IPPB3/423-1012/11-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1)Czy opisany powyżej zakup praw autorskich do platformy e-learningowej spełnia definicję (zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji? 2)Czy za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w tym przypadku można uznać wynagrodzenie, dotyczące całej umowy, skoro wynagrodzenie tylko za przeniesienie praw autorskich nie jest w niej określone odrębnie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania nabytych autorskich praw majątkowych za wartości niematerialne i prawne oraz sposobu określenia ich wartości początkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania nabytych autorskich praw majątkowych za wartości niematerialne i prawne oraz sposobu określenia ich wartości początkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

B. planuje uruchomić platformę szkoleń internetowych (e-learning). Szkolenia te polegać będą na nauczaniu z wykorzystaniem sieci komputerowej i internetu. Na materiał zamieszczony w internecie (specjalnej platformie) składać się będą: tekst lekcji, arkusze ćwiczeniowe, ćwiczenia interaktywne, sprawdziany i egzaminy końcowe. Udział nauczycieli będzie polegał na interpretacji wyniku końcowego z uwagi na obecność w nim pytań otwartych. Uczestnik szkolenia będzie mógł korzystać z udostępnionych materiałów po zgłoszeniu i zalogowaniu się w każdej chwili. Za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik będzie wnosił opłatę.

W związku z powyższym B. zawarła umowę z firmą zewnętrzną na wykonanie i wdrożenie platformy e-learningowej. Platforma ta jest gotowym produktem w/w firmy zewnętrznej ale wymaga w przypadku B. znacznych modyfikacji. Wynagrodzenie określone w umowie jedną kwotą obejmuje wykonanie i wdrożenie platformy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich nie jest więc osobno wydzielone. Przewidywany okres użytkowania platformy, a w związku z tym także przeniesionych praw autorskich jest dłuższy niż rok kalendarzowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany powyżej zakup praw autorskich do platformy e-learningowej spełnia definicję (zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji...
 2. Czy za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w tym przypadku można uznać wynagrodzenie, dotyczące całej umowy, skoro wynagrodzenie tylko za przeniesienie praw autorskich nie jest w niej określone odrębnie...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Naszym zdaniem, opisany zakup wykonania i wdrożenia platformy e-learningowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych spełnia definicję wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) podlegających amortyzacji. Ponadto skoro w umowie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich nie jest określone odrębnie od innych prac, to wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowić będzie cała kwota wynagrodzenia (zgodnie z umową z dostawcą platformy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2011r. Nr 74, poz. 397.) - dalej ustawa o CIT - zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP).

Zgodnie bowiem z art. 16 b ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, zpóźn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Dla uznania autorskich praw majątkowych za WNiP w rozumieniu przepisów podatkowych, oprócz wymienienia ich w katalogu art. 16b ust. 1 ustawy o CIT spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • autorskie prawa majątkowe muszą zostać nabyte przez podatnika;
 • autorskie prawa majątkowe muszą być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • autorskie prawa majątkowe będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • przewidywany okres wykorzystywaniu autorskich praw majątkowych jest dłuższy niż rok.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż umowa dotycząca wykonania oraz wdrożenia platformy e-learningowej, na podstawie której dochodzi do nabycia autorskich praw majątkowych spełnia warunki do uznania nabywanych praw za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Sprzedaż majątkowych praw autorskich stanowi nabycie w rozumieniu powyżej wskazanego przepisu. Ponadto, nie sposób przyjąć, ażeby usługi świadczone w ramach platformy e-learningowej nie były wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jednocześnie okres używania majątkowych praw autorskich jest dłuższy niż rok.

Przechodząc do zagadnienia dotyczącego sposobów określania wartości początkowej nabytych autorskich praw majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT podnieść należy, iż kwestia ta została uregulowana w art. 16g wspomnianej powyżej ustawy. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Reguła określania wartości początkowej na podstawie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych, odnośnie majątkowych praw autorskich oraz licencji została potwierdzona w art. 16g ust. 14 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, iż wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych stanowi cena nabycia tych praw (...).

Z brzmienia powyżej wskazanych przepisów wynika, iż cena nabycia autorskich praw majątkowych powinna odnosić się do ceny wynikającej z przeniesienia majątkowych praw autorskich. Niemniej jednak rygoryzm wiązania ceny nabycia autorskich praw majątkowych z ceną otrzymaną z ich przeniesienia jest nie do zaakceptowania w świetle art. 16g ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera definicję „ceny nabycia” dla potrzeb określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z powołanym uregulowaniem ceną nabycia stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych , skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, w ocenie organu interpretacyjnego, wartość początkowa nabytych autorskich praw majątkowych powiększona powinna zostać o wydatki dotyczące przygotowania platformy e-learningowej do używania.(tj. koszty wdrożenia platformy e-learningowej naliczane do dnia przyjęcia do używania). Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wskazać należy, iż wartość początkową nabytych autorskich praw majątkowych stanowić będzie: cena należna zbywcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich powiększona o koszty „okołowdrożeniowe”. Z uwagi na fakt, iż cena wyrażona w umowie zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem zewnętrznym dotyczy w istocie kosztów wykonania i wdrożenia platformy e-learningowej oraz kosztów przeniesienie autorskich praw majątkowych, to tym samym cena ta stanowić będzie wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc pod uwagę całokształt przedłożonego stanu faktycznego a także treść przywołanych powyżej przepisów, bez znaczenia pozostaje fakt braku wyodrębnienia w umowie wynagrodzenia za przeniesienie samych autorskich praw majątkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.