IPPB3/4510-405/16-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości Wnioskodawca zostanie jedynym wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej), mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka”). W trakcie działalności Spółki dojdzie do jej likwidacji oraz podziału majątku likwidacyjnego, w wyniku którego Wnioskodawca otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16f ust. 1 Ustawy CIT).

Z kolei stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

W związku z treścią art. 16g ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, Wnioskodawca może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych. Stosownie do art. 16g ust. 12 Ustawy CIT przy ustalaniu tych wartości rynkowych stosować się będzie odpowiednio art. 14 Ustawy CIT.

W opinii Wnioskodawcy powyższego wniosku nie zmienia w żadnym zakresie fakt, iż Wnioskodawca w związku z likwidacją Spółki otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, Przepis art. 16g ust. 12 Ustawy CIT nie rozróżnia bowiem sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako składników przedsiębiorstwa likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako pojedynczych składników majątkowych likwidowanej osoby prawnej lub spółki. Niezależnie zatem od tego, z którą z tych sytuacji mamy do czynienia, wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych likwidowanej osoby prawnej lub spółki podatnik może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, ponieważ amortyzacji podatkowej nie może podlegać przedsiębiorstwo, lecz poszczególne środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w jego skład.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zdaniem Wnioskodawcy zastosowania art. 16g ust. 10b Ustawy CIT. Jak bowiem stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.