliczają do swoich kosztów uzyskania przychodu przypadającą na nich część dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych. Znaki towarowe wchodzące w skład otrzymanego Przedsiębiorstwa spełniają warunki uznania ich za wartości niematerialne i prawne i mogą podlegać amortyzacji. W związku z tym, niezbędne jest ustalenie wartości, od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową składników majątku wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, tj. Znaków towarowych, od których Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych będzie wartość Znaków wynikająca z ewidencji działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. w analizowanym przypadku wartość rynkowa, określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 12 oraz art. 22g ust. 14a ustawy o PIT.

Zgodnie z uregulowaniami art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się do spółek niebędących osobami prawnymi.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 14a ustawy o PIT, cytowany wyżej przepis stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Powyższe przepisy wskazują więc, że w przypadku nabycia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu który dokonuje wniesienia wkładu.

Zatem, w przypadku wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki, zastosowanie znajdzie zasada kontynuacji – środki trwale i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład Przedsiębiorstwa powinny zachować wartość początkową wynikającą z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład do Spółki.

W analizowanym przypadku podmiotem wnoszącym wkład w postaci Przedsiębiorstwa będzie Wnioskodawca, który nabędzie Przedsiębiorstwo w drodze darowizny. W ewidencji podatkowej Wnioskodawcy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (w tym Znaków) ustalona zostanie w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT, tj. według ich wartości rynkowej. Z powyższych powodów wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (tj. Znaków) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa będzie stanowić ich wartość rynkowa, określona w ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przed wniesieniem Przedsiębiorstwa do Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że wartości rynkowe składników wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zostaną określone na dzień wniesienia wkładu i będą odpowiadać wartości z dnia dokonania darowizny.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2014 r., Nr IBPBI/1/415-369/14/ESZ.

Podsumowując, należy uznać, że wartość początkowa Znaków towarowych, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, które zostaną wniesione jako wkład do Spółki przez Wnioskodawcę, powinna zostać ustalona w wysokości odpowiadającej wartości wprowadzonej do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy jeszcze przed wniesieniem wkładu, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT, tj. według wartości rynkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.