IPPB5/4510-357/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IPPB5/4510-357/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nowe technologie
 3. podstawa opodatkowania
 4. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2012 r. Bank (dalej „Wnioskodawca” lub „Bank”) wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związany z działalnością Banku system informatyczny (dalej: „System”), w związku z którym ponosił wydatki w latach 2010-2012. System związany jest m.in. z zawieranymi przez Bank z A. i umowami dyskonta wierzytelności handlowych (dalej: „Umowy dyskonta”). W ramach Umów dyskonta cedenci są uprawnieni do korzystania z Systemu na czas obowiązywania Umowy i jedynie dla celów jej wykonywania na podstawie przyznanego im niepodlegającego przeniesieniu prawa do korzystania z Systemu w celu obsługi systemu elektronicznego przetwarzania i transmisji danych. System podlega zwrotowi do Banku z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dyskonta. Za pośrednictwem Systemu A. może m.in. złożyć wiążące wobec Banku oświadczenia potwierdzenia odbioru towarów i usług oraz potwierdzenia istnienia wierzytelności, zrzeczenia się zarzutów przysługujących kupującemu oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na przelew wierzytelności przez A. na Bank.

System współpracuje z dotychczasowymi systemami wdrożonymi przez Bank, zapewniając pełną implementację oferty Banku, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności usprawnień.

Wdrożenie Systemu pozwoliło Bankowi na poprawę czasu obsługi klientów poprzez zmniejszenie czasu poświęcanego przez Bank w związku z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracowników, a także na wzrost satysfakcji klientów (m.in. poprzez usprawnienie procesu wprowadzania faktur oraz generowania raportów).

Zastosowanie w Banku Systemu usprawniło obsługę realizowanych wewnętrznych i zewnętrznych procesów gospodarczych. W szczególności, wdrożenie Systemu pozwoliło na: - umożliwienie klientom usług faktoringowych wysyłania do Banku wniosków online oraz otrzymywania raportów online,

 • uniknięcie potrzeby posiadania przez klientów dodatkowego oprogramowania,
 • uproszczenie architektury systemowej,
 • wzmocnienie kanału internetowego jako kanału komunikacji z Bankiem.

System umożliwił ponadto adaptację funkcjonalności webowych do potrzeb klientów, co poprawiło pozycję konkurencyjną Banku na rynku.

System stanowi licencję będącą wartością niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”) i spełnia warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, tj.:

 • został nabyty przez Bank,
 • nadawał się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres jego używania był dłuższy niż rok,
 • jest wykorzystywany przez Bank na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wartość początkową Systemu Bank ustalił zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o PDOP. Na wartość początkową składały się:

 1. Wydatki na nabycie licencji na korzystanie z Systemu

Bank nabył odpłatną, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z Systemu. Ustalona w umowie cena nabycia licencji, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o PDOP, stanowiła element wartości początkowej przyjętego do używania Systemu.

 1. Wydatki związane z wdrożeniem nabytych licencji na System

Do wartości początkowej nabytych licencji na korzystanie z Systemu, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, Bank zaliczał również koszty związane z wdrożeniem nowego oprogramowania do środowiska informatycznego Banku (dalej: „Prace wdrożeniowe”). Ponoszone koszty związane były z pracami wdrożeniowymi przeprowadzanymi przez podmioty zewnętrzne, a kwotą wliczaną do wartości początkowej nabytych licencji na korzystanie z Systemu była cena zapłacona podmiotowi zewnętrznemu pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”).

 1. Podatek naliczony VAT

Do wartości początkowej Systemu ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP Wnioskodawca zaliczał również kwotę podatku VAT wynikającą z faktur dokumentujących nabycie licencji na korzystanie z Systemu oraz Prac wdrożeniowych w tej części, w której Bankowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o podatek naliczony, ani prawo zwrotu różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Do ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych Bank przyjął wszystkie powyższe wydatki, natomiast na potrzeby określenia podstawy ustalania wielkości odliczenia wydatków poniesionych na nowe technologie (art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP), Wnioskodawca zamierza przyjąć wyłącznie:

 • kwotę wydatków poniesionych przez Bank na nabycie technologii uwzględnionych w wartości początkowej Systemu, w części, w jakiej została ona zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym System wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku;
 • kwotę przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie Systemu dokonanych przez Bank w roku poprzedzającym rok, w którym System wprowadzony zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca planuje zwrócić się do niezależnej od Banku jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.) o sporządzenie ekspertyzy w odniesieniu do możliwości uznania Systemu za „nową technologię” w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o PDOP, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie dotychczas świadczonych przez Bank usług oraz nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat.

W przypadku, w którym Jednostka naukowa stwierdzi, że System, który został przez Wnioskodawcę wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o PDOP, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie dotychczas świadczonych przez Bank usług oraz nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat, Bank zamierza skorzystać z tzw. „ulgi na nowe technologie”, która została uregulowana w art. 18b ustawy o PDOP. Podstawę kalkulacji kwoty „ulgi na nowe technologie” stanowić będą wydatki wymienione w punktach od A do C niniejszego stanu faktycznego.

Bank nie prowadził i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Bank ma prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o PDOP, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% zdefiniowanych w stanie faktycznym wniosku wydatków na System, na zasadach przewidzianych w art. 18b ustawy o PDOP, zakładając, że niezależna Jednostka naukowa potwierdzi, że System ten stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że niezależna Jednostka naukowa potwierdzi, że System opisany w stanie faktycznym stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o PDOP, Bankowi będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o PDOP, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% zdefiniowanych w stanie faktycznym wniosku wydatków na System.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o PDOP, od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, przy czym - stosownie do art. 18b ust 2 tejże ustawy - za nowe technologie uważa się „wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki”.

Zgodnie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP, po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje stanowią wartości niematerialne i prawne.

Jak stanowi art. 18b ust. 2a ustawy o PDOP „przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw”.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia - co wynika z art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP - jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ustawy o PDOP).

Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o PDOP.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wydatki na System, mogą stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

W szczególności, należy bowiem zauważyć, że kwota wydatków została prawidłowo uwzględniona w wartości początkowej przyjętego do używania Systemu, jako że zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Jednocześnie, jak stanowi art. 16g ust. 3 tej samej ustawy, za cenę nabycia uważa się „kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT”.

Wydatki na System zdefiniowane w pkt A.

Należy uznać, że kwota należna zbywcy, czyli podmiotowi udzielającemu licencji na korzystanie z praw do Systemu (wydatki opisane w pkt A stanu faktycznego) powinna - zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP - stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie została potwierdzona w licznych interpretacjach podatkowych - wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-74/13-4/DS),
 • interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-100/12-2/KJ).

Wydatki na System zdefiniowane w pkt B

Podobnie - zdaniem Wnioskodawcy - wydatki związane z wdrożeniem nabytych licencji na korzystanie z Systemu (wydatki opisane w pkt B stanu faktycznego), które zostały poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych powinny - w myśl art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP - stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że za cenę nabycia, która stanowi wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP - uważa się „kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych”.

Należy wskazać, że Bank nie mógłby dokonać prawidłowej implementacji Systemu oraz wykorzystać z jej pełnej funkcjonalności bez przeprowadzenia Prac wdrożeniowych. Wydatki na Prace wdrożeniowe stanowiły nierozłączny koszt związany z wdrożeniem. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że wydatki na Prace wdrożeniowe powinny stanowić element wartości początkowej nabytego przez Bank Systemu i tym samym mogą stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP, podstawą ustalenia wielkości odliczenia w uldze na nowe technologie jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Prawidłowość zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska w tym zakresie została potwierdzona przez organy podatkowe w szeregu wydanych interpretacji podatkowych, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB4/423-74/13-4/DS),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-20/13-6/GG),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB4/423-72/13-4/ŁM),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-100/12-2/KJ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. ITPB3/423-201/11/AW).

Wydatki na System zdefiniowane w pkt C

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę treść art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, również kwota podatku naliczonego VAT wynikająca z faktur dokumentujących nabycie Systemu oraz Prac wdrożeniowych w części, w której Bankowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ani prawo zwrotu różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, powinna powiększać wartość początkową Systemu i stanowić podstawę ustalenia wielkości odliczenia ulgi na nowe technologie u Wnioskodawcy.

Podobne stanowisko w tym zakresie zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-63/13-4/MW),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-315/12-6/ŁM).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy - przy założeniu, że niezależna Jednostka naukowa potwierdzi, że System opisany w stanie faktycznym stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o PDOP - Bankowi będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o PDOP, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% zdefiniowanych w stanie faktycznym wydatków na System.

W związku z powyższym Bank wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.