IPPB5/423-90/13-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka ma prawo do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy będzie mogła skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system informacji geograficznej GIS nabyty w 2008 r. oraz ostatecznie wdrożony we wrześniu 2012 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2013 r. (data wpływu 31.01.2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2013 r. (data nadania 29.03.2013 r., data wpływu 02.04.2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-90/13-2/MW z dnia 21.03.2013 r. (data doręczenia 26.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w mieście. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy D., europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych. Spółka, jeszcze jako Przedsiębiorstwo wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę i zawarła 2 stycznia 2008 r. z konsorcjum S. S.A. – W. S.A. umowę na wykonanie, dostawę i wdrożenie w SX. S.A. podsystemu narzędziowego GIS obejmującą zakup licencji oprogramowania GIS dostarczanego przez Spółkę S. S.A. Wdrożenie realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Publicznych SX. S.A. ujęte było w dwóch umowach:

 1. Umowa podstawowa: NZ/...... z dnia 02.01.2008 r. - dotycząca Wykonania, dostawy i wdrożenia w SX. S.A. podsystemu narzędziowego GIS wraz z aplikacją ciepłowniczą, służących do wspomagania zarządzania infrastrukturą inżynieryjną SX. S.A. na bazie mapy zasadniczej miasta w postaci cyfrowej.
 2. Umowa dodatkowa zawarta w dniu 19.10.2009 (nr CRZ .....) - dotycząca wykonania dodatkowych modułów do systemu GIS.

Umowa podstawowa obejmowała IV etapy:

Etap I. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej

Etap II. Utworzenie modeli danych i instalacja oprogramowania aplikacyjnego

Etap III. Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego

Etap IV. Uruchomienie usług webowych

Odbiory:

Etap I. - 11.06.2008

Etap II. - 22.10.2009

Etap III. - 24.09.2009

Etap IV. i Umowa dodatkowa - 25.07.2012

Na podstawie ww. umów Spółka poniosła wydatki na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania w latach 2008 - 2012. Wydatki poniesione w 2012 r. w całości stanowią zapłatę za licencję, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych we wrześniu 2012 r. W 2012 roku zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie uznając za podstawę do odliczenia całość wydatków poniesionych w tym roku rozliczeniowym. Spółka nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w SX. strefie ekonomicznej w roku obecnym i w latach poprzedzających. Nie zamierza również prowadzić takiej działalności w roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie ani w roku poprzedzającym ten rok.

Celem uzyskania i wdrożenia licencji było usprawnienie oraz podniesienie efektywności działalności Spółki, poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych. Spółka nie otrzymała również w jakiejkolwiek formie zwrotu wydatków poniesionych na tę technologię.

Spółka nie ubiega się również o dofinansowanie dla IT z funduszy unijnych ani o zwrot wydatków na nowe technologie z innych źródeł w jakiejkolwiek formie. Podatnik dysponuje opinią potwierdzającą innowacyjność rozwiązania technologicznego systemu GIS opracowanego na potrzeby Spółki, wydaną przez Politechnikę Wrocławską (dalej: Opinia”) na zlecenie firmy wytwarzającej oprogramowanie z dnia 28 grudnia 2012 r. Zakres działalności badawczo-projektowej jednostki, która wykonała Opinię jest zbieżny z dziedziną, w której oceniana technologia jest stosowana.

Z Opinii wynika, iż rozwiązanie informatyczne GIS stanowi wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych badań i prac rozwojowych (RD). Rozwiązania informatyczne w ramach GIS są dostępne oficjalnie na rynku krócej niż 3 lata. Platforma technologiczna Sonet/Jarc jest wykorzystywana do projektowania i wytwarzania systemów informatycznych związanych z zarządzaniem rozproszonym geograficznie majątkiem w oparciu o technologię GIS. Produkty na platformie technologicznej Sonet/Jarc są wytwarzane według koncepcji „Model Driven Architecture”. Innowacyjność produktów na tej platformie polega na wykorzystaniu nowych możliwości przeglądarek webowych związanych ze wspieraniem przez nie możliwości określonych standardem HTML 5 w okresie nie dłuższym niż 3 lata w chwili powstawania opinii o innowacyjności. Opinia została opracowana na podstawie niezależnej analizy najnowszych technologii informatycznych wspierających branżę ciepłowniczą obecnie dostępnych na rynku IT. Analiza została przeprowadzona przy pomocy artykułów naukowych, materiałów branżowych oraz powszechnie dostępnych raportów.

Opinia jest oceną poziomu innowacyjności pakietu oprogramowania biznesowego GIS. Opinia ocenia pozytywnie innowacyjność technologii informatycznej zawartej w produkcie dostarczonym przez S. S.A. w tym programu GIS.

Z opinii wynika, iż rozwiązanie informatyczne GIS umożliwia podmiotom gospodarczym skuteczne zwiększenie wartości, jakości, konkurencyjności swoich produktów i usług, jak też tworzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług informatycznych na bazie wdrożonych zintegrowanych aplikacji informatycznych.

Mimo, że Spółka została włączona do międzynarodowej grupy kapitałowej D, nie odsprzedaje licencji pozostałym członkom Grupy i z innowacyjnych rozwiązań korzysta samodzielnie ponosząc 100 % kosztów.

W uzupełnieniu wniosku (pismo z dnia 29.03.2013 r.) Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując, iż:

 1. Główne korzyści z wdrożenia przez Spółkę systemu GIS wynikają z przejścia z systemu map drukowanych na dokumentację elektroniczną, dzięki czemu Spółka może dołączyć do grona firm nowoczesnych, zinformatyzowanych, odpowiadających na potrzeby swoich klientów oraz podążających za rozwojem swoich dostawców.

Wprowadzenie systemu GIS stanowiącego jeden z elementów zintegrowanego systemu informatycznego, pozwala na znaczącą poprawę jakości i efektywności pracy zarówno w relacjach wewnętrznych jak i w obsłudze klienta. Dzięki zinformatyzowaniu tego obszaru i w efekcie szybszemu dostępowi do danych o sieci ciepłowniczej możliwe jest sprawniejsze zarządzanie siecią, bardzo dokładne określenie miejsca awarii, szybsze działanie służb ciepłowniczych, krótsze przestoje w dostarczaniu ciepła, co zwłaszcza w okresie zimowym może być niezwykle uciążliwe dla użytkowników. Dostęp do danych „on line”, umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych danych co ma wpływ np. na krótszy okres usunięcia awarii, co ma wymierny efekt w postaci mniejszej uciążliwości dla odbiorców ciepła oraz mieszkańców Warszawy (krótszy czas zablokowania ulicy skutkującego uciążliwymi korkami). Nie bez znaczenia, w przypadku usuwania awarii, są mniejsze straty finansowe Spółki i jej wizerunek (mniej niezadowolonych klientów).

Ponadto, dostęp do map cyfrowych pozawala na szybszą obsługę obecnych jak i przyszłych klientów.

 1. Tak, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie i wdrożenie systemu w kwocie 997 460,00 PLN zostały uwzględnione w jego wartości początkowej.
 2. Spółka nie ogłosiła ani nie planuje ogłosić upadłości, ani nie została postawiona w stan likwidacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy będzie mogła skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system informacji geograficznej GIS nabyty w 2008 r. oraz ostatecznie wdrożony we wrześniu 2012 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia związanego z nabyciem „nowych technologii” w wysokości 50% poniesionych wydatków w myśl art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość ulgi powinna zostać obliczona w oparciu o wartość wydatków na zakup licencji poniesionych przez Wnioskodawcę w 2012 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku ustawy o CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Przepis ten wprowadza tzw. ulgę technologiczną.

W myśl art. 18b ust. 2 ustawy o CIT za „nowe technologie”, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. W ocenie Spółki warunek ten jest spełniony, ponieważ przedmiotem licencji jest oprogramowanie, które podniesie efektywność działalności Spółki poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych.

Innowacyjność oprogramowania została potwierdzona opinią niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.). Przepisy ustawy o CIT wprowadzają również zasady ustalania wielkości dopuszczalnego odliczenia dla podmiotów chcących skorzystać z ulgi technologicznej. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 18b ust. 4 updop). Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. l8b ust. 7 updop). Spółka podkreśla, że możliwość zastosowania ulgi technologicznej w przypadku nabycia licencji na oprogramowanie została potwierdzona w wielu interpretacjach indywidualnych.

Takie stanowisko w podobnej sprawie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 25 marca 2010 r. (sygn. ILPB3/423-31/10-2/JG), który stwierdził, iż „jak wskazano w przedstawionym przez wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego, spółka nabyła prawo do korzystania z programu komputerowego typu (...) (licencję) na podstawie umowy licencyjnej. Licencja wprowadzona została do stosownej ewidencji jako wartość niematerialna i prawna. Na podstawie umowy, spółka dokonuje rozliczeń kosztów z H (...) (faktura została zapłacona w roku wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnej). Ponadto spółka posiada opinię niezależnej jednostki naukowej stwierdzającej, że technologia zastosowana w oprogramowaniu spełnia wymagania uregulowań dotyczących ulgi podatkowej związanej z nabyciem nowej technologii. Z wniosku wynika również, że wnioskodawca spełnia pozostałe warunki uprawniające go do dokonania odliczenia. Reasumując, spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system komputerowy (..) zgodnie z art. l8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej kwestii zachowane bowiem zostały warunki niezbędne do zastosowania ulgi wynikającej z ww. przepisu.

Możliwość zastosowania ulgi technologicznej w przypadku nabycia oprogramowania potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 22 marca 2010 r., sygn. IPPB5/423-7/10-2/AM oraz IPPB5/423-13/10-2/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2010 r., sygn. ILPB3/423-26/10-9/MC, czy też z dnia 25 marca 2010 r., sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP; a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/09/JD). W związku z powyższym Spółka stwierdza, iż spełnia przesłanki wynikające z art. l8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system informatyczny GIS. Podstawą obliczenia ulgi będzie wartość wydatków poniesionych w 2012 r. zakwalifikowanych jako wartości niematerialne i prawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ww. ustawy, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Jak stanowi przepis art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie SX.jalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ww. ustawy).

Jak wynika z art. 18b ust. 6 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

I tak, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika (w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw). Ponadto nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat, co musi potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową. Jednocześnie podstawę wielkości odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do tej ewidencji, to przedpłaty te uznaje się za zapłacone w roku wprowadzenia jej do tejże ewidencji. Natomiast samo odliczenie z tytułu ulgi na nowe technologie nie może przekroczyć 50% wyżej określonej kwoty. Ponadto odliczenia tego dokonać należy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Ważne jest również to, aby wydatki na nabycie nowej technologii nie zostały podatnikowi zwrócone oraz podatnik nie może prowadzić działalności w SX. strefie ekonomicznej.

Zaznaczyć należy również, że przepis art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) określa, iż jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a - e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo - rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka, jeszcze jako Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w 2008 r. zawarła umowę na wykonanie, dostawę i wdrożenie podsystemu narzędziowego GIS obejmującą zakup licencji oprogramowania GIS. Wdrożenie ujęte było w dwóch umowach. Na podstawie ww. umów Spółka poniosła wydatki na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania w latach 2008-2012. Jak podaje Wnioskodawca, wydatki poniesione w 2012 r. w całości stanowią zapłatę za licencję, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych we wrześniu 2012 r. W 2012 r. Spółka zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie uznając za podstawę do dliczenia całość wydatków poniesionych w tym roku rozliczeniowym.

Spółka nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w SX. strefie ekonomicznej w roku obecnym i w latach poprzedzających. Nie zamierza również prowadzić takiej działalności w roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie ani w roku poprzedzającym ten rok.

Celem uzyskania i wdrożenia licencji było usprawnienie oraz podniesienie efektywności działalności Spółki poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych. Spółka nie otrzymała również w jakiejkolwiek formie zwrotu wydatków poniesionych na tę technologię.

Spółka nie ubiega się również o dofinansowanie dla IT z funduszy unijnych ani o zwrot wydatków na nowe technologie z innych źródeł w jakiejkolwiek formie.

Wnioskodawca, w opisie zdarzenia przyszłego poinformował, iż dysponuje opinią potwierdzającą innowacyjność rozwiązania technologicznego systemu GIS opracowanego na potrzeby Spółki, wydaną przez Politechnikę Wrocławską (dalej: „Opinia”) na zlecenie firmy wytwarzającej oprogramowanie. Z Opinii wynika, iż rozwiązanie informatyczne GIS stanowi wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych badań i prac rozwojowych (RD). Rozwiązania informatyczne w ramach GIS są dostępne oficjalnie na rynku krócej niż 3 lata.

Mimo, że Spółka została włączona do międzynarodowej grupy kapitałowej D nie odsprzedaje licencji pozostałym członkom Grupy i z innowacyjnych rozwiązań korzysta samodzielnie ponosząc 100% kosztów.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 marca 2013 r. Wnioskodawca poinformował, iż:

 1. Główne korzyści z wdrożenia przez Spółkę systemu GIS wynikają z przejścia z systemu map drukowanych na dokumentację elektroniczną, dzięki czemu Spółka może dołączyć do grona firm nowoczesnych, zinformatyzowanych, odpowiadających na potrzeby swoich klientów oraz podążających za rozwojem swoich dostawców.
  Wprowadzenie systemu GIS stanowiącego jeden z elementów zintegrowanego systemu informatycznego, pozwala na znaczącą poprawę jakości i efektywności pracy zarówno w relacjach wewnętrznych jak i w obsłudze klienta. Dzięki zinformatyzowaniu tego obszaru i w efekcie szybszemu dostępowi do danych o sieci ciepłowniczej możliwe jest sprawniejsze zarządzanie siecią, bardzo dokładne określenie miejsca awarii, szybsze działanie służb ciepłowniczych, krótsze przestoje w dostarczaniu ciepła, co zwłaszcza w okresie zimowym może być niezwykle uciążliwe dla użytkowników. Dostęp do danych „on line”, umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych danych co ma wpływ np. na krótszy okres usunięcia awarii, co ma wymierny efekt w postaci mniejszej uciążliwości dla odbiorców ciepła oraz mieszkańców Warszawy (krótszy czas zablokowania ulicy skutkującego uciążliwymi korkami). Nie bez znaczenia, w przypadku usuwania awarii, są mniejsze straty finansowe Spółki i jej wizerunek (mniej niezadowolonych klientów).
  Ponadto, dostęp do map cyfrowych pozawala na szybszą obsługę obecnych jak i przyszłych klientów.
 2. Wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie i wdrożenie systemu w kwocie 997 460,00 PLN zostały uwzględnione w jego wartości początkowej.
 3. Spółka nie ogłosiła ani nie planuje ogłosić upadłości, ani nie została postawiona w stan likwidacji.

Mając na względzie przepisy art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system informacji geograficznej GIS, w wysokości 50% wartości tych wydatków uwzględnionych w wartości początkowej. W przedmiotowej kwestii zachowane bowiem zostały warunki niezbędne do zastosowania ulgi wynikającej z ww. przepisu.

Ponadto należy zauważyć, iż tut. Organ nie odniósł się do zagadnienia dotyczącego ustalenia podstawy odliczenia ulgi na nabycie nowej technologii, gdyż nie było ono przedmiotem zapytania. Pytanie przyporządkowane do przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczyło jedynie prawa do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system informacji geograficznej GIS nabyty w 2008r. oraz ostatecznie wdrożony we wrześniu 2012 roku.

Spółka do wniosku z dnia 31.01.2013 r. dołączyła dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Odnośnie natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.