IPPB5/423-947/14-6/MW | Interpretacja indywidualna

Czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez tworzące Grupę spółki Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:a) w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.),b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.)?
IPPB5/423-947/14-6/MWinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. licencja
 3. podstawa opodatkowania
 4. prawa autorskie
 5. rok podatkowy
 6. ulga
 7. wartości niematerialne i prawne
 8. wartość początkowa
 9. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez tworzące Grupę spółki Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania ulgi na nabycie nowych technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (dalej; „Grupa”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Grupa została utworzona z dniem 1 kwietnia 2014 r., a w jej skład wchodzą P. S.A., P. D. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o., T. S.A., O. Sp z o.o., X. Sp. z o.o., Y. Sp. z o.o. oraz Z. Sp. z o.o.

Obszar działalności Grupy obejmuje poszukiwanie złóż, wydobycie, magazynowanie paliw gazowych oraz obrót i dystrybucję gazu ziemnego. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej jest jednym z kluczowych czynników zapewniających Grupie konkurencyjną pozycję na liberalizowanym rynku gazu.

Zasadniczym dążeniem Grupy jest utrzymanie i umocnienie pozycji lidera rynku obrotu i dystrybucji gazu ziemnego w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu podmioty wchodzące w skład Grupy stale rozwijają stosowane w prowadzonej działalności gospodarczej środki o nowe, innowacyjne narzędzia udoskonalające proces obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz system obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczone usługi na rzecz klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych (spółek powiązanych w grupie kapitałowej).

Udoskonalanie opisanego wyżej procesu obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz systemu obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczonych przez podmioty z Grupy usług wymaga stałego wdrażania innowacji i udoskonalania stosownych technologii tak, aby sprostać wymaganiom swoich klientów oraz potrzebom Grupy i usprawnić proces obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz system obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczonych przez te podmioty usług.

W celu usprawnienia tych rodzajów działalności podmioty z Grupy nabywały i będą nabywać od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: „Systemy IT”) wraz z pracami wdrożeniowymi.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT nastąpiło/będzie następować w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z opisanych Systemów IT prowadziło/będzie prowadzić do optymalizacji procesów wewnętrznych w poszczególnych podmiotach z Grupy oraz sprawniejszej obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczenia usług przez te podmioty, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę.

Wdrożenie Systemów IT przez poszczególne podmioty z Grupy wpłynęło/wpłynie na poprawę efektywności operacyjnej tych podmiotów oraz udoskonalenie procesu obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczonych przez podmioty z Grupy usług, w tym m.in. związanych z obsługą klientów przy obrocie i dystrybucji gazu ziemnego, oraz usług informatycznych. Udoskonalenie powyższych obszarów działalności podmiotów z Grupy polegało/będzie polegać na uzyskaniu wskazanych niżej korzyści wynikających z wdrożenia Systemów IT, tj. na;

 • usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (zbieranie danych ze spółek z grupy kapitałowej, integracja danych);
 • przyspieszeniu procesów konsolidacji danych, analizy i raportowania;
 • skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych/wykonywania zadań/działań w obszarze komunikacji wewnątrz danego podmiotu z Grupy oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi;
 • unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzór na możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych;
 • ograniczeniu kosztów działalności podmiotów z Grupy poprzez zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi klientów;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze obsługi klienta;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami;
 • poprawie efektywności procesów operacyjnych;
 • ograniczeniu kosztów działalności podmiotów z Grupy poprzez automatyzację czynności operacyjnych;
 • ograniczeniu kosztów działalności podmiotów z Grupy poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby IT) w realizacji strategii rozwoju zarówno poszczególnych podmiotów z Grupy jak i całej grupy kapitałowej P.;
 • zwiększeniu szybkości i sprawności procesów okołoprodukcyjnych, handlowych, zarządczych czy funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • usprawnieniu zarządzania Spółką poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym.

Polepszenie obsługi procesów gospodarczych w powyższym zakresie skutkowało/będzie skutkować zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie spółek wchodzących w skład Grupy, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, operacyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na efektywność i wydajność. Z uwagi na wystandaryzowany charakter produktów będących w asortymencie spółek z Grupy, produkty (tj. gaz ziemny, ropa naftowa, hel) nie uległy/nie ulegną zmianie wskutek zastosowania nabywanych technologii.

Niniejszy wniosek dotyczy między innymi przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy o CIT poniesionych w okresie od 1 stycznia 2014 r., tj. od pierwszego dnia roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok podatkowy funkcjonowania Grupy (rokiem podatkowym poprzedzającym pierwszy rok podatkowy funkcjonowania Grupy jest okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) w odniesieniu do Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1 kwietnia 2014 r., tj. od pierwszego dnia pierwszego roku podatkowego Grupy.

Ponadto, wniosek dotyczy wydatków poniesionych w okresie od 1 kwietnia 2014 r., tj. od pierwszego dnia pierwszego roku podatkowego funkcjonowania Grupy (pierwszym rokiem funkcjonowania Grupy jest okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) w odniesieniu do Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez spółki tworzące obecnie Grupę w okresie od 1 stycznia 2014 r., tj. od pierwszego dnia roku podatkowego poprzedzającego funkcjonowanie Grupy.

Ponadto, zakres niniejszego wniosku obejmuje tylko i wyłącznie Systemy IT, z których spółki należące do Grupy korzystały jednocześnie do celów świadczenia odpłatnych usług informatycznych na rzecz spółek zależnych oraz we własnym zakresie (wewnątrz własnej struktury). Prawa do skorzystania z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do Systemów IT wykorzystywanych wyłącznie we własnym zakresie (wewnątrz własnej struktury) poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy dotyczy odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Spółki należące do Grupy posiadające licencję są uprawnione do dostępu do Systemów IT na własne potrzeby, w tym na potrzeby świadczonych usług na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej P..

W związku z przedmiotowymi usługami, wybrani pracownicy spółek powiązanych mają możliwość dostępu do funkcjonalności Systemów IT na potrzeby tych spółek i w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz tych spółek przez posiadającą licencję spółkę należącą do Grupy.

Jednocześnie należąca do Grupy spółka posiadająca licencję nie udziela beneficjentom usług informatycznych w żadnej formie lub części prawa do Systemów IT, w szczególności nie udziela sublicencji. Natomiast samo umożliwienie dostępu do Systemów IT nie stanowi przeniesienia praw ani udzielenia licencji do tych systemów.

W odniesieniu do Systemów IT, których dotyczy niniejszy wniosek, spółki należące do Grupy dokonywały płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym wprowadziły Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też – w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy o CIT – w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadziły Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku niektórych Systemów IT w powyższych okresach poniesiono tylko część wydatków i tylko tej części dotyczy niniejszy wniosek – pozostałe części wydatków poniesione poza powyższymi okresami czyli np. w latach poprzedzających wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie są przedmiotem zapytania Grupy i odpowiadająca im część wartości początkowej zostanie wyłączona z dalszej analizy.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe Systemy IT spełniają/będą spełniać kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej na podstawie art. 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. – w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. oraz tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – w okresie od 27 czerwca 2014 r.) i zostały/zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkową Systemów IT przyjęto/zostanie przyjęta w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT – poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

Grupa oczekuje, iż uzyska opinie jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), potwierdzające, że wskazane we wniosku Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat (dalej: „Pozytywne Opinie”), czyli potwierdzające spełnienie przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT.

Spółki wchodzące w skład Grupy nie prowadziły działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Żadna ze spółek należących do Grupy nie udzieliła w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Natomiast wyłącznie w celu świadczenia przez Spółkę odpłatnie usług na rzecz spółek zależnych, niektórzy pracownicy tych spółek mieli dostęp do Systemów IT objętych niniejszym wnioskiem. Nie została ogłoszona upadłość żadnej ze spółek obejmująca likwidację majątku oraz nie została postawiona w stan likwidacji. Żadna ze spółek należących do niej nie otrzymała również zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Grupa zakłada, że nie rozpozna straty podatkowej. Wielkość jej dochodu z działalności gospodarczej nie będzie niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r., Wnioskodawca podał, iż wniosek Grupy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczy prawa do skorzystania z ulgi na nowe technologie na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o CIT również w latach podatkowych następujących po 31 grudnia 2014 r. (zdarzenie przyszłe). Tym samym przedmiotem wniosku jest również prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w latach następnych przedpłat (zadatków) poniesionych (po 1 kwietnia 2014 r.) – w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków poniesionych (po 31 grudnia 2014 r.) – w roku wprowadzenia i w roku następującym po wprowadzeniu nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez tworzące Grupę spółki Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.),
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.),
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.).

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z art. 18b ust. 5 ustawy o CIT wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50 % kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i 5.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków:

 1. uwzględnionych w wartości początkowej;
 2. poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii;
 3. zapłaconych w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również zapłaconych w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz
 4. które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wskazane przez ustawodawcę warunki umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii muszą być spełnione kumulatywnie, aby podatnik mógł skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w art. 18b ustawy o CIT.

W ocenie Grupy, wdrożenie Systemów IT objętych niniejszym wnioskiem umożliwiło/umożliwi udoskonalanie procesów operacyjnych dotyczących obsługi poszukiwania złóż, wydobycia, magazynowania paliw gazowych oraz obrotu i dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczonych usług w porównaniu do stanu przed ich wdrożeniem. W przypadku, gdy powyższy standard Systemów IT, jako nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 zostanie potwierdzony opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) i opisane Systemy IT stanowią/ będą stanowić wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT oraz będą spełnione inne wymienione w przepisach warunki zastosowania ulgi inwestycyjnej, Grupa będzie miała prawo do zastosowania ulgi inwestycyjnej w odniesieniu do przedmiotowych Systemów IT.

Zgodnie z art. 18b ustawy o CIT nie jest niezbędnym, aby konsekwencją zastosowania nowej technologii było wytwarzanie nowego wyrobu przez dany podmiot, lecz wyłącznie, aby technologia była innowacyjna, tj. aby umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług (co byłoby potwierdzone przez odpowiednią jednostkę naukową).

Skutek zastosowania technologii przez dany podmiot – uzależniony od potrzeb gospodarczych danego podmiotu i branży, w której działa – jest natomiast obojętny dla kwalifikacji technologii w świetle art. 18b ustawy o CIT.

Z perspektywy spółek z Grupy, z uwagi na wystandaryzowany charakter ich produktów, nabyte Systemy IT nie skutkowały, gdyż nie mogą skutkować wytwarzaniem nowych lub udoskonalonych wyrobów, jednak niewątpliwie mają one charakter innowacyjny. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

W konsekwencji, mając na względzie korzyści dla obsługi procesów gospodarczych dla spółek z Grupy wynikające z zakupu Systemów IT, należy takie Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną zakwalifikować jako innowacyjne i w konsekwencji, traktować jako nową technologię w rozumieniu ustawy o CIT.

W zaprezentowanym stanie faktycznym spółki należące do Grupy posiadające licencję korzystały z Systemów IT we własnym zakresie (wewnątrz własnej struktury) oraz do celów świadczenia odpłatnych usług informatycznych na rzecz spółek powiązanych. W związku z przedmiotowymi usługami, wybrani pracownicy spółek powiązanych mieli możliwość dostępu do funkcjonalności Systemów IT na potrzeby tych spółek i w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług informatycznych przez spółkę posiadającą licencję. Jednocześnie jednak spółka posiadająca licencję nie udzielała beneficjentom usług informatycznych w żadnej formie lub części prawa do Systemów IT – nowych technologii, w szczególności nie udzielała sublicencji.

Natomiast opisany dostęp do Systemów IT objętych niniejszym wnioskiem przez pracowników spółek powiązanych do celów świadczenia przez spółkę posiadającą licencję odpłatnych usług na rzecz tych spółek nie stanowiło przeniesienia praw ani udzielenia licencji powodujących utratę prawa do tzw. ulgi na nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 8 ustawy o CIT.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 grudnia 2011 r. (sygn. ITPB3/423-435/11/MK), potwierdzająca stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej wykorzystywanych we własnym zakresie (wewnątrz własnej struktury) oraz do celów świadczenia odpłatnych usług informatycznych na rzecz spółek zależnych.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowe, które zostały wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem wystawienia Pozytywnych Opinii jednostki naukowej.

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-330/09-5/AM), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego.

Analogiczny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP) potwierdzając stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Jednocześnie, gdy nabyte licencje do programów mające wpływ na udoskonalenie wewnętrznych procesów gospodarczych oraz produkcyjnych u podatnika, mimo, iż nie prowadzą w sposób bezpośredni do zmiany produktu z uwagi na jego wystandaryzowany charakter, mogą stanowić nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-74/10-3/MC), interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-13/10-2/AM), interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1284/09/JD), interpretacja indywidualna z dnia 23 lipca 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-328/09-4/HS), interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-166/09/DK).

Jak wynika zaś z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nabytych licencji na korzystanie z Systemów IT powiększana jest o wydatki dotyczące ich wdrożenia, rozumiane jako koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia Systemów IT do używania. Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m. in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-60/11-2/AM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-483/10-4/MM) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 listopada 2008 r. (sygn. ILPB3/423-502/08-3/HS).

Jakkolwiek podatkowa grupa podatkowa jest kwalifikowana na płaszczyźnie ustawy o CIT jako odrębny podatnik (art. 1 a ust. 1), tym niemniej spółki wchodzące w jej skład zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający alokację wszystkich elementów istotnych z perspektywy ustalenia wysokości opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, innymi słowy, sposób rozliczania podatku dochodowego podatnika CIT, w tym podatkowej grupy kapitałowej, wskazany w art. 7 i art. 7a ustawy o CIT prowadzi do wniosku, iż rozliczenie takie musi być sporządzone na podstawie sumy jednostkowych rozliczeń podatkowych (dochodów) poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy (P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 1 (a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654), <w:> M. Mazurkiewicz, P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2010.

W konsekwencji, poszczególne spółki należące do Grupy zobligowane są do sporządzenia rozliczenia podatkowego i ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów, których suma stanowi podstawę opodatkowania Grupy w rozumieniu art. 18 ustawy o CIT. Na takiej samej zasadzie zapłacone przez poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy wydatki dające prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, umożliwiają obniżenie dochodu Grupy, czyli w konsekwencji obniżenie podstawy opodatkowania Grupy, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanym przez Grupę stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej oraz nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zwiększenia podstawy opodatkowania, wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, które powodują definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi technologicznej, przy założeniu, iż uzyskane zostaną Pozytywne Opinie. Ponadto wydatki na nabycie nowych technologii zostały i zostaną efektywnie poniesione, co umożliwia ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT w roku podatkowym, w którym doszło do zapłaty uprawnionemu kwoty należnego wynagrodzenia.

Grupa będzie również uprawniona do odliczenia za rok podatkowy, w którym Systemy IT wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedpłat (zadatków) na poczet wydatków z tytułu nabycia nowych technologii zapłaconych w roku poprzedzającym wprowadzenie do ewidencji, który jednocześnie był rokiem, w którym nie istniała PGK P.. W uznaniu Grupy, wydatki tej kategorii należy zakwalifikować, jako przedpłaty (zadatki) w rozumieniu art. 18b ust. 5 ustawy o CIT, które podlegają odliczeniu w roku podatkowym wprowadzenia Systemów IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyżej zaprezentowany tok argumentacji został potwierdzony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 marca 2010 r. (sygn. ILPB3/423-1177/09-5/ŁM).

Grupa będzie również uprawniona do odliczenia wydatków poniesionych od 1 kwietnia 2014 r. dotyczących wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy Grupy, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

W uznaniu Grupy, wydatki tej kategorii należy zakwalifikować, jako wydatki na nowe technologie zapłacone podmiotom uprawnionym w roku następującym po roku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, które podlegają odliczeniu w roku podatkowym wprowadzenia Systemów IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyżej zaprezentowany tok argumentacji został potwierdzony w interpretacji indywidualnej (sygn. IPPB5/423-444/11-3/AM).

Zatem – w uznaniu Grupy – przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.),
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.).

W związku z powyższym Grupa wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez tworzące Grupę spółki Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:
 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.) – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (ust. 5 art. 18b). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5 (...) – art. 18b ust. 6. Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wobec powyższego, odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie, uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika. Ponadto nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat. Podkreślenia wymaga, że okres stosowania takiej wiedzy musi również potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową.

Wskazać należy również, że przepis art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki określa, że jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Podstawę tego odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jednocześnie wydatki te nie mogą zostać zwrócone. Natomiast jednym z warunków negatywnych powodujących utratę prawa do zastosowania omawianej ulgi jest udzielenie w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii.

Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych przez Spółkę jest ustalenie czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.),
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.).

Mając na uwadze przepisy art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zgodnie z cytowanym wyżej art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu:

 • w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
 • w roku następującym po tym roku,

oraz, w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przepis ten wyraźnie rozróżnia moment poniesienia wydatku od momentu jego zapłaty, a z kolei z art. 18b ust. 6 ustawy wynika, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W rezultacie, Spółce przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu za rok, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R) wydatków poniesionych na jej zakup, które:

 • zostały poniesione i zapłacone w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R),
 • zostały poniesione w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R), ale zostały zapłacone w roku następnym (rok R + 1).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym za lata podatkowe począwszy od 1 kwietnia 2014 r. skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych przez te spółki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały/zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi/podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2014 r.) oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (począwszy od 1 kwietnia 2014 r.) – jest nieprawidłowe.

Raz jeszcze wskazać należy, że wydatki zapłacone podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym nowa technologia została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym nowa technologia została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Prawa do skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii nie zmienia również fakt, iż Spółki należące do Grupy posiadające licencję są uprawnione do dostępu do Systemów IT na własne potrzeby, w tym na potrzeby świadczonych usług na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej P..

Odnośnie warunku wynikającego z art. 18b ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wskazać, że z tego przepisu jednoznacznie wynika, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. W takiej sytuacji nie ma znaczenia forma udzielenia praw do wiedzy technologicznej (np. w formie sublicencji) oraz czy te prawa zostają udzielone innym podmiotom tylko w części.

Natomiast jak wynika z opisu sprawy, w związku z przedmiotowymi usługami, wybrani pracownicy spółek powiązanych mają możliwość dostępu do funkcjonalności Systemów IT na potrzeby tych spółek i w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz tych spółek przez posiadającą licencję spółkę należącą do Grupy.

Jednocześnie, co zostało wskazane w opisie sprawy, należąca do Grupy Spółka posiadająca licencję nie udzielała beneficjentom usług informatycznych w żadnej formie lub części prawa do Systemów IT, w szczególności nie udziela sublicencji. Natomiast samo umożliwienie dostępu do Systemów IT nie stanowiło przeniesienia praw ani udzielenia licencji do tych systemów.

Tym samym, umożliwienie korzystania z Systemów IT podmiotom trzecim nie stanowi udzielenia w jakiejkolwiek formie lub części prawa do nowej technologii. Oznacza to, że negatywna przesłanka do zastosowania ulgi na nowe technologie – zgodnie z art. 18b ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ziści się.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.