IPPB3/423-925/13-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy Spółka może zaliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) członków zespołów wdrożeniowych do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? 2. Czy Spółka może zliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych pracowników (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń), którzy są testerami do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? 3. Czy Spółka może zaliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) osób pracujących doraźnie przy pracach wdrożeniowych systemu do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2013 r. (data wpływu 18 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy wydatki na:

 • wynagrodzenia i premie celowe (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) wypłacane członkom zespołów wdrożeniowych,
 • wynagrodzenia i premie celowe (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) wypłacane pracownikom testującym,
 • wynagrodzenia i premie celowe (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) wypłacane osobom pracującym doraźnie przy pracach wdrożeniowych systemu,

zaliczane powinny być do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy wynagrodzenia i premie celowe (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) wypłacane członkom zespołów wdrożeniowych, pracownikom testującym, osobom pracującym doraźnie przy pracach wdrożeniowych systemu zaliczane powinny być do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X. S.A. jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego oraz świadczenie usług elektroenergetycznych.

Spółka nabywa różnego rodzaju licencje na oprogramowanie systemów informatycznych (dalej: licencja), które nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia przez Spółkę do używania oraz ich przewidywany okres używania w Spółce jest dłuższy niż rok. W związku z powyższym, składniki majątku w postaci licencji są przez Spółkę wprowadzane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Oprócz ponoszonych w ramach procesu inwestycyjnego typowych nakładów inwestycyjnych m.in. na nabycie licencji, Spółka ponosi również inne wydatki o charakterze wdrożeniowym, w tym związane z bezpośrednim zaangażowaniem pracowników.

Przykładowo do tego typu wydatków należy zaliczyć:

 1. wynagrodzenia pracowników, będących członkami powołanych zespołów wdrożeniowych,
 2. wynagrodzenia pracowników, za czas poświęcony wykonywaniu testów systemów informatycznych,
 3. wynagrodzenia pracowników pracujących ad hock przy wdrożeniu,
 4. premie celowe pracowników za udział we wdrożeniach systemów informatycznych.

W związku z charakterem czynności wdrożeniowych, które są wykonywane przez poszczególnych pracowników, można ich podzielić na trzy grupy.

Pierwsza grupa to członkowie zespołów wdrożeniowych, którzy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin czasu pracy biorą czynny udział w pracach związanych z wdrożeniem danego systemu . Są to osoby, które mają bezpośredni wpływ na kształt systemu i są odpowiedzialne za jego prawidłowe działanie w poszczególnych obszarach. Do przykładowych zadań pracowników — członków powołanych zespołów wdrożeniowych należy: 1) dokonanie wyboru rozwiązań (spośród opcji przedstawionych do wyboru przez podmiot realizujący wdrożenie), które będą funkcjonowały w wersji systemu wdrożonego w Spółce, 2) określenie elementów i funkcji indywidualnych, które powinien system posiadać, w celu jego wykorzystania w działalności gospodarczej Spółki, 3) wskazanie modyfikacji, które powinny zostać uwzględnione w wersji wdrażanego systemu informatycznego Spółki, itd. Wartość wynagrodzenia, dotyczącego kosztów wdrożenia licencji, poszczególnych członków zespołów wdrożeniowych jest określana w następujący sposób:

 1. 100% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy pracownik w pełnym wymiarze godzin czasu pracy został powołany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego oraz poświęcał pełen wymiar czasu pracy na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 2. x”% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy pracownik w częściowym zakresie czasu pracy został powołany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego i poświęcał czas pracy w niepełnym wymiarze godzin na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 3. 0% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy zaangażowanie pracownika we wdrożenie systemu informatycznego odpowiada premii celowej.

Druga grupa to osoby, które są testerami nowego systemu informatycznego. Osoby te, celem sprawdzenia prawidłowości działania systemu są odpowiedzialne za przeprowadzenie testów systemu i ewentualne zgłoszenie występujących błędów. Do standardowych zadań tych pracowników należy m.in. 1) przeprowadzenie testów systemów informatycznych przed rozpoczęciem użytkowania systemu informatycznego, 2) dokonanie weryfikacji zgodności wprowadzonych przez firmę wdrożeniową funkcji z wymaganiami zgłoszonymi przez Spółkę (wypracowaną koncepcją wdrożenia), itd. Wynagrodzenia pracowników, dotyczące kosztów wdrożenia, będących testerami jest określane proporcjonalnie do czasu pracy, w którym pracownik uczestniczy w procesach wdrożeniowych:

 1. 100% wartości wynagrodzenia, w sytuacji gdy pracownik w pełnym wymiarze godzin czasu pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego oraz poświęcał pełen wymiar czasu pracy na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 2. x”% wartości wynagrodzenia w sytuacji gdy pracownik w częściowym zakresie czasie pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego i poświęcał czas pracy w niepełnym wymiarze godzin na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 3. 0 % wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, sytuacji gdy zaangażowanie pracownika we wdrożenie systemu informatycznego odpowiada premii celowej.

Trzecia grupa pracowników to osoby, które nie są formalnie powołane do zespołów wdrożeniowych. Są to pracownicy pracujący przy wdrożeniu systemu „ad hock” z polecenia przełożonego. Do zadań tych osób należy miedzy innymi: 1) opiniowanie wprowadzanych rozwiązań, 2) testowanie systemu informatycznego i zgłaszanie wszelkich błędów i nieprawidłowości. Wynagrodzenia pracowników, dotyczące kosztów wdrożenia systemu, którzy uczestniczą w pracach wdrożeniowych z polecania przełożonego jest określane proporcjonalnie do czasu pracy, w którym pracownik uczestniczy w procesach wdrożeniowych: 1) x”% wartości wynagrodzenia w sytuacji gdy pracownik w częściowym zakresie czasie pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego i poświęcał czas pracy w niepełnym wymiarze godzin na realizowanie zadań wdrożeniowych, 2) 0 % wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, sytuacji gdy zaangażowanie pracownika we wdrożenie systemu informatycznego odpowiada premii celowej.

Dodatkowo niektórym pracownikom uchwałami zarządu zostały przyznane premie celowe, za zaangażowanie przy pracach wdrożeniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka może zaliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) członków zespołów wdrożeniowych do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych...
 2. Czy Spółka może zliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych pracowników (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń), którzy są testerami do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych...
 3. Czy Spółka może zaliczyć koszty wynagrodzeń i premii celowych (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) osób pracujących doraźnie przy pracach wdrożeniowych systemu do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 Ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje — o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami materialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 — 14, uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Na podstawie art. 16g ust. 14 Ustawy o CIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw.

Definicja ceny nabycia została wskazana w art. 16g ust. 3 Ustawy o CIT. Za ceną nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1.

W definicji ceny nabycia, wskazanej w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, zostały wymienione przykładowe rodzaje kosztów poniesionych do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania, które powinny zostać zaliczone do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Katalog kosztów, wymieniony we wskazanym przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje zwrot „w szczególności”. W konsekwencji może on obejmować również inne koszty, nie wymienione w art. 16g ust. 3 Ustawy o CIT, które będą miały wpływ na wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli koszty te będą związane z jej nabyciem oraz zostaną poniesione do dnia jej przekazania do używania. Reasumując sam fakt nabycia licencji nie sprawia, że można ją uznać za nadającą się do gospodarczego wykorzystania. Licencja bowiem jest jedynie ogólnym wzorcem, na podstawie którego w ramach procesu wdrożeniowego tworzone są różnego rodzaju funkcjonalności nabytego systemu/oprogramowania. Prace wdrożeniowe mają na celu to, aby system spełniał wymogi funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, bowiem dopiero taki system nadaje się do gospodarczego wykorzystania. W praktyce prace wdrożeniowe oznaczają miedzy innymi: analizy przedwdrożeniowe, prace testowe, wprowadzanie poprawek, wpisywanie lub przeniesienie istniejących danych, konfigurację systemu, dostosowanie procedur działania. Tym samym samo nabycie przez Spółkę licencji na oprogramowanie nie warunkuje jeszcze możliwości jego wykorzystania dla celów działalności gospodarczej. Dopiero podjęcie procesu wdrożeniowego powoduje dostosowanie nabytego oprogramowania komputerowego do wymogów działalności gospodarczej danego podmiotu.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki koszt wynagrodzenia członków zespołów wdrożeniowych powinien zwiększać wartość początkową nabytej przez Spółkę licencji. Przede wszystkim zespół wdrożeniowy został powołany z uwagi na podjęcie decyzji o nabyciu licencji i jego zadaniem jest zakończenie z wynikiem pozytywnym prac związanych z wdrożeniem nowego systemu informatycznego. Ponadto prace członków zespołów wdrożeniowych są niewątpliwie elementem wdrożenia systemu informatycznego w Spółce i nie będą mogły zostać wykorzystane w ramach ogólnego funkcjonowania Spółki. Jak wspomnieliśmy wyżej do przykładowych zadań pracowników — członków powołanych zespołów wdrożeniowych należy:

 1. dokonanie wyboru rozwiązań (spośród opcji przedstawionych do wyboru), które będą funkcjonowały w wersji systemu wdrożonego w Spółce,
 2. określenie elementów i funkcji indywidualnych, które powinien ten system posiadać, w celu jego wykorzystania w działalności gospodarczej Spółki,
 3. wskazanie modyfikacji, które powinny zostać uwzględnione w wersji wdrażanego systemu informatycznego Spółki,
 4. przeprowadzanie testów w celu sprawdzenia wprowadzanych rozwiązań. Co istotne bez czynności tych osób nie jest możliwe użytkowanie licencji ponieważ program w wersji podstawowej nie jest dostosowany do prowadzonej przez Spółkę działalności. Tym samym, koszt premii celowych a także koszt wynagrodzeń pracowników (s także koszty pochodnych od wynagrodzeń) biorących czynny udział w wdrożeniu powinien zostać zaliczony do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Zdaniem Spółki o tym, które z kosztów dotyczących wynagrodzeń i w jakiej części powiększają wartość początkową, powinny decydować między innymi dane o czasie pracy poświęconym na przystosowanie do używania nabytych licencji.

Reasumując, Spółka oprócz kosztów związanych z nabyciem licencji powinna kapitalizować do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych:

 1. wartość premii celowych przyznanych członkom zespołów wdrożeniowych,
 2. wartość wynagrodzenia poszczególnych członków zespołów wdrożeniowych w następujących proporcjach:
  • 100% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy pracownik w pełnym wymiarze godzin czasu pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego oraz poświęcał pełen wymiar czasu pracy na realizowanie zadań wdrożeniowych
  • x”% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy pracownik w częściowym zakresie czasie pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego i poświęcał czas pracy w niepełnym wymiarze godzin na realizowanie zadań wdrożeniowych.
  • 0% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy zaangażowanie pracownika we wdrożenie systemu informatycznego odpowiada premii celowej.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że podobne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10. 04. 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-70/13/PP. W interpretacji tej czytamy: „(...) obliczając wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej, Spółka winna ustalić cenę jej nabycia, którą w przedstawionym stanie faktycznym stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z wynagrodzeniem pracowników za wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu, jak również o wydatki na nabycie usług specjalistów zewnętrznych, poniesione do dnia jej przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2

W świetle powołanych przepisów ustawy o CIT ( w części: Stan prawny do stanowiska Spółki w zakresie pytania 1, 2 i 3), do wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nie tylko kwotę należną licencjodawcy, ale także inne wydatki związane z wdrożeniem licencji, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Tym samym, samo nabycie przez Spółkę licencji na oprogramowanie systemów informatycznych nie świadczy o tym, że system ten jest kompletny i nadaje się do wykorzystania. Dopiero podjęcie przez Spółkę procesu wdrożeniowego powoduje dostosowanie nabytego oprogramowania komputerowego do wymogów prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też naszym zdaniem wysokość premii celowych i wynagrodzenia (liczonego proporcjonalnie do czasu spędzonego przy projekcie) osób, które są testerami powinna zostać zaliczona do wartości początkowej nabytej licencji. Pragniemy podkreślić, że zadaniem tych pracowników jest między innymi: 1) przeprowadzenie testów oprogramowania przed rozpoczęciem używania systemu informatycznego, 2) dokonanie weryfikacji zgodności wprowadzonych przez firmę wdrożeniową funkcji z wymaganiami zgłoszonymi przez Spółkę. Powyższe oznaczą że prace testerów są elementem wdrożenia licencji na oprogramowanie systemów informatycznych w Spółce i nie powinny zostać wykorzystane w ramach ogólnego funkcjonowania Spółki.

Podsumowując, zdaniem Spółki zarówno koszty premii celowych, jak też wartość wynagrodzeń (a także koszty pochodnych od wynagrodzeń) liczona w następujących proporcjach:

 1. 100% wartości wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności testera, w sytuacji gdy pracownik w pełnym wymiarze godzin czasu pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego oraz poświęcał pełen wymiar czasu pracy na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 2. x”% wartości wynagrodzenia pracownika wykonującego czynności testera, w sytuacji gdy pracownik w częściowym zakresie czasie pracy został oddelegowany do czynności związanych z wdrażaniem systemu informatycznego i poświęcał czas pracy w niepełnym wymiarze godzin na realizowanie zadań wdrożeniowych,
 3. 0% wartości wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do zespołu wdrożeniowego, w sytuacji gdy zaangażowanie pracownika we wdrożenie systemu informatycznego odpowiada premii celowej. powinna zostać przypisana do wartości początkowej nabytej licencji.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 10. 04. 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-70/13/PP przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której czytamy, że:(...) obliczając wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej, Spółka winna ustalić cenę jej nabycia, którą w przedstawionym stanie faktycznym stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z wynagrodzeniem pracowników za wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu, jak również o wydatki na nabycie usług specjalistów zewnętrznych, poniesione do dnia jej przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.”

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 3

Na gruncie wymienionych przepisów ustawy o CIT (w części: Stan prawny do stanowiska Spółki w zakresie pytania 1, 2 i 3) do wartości początkowej składników wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nie tylko kwotę należną licencjodawcy, ale także inne wydatki związane z wdrożeniem licencji, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki koszty wynagrodzeń pracowników (powołanych doraźnie do prac wdrożeniowych), które mogą być precyzyjnie przypisane koniecznym pracom związanym z wdrożeniem licencji, powinny być uwzględnione w wartości początkowej nabytej licencji. W tym przypadku nie powinien mieć znaczenia sposób powołania tych osób do wykonywania konkretnych czynności, bowiem czynnikiem decydującym jest tutaj zakres prac przez nich wykonywany. Pragniemy podkreślić, że osoby te odpowiedzialne są między innymi za: 1) opiniowanie wprowadzanych rozwiązań w poszczególnych modułach, 2) testowanie systemu informatycznego i zgłaszanie wszelkich błędów i nieprawidłowości. Podsumowując wyżej wymienione prace pracowników są niewątpliwie elementem wdrożenia systemu informatycznego w Spółce i nie powinny zostać wykorzystane w ramach ogólnego funkcjonowania Spółki. Należy podkreślić, że bez czynności tych osób nie jest możliwe użytkowanie licencji.

Dlatego też, zdaniem Spółki koszty wynagrodzeń (liczonego proporcjonalnie do ilości godzin spędzonych przy projekcie wdrożeniowym), koszty premii celowych, a także koszty pochodnych od wynagrodzeń dotyczące pracowników powołanych doraźnie do prac wdrożeniowych powinny zostać zaliczone do wartości początkowej nabytej licencji.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 10. 04. 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-70/13/PP przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której czytamy, że:„(...) obliczając wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej, Spółka winna ustalić cenę jej nabycia, którą w przedstawionym stanie faktycznym stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z wynagrodzeniem pracowników za wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu, jak również o wydatki na nabycie usług specjalistów zewnętrznych, poniesione do dnia jej przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.