IPPB3/423-408/11-4/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Składników Majątku (z wyjątkiem Składników Majątku uprzednio wniesionych do tych Spółek Zależnych, jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia w swojej ewidencji podatkowej odpowiednio wartości początkowej otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz wartości otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe (zapasy, towary) w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku (klasyfikowanych jako środki trwałe w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku, określonej w ustawie o CIT?3. Czy w momencie odpłatnego zbycia Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (w przypadku Składników Majątku zaliczanych do środków trwałych w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji podatnika (w przypadku Składników majątku obejmujących grunty oraz Składniki Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2011 r. (data wpływu 26.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia wartości początkowej otrzymanych przez Spółkę w wyniku likwidacji Spółek Zależnych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz klasyfikowane jako aktywa obrotowe w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej – jest prawidłowe;
  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku – jest prawidłowe;
  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (środki trwałe) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji (grunty oraz aktywa obrotowe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia wartości początkowej otrzymanych przez Spółkę w wyniku likwidacji Spółek Zależnych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz klasyfikowane jako aktywa obrotowe w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej,
  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku,
  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (środki trwałe) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji (grunty oraz aktywa obrotowe).
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa S.A. (dalej w treści wniosku zwana „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) jest polską spółką akcyjną utworzoną w celu konsolidacji w ramach spółki holdingowej działalności prowadzonej na rynku nieruchomości przez szereg spółek należących do Skarbu Państwa oraz prywatyzacji tego holdingu.W ramach procesu konsolidacji, planowane jest wniesienie do Spółki udziałów (akcji) wybranych spółek należących do Skarbu Państwa (dalej w treści wniosku określanych jako „Spółki Zależne”), w zamian za objęcie przez Skarb Państwa akcji „emitowanych” przez Wnioskodawcę. W wyniku powyższej operacji, Wnioskodawca stania się właścicielem udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych. Następnie, planowane jest przeprowadzenie publicznej oferty akcji wyemitowanych przez Wnioskodawcę, w wyniku której akcje te zostaną wprowadzone do publicznego obrotu.

Po nabyciu przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych, Spółki Zależne kontynuować będą swoją dotychczasową działalność. Działalność ta - w zależności od spółki, będzie obejmować m.in. wynajem lokali, działalność hotelarską, działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości oraz działalność deweloperską. Dochody wynikające z działalności prowadzonej przez Spółki Zależne będą co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej w treści wniosku określanym jako „CIT”).

W toku działalności Wnioskodawcy, celowe może okazać się przeprowadzenie dalszej restrukturyzacji grupy zmierzającej do uproszczenia struktury organizacyjnej i ograniczenia liczby podmiotów w ramach grupy kapitałowej, a - co za tym idzie - ujednolicenia procesów zarządzania i optymalizacji efektywności wykorzystania majątku. Przedmiotowa restrukturyzacja polegałaby na prawnej likwidacji wybranych (bądź wszystkich) Spółek Zależnych. Zgodnie ze strategią biznesową Wnioskodawcy, w toku likwidacji, majątek należący do likwidowanych Spółek Zależnych nie zostanie spieniężony, lecz - po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu zobowiązań likwidowanych podmiotów - zostanie przekazany Wnioskodawcy w ramach podziału majątku likwidacyjnego.

W skład majątku, który Wnioskodawca otrzymałby w ramach podziału majątku likwidacyjnego Spółek Zależnych, wchodziłyby przede wszystkim nieruchomości gruntowe (prawo własności oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, lokale stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również związane z nimi budowle i urządzenia techniczne (dalej w treści wniosku określane jako „Składniki Majątku”). Przedmiotowe Składniki Majątku zostały nabyte przez poszczególne Spółki Zależne (lub podmioty będące ich poprzednikami prawnymi) w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawno-gospodarczych. W szczególności, część Składników Majątku została nabyta z mocy prawa (co zostało stwierdzone w decyzjach administracyjnych wydanych przez uprawnione organy), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 Poz. 464 ze zm.). Spółki Zależne nabywały również prawo własności oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze umów zakupu, umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz w formie wkładów niepieniężnych (w tym również w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) wnoszonych do tych podmiotów lub ich poprzedników prawnych. Część budynków, lokali będących odrębnym przedmiotem własności, jak również budowli związanych z nimi urządzeń technicznych, została przez Spółki Zależne wybudowana w ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych.

Składniki Majątku należące do Spółek Zależnych są obecnie klasyfikowane w ich ewidencjach podatkowych w pozycji „środki trwałe”, „wartości niematerialne i prawne” bądź jako składniki majątku obrotowego (w kategorii zapasy, towary), w zależności od przeznaczenia danego składnika majątku.Po otrzymaniu przedmiotowych Składników Majątku w ramach podziału majątku likwidacyjnego Spółek Zależnych, Wnioskodawca dokona ich klasyfikacji w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o CIT i wprowadzi je do prowadzonej przez siebie ewidencji księgowej i podatkowej. Zasadniczo, w zależności od przeznaczenia, poszczególne Składniki Majątkowe zostaną sklasyfikowane w księgach Wnioskodawcy jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, lub też składniki majątku obrotowego, tj. zapasy, względnie towary.

W oparciu o Składniki Majątku otrzymane w wyniku ukończenia procedury likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca prowadził będzie działalność gospodarczą o charakterze tożsamym do działalności prowadzonej przez zlikwidowane podmioty. W szczególności, działalność Wnioskodawcy będzie polegała na świadczeniu usług wynajmu powierzchni, będzie on prowadził działalność hotelarską, działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, inwestowania na rynku nieruchomości, jak również działalność deweloperską. Dochody osiągane przez Spółkę z tych działalności będą co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT na zasadach ogólnych.

Należy jednakże zaznaczyć, iż ostateczny zakres działalności Wnioskodawcy będzie uzależniony od jego strategii rozwoju przyjętej po upublicznieniu, jak również będzie pochodną przyszłych warunków rynkowych. W szczególności, Wnioskodawca przewiduje możliwość wycofania się z segmentu działalności nie przynoszącego oczekiwanych korzyści ekonomicznych, jak również zbycie wykorzystywanych w tym zakresie wybranych Składników Majątku.

Biorąc pod uwagę sytuację prawno-ekonomiczną Spółek Zależnych, jak również wymogi prawne stawiane podmiotom objętym procedurą likwidacji określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 Poz. 1037 z późn. zm.), w tym obowiązek zaspokojenia lub zabezpieczania roszczeń wierzycieli likwidowanych Spółek Zależnych, Wnioskodawca przewiduje, iż zamknięcie procedury likwidacji Spółek Zależnych nie nastąpi przez upływem dwóch lat od dnia nabycia udziałów w tych spółkach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Składników Majątku (z wyjątkiem Składników Majątku uprzednio wniesionych do tych Spółek Zależnych, jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia w swojej ewidencji podatkowej odpowiednio wartości początkowej otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz wartości otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe (zapasy, towary) w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej...
  2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku (klasyfikowanych jako środki trwałe w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku, określonej w ustawie o CIT...
  3. Czy w momencie odpłatnego zbycia Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (w przypadku Składników Majątku zaliczanych do środków trwałych w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji podatnika (w przypadku Składników majątku obejmujących grunty oraz Składniki Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Składników Majątku (z wyjątkiem Składników Majątku uprzednio wniesionych do tych Spółek Zależnych, jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej cześć w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia w swojej ewidencji podatkowej odpowiednio wartości początkowej otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz wartości otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe (zapasy, towary) w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku (klasyfikowanych jako środki trwałe w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku określonej w ustawie o CIT.

Ad.3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie odpłatnego zbycia Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (w przypadku Składników Majątku zaliczanych do środków trwałych w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji podatnika (w przypadku Składników Majątku obejmujących prawo własności i prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz Składników Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad.1.

Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca nabędzie różnego rodzaju Składniki Majątku obejmujące, w szczególności, grunty (prawo własności oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki lokale stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również związane z nimi budowle i urządzenia techniczne.

Zgodnie z regulacją ustawy o CIT, w przypadku Składników Majątku spełniających definicję środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wynikającą z art. 16a-16c niniejszej ustawy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wprowadzenia tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenia ich wartości początkowej zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT.

Zasady ustalania wartości początkowa powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 16g Ustawy o CIT. Mianowicie – w myśl art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z Likwidacją osoby prawne) uważa się ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej - z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 16g ust. 10b Ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem. w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wcześniej zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport.

Konsekwentnie, w przypadku Składników Majątku, klasyfikowanych jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, otrzymanych przez Spółkę w wyniku likwidacji Spółek Zależnych (które nie były uprzednio wniesione do tych Spółek Zależnych jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), Wnioskodawca powinien ustalić dla poszczególnych Składników majątku wartość początkową w wysokości nie wyższej niż ich wartość rynkowa.

Natomiast w przypadku Składników Majątku otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej, które nie spełniają definicji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a są klasyfikowane jako składniki majątku obrotowego, ustawa o CIT nie określa wprost wartości jaka powinna być wprowadzona do ewidencji podatnika. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy w takiej sytuacji należy zastosować analogicznie zasady określonej w art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. tj. ująć te Składniki majątku w ewidencji podatkowej w wartości nie wyższej niż ich wartość rynkowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest bowiem logicznego i ekonomicznego uzasadnienia dla odmiennego traktowania dla celów podatkowych środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) i innych niż środki trwałe składników majątku otrzymanych w wyniku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Konsekwentnie, Składniki Majątku otrzymane przez Spółkę w związku z likwidacją Spółek Zależnych klasyfikowane jako aktywa obrotowe powinny zostać wprowadzone do ksiąg wnioskodawcy w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa.

Ad. 2.

Zgodnie z regulacją art. 15 ust 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów niezależnie od związku z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych (tj. odpisy amortyzacyjne), dokonywane „łącznie” zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT.

W świetle powyższego, odpisy amortyzacyjne od budynków. lokali użytkowych (stanowiących odrębny przedmiot własności), budowli oraz innych środków trwałych otrzymanych przez podatnika w związku z likwidacją osoby prawnej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Warunkiem uznania przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodów jest wypełnienie kryterium związku danego kosztu z osiąganiem przychodów lub zachowania albo zabezpieczeniem ich źródła oraz nieistnienie przesłanek wyłączających takie odpisy z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku, odpisy amortyzacyjne od - klasyfikowanych jako środki trwałe - budynków, lokali użytkowych (stanowiących odrębny przedmiot własności), jak również budowli i urządzeń technicznych, otrzymanych przez Wnioskodawcę w zawiązku z likwidacją Spółek zależnych, będą spełniać wyżej wymienione wymogi. Jak już wspomniano, powyższe Składniki Majątku będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem CIT. Uznać należy zatem, iż spełnione zostanie kryterium związku poniesionego kosztu z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów Spółki. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych, nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, co uniemożliwiałoby uznanie tych odpisów za koszty uzyskania przychodów niezależnie od ich związku z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczaniem ich źródła.

Wobec powyższego, odpisy amortyzacyjne od otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółek Zależnych Składników Majątku klasyfikowanych jako środków trwałe (obejmujących budynki, lokale użytkowe będące odrębnym przedmiotem własności, jak również budowle i urządzenia techniczne), co do zasady, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Powyższe odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT. W szczególności, zgodnie z regulacją art. 16f ust. 1 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane od wartości początkowej środków trwałych (ustalonej zgodnie zasadami wynikającymi z art. 16g ustawy o CIT), Dodatkowo, w myśl w myśl regulacji art. 16f ust. 3 ustawy o CIT - odpisy amortyzacyjne winny być dokonywane w zgodzie zasadami wynikającymi z przepisów art. 16h-16m ustawy o CIT, regulującymi - między innymi - kwestię wyboru metody amortyzacji oraz ustalenia stawki amortyzacyjnej.

W świetle powyższego, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółek Zależnych Składników Majątku (w szczególności budynków, lokali użytkowych stanowiących odrębny przedmiot własności, budowli oraz urządzeń technicznych) stanowiących środki trwałe, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do ich amortyzacji podatkowej od wartości początkowej oraz przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych przewidzianych w przywołanych wyżej przepisach ustawy o CIT.

Ad. 3.

Jak wskazano w uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2, zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast, przychody otrzymane przez podatnika z tytułu odpłatnego „zbycia składników jego majątku (w tym gruntów, budynków, lokali użytkowych stanowiących odrębny przedmiot własności, budowli oraz urządzeń technicznych) podlegają, co do zasady opodatkowaniu zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, koszty poniesione przez podatnika w związku ze zbyciem Składników Majątku wskazanych wyżej, niewątpliwie spełniają kryterium związku z osiąganiem przychodu. Konsekwentnie, mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia gruntów (praw wieczystego użytkowania gruntów), a także innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zostały uregulowane w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Mianowicie, zgodnie z regulacją art. 16 ust 1 pkt 1 lit, a) oraz b) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów, praw wieczystego użytkowania gruntów, a także innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tym. że wydatki te - pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych - są kosztem uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany powyżej przepis oraz przywoływane w Uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 przepisy ustawy o CIT dotyczące odpisów amortyzacyjnych, wyrażają zasadę, iż koszty wynikające z nabycia Składników Majątku klasyfikowanych jako środki Uwale, nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia tych środków trwałych, lecz stopniowo w miarę ich wykorzystania przez podatnika.

Mianowicie, w przypadku środków trwałych podlegających amortyzacji podatkowej, koszty te przybierają przede wszystkim postać odpisów amortyzacyjnych i dokonywanych od ich wartości początkowej. Natomiast ta część wartości początkowej, która nie zostanie zamortyzowana do momentu odpłatnego zbycia takiego środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji (np. prawa własności gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Równocześnie Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, iż pomimo, iż w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT ustawodawca nie posługuje się wprost pojęciem wartości początkowej, lecz używa pojęcia „wydatków na nabycie gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych środków trwałych”, to jednak - na gruncie przysyłanego przepisu - zakres znaczeniowy tego pojęcia jest tożsamy z pojęciem „wartość początkowa”. Pogląd taki wyrazu także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. IPPB3/423-642/10-2/AG).

W świetle powyższych uwag, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia Składników Majątku klasyfikowanych w jego ewidencji podatkowej jako środki trwale, a tym w szczególności, budynki, lokale użytkowe będące odrębnym przedmiotem własności, budowie oraz urządzenia techniczne otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne (w odniesieniu do składników majątku podlegających amortyzacji).

Jednocześnie, w odniesieniu do Składników Majątku niestanowiących środków trwałych, np. gruntów (prawa własności praz prawa wieczystego użytkowania gruntów), budynków, budowli oraz urządzeń technicznych klasyfikowanych jako składniki majątku obrotowego (np. zapasy, towary), ustawa o CIT nie zawiera przepisów wprost regulujących rozważaną kwestię. Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku takich Składników majątku, należy powyższe zasady zastosować analogicznie. Mianowicie, w momencie odpłatnego zbycia przedmiotowych Składników majątku, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ich wartości wynikającej z ewidencji podatkowej Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-019 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.