IPPB5/4510-689/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Ulga na nabycie nowej technologii.
IPPB5/4510-689/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nowe technologie
 3. podstawa opodatkowania
 4. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wydatki poniesione na zakup, instalację i wdrożenie Systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowej technologii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca lub Spółka jest liderem usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Spółka wspiera klientów w zakresie analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą oraz integracji i utrzymania systemów. Realizuje projekty dla wiodących firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu oraz FMCG.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka postanowiła nabyć i wdrożyć nowy system informatyczny, który odpowiadałby standardom współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Spółka podpisała umowę na zakup systemu komputerowego (licencję) z zewnętrznym podmiotem profesjonalnie zajmującym się dostawą tego typu rozwiązań, a następnie we własnym zakresie, wykorzystując własny wykwalifikowany zespół, dokonała instalacji i wdrożeń nabytego systemu.

Spółka zakupiła od zewnętrznego podmiotu licencję na korzystanie z wybranych modułów systemu informatycznego M. (dalej również jako: System) oraz poniosła wydatki związane z wdrożeniem wspomnianego Systemu i jego adaptacją do konkretnych, specyficznych potrzeb Spółki. Powyższe nabycie miało na celu usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz Spółki. Nakłady te zostały ujęte wraz z wartością nabytej licencji. System został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej również jako: Ewidencja) Spółki w dniu 30 września 2013 roku. Rok podatkowy Spółki nie pokrywa się rokiem kalendarzowym, tj. trwa od kwietnia danego roku kalendarzowego do marca roku następnego.

Na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej (dalej również jako: WNiP) w postaci Systemu składają się przede wszystkim następujące klasy wydatków dokumentowane fakturami wystawionymi na Spółkę:

  1. Licencja Systemu od M. dla wszystkich inżynierów,
  2. Opłaty roczne, związane z utrzymaniem licencji (maintenance) naliczone do czasu przyjęcia Systemu do Ewidencji,
  3. Koszty projektu, związanego z wdrożeniem systemu w formie kosztów pracy zespołu projektowego w tym:
   • Przygotowanie prac wdrożeniowych,
   • Przeprowadzenie analizy,
   • Przygotowanie projektu wdrożenia,
   • Weryfikacja koncepcji przyjętych na wcześniejszych etapach wdrożenia,
   • Instalacja prototypu systemu,
   • Wykonanie zmian programistycznych związanych z realizacją projektu wdrożenia zgodnego z wynikami analizy,
   • Testy wprowadzonych zmian programistycznych oraz parametryzacji,
   • Realizacja i walidacja prototypu,
   • Szkolenie użytkowników,
   • Instalacja systemu produkcyjnego,
   • Wsparcie zespołu projektowego przy starcie i początkowej eksploatacji systemu (rozruchu systemu),
  4. Rozszerzenia i dostosowywanie zaimplementowanej wersji Systemu do potrzeb Spółki.

Nabyty przez Wnioskodawcę System jest oprogramowaniem, przeznaczonym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning - ERP), którego celem jest zwiększenie wydajności operacyjnej firmy w szeregu obszarów, w tym zarządzania finansami, sprzedaży i marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektami i ich obsługi księgowej, zarządzania kapitałem ludzkim, produkcji, zarządzania serwisem oraz raportowania, w tym również dla osób zarządzających.

Systemy informatyczne typu ERP, takie jak nabyty System, umożliwiają firmom planowanie i przegląd wydajności całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych jego jednostek, a także pomagają w optymalizacji kosztów pracy poprzez automatyzację niektórych elementów procesów biznesowych.

Systemy typu ERP podczas implementacji wymagają dostosowania zarówno do specyfiki przedsiębiorstwa jak i do systemu prawnego kraju, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Dla ułatwienia tego procesu System oprócz wbudowanych pakietów lokalizacyjnych oraz dużej konfigurowalności umożliwia współpracę z zewnętrznymi aplikacjami, które mogą być tworzone w fazie implementacji lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców. System wykorzystywany w Spółce został zmodyfikowany w wybranych obszarach gdyż standard aplikacji producenta tylko w niewielkim stopniu spełniał specyficzne oczekiwania Wnioskodawcy i obejmował rozszerzenia i dostosowywanie zaimplementowanej wersji systemu do potrzeb Spółki w zakresie:

  1. rejestracji czasu pracy (wprowadzanie czasu pracy w kontekście projektów i zadań, kontroli zarejestrowanego czasu pracy, zmiany okresów wprowadzania czasu pracy na miesięczne, modyfikację mechanizmu wyliczania kosztów czasu pracy dla pracowników i podwykonawców
  2. w obszarze kolekcji i billingu dotyczącej mechanizmów dekretacji kosztów na poszczególne projekty;
  3. fakturowania projektów, w tym umożliwienia obsługi wielu formatów faktur wymaganych przez naszych kontrahentów oraz wystawiania faktur korekt w module zarządzania projektami;
  4. rejestracji i akceptacji kosztów w tym rejestru dokumentów przychodzących oraz przepływu pracy na dokumentach (funkcjonalność stworzona od zera), akceptacji poprawności dokumentów pod kątem księgowym i administracyjnym oraz generowania wierszy dokumentów (alokacja kosztu na centra kosztowe/projekty) w zależności od zaraportowanego czasu pracy przez inżynierów;
  5. uwzględniania stawek w jednostce MD (koszt dzienny, osobodzień, Man-Day) specyficznej dla Spółki lub godzinowej, z funkcją przeliczenia, po stronie kosztowej i przychodowej;
  6. specyficzne modele fakturowania klientów, uwzględniające fakturowanie typu: Time Materiał (Czas i Materiały), Fixed-Price (Stała Cena);
  7. wprowadzenie różnych modeli rozliczeniowych klientów:
   • Rozliczanie prac zespołu na podstawie stawki uśrednionej;
   • Rozliczanie prac na zasadzie Time Material według stawki za dzień (lub godzinę) obowiązującej za dany profil;
   • Rozliczanie prac na zasadzie Time Material według indywidualnej stawki za dzień (lub za godzinę) konkretnego zasobu;
   • Rozliczanie prac za pomocą ryczałtowych stawek miesięcznych;
  8. uwzględnienia podziału na projekty Billable (do zafakturowania) i Non-billable (nie do zafakturowania, np. bez projektu, pre-sales), charakterystyczne dla działalności Spółki;
  9. stworzenia mechanizmu umożliwiającego wyliczanie kosztów dziennych i wewnętrznych stawek rozliczeniowych z wynagrodzeń pracowników z możliwością uwzględnienia narzutów kosztów strukturalnych;
  10. wprowadzenia cenników uwzględniających automatyczne wyliczenia kosztowe czasu pracy raportowanego na projekty za nadgodziny, dyżury (z możliwością refaktury);
  11. możliwość realizacji projektów na rzecz kilku spółek, bez zmiany analityki projektowej:
   • Procentowe rozbicie faktury sprzedaży na kilka spółek;
   • Możliwość zafakturowania tego samego projektu w różnych walutach;
  12. rozliczenie pracy w toku;
  13. rezerwy na koszty;
  14. rezerwy na przychody niefakturowane;
  15. stworzenie od zera modułu danych umożliwiającego import danych do AX z różnych źródeł – zewnętrznych systemów (baz danych) i plików (różnego rodzaju). Moduł wykorzystywany jest do importu bilansu otwarcia, do importu faktur zbiorczych, faktur masowych, listy płac, rezerw urlopowych. Przez moduł danych realizowany jest import danych z wierszy excel do arkuszy finansowych i faktur – klucz alokacji kosztów;
  16. automatyzacji procesu zatrudniania pracownika obejmującego całą integrację z systemami uwierzytelniania (proces zatrudniania pracownika, inicjowany przez system CRM. Dane zatrudnionego kandydata trafiają automatycznie do systemu M. Dynamics AX, następnie z tego systemu po wykonaniu czynności związanych z zatrudnieniem, dane trafiają zwrotnie do systemu CRM oraz Active Directory, gdzie tworzone jest konto domenowe, które następnie popularyzuje dane o pracowniku do wszystkich systemów wewnętrznych, wyświetlających dane z Active Directory. Po założeniu konta w Active Directory dane o pracowniku wracają do AX, w którym zakładany jest użytkownik AX. W tym obszarze również wykonano zmiany związane z połączeniem użytkownika AX z danymi pracownika – całość integracji i zmian stworzono od zera. Proces został zbudowany na podstawie szyny danych. Import danych do AX z połączeniem użytkownika z danymi pracownika – stworzone od zera);
  17. kosztów pracownika w celu dostosowania sposobu księgowania i raportowania tych kosztów w sposób specyficzny dla firmy usługowej (rozróżnienie kosztów rzeczywistych, zastosowanie stawki ADC – autorskiego rozwiązania biznesowego Spółki, stawki standardowe dla wybranych projektów – rozwiązanie stworzone od zera;
  18. automatyczne zaczytywanie średnich kursów NBP dla walut z tabeli A i B, z uwzględnieniem zastosowanego w systemie przelicznika kursu (1 lub 100) – dla faktur zagranicznych;
  19. możliwość połączenia się z systemem VIES, w celu sprawdzenia NIP-u zagranicznego dostawcy;
  20. wprowadzenia modułu umowy z podwykonawcami, zbiorczych kompensat oraz rozgraniczenia na pracowników, podwykonawców, umowy cywilnoprawne (standard nie obsługiwał umów cywilnoprawnych) oraz nie obsługiwał podwykonawców zgodnie z procedurami Wnioskodawcy;
  21. mechanizm automatycznego sprawdzania faktur podwykonawców na podstawie zaraportowanego czasu pracy – rozwiązanie stworzone od zera;
  22. wprowadzenie funkcjonalności homebankingu w zakresie importu wyciągu bankowego, mapy ID transakcji z wyciągu z kontami księgi głównej, parowanie transakcji, identyfikowanie kont typu Odbiorca, Dostawca;
  23. poprawy w module zarządzania środkami trwałymi, możliwość księgowania operacji typu: zwiększenia, zmniejszenia, likwidacja, sprzedaż, korekta wartości, korekta amortyzacji pod tą samą datą co zaksięgowana amortyzacja;
  24. w ramach projektu zostały również stworzone od zera narzędzia optymalizujące proces development oraz wspierające analizę. Za pomocą tych narzędzi prowadzona jest również dokumentacja modyfikacji.

W niektórych obszarach System jest dalej modyfikowany. Innowacyjność Systemu w dużej mierze polega na automatyzacji prowadzonych działań operacyjnych, czyli całego procesu począwszy od oferty, poprzez zatrudnienie, zbieranie danych, billing, fakturowanie aż po controlling. Spółka podkreśla, że nie było na rynku takiego rozwiązania, które w pełni spełniałoby oczekiwania Wnioskodawcy i wspierało procesy w Spółce. Nabyta i wdrożona przez Wnioskodawcę wersja Systemu wprowadza innowacyjność w następujących obszarach:

 • interfejs użytkownika bazujący na rolach biznesowych (RoleTailored);
 • specjalistyczne dostosowanie funkcjonalne do wymagań poszczególnych branż;
 • podstawowy obszar działań ERP;
 • elastyczne narzędzia raportowania oparte na Business Intelligence;
 • integracja z innymi narzędziami wspomagającymi wzrost produktywności przedsiębiorstwa;
 • automatyzacja działań operacyjnych;
 • zarządzanie kadrami;
 • otwartość kodu źródłowego i zintegrowane środowisko programistyczne.

W celu potwierdzenia charakterystyki nabytego i wdrożonego Systemu, Spółka zleciła niezależnej od niej jednostce naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) przygotowanie opinii, której celem jest ocena, czy wartości niematerialne i prawne ujęte w Ewidencji Spółki są innowacyjne w rozumieniu przepisów UPDOP.

Pozytwna opinia została wystawiona przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki j, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a) ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. podstawową jednostkę organizacyjną tej uczelni w rozumieniu jej statutu, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Powyższe potwierdza zapis § 21 Statutu Politechniki j uchwalonego na posiedzeniu Senatu Politechniki j w dniu 28 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami), który stanowi, że podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki j są wydziały i kolegia.

W toku przeprowadzonej analizy, jednoznacznie potwierdzono, że „system M. 2012 jest technologią nową w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych”, opiniowana wersja M. została poddana modyfikacjom wykonanym przez firmę X, które „usprawniają (...) funkcjonowanie systemów w obszarach istotnych dla tej firmy i jednocześnie dodatkowo zwiększają innowacyjność omawianego rozwiązania informatycznego”. Jednocześnie potwierdzono, że „system M. nie jest stosowany na świecie dłużej niż 5 lat (...)”.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

 • Spółka nie prowadzi ani nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w roku obecnym, ani w latach poprzednich.
 • Spółka nie ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, ani o zwrot wydatków na nową technologię, o których mowa w zapytaniu, z innych źródeł w jakiejkolwiek formie.
 • Przedmiot zapytania wniosku dotyczy kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, podlegających uwzględnieniu w wartości początkowej Systemu, w części, w jakiej została przez Spółkę zapłacona na rzecz uprawnionych podmiotów odpowiednio w roku podatkowym wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym oraz – o ile wystąpiły – przedpłat (zadatków) dokonanych na poczet tych wydatków w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia Systemu do Ewidencji.
 • Spółka nie otrzymała w żadnej formie zwrotu całości lub części ww. wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie Systemu.
 • Spółka nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom swojego prawa do licencji lub jej części ani go nie zbyła w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich.
 • Spółka pośredniczyła co prawda w fazie analizy udzielenia jej Klientowi licencji M. (wersja R3 stanowi zaktualizowane oprogramowanie względem wersji R2, będącej przedmiotem zapytania) z tytułu posiadania partnerstwa z M., niemniej ostatecznie Spółka nie przekazała ani nie przekaże Klientowi żadnego oprogramowania autorskiego (tj. nie udzieliła ani nie udzieli temu podmiotowi żadnej licencji ani sublicencji), w szczególności rozwijanego czy tworzonego na podstawie czy z wykorzystaniem Systemu. Wnioskodawca jako partner firmy M., miał wdrożyć rozwiązania oraz rozwijać już wdrożone systemy M. u Klienta. System firmy M. byłby głównym elementem i środowiskiem prac, a przewidywana realizacja wdrożeń zasadniczo odbiega od wdrożenia i rozwiązań zastosowanych w Spółce (różnica wynika z tego, że każda firma ma inaczej implementowane procesy biznesowe, każde rozwiązanie i wdrożenie jest szyte na miarę). Licencja, która miała być udzielona za pośrednictwem Spółki na rzecz Klienta, nie obejmowała licencji na autorskie rozwiązania Wnioskodawcy. Po negocjacji z Klientem, Spółka i Klient postanowili o zakończeniu projektu za porozumieniem stron, a Klient zgodził się uiścić wynagrodzenie jedynie za prace z fazy analizy.
 • Wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany przez Spółkę, a za jej zgodą i z jej upoważnienia korzystają z niego także podwykonawcy pracujący dla Spółki na jej projektach.
 • Wnioskodawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji.

Biorąc pod uwagę dokonany zakup, wdrożenie oraz uzyskanie stosownej opinii, Spółka zamierza obecnie skorzystać z tzw. ulgi na nowe technologie, czyli, zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP dokonać od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 UPDOP, odliczenia opisanych wyżej wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wydatki poniesione na zakup, instalację i wdrożenie Systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP...
 2. Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP. Potwierdza to w szczególności pozytywna opinia wystawiona przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa .

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczność, że Spółka spełnia wszelkie pozostałe przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b UPDOP, przysługuje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na zakup, instalację i wdrożenie Systemu, które zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 tej ustawy, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Jednocześnie, z treści art. 18b ust. 2 UPDOP wynika, że za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1 tej ustawy uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Innowacyjność Systemu potwierdzona została uzyskaną opinią o innowacyjności wydaną przez niezależny od Spółki, uprawniony ośrodek naukowy, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie z art. 18b ust. 2a UPDOP, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie lub w drodze umowy o korzystanie z tych praw.

Jak stanowi art. 18b ust. 3 UPDOP, prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Z kolei na podstawie art. 18b ust. 8 UPDOP, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych (licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych):

  1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych), albo
  2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji albo
  3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 UPDOP, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie zgodnie art. 18b ust. 5 UPDOP, jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w art. 18b ust. 4 ww. ustawy w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 18b ust. 7 UPDOP, odliczenie od podstawy opodatkowania w związku z nabyciem nowej technologii nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ww. ustawy.

Na podstawie art. 18b ust. 6 UPDOP, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, należy wskazać, że aby skorzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka spełnia wszystkie przesłanki z art. 18b UPDOP, a zatem jest uprawniona do skorzystania z ulgi na nowe technologie.

Odliczenie wskazane w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę zachęty podatkowej i ma na celu zwiększenie ilości przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, a co za tym idzie - zwiększenie innowacyjności całej gospodarki - przy jednoczesnym wzroście nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na badania, których efektem są nowe technologie.

Wnioskodawca nabył i wdrożył System stanowiący kompleksowy zespół narzędzi do obsługi swojej działalności w zakresie wykorzystania infrastruktury informatycznej. Opinia niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej potwierdza, iż System stanowi technologię nową, która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat.

System jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym wspierającym działalność Wnioskodawcy w zakresie wykorzystania infrastruktury informatycznej. Zakup, dostosowanie i wdrożenie Systemu spowodował wzrost sprawności pracy stanowisk komputerowych oraz zwiększenie efektywności pracy użytkowników. Wdrożone rozwiązanie usprawniło procesy biznesowe i operacyjne zachodzące w firmie, w tym procesy związane z zatrudnianiem i obsługą pracowników, procesy sprzedażowe, przetwarzanie danych klientów, procesy rozliczania i kontroli projektów, procesy finansowo-księgowe oraz kontroling kosztów. Spółka odnotowała wzrost wydajności pracy dzięki eliminacji procesów zbędnych oraz automatyzację i ustandaryzowanie procesów wspierających działalność Spółki. Nowy system podniósł poziom bezpieczeństwa przechowywania i wymiany danych oraz zwiększył szybkość i jakość komunikacji pomiędzy użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Umożliwił integrację z innymi systemami funkcjonującymi w firmie w jedno, spójne rozwiązanie. Wdrożenie systemu było odpowiedzią na konieczność modernizacji dotychczasowej infrastruktury informatycznej, wynikającej z szybkiego rozwoju firmy i tym samym umożliwiło dalszy jej rozwój, udrażniając płynność procesów i umożliwiając przepływ większej ilości danych i wprowadzanie nowych elementów oferty. W wyniku wdrożenia systemu spółka może bez przeszkód i w niezahamowanym tempie rozwijać się w wymiarze zasobów ludzkich (wzrost liczby pracowników, zespołów sprzedażowych, rekrutacyjnych, administracyjnych, finansowych, wzrost liczby klientów, operacji, raportowanych i fakturowanych godzin). W efekcie klienci otrzymują usługi lepiej dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług uległa zwiększeniu podnosząc satysfakcję klientów. Innymi słowy, skutkiem zastosowania nowych technologii było znaczące udoskonalenie procesów związanych z działalnością Wnioskodawcy, co bez licencji i poniesionych kosztów wdrożenia nie byłoby możliwe do osiągnięcia.

Należy wskazać, że nabyty i wdrożony przez Wnioskodawcę System jest narzędziem innowacyjnym w skali światowej, zarówno w płaszczyźnie użytkowej jak i technologicznej. Dodatkowo dzięki modyfikacjom Spółki poszerzono możliwości M. w zakresie kontroli, raportowania i rejestracji czasu pracy oraz finansowego zarządzania projektami i fakturowania w sposób dostosowany do potrzeb klientów i specyfiki firmy; zaimplementowano nieobecny w oficjalnej wersji klucz alokacji kosztów oraz mechanizm szczegółowego zarządzania kosztami pracownika i projektów. Modyfikacje obejmują również rejestr dokumentów przychodzących, przepływ pracy na dokumentach oraz drobniejsze usprawnienia, takie jak wprowadzenie umów z podwykonawcami. Zmiany te, skrojone specjalnie pod profil firmy, powodują znaczne usprawnienie funkcjonalności i innowacyjności tego konkretnego zastosowania Systemu.

Nabyty i wdrożony System spełnia kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b UPDOP i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W założeniu, zakup i wdrożenie Systemu, w znacznym stopniu usprawnia podstawowy proces biznesowy Spółki. Ponadto, wzrośnie wydajność pracowników Spółki, co pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanej pracy. Innowacyjność Systemu, jako spełniających przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 UPDOP, została potwierdzona opinią jednostki naukowej niezależnej wobec Spółki. Przedmiotowa opinia potwierdza, że System, którego dotyczy wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jest systemem nowym i nie jest stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat.

Licencje na korzystanie z systemu informatycznego stanowią jeden ze szczególnych rodzajów utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 1 tej ustawy, „programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie (...)”. W sytuacji nabycia licencji do programów komputerowych przez podatnika w celu wykorzystywania ich w działalności gospodarczej, a przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, ujmowane powinny być więc w ewidencji jako wartości niematerialne i prawne. Wartość początkową przedmiotowego składnika majątku podatnik zobowiązany jest ustalić stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast za cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 14 niniejszej ustawy, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Wobec przytoczonych przepisów, wskazać należy, iż wdrożenie oprogramowania stanowi pewien proces mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Będą to wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie oprogramowania do potrzeb podatnika, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego u podatnika, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu.

Dopiero jego zakończenie spowoduje, iż podmiot uzyskuje możliwość użytkowania oprogramowania w bieżącej działalności. W konsekwencji, do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest licencja na program komputerowy zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Zatem, kwota należna sprzedającemu licencję, jak również wydatki związane z wdrożeniem oprogramowania są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie stanowić podstawę do określenia wielkości przysługującego odliczenia od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym podatnik wprowadzi wartość niematerialną i prawną do ewidencji.

Dodatkowo, jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca spełnia wszystkie pozostałe warunki skorzystania z ulgi. Nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie ogłoszono jego upadłości, nie został też postawiony w stan likwidacji. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup technologii, z których korzysta nie zostały i nie zostaną mu zwrócone w żadnej formie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku potwierdzenia przez niezależną jednostkę naukową w roku następującym po zakończeniu roku podatkowego, w którym wydatki poniesiono, że zakupiony przez Spółkę System stanowi nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 1 UDPOP, Wnioskodawcy będzie przysługiwano prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% całości wydatków poniesionych na jego nabycie i wdrożenie, ujętych w wartości początkowej Systemu.

Należy przy tym wskazać, że w ocenie Wnioskodawcy, z literalnej interpretacji art. 18b UPDOP wynika, że w sytuacji kiedy podatnik nabył w latach wcześniejszych prawa do nowej technologii (tj. w latach wcześniejszych poniósł wydatki na nabycie nowych technologii), ale opinię jednostki pozyskał dopiero w kolejnym roku, Spółka ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu nowych technologii, które może być zrealizowane przez złożenie korekty zeznania rocznego za ten rok, w którym wydatki zostały poniesione (art. 18b ust. 6 UPDOP). W tym wypadku będzie to korekta za rok podatkowy trwający od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r., gdyż to w tym roku (z dniem 30 września 2013 r.) System został przyjęty do używania.

Wnioskodawca podkreśla, że analogiczne stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdzone zostało m.in. w: interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r, znak: ILPB3/423-858/10-2/EK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b UPDOP i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Powyższe stanowisko potwierdza również m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2013 r., znak: IPTPB3/423-15/13-5/KJ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r, znak: IPPB5/423-1116/12-4/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-72/12/SD,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-392/12/SD,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: IBPBI/2/423-1530/11/MS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r, znak IPTPB3/423-171/14-4/PM.

Reasumując, z uwagi na powyższe przepisy oraz w świetle stanu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę:

 • nie zachodzą żadne negatywne przesłanki wyłączające możliwość zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ust. 1 UPDOP
 • spełnione są pozytywne przesłanki dotyczące możliwości zastosowania ulgi, wskazane w treści art. 18b UPDOP.

Spółka uważa, że jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie Systemu.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii Spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP.

Zgodnie z art. 18b ust. 11 UPDOP, do odliczeń, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, nie mają zastopowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy. Art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy stwierdza, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przepisie tym, nie ma mowy o odliczeniach, tylko o amortyzacji, zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do odliczeń, o których mowa w art. 18b ww. ustawy, nawet gdyby ten ostatni artykuł nie zawierał wspomnianego ust. 11.

Spółka uważa, że pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie WNiP ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skorzystanie z odliczeń wprowadzonych na mocy art. 18b ust. 11 ww. ustawy nie powoduje również konieczności weryfikowania wartości początkowej nowych technologii, wprowadzonych do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na nowe technologie z tytułu nabycia Systemu. Nie będzie zarazem podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP, tzn. Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia:
 • czy wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wydatki poniesione na zakup, instalację i wdrożenie Systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej) w ciężar kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, gdyż w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ww. ustawy, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).

Jak stanowi przepis art. 18b ust. 2a ustawy, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, a od 1 stycznia 2015 r. (przyp. tut. Organu), z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ww. ustawy).

Z jednoznacznego brzmienia art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika więc, że w ramach ulgi na nabycie nowych technologii podatnik może rozliczyć wydatki poniesione w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji lub w roku następującym po tym roku podatkowym, natomiast w sytuacji wnoszenia przedpłat (zadatków) na poczet nabycia nowych technologii, tylko te z nich, które zostały poniesione w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dodać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przedpłata/zadatek. Definicji takich nie zawierają również inne ustawy podatkowe ani akty wykonawcze do nich. W konsekwencji, w celu ustalenia znaczenia pojęcia „zadatek” oraz „przedpłata” należy sięgnąć do ich definicji słownikowej. Zgodnie ze „Słownikiem Języka Polskiego” PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 1996) „zadatek” jest to suma pieniędzy dawana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania (zaliczka na poczet należności), natomiast „przedpłata” to określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru. Tak więc w przypadku, o ile wystąpią u Wnioskodawcy, przedpłaty (zadatki) z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii, Wnioskodawca winien uwzględnić powyższe.

Jak wynika z art. 18b ust. 6 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Wobec powyższego, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w analizowanym przepisie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika (w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw). Ponadto, nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat, co musi potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową. Jednocześnie podstawę wielkości odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do tej ewidencji, to przedpłaty te uznaje się za zapłacone w roku wprowadzenia jej do tejże ewidencji. Natomiast samo odliczenie z tytułu ulgi na nowe technologie nie może przekroczyć 50% wyżej określonej kwoty. Ponadto odliczenia tego dokonać należy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Ważne jest również to, aby wydatki na nabycie nowej technologii nie zostały podatnikowi zwrócone oraz podatnik nie może prowadzić działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, należy wskazać, że aby skorzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Spółka w związku z dynamicznym rozwojem postanowiła nabyć i wdrożyć nowy system informatyczny, który odpowiadałby standardom współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Spółka podpisała umowę na zakup systemu komputerowego (licencję) z zewnętrznym podmiotem profesjonalnie zajmującym się dostawą tego typu rozwiązań, a następnie we własnym zakresie, wykorzystując własny wykwalifikowany zespół dokona instalacji i wdrożeń nabytego systemu.

Spółka zakupiła od zewnętrznego podmiotu licencję na korzystanie z wybranych modułów systemu informatycznego M.2012 („System”) oraz poniosła wydatki związane z wdrożeniem wspomnianego Systemu i jego adaptacją do konkretnych, specyficznych potrzeb Spółki. Powyższe nabycie miało na celu usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz Spółki. Nakłady te zostały ujęte wraz z wartością nabytej licencji. System został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja”) Spółki w dniu 30 września 2013 roku.

Na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej („WNiP”) w postaci Systemu składają się przede wszystkim następujące klasy wydatków dokumentowane fakturami wystawionymi na Spółkę:

 1. Licencja Systemu od M. dla wszystkich inżynierów.
 2. Opłaty roczne, związane z utrzymaniem licencji (maintenance) naliczone od czasu przyjęcia Systemu do Ewidencji.
 3. Koszty projektu, związanego z wdrożeniem systemu w formie kosztów pracy zespołu projektowego w tym:
  • przygotowanie prac wdrożeniowych,
  • przeprowadzenie analizy,
  • przygotowanie projektu wdrożenia,
  • weryfikacja koncepcji przyjętych na wcześniejszych etapach wdrożenia,
  • instalacja prototypu systemu,
  • wykonanie zmian programistycznych związanych z realizacją projektu wdrożenia zgodnego z wynikami analizy,
  • testy wprowadzonych zmian programistycznych oraz parametryzacji,
  • realizacja i walidacja prototypu,
  • szkolenie użytkowników,
  • instalacja systemu produkcyjnego,
  • wsparcie zespołu projektowego przy starcie i początkowej eksploatacji systemu (rozruchu systemu).
 4. Rozszerzenia i dostosowywanie zaimplementowanej wersji Systemu do potrzeb Spółki.

Nabyty przez Wnioskodawcę System jest oprogramowaniem, przeznaczonym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning - ERP), którego celem jest zwiększenie wydajności operacyjnej firmy w szeregu obszarów, w tym zarządzania finansami, sprzedaży i marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektami i ich obsługi księgowej, zarządzania kapitałem ludzkim, produkcji, zarządzania serwisem oraz raportowania, w tym również dla osób zarządzających.

Systemy informatyczne typu ERP, takie jak nabyty System, umożliwiają firmom planowanie i przegląd wydajności całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych jego jednostek, a także pomagają w optymalizacji kosztów pracy poprzez automatyzację niektórych elementów procesów biznesowych.

Systemy typu ERP podczas implementacji wymagają dostosowania zarówno do specyfiki przedsiębiorstwa jak i do systemu prawnego kraju, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Dla ułatwienia tego procesu System oprócz wbudowanych pakietów lokalizacyjnych oraz dużej konfigurowalności umożliwia współpracę z zewnętrznymi aplikacjami, które mogą być tworzone w fazie implementacji lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców. System wykorzystywany w Spółce został zmodyfikowany w wybranych obszarach gdyż standard aplikacji producenta tylko w niewielkim stopniu spełniał specyficzne oczekiwania Wnioskodawcy. W niektórych obszarach System jest dalej modyfikowany.

Innowacyjność Systemu w dużej mierze polega na automatyzacji prowadzonych działań operacyjnych, czyli całego procesu począwszy od oferty, poprzez zatrudnienie, zbieranie danych, billing, fakturowanie aż po kontroling.

Nabyta i wdrożona przez Wnioskodawcę wersja Systemu wprowadza innowacyjność w następujących obszarach:

 • interfejs użytkownika bazujący na rolach biznesowych (RoleTailored);
 • specjalistyczne dostosowanie funkcjonalne do wymagań w poszczególnych branżach;
 • podstawowy obszar działań ERP;
 • elastyczne narzędzia raportowania oparte na Business Intelligence;
 • integracja z innymi narzędziami wspomagającymi wzrost produktywności przedsiębiorstwa;
 • automatyzacja działań operacyjnych;
 • zarządzanie kadrami;
 • otwartość kodu źródłowego i zintegrowane środowisko programistyczne.

W celu potwierdzenia charakterystyki nabytego i wdrożonego Systemu, Spółka zleciła niezależnej od niej jednostce naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) przygotowanie opinii, której celem jest ocena, czy wartości niematerialne i prawne ujęte w Ewidencji Spółki są innowacyjne w rozumieniu przepisów UPDOP

Pozytwna opinia została wystawiona przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a) ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. podstawową jednostkę organizacyjną tej uczelni w rozumieniu jej statutu, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

 • Spółka nie prowadzi ani nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w roku obecnym, ani w latach poprzednich.
 • Spółka nie ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, ani o zwrot wydatków na nową technologię, o których mowa w zapytaniu, z innych źródeł w jakiejkolwiek formie.
 • Przedmiot zapytania wniosku dotyczy kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, podlegających uwzględnieniu w wartości początkowej Systemu, w części, w jakiej została przez Spółkę zapłacona na rzecz uprawnionych podmiotów odpowiednio w roku podatkowym wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym oraz – o ile wystąpiły – przedpłat (zadatków) dokonanych na poczet tych wydatków w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia Systemu do Ewidencji.
 • Spółka nie otrzymała w żadnej formie zwrotu całości lub części ww. wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie Systemu.
 • Spółka nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom swojego prawa do licencji lub jej części ani go nie zbyła w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich.
 • Spółka pośredniczyła co prawda w fazie analizy udzielenia jej Klientowi licencji M. (wersja R3 stanowi zaktualizowane oprogramowanie względem wersji R2, będącej przedmiotem zapytania) z tytułu posiadania partnerstwa z M., niemniej ostatecznie Spółka nie przekazała ani nie przekaże Klientowi żadnego oprogramowania autorskiego (tj. nie udzieliła ani nie udzieli temu podmiotowi żadnej licencji ani sublicencji), w szczególności rozwijanego czy tworzonego na podstawie czy z wykorzystaniem Systemu. Wnioskodawca jako partner firmy M., miał wdrożyć rozwiązania oraz rozwijać już wdrożone systemy M. u Klienta. System firmy M. byłby głównym elementem i środowiskiem prac, a przewidywana realizacja wdrożeń zasadniczo odbiega od wdrożenia i rozwiązań zastosowanych w Spółce (różnica wynika z tego, że każda firma ma inaczej implementowane procesy biznesowe, każde rozwiązanie i wdrożenie jest szyte na miarę). Licencja, która miała być udzielona za pośrednictwem Spółki na rzecz Klienta, nie obejmowała licencji na autorskie rozwiązania Wnioskodawcy. Po negocjacji z Klientem, Spółka i Klient postanowili o zakończeniu projektu za porozumieniem stron, a Klient zgodził się uiścić wynagrodzenie jedynie za prace z fazy analizy.
 • Wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany przez Spółkę, a za jej zgodą i z jej upoważnienia korzystają z niego także podwykonawcy pracujący dla Spółki na jej projektach.
 • Wnioskodawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji.

Wobec takiego opisu sprawy, Spółce przysługuje prawo do ulgi na nowe technologie, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, tj. wydatków poniesionych na zakup, instalację i wdrożenie Systemu, w części, w jakiej zostały zapłacone przez Spółkę na rzecz uprawnionych podmiotów odpowiednio w roku podatkowym wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym oraz, o ile wystąpiły, przedpłat (zadatków) dokonanych na poczet tych wydatków w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia Systemu do ewidencji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Z uwagi na fakt, że składniki majątku trwałego wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do postanowień art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 11 ustawy, do odliczeń, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.

Mając powyższe na uwadze, niezależnie od odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii, podatnikowi przysługuje również prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowej technologii (wartości niematerialnej i prawnej), ponieważ w stosunku do tych odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy więc uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.