IPPB3/4510-407/16-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka”), wniesie do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny (aport) przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W zamian za ten wkład niepieniężny (aport) Spółka otrzyma udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości wnoszonego przez Spółkę do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem aportu do Wnioskodawcy, wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Przedmiotowe środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne zostaną uprzednio (tj. przed wniesieniem aportu do Wnioskodawcy) nabyte przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego, z którego tylko część wartości zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W konsekwencji Spółka (przed wniesieniem aportu do Wnioskodawcy) będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”), tzn. kosztów uzyskania przychodów Spółki nie będą stanowiły odpisy amortyzacyjne od tej części wartości tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego przez Spółkę do Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego przez Spółkę do Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów (...), dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Jednocześnie stosownie do art. 16g ust. 10a przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio m. in. w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego.

Równocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 16h ust. 3 Ustawy CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, (...), albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, (...). Zacytowany przepis stosuje się odpowiednio - na mocy art. 16h ust. 3a Ustawy CIT - w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Na podstawie powyższych przepisów można stwierdzić, że Wnioskodawca, w związku z nabyciem od Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wątłości niematerialnych i prawnych Spółki, będzie zobowiązany do przyjęcia wyceny (wartości początkowej i dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych) oraz metod amortyzacji tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, według przyjętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych od Spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych nie będzie znajdować zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym cała wartość wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Jak bowiem wynika z opisu zdarzenia przyszłego w zamian za ten wkład niepieniężny (aport) Spółka otrzyma udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości wnoszonego przez Spółkę do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opinii Wnioskodawcy dla oceny powyższego nie ma znaczenia fakt, iż Spółka (przed wniesieniem aportu do Wnioskodawcy) będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (wchodzących w skład będącego przedmiotem aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, tzn. kosztów uzyskania przychodów Spółki nie będą stanowiły odpisy amortyzacyjne od tej części wartości tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Z językowej wykładni treści art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, a w szczególności fragmentu „nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki”, wynika bowiem, iż zawarte w nim ograniczenie co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dotyczy każdorazowo podmiotu otrzymującego (nabywającego) wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepis ten zatem obejmuje swoim zakresem jedynie nabycie wkładu niepieniężnego (aportu) przez konkretny podmiot, w odniesieniu do którego ustalana jest możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości, W konsekwencji dla ustalenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych przez dany podmiot pełnej wysokości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych w formie wkładu niepieniężnego środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych nie ma znaczenia okoliczność, iż były one już uprzednio przedmiotem aportu do innego podmiotu, który dokonywał odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT.

Niezależnie od powyższego zdaniem Wnioskodawcy z językowej wykładni treści art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, a w szczególności fragmentu „środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w formie wkładu niepieniężnego”, wynika także, iż przepis ten nie znajduje w ogóle zastosowania w sytuacji, w której przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą między innymi środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne. Gdyby bowiem ustawodawca chciał objąć zakresem tego przepisu również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to wskazałby to wyraźnie w jego treści. Wniosek ten potwierdza treść innych przepisów Ustawy CIT, w których ustawodawca wprost wskazuje na aport w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeśli jego intencją jest uregulowanie skutków takiego właśnie aportu (np. art. 16g ust. 10 a Ustawy CIT).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego przez Spółkę do Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają również interpretacje prawa podatkowego, m.in.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2014 r. (sygn, ITPB3/423-332c/14/PS), w której organ podatkowy wskazał, iż „stanowisko Spółki, w świetle którego Przyszła spółka kapitałowa będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, wniesionej/wniesionych do Przyszłej spółki kapitałowej w ramach aportu przedsiębiorstwa, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało Spółce kapitałowej wnoszącej aport (z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy) - uznać należy za prawidłowe
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 łipca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-489/13/SD), w której organ podatkowy uznał, że: „Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem, od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy opdop, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało Udziałowcowi wnoszącemu aport z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop. ”,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2013 r. (sygn. ILPB4/423-160/13-6/DS), w której organ podatkowy uznał, że: „skoro w opisanej sprawne do nowej spółki zostanie wniesiony aportem wykład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla ustalenia w tej nowej spółce wysokości odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.