IPPB3/423-823/11-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe, stanowiące przedmiot prawa autorskiego, podlegać będą amortyzacji w księgach spółki jako wartości niematerialne i prawne-autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05 września 2011 r. (data wpływu 08 września 2011 r.) uzupełnionym w dniu 07 września 2011 (data wpływu: 12 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r. W dniu 07 września 2011 r. (data wpływu: 12 września 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił niniejszy wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) powstała w lipcu 2010 r. pierwszy rok podatkowy spółki twa do 31 grudnia 2011 r., w konsekwencji w pierwszym roku podatkowym spółka stosuje przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: Ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (na podstawie przepisu przejściowego art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. Nr 226, poz. 1478; dalej: Nowelizacja).

Spółka rozważa nabycie w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w którego skład wchodzić będą, między innymi, znak lub znaki towarowe, które nie zostały zarejestrowane w urzędzie patentowym. znaki nie zostały ujęte w ewidencji wnoszącego aport jako wartości niematerialne i prawne. nabycie znaków towarowych nastąpi w pierwszym roku podatkowym spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe, stanowiące przedmiot prawa autorskiego, podlegać będą amortyzacji w księgach spółki jako wartości niematerialne i prawne-autorskie lub pokrewne prawa majątkowe...
 2. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy...
 3. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy...

Stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe, stanowiące przedmiot prawa autorskiego, podlegać będą amortyzacji w księgach spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Ustawa o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 168 ust. 1 Ustawy o CIT. wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119,poz. 1117zpóżn.zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby Spółka mogła zakwalifikować znak towarowy otrzymany w ramach aportu jako wartość niematerialną i prawną w rozumieniu uregulowań Ustawy o CIT muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • znak towarowy można zakwalifikować jako jedną z wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 16b ust 1 Ustawy o CIT,
 • znak towarowy musi zostać nabyty przez spółkę,
 • znak towarowy może być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • znak towarowy będzie wykorzystywany przez spółkę a przewidywany okres wykorzystywania znaku towarowego wyniesie minimum rok.

W opinii Wnioskodawcy, niezarejestrowany znak towarowy należy zaklasyfikować jako wartość niematerialną i prawną stanowiącą przedmiot autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w art. 16b ust 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r Nr 90 poz 631 ze zm., dalej: ustawa o prawie autorskim), przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (art. 1 ust 2 pkt 1 tej ustawy)

Jednocześnie na podstawie art. 120 ustawy z 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej (t j Dz. U z 2003 r Nr 119 poz 1117 ze zm. dalej prawo własności przemysłowej) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż niezarejestrowany znak towarowy, o którym mowa w przepisach prawa własności przemysłowej może stanowić utwór, w odniesieniu do którego przysługują prawa ochronne wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim niezależnie od objęcia lub nieobjęcia ich ochroną wynikającą z rejestracji w urzędzie patentowym.

W konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych graficznych lub słowno - graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne o których mowa w art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko powyższe potwierdza zdaniem wnioskodawcy praktyka organów podatkowych, Stanowisko spółki dotyczące pytań nr 2 i 3

W przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy spółka powinna rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną prawną- autorskie lub pokrewne prawo majątkowe w wysokości wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu.

W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy spółka powinna rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych w wysokości różnicy pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi

W celu ustalenia wartości początkowej wnoszonych niezarejestrowanych znaków towarowych zastosować bowiem należy regulacje zawarte w przepisach art. 16g ust 10 w związku z art. 16g ust 10a zdanie drugie Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r ( t.j. Dz. U. z 2000r Nr 54 poz 654 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującym do tej daty art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatnio wartości firmy.

Stosownie do art. 16g ust. 10a przedmiotowej ustawy, przepis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o art. 16g ust 10 pkt 1 Ustawy o CIT, w przypadku otrzymania w ramach aportu znaku towarowego stanowiącego wartość niematerialną i prawną nieujętą w ewidencji wnoszącego aport, spółka będzie mogła przyjąć wartość początkową przedmiotowego znaku równą jego wartości rynkowej na dzień otrzymania aportu, o ile wystąpi dodatnia wartość firmy.

W przypadku niewystąpienia dodatnio wartości firmy, zastosowanie będzie miał art. 16g ust. 10 pkt 2 Ustawy o CIT, zgodnie z którym wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych określa się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowano części a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiednie stosowanie art. 16g ust. 10 pkt 2 do ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oznacza, iż ich wartość powinna być ustalona jako różnica pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za aport a wartością składników majątku niestanowiących środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy spółka powinna więc rozpoznać wartość początkową niezarejestrowanych znaków towarowych (nieujętych w ewidencji wnoszącego aport) w wysokości różnicy pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (rozumianą jako wartość nominalną wydanych w zamian za aport udziałów) a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.