IPPB3/423-207/13-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem niniejszej transakcji w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V.?
Czy Spółka, w razie zbycia poszczególnych składników majątku, będących przedmiotem opisanej transakcji aportowej powinna ustalić koszt uzyskania przychodów ze zbycia w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V., pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez V. oraz RRŁ - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; oraz w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych V. - w przypadku pozostałych składników?
Czy Spółka, w razie zbycia produktów, do wyprodukowania których Spółka zużyła składniki majątku otrzymane aportem od V., powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę równą kwocie przyjętej dla celów podatkowych i wynikającą z ksiąg podatkowych V. na dzień nabycia przez V. składników majątku, które zostały zużyte przez Spółkę w produkcji zbywanych produktów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2013 r. (data wpływu 28 marca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2013 r. (data wpływu: 17 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji ich zbycia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji ich zbycia. W dniu 14 czerwca (data wpływu: 17 czerwca 2013 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez przedłożenie pełnego odpisu z KRS wykazującego zmianę firmy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dawniej: „B. z o.o.”, dalej: „Spółka”, bądź „B.”) zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa. 100 % udziałów w kapitale zakładowym B. posiada V S.A. (dalej: V).

V zajmował się produkcją i dystrybucją piwa. V. posiadał 3 zakłady produkujące piwo znajdujące się w 3 różnych miejscowościach (w Z, K i R). V posiadał, oprócz udziałów w B., również udziały w kilku innych spółkach kapitałowych. V. wniósł aport do B. W zamian V. otrzymał udziały wyemitowane przez B.

Przedmiotem aportu był zespół wszelkich składników materialnych i niematerialnych należących na dzień aportu do V. (z wyłączeniem nielicznych składników, które zostały wyraźnie wymienione w umowie), w ramach którego funkcjonowały trzy zakłady produkcyjne. W ramach aportu, Wnioskodawca wniósł, w szczególności, następujące składniki majątkowe:

 1. wszystkie nieruchomości gruntowe będące własnością V. oraz nieruchomości, dla których V. był (na dzień aportu) użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym;
 2. wszystkie nieruchomości budynkowe będące na dzień aportu własnością V: budynki produkcyjne (m.in. beczkownie, warzelnie, stacje uzdatniania wody, kotłownie, butelkownie), magazynowe, administracyjno-biurowe oraz garaże i warsztaty mechaniczne;
 3. składniki majątkowe oraz wyposażenie będące na dzień aportu własnością V., w tym: maszyny, urządzenia, sprzęt biurowy i pojazdy oraz wszelkie systemy techniczne lub administracyjne;
 4. procesy, procedury, dokumentację oraz receptury używane lub stosowane do dnia aportu w zakładach produkcyjnych V.;
 5. zapasy surowców, produkcja w toku, oraz gotowe produkty istniejące w V. na dzień aportu;
 6. opakowania istniejące w V. na dzień aportu;
 7. pozostałe materialne i niematerialne składniki majątku istniejące w V. na dzień aportu, w tym składniki używane w związku z prowadzeniem dystrybucji produktów przez V., wliczając w to wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie związane z handlem detalicznym, systemy administrowania i zarządzania dystrybucją oraz związane z tym procedury;
 8. tajemnice handlowe V.;
 9. księgi handlowe i rachunkowe oraz dokumenty V. związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych, których zachowanie przez V. wymagają przepisy prawa; w praktyce, V. i B. uzgodniły po dokonaniu aportu sposób dostępu B. do dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa musiały zostać w V.;
 10. zezwolenia, licencje i pozwolenia istniejące w V. na dzień aportu, w takim zakresie, w jakim były one przenoszalne stosownie do obowiązujących przepisów prawa (nie zostały przeniesione zezwolenia, licencje i koncesje, których przeniesienie w myśl obowiązujących przepisów i zasad nie było możliwe);
 11. wszystkie wierzytelności (w tym należności handlowe), roszczenia i prawa przysługujące V. na dzień aportu;
 12. gotówkę i prawa do rachunków bankowych (gotówka znajdująca się w kasie V. na dzień dokonania aportu została przekazana do B.; rachunki bankowe należące na dzień aportu do V., wraz ze znajdującymi się na nich środkami, zostały przekazane do B., w porozumieniu z bankiem; na rachunku bankowym pozostającym w V. została pozostawiona część środków pieniężnych w kwocie, która pozwoliła zapewnić dalsze funkcjonowanie V. - w szczególności regulowanie zobowiązań publicznoprawnych powstałych w V. do dnia aportu);
 13. udziały V. w trzech innych spółkach kapitałowych (należy zaznaczyć, że przedmiotem wkładu były większościowe pakiety udziałów w 2 spółkach polskich oraz większościowy pakiet udziałów w 1 spółce z siedzibą w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, czyli wszystkie udziały w innych podmiotach posiadanych przez V. za wyjątkiem udziałów w B.);
 14. zobowiązania V. - handlowe oraz z tytułu kredytów; w praktyce, z uwagi na fakt, że formalne przeniesienie zobowiązania wymagało zgody wierzyciela, strony dołożyły starań, by uzyskać takie zgody; w przypadkach, w których okazało się to niemożliwe, B. jako podmiot zobowiązany wobec V. do uregulowania zobowiązań V. istniejących na dzień aportu został zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu tych zobowiązań bezpośrednio do wierzycieli lub też zwrócenia V. kwoty tych zobowiązań, które po dniu aportu uregulowała (ureguluje) V.

Zgodnie ze zgodnym postanowieniem V. oraz B., przedmiotem aportu nie były następujące składniki majątkowe:

 1. udziały V. w B. (udziały te zostały wyłączone z przedmiotu aportu, aby B. nie nabywała udziałów własnych);
 2. część gotówki;
 3. firma V.: „VAN PUR S.A.”;
 4. księgi handlowe, które zgodnie z przepisami prawa muszą pozostać w V..

V. przeniósł również na rzecz B. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych m.in. umów handlowych z dostawcami i odbiorcami, umów dotyczących dostawy mediów do zakładów produkcyjnych, itp. Do cesji praw i obowiązków z tytułu umów cywilnoprawnych doszło po transakcji aportowej, gdyż wymagały one zgody podmiotów trzecich. W sytuacji, w której dokonanie cesji okazało się niemożliwe, V. rozwiązało umowy z podmiotami trzecimi, a umowy potrzebne do kontynuowania działalności przez R zostały zawarte przez B.. W szczególności:

 1. aport obejmował również przeniesienie na B. zobowiązań V. wynikających z udzielonych przez V. gwarancji.
  Nastąpiło to w drodze pisemnego porozumienia z wierzycielem, który zaakceptował, że gwarantem jest B.;
 2. w związku z transakcją aportową, po dokonaniu aportu, V. dokonał cesji na B. zawartych umów leasingu (na mocy tych umów V. jest leasingobiorcą majątku ruchomego, w szczególności środków transportu).

Dokonanie aportu doprowadziło do przejścia zakładu pracy V. zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy. W konsekwencji, stosunki pracy istniejące na dzień transakcji aportowej pomiędzy V. a pracownikami V., były po tej transakcji kontynuowane z B. jako pracodawcą (B. „przejęło” pracowników V.).

Wszelkie składniki majątkowe będące własnością V. lub znajdujące się w dyspozycji V., nawet jeśli nie zostały wymienione powyżej, zostały przeniesione aportem na B.. Wszelkie pozabilansowe składniki majątku (jeśli istniały na dzień dokonania aportu), w szczególności zobowiązania pozabilansowe zostały także przeniesione na B..

Zakłady produkcyjne (browary), które stanowiły część przedmiotu aportu funkcjonowały przed dokonaniem tej transakcji jako części składowe V. od co najmniej kilku lat, a ich działalność miała charakter zorganizowany i ciągły (produkcja i dystrybucja piwa) i przynosiły V. co roku zyski. Każdy zakład jest (oraz był na dzień aportu) zlokalizowany w innej części kraju (Rakszawa, Zabrze, Koszalin), a w ramach swojej działalności każdy zakład produkuje (oraz produkował na dzień aportu) różne marki piwa.

Umowa aportowa wskazywała wprost, że przedmiotem aportu V. do B. jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

Od dnia wniesienia aportu, B. kontynuuje, w oparciu o otrzymane aportem składniki majątkowe i niemajątkowe, działalność gospodarczą (działalność w zakresie produkcji i dystrybucji piwa), która była na dzień transakcji aportowej prowadzona przez V.. Uzyskany przez B. aportem zespół składników materialnych i niematerialnych umożliwił B. prowadzenie działalności w identycznym zakresie jak ten, w którym wcześniej działalność prowadził V.

Spółka, w ramach swojej działalności gospodarczej będzie nadal używała nabyte w formie aportu składniki majątku, w szczególności:

 • używa i będzie używała nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz będzie je amortyzować, a także może w przyszłości dokonać ich zbycia,
 • zbywa i będzie zbywać niektóre inne składniki majątku otrzymane w ramach aportu (np. zapasy produktów gotowych),
 • zużywa i będzie zużywać w produkcji niektóre inne składniki majątku otrzymane w ramach aportu (np. półprodukty, produkty w toku, surowce) i zbywać efekty tej produkcji (produkty gotowe).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem niniejszej transakcji w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V....
 2. Czy Spółka, w razie zbycia poszczególnych składników majątku, będących przedmiotem opisanej transakcji aportowej powinna ustalić koszt uzyskania przychodów ze zbycia w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V., pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez V. oraz RRŁ - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; oraz w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych V. - w przypadku pozostałych składników...
 3. Czy Spółka, w razie zbycia produktów, do wyprodukowania których Spółka zużyła składniki majątku otrzymane aportem od V., powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę równą kwocie przyjętej dla celów podatkowych i wynikającą z ksiąg podatkowych V. na dzień nabycia przez V. składników majątku, które zostały zużyte przez Spółkę w produkcji zbywanych produktów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), przedsiębiorstwo dla celów podatkowych oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Powyższy przepis ustawy podatkowej bezpośrednio odnosi się zatem do definicji przedsiębiorstwa zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumie się zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art. 55(2) Kodeksu cywilnego stwierdza, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Oznacza to, że przy dokonywaniu czynności mającej za przedmiot przedsiębiorstwo dopuszczalne jest wyłączenie pewnych jego składników na podstawie czynności prawnej, natomiast składniki, które nie są wskazane wprost w umowie przenoszącej aport jako wyłączone z przedmiotu aportu, ulegają przeniesieniu jako składniki przedsiębiorstwa.

Zdaniem B., składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 55(1) kodeksu cywilnego elementy, które występują w danym stanie faktycznym zostaną przekazane nabywcy. Podkreślić należy, że na gruncie przytaczanego przepisu istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości.

Biorąc powyższe pod uwagę, B. uważa, że opisany we wniosku zespól składników materialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, a tym samym również w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o pdop.

W ocenie Spółki, zespól składników materialnych i niematerialnych opisany w niniejszym wniosku spełnia warunek wyodrębnienia pod względem zarówno organizacyjnym jaki i finansowymi funkcjonalnym. Po wniesieniu aportu, zespół ten umożliwił kontynuowanie przez B. działalności gospodarczej polegającej na produkcji i dystrybucji piwa w zakresie prowadzonym dotąd przez V.

Struktura organizacyjna będąca przedmiotem aportu objęła aktywa niezbędne do samodzielnego prowadzenia produkcji i dystrybucji piwa, w tym składniki majątku trwałego wykorzystywane w procesie produkcji i sprzedaży (grunty, budynki i budowle, maszyny i środki transportu) oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i socjalnych (m.in. meble, sprzęt komputerowy, kopiarki, środki łączności). Do struktury organizacyjnej przypisany został zespól pracowników produkcyjnych, obsługi administracyjnej oraz kadra kierownicza. Pracownicy ci odznaczają się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem umożliwiającym prowadzenie specyficznej dla całej struktury działalności produkcyjnej. Dodatkowo, składniki niematerialne (technologia, procesy, itp.), majątkowe oraz personel stanowią (oraz stanowiły na dzień aportu) wzajemnie uzupełniające się elementy umożliwiające prowadzenie produkcji oraz dystrybucji piwa. Wyodrębnione w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny składniki materialne i niematerialne będące przedmiotem aportu stanowią (oraz stanowiły na dzień aportu) zatem zespół elementów zdolny do realizacji wyznaczonych mu zadań.

O wyodrębnieniu organizacyjnymi funkcjonalnym struktury podlegającej aportowi zgodnie z niniejszym wnioskiem stanowi również fakt, że przedmiotem aportu były praktycznie wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe V., która w niemal identycznym kształcie (pomijając firmę V. oraz jej udziały w spółce B.) funkcjonowała z powodzeniem przez lata na polskim rynku produkcji piwa jako w pełni niezależny organizacyjnie i finansowo podmiot.

B. podkreśla, że fakt wyłączenia z aportu udziałów jakie V. posiadał w B. oraz prawa do korzystania z firmy V. S.A., a także ksiąg rachunkowych jest dopuszczalne na podstawie art. 55(2) kodeksu cywilnego i nie ma wpływu na zakwalifikowanie przedmiotu aportu jako przedsiębiorstwa. Zdaniem B., brak wniesienia aportem tych składników (wymuszony przepisami obowiązującego prawa oraz względami praktycznymi), pozostaje bowiem bez wpływu na możliwość prawidłowego kontynuowania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i dystrybucji piwa przez spółkę B.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o pdop, W razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o pdop, powyższy przepis stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s ustawy o pdop, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

- w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

W związku z tym, że opisana we wniosku transakcja stanowiła aport przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o pdop, Spółka stoi na stanowisku, że:

 1. Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem niniejszej transakcji, która będzie stanowiła podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V., zgodnie z art. 16g ust. 9 i ust. 10a ustawy o podp.
 2. W razie zbycia poszczególnych składników majątku zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem opisanej transakcji aportowej, Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów ze zbycia w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych V., pomniejszonej o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych zarówno przez V. jak i przez B. W razie natomiast zbycia pozostałych składników nie będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, które Spółka nabyła w ramach opisanego aportu, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę równą kwocie przyjętej dla zbywanych składników majątku dla celów podatkowych i wynikającą z ksiąg podatkowych V.
 3. Spółka, w razie zbycia produktów, do wyprodukowania których Spółka zużyła składniki majątku otrzymane aportem od V., powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę równą kwocie przyjętej przez V. dla celów podatkowych i wynikającą z ksiąg podatkowych V. dla składników majątku, które zostały zużyte przez Spółkę w produkcji zbywanych produktów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W niniejszej sprawie organ interpretacyjny zauważa, iż Wnioskodawca pomimo zakreślenia w osnowie wniosku żądania rozpatrzenia kwestii związanej z określeniem wartości początkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów uzyskania przychodów w sytuacji ich zbycia, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedłożonych do rozpoznania pytaniach, zasadniczą część motywacyjną wniosku poświęcił kwestii związanej z uznaniem danego zespołu składników majątkowych jako przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr. 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o CIT”). Również w część E.3 wniosku ORD-IN wskazał powyżej wymieniony przepis jako podlegający interpretacji. W obliczu tak skonstruowanego wniosku organ interpretacyjny stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe w zakresie dotyczącym kwestii przedłożonych w ramach pytań. Odnośnie zaś, zagadnienia związanego z przesądzeniem charakteru prawnego wkładu niepieniężnego, organ interpretacyjny przyjął jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego fakt, iż poruszana we wniosku transakcji stanowiła aport przedsiębiorstwa. Powyższe znajduje swoje uzasadnienie w sformułowaniu zawartym w opisie stanu faktycznego, a mianowicie; „ Umowa aportowa wskazywała wprost, że przedmiotem aportu V. do B. jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego”. Skoro zatem art. 4a pkt 3 ustawy o CIT stanowi, iż przedsiębiorstwem dla potrzeb ustawy podatkowej jest przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, to tym samym organ interpretacyjny będąc związany opisem stanu faktycznego zobligowany był do przyjęcia, iż podatkowe konsekwencje opisanej we wniosku transakcji należy rozpatrywać pod kątem jej kwalifikacji jako aportu przedsiębiorstwa.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.