IPPB3/4510-382/16-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

R. S.A. („Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie logistyki, spedycji oraz realizowania( dostaw międzynarodowych i krajowych. Spółka korzysta z nazwy handlowej oraz znaku towarowego R. („Znak”), na podstawie umowy licencyjnej zawartej z D. („D.”). W związku z powyższym, Spółka uiszcza na rzecz D. roczne opłaty licencyjne.

Na mocy aneksu do pierwotnej umowy licencyjnej zawartego w 2013 r., który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2012 r. („Aneks”), Spółka oraz D. ustaliły wysokość rocznej opłaty licencyjnej za używanie Znaku na określoną, stałą kwotę wyrażoną w Euro (która nie jest zależna od przychodów Spółki). Aneks nie wskazuje precyzyjnie okresu, w jakim Spółka będzie miała prawo wykorzystywania Znaku, niemniej, w razie braku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron w terminach określonych w Aneksie, umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy.

Licencja na używanie Znaku („Licencja”) nie została przez Spółkę zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”), nie została ujęta w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja WNiP”) oraz nie była przedmiotem amortyzacji podatkowej.

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. (tj. od daty wejścia w tycie Aneksu) Spółka rozpoznawała w kosztach podatkowych wydatki z tytułu opłat licencyjnych za używanie Znaku w momencie ich poniesienia, na podstawie faktur wystawianych przez D..

W grudniu 2015 r., w Spółce została przeprowadzona kontrola podatkowa („Kontrola”) w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP”) za rok 2014.

W toku Kontroli stwierdzono, że w roku 2014 Spółka zawyżyła koszty uzyskania prtychodów m.in. o wartość . opłaty licencyjnej za używanie Znaku. Zdaniem kontrolujących, Licencja powinna zostać rozpoznana przez Spółkę jako WNiP, gdyż spełnione zostały wszystkie przesłanki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych („UPDOP”) warunkujące rozpoznanie WNIP. W konsekwencji Kontrolujący uznali, że Spółka nie była uprawniona do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatku z tytułu opłaty licencyjnej za używanie Znaku w 2014 r. w momencie poniesienia wydatku (na podstawie faktury wystawionej przez D.).

Stosownie do wyniku kontroli, Spółka dokonała korekty zeznania podatkowego za rok 2014 r. i wyłączyła z kosztów podatkowych kwotę opłaty licencyjnej za używanie Znaku należną D. za 2014 r.

Spółka zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać Znak w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności Spółka nie planuje wypowiedzenia umowy licencyjnej zwartej z D..

Z uwagi na powyższe oraz w związku z wynikiem Kontroli za 2014 r., w 2016 r. Spółka zamierza ujawnić Licencję w Ewidencji WNiP oraz dokonywać jej amortyzacji podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do ujawnienia w 2016 r. w Ewidencji WNiP Licencji w wartości początkowej odpowiadającej sumie opłat licencyjnych poniesionych przez Spółkę na rzecz licencjodawcy (tj. D.) od 2012 r. do momentu ujawnienia Licencji jako WNiP oraz do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Licencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Licencja zostanie wprowadzona do ewidencji WNIP...
 2. Czy opłaty licencyjne za używanie Znaku, ponoszone przez Spółkę po ujawnieniu Licencji w Ewidencji w kolejnych latach podatkowych (tj. w roku 2016 i następnych latach podatkowych) na podstawie faktur otrzymanych przez D., mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia przez Spółkę wydatku z tytułu opłaty licencyjnej (na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „UPDOP”)...

Stanowisko Wnioskodawcy

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do ujawnienia w 2016 r. w Ewidencji WNiP Licencji w wartości początkowej odpowiadającej sumie opłat licencyjnych poniesionych przez Spółkę na rzecz licencjodawcy (tj. D.) od 2012 r. do momentu ujawnienia Licencji jako WNiP oraz do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Licencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Licencja zostanie wprowadzona do ewidencji WNIP. Jednocześnie Spółka powinna skorygować swoje rozliczenia podatkowe za lata ubiegłe począwszy od 2012 r. i wyłączyć z kosztów podatkowych tych lat poniesione opłaty licencyjne.
 2. Opłaty licencyjne za używanie Znaku, ponoszone przez Spółkę po ujawnieniu Licencji w Ewidencji w kolejnych latach podatkowych (tj. w roku 2016 i następnych latach podatkowych) na podstawie faktur otrzymanych przez D., mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia przez Spółkę wydatku z tytułu opłaty licencyjnej (na podstawie art. 15 ust. 4d UPDOP).

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 UPDOP, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a- 16m, z uwzględnieniem art. 16 UPDOP.

Jednocześnie w myśl art. 16b ust. 1 pkt 5 UPDOP: amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. l6d ust. 2 UPDOP składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy zaś termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 UPDOP, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W myśl art. 16g ust. 14 UPDOP wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Natomiast zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 UPDOP odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na wstępie Spółka chciałaby zaznaczyć, że spełniła ona wszystkie przesłanki warunkujące rozpoznanie Licencji jako WNiP, tj:

 • Licencja została przez Spółkę nabyta,
 • Licencja nadaje się do gospodarczego wykorzystania,
 • przewidywany okres używania Licencji jest dłuższy niż rok,
 • Spółka wykorzystuje Licencję na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Powyższa okoliczność tj. spełnienie warunków pozwalających na uznanie Licencji za WNiP, została dodatkowo potwierdzona w toku Kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że Spółka jest uprawniona do wprowadzenia Licencji do Ewidencji WNiP oraz do dokonywania jej amortyzacji podatkowej.

Jak wynika zaś z art. l6d ust. 2 UPDOP, co do zasady wprowadzenie przez podatnika WNiP do ewidencji podatkowej powinno nastąpić w miesiącu oddania WNiP do używania. Niemniej, zgodnie z powołanym art. 16h ust. 1 pkt 4 UPDOP, w przypadku braku rozpoznania WNiP dla celów podatkowych w momencie rozpoczęcia jego używania, podatnik ma możliwość ujawnienia WNiP, poprzez wprowadzenie go do ewidencji w późniejszym okresie niż miesiąc jego oddania do używania (nie istnieją przy tym żadne przepisy wprowadzające ograniczenia czasowe dotyczące rozpoznania WNiP w ewidencji WNiP). W takich okolicznościach podatnik jest zatem uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach wskazanych w UPDOP, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia WNiP do ewidencji.

Z uwagi na powyższe, nie ulega wątpliwości, że Spółka jest uprawniona do rozpoznania Licencji w Ewidencji WNiP w 2016 r. oraz do dokonywania jej amortyzacji podatkowej od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Licencji do Ewidencji WNiP.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby wskazać, że brak jest w UPDOP przepisów szczególnych, które regulowałyby wprost kwestię ustalania wartości początkowej ujawnionej WNiP w sytuacji Spółki opisanej w niniejszym wniosku. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy rozstrzygnięcie przedmiotowego zagadnienia powinno być dokonane w oparciu o powołane ogólne regulacje UPDOP, jak również powinno uwzględniać wszystkie przedstawione przez Spółkę okoliczności.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 16g ust. 14 UPDOP, wartość początkowa licencji powinna zostać wyznaczona w oparciu o cenę jej nabycia.

Spółka chciałaby zauważyć, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego brak jest możliwości ustalenia całkowitej ceny nabycia Licencji, gdyż zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka ponosi roczne opłaty licencyjne za używanie Znaku. Ponadto, brak jest z góry określonego okresu, przez który opłaty licencyjne za używanie Znaku będą ponoszone przez Spółkę.

Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie UPDOP nie byłaby dopuszczalna sytuacja, w której Spółka dokonywałaby sukcesywnego zwiększania wartości początkowej Licencji o kolejne roczne opłaty licencyjne. Na gruncie obecnych przepisów UPDOP, zwiększenie wartości początkowej składnika majątku ujętego w ewidencji podatkowej jest bowiem możliwe jedynie w przypadku środków trwałych. Ustawodawca nie wprowadził natomiast takiej możliwości w odniesieniu do WNiP.

Niezależnie od powyższego, regulacje UPDOP nie przewidują także możliwości rozpoznania WNiP „na wstecz”, tj. wprowadzenia WNiP do Ewidencji WNiP z datą wsteczną oraz rozpoznania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych za poprzednie okresy.

W rezultacie, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, jedynym rozwiązaniem, które nie pozbawi Spółki możliwości efektywnego rozpoznania w kosztach podatkowych opłat licencyjnych za używanie Znaku poniesionych w latach 2012 - 2015 (tj. wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodu), jest ujęcie przedmiotowych opłat w wartości początkowej Licencji, ujawnionej jako WNiP w 2016 r.

Przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoliłoby Spółce z jednej strony na wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków na opłaty licencyjne za używanie Znaku (i tym samym przyjęcie podejścia zaprezentowanego przez kontrolujących podczas Kontroli), zaś z drugiej strony zapewniłoby Spółce możliwość rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Licencji „zawierającej” poniesione wydatki na opłaty licencyjne. W szczególności, Spółka chciałaby podkreślić, że implementacja powyższego rozwiązania nie doprowadzi do sytuacji „podwójnego” rozpoznania przez Spółkę w kosztach podatkowych tego samego wydatku.

W ocenie Spółki, przyjęcie odmiennego stanowiska od zaprezentowanego powyżej tj. uznanie, że Spółka nie będzie uprawniona do rozpoznania w Ewidencji WNiP Licencji w wartości początkowej stanowiącej sumę opłat licencyjnych poniesionych w latach 2012-2015, doprowadziłoby do sytuacji, w której Spółka zostałaby pozbawiona prawa rozpoznania w kosztach podatkowych wydatku niewątpliwie związanego z jej przychodem (jak podkreślono powyżej Spółka wykorzystywała i zamierza w przyszłości wykorzystywać Znak w prowadzonej działalności gospodarczej). Także w trakcie Kontroli organy podatkowe nie kwestionowały prawa do zaliczenia analizowanych opłat licencyjnych do kosztów uzyskania przychodów Spółki (lecz jedynie sposób i moment ich ujęcia dla celów podatkowych).

Powyższe stałoby także w oczywistej sprzeczności z dyspozycją art. 15 UPDOP oraz stanowiłoby naruszenie fundamentalnego uprawnienia podatnika do obniżenia przychodów podatkowych o koszty ich uzyskania, a także stanowiłoby istotne naruszenie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka uważa, że jest uprawniona do ujawnienia w 2016 r. w Ewidencji WNiP Licencji w wartości początkowej odpowiadającej sumie opłat licencyjnych poniesionych przez Spółkę na rzecz licencjodawcy tj. D. począwszy od 2012 r. do momentu ujawnienia Licencji jako WNiP oraz do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Licencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Licencja zostanie wprowadzona do ewidencji WNIP.

Ad.2

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UPDOP koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jak wskazano w części Ad. 1 niniejszego wniosku, obecne regulacje UPDOP nie przewidują możliwości zwiększenia wartości początkowej WNiP np. w wyniku jej ulepszenia (prawo takie dotyczy tylko środków trwałych).

Z uwagi na powyższe, po ujawnieniu Licencji w Ewidencji WNiP w 2016 r., Spółka nie będzie uprawniona do zwiększenia wartości początkowej Licencji o wartość rocznych opłat licencyjnych należnych D. za rok 2016 oraz za kolejne lata podatkowe.

Ponadto, nie sposób uznać, że każda kolejna roczna opłata licencyjna za używanie Znaku ponoszona przez Spółkę, dotyczy nabycia nowych licencji / modyfikacji istniejącej Licencji. W związku z powyższym, nie istnieją przesłanki do uznania, aby każda kolejna roczna opłata licencyjna ponoszona przez Spółkę mogłaby stanowić odrębny przedmiot amortyzacji podatkowej.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, opłaty licencyjne za używanie Znaku, ponoszone w roku 2016 oraz w latach następnych (tj. po ujawnieniu Licencji w Ewidencji WNiP w 2016 r.) będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, z uwagi na brak możliwości przypisania ww. kosztów do konkretnych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej. W konsekwencji, koszty te będą mogły zostać rozpoznane przez Spółkę w momencie ich faktycznego poniesienia (zapłaty faktury wystawionej przez D.).

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu wskazać, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych na gruncie stanów faktycznych, w których podatnicy - podobnie jak Spółka - zobowiązani byli do ponoszenia rocznych opłat licencyjnych, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2014 r., ILPB4/423-455/13- 2/MC, w której organ uznał, że „ (...) ponoszone przez, Wnioskodawcę kolejne roczne opłaty licencyjne należy zakwalifikować do kosztów podatkowych spełniających definicję z art, 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami należy zaliczyć - na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
  Reasumując, pierwsza opłata licencyjna za 2003 r. za korzystanie ze znaków towarowych stanowi wartość początkową licencji - wartości niematerialnej i prawnej zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i powinna być odniesiona w koszty uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne. Natomiast koleinę opłaty roczne z tego tytułu podlegają uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów - jako koszty pośrednie - w dacie ich poniesienia”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2009 r. (nr IPPB3/423- 1720/08-2/AG) uznał, że: w opisanym stanie faktycznym możemy zatem mówić nie tylko o braku możliwości ustalenia, ale wręcz o braku sensu stricto wartości początkowej licencji, która, jako cena nabycia, mogłaby stanowić jej wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, Z uwagi na powyższe roczne opłaty za wykorzystywanie licencji na oprogramowanie komputerowe należy zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 4d-4eustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na to, że opłaty za korzystanie z licencji na program komputerowy stanowią w Banku koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami - są one potrącalne w dacie ich poniesienia”.

Podsumowując, opłaty licencyjne za używanie Znaku, ponoszone przez Spółkę po ujawnieniu Licencji w Ewidencji w kolejnych łatach podatkowych (tj. w roku 2016 i następnych latach podatkowych) na podstawie faktur otrzymanych przez D., mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia przez Spółkę wydatku z tytułu opłaty licencyjnej (na podstawie art. 15 ust. 4d UPDOP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.