ILPB4/4510-1-41/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.
ILPB4/4510-1-41/16-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. ewidencja środków trwałych
 3. licencja
 4. nabycie
 5. nowe technologie
 6. odliczenia
 7. odliczenie od dochodu
 8. oprogramowanie
 9. ulga
 10. ulga inwestycyjna
 11. wartości niematerialne i prawne
 12. warunek
 13. warunki odliczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) to jeden z wiodących dystrybutorów produktów spożywczych na polskim rynku, który od ponad 20 lat funkcjonuje w sektorze B. Wnioskodawca współpracuje z sieciami detalicznymi, sklepami indywidualnymi, hurtowniami i producentami.

W związku z dynamicznym rozwojem Wnioskodawca w roku 2015 nabył i wdrożył licencję na system informatyczny C. (dalej: System), przystosowany indywidualnie do charakteru działalności Wnioskodawcy, który odpowiada standardom współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. System został nabyty od podmiotu, który posiada prawo m.in. do udzielania sublicencji na System wybranym podmiotom, w tym Wnioskodawcy. W 2015 r. Wnioskodawca zawarł ze wspomnianym podmiotem umowę zakupu Systemu. W tym samym okresie została wystawiona faktura sprzedaży dokumentująca nabycie Systemu przez Wnioskodawcę.

W związku z nabyciem Systemu Wnioskodawca ma prawo do udzielania sublicencji, wynajmowania, dzierżawienia i oddawania w inny sposób do używania nabyty System na rzecz podmiotów powiązanych, co nie spowoduje wygaśnięcia ani ograniczenia licencji u Wnioskodawcy. Pomimo tego Wnioskodawca nie planuje obecnie udzielać w jakiekolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do korzystania lub używania Systemu. Ponadto, przed nabyciem Systemu, Wnioskodawca miał prawo do testowania Systemu.

Nabycie Systemu przez Wnioskodawcę ma na celu usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. System został uznany przez Wnioskodawcę za wartość niematerialną i prawną (dalej: WNiP) i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy po jego nabyciu (w 2015 roku). W momencie wprowadzenia WNiP do wspomnianej ewidencji System nadawał się do gospodarczego wykorzystania przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jako wartość początkową Systemu Wnioskodawca przyjął wartość określoną w umowie sprzedaży. Na wartość początkową WNiP składa się więc wartość nabytego Systemu, wynikająca z wystawionej na rzecz Wnioskodawcy faktury sprzedaży, która obejmuje – poza ceną samej licencji – również koszt prac wdrożeniowych, w tym przeprowadzonych prac dostosowujących System do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy.

System, który został nabyty przez Wnioskodawcę, jest oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning – ERP). Celem oprogramowania typu ERP jest zwiększenie wydajności operacyjnej firmy w następujących obszarach: zarządzanie finansami, zarządzanie danymi biznesowymi, tworzenie raportów, sprzedaż i należności, zaopatrzenie, pozyskiwanie dostawców, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcja, zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa, zarządzanie kadrami i płacami, zarządzanie serwisem. Oprogramowanie ERP charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Jego funkcjonalności zgrupowane są w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach. Optymalna konfiguracja liczba modułów dobierana jest na podstawie analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Systemy informatyczne typu ERP, takie jak System, umożliwiają firmom planowanie i przegląd wydajności całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jego jednostek, a także pomagają w optymalizacji kosztów pracy poprzez automatyzację niektórych elementów procesów biznesowych.

System, który nabył Wnioskodawca, jest oprogramowaniem innowacyjnym w trzech kategoriach: marketingowej, procesowej oraz organizacyjnej. Rozwiązania, które wyróżniają to narzędzie w porównaniu z systemami konkurencji to m.in.:

 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzez zarządzanie obiegiem informacji z każdego obszaru firmy z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence.
 • Daleko idąca automatyzacja powtarzalnych działań i schematów postępowania oraz zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów.
 • Współpraca z aplikacjami mobilnymi przeznaczonymi dla urządzeń przenośnych oraz ze specjalnym rozwiązaniem skierowanym do sieci sprzedaży detalicznej. Wygodna i efektywna realizacja procesów sprzedażowych, magazynowych oraz zarządczych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych.
 • Współpraca z nadajnikami bluetooth, które transmitują dowolny przekaz firmowy (ofertę, powiadomienie itp.) prosto z oprogramowania na urządzenia mobilne potencjalnych klientów.
 • Gwarancja bezpieczeństwa dla firmowych danych poprzez ich automatyczną archiwizację.
 • W pełni elektroniczna wymiana dokumentów; znaczne usprawnienie współpracy z partnerami biznesowymi przez eliminację dokumentów papierowych.
 • Wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego: współpraca z systemami EDI, obsługa zamówień i sprzedaży internetowej.
 • Sprawna, bezawaryjna praca, bezpieczeństwo danych oraz integracja z aplikacjami z pakietu M.
 • Zintegrowane narzędzia analityczne – Business Intelligence. Gotowe raporty wraz z możliwością ich modyfikacji lub łatwe tworzenie nowych.
 • Zintegrowanie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Wbudowane rozwiązania branżowe zbudowane na bazie wiedzy dziedzinowej, uzyskanej dzięki współpracy z klientami w dotychczasowych wdrożeniach.
 • Bogata gama modułów, obejmujących m.in. produkcję, handel i dystrybucję, gospodarkę magazynową, finanse i księgowość, analizy i raporty, pracę mobilną, kadry i płace, i inne.
 • Integracja systemu z innowacyjnymi rozwiązaniami, które zdecydowanie poszerzają możliwości klasycznego ERP i tym samym zapewniają przedsiębiorstwu rozwój na najwyższym poziomie.

Wnioskodawca podkreśla, że nie było na rynku takiego rozwiązania, które w pełni spełniałoby oczekiwania Wnioskodawcy i wspierało procesy wewnątrz przedsiębiorstwa. System, który Wnioskodawca nabył, został specjalnie zmodyfikowany na jego potrzeby. Obszary, które usprawniono i dostosowano to: wymiana danych z dostawcami i odbiorcami, księgowość, zakupy i sprzedaż. Wśród dokonanych, innowacyjnych rozwiązań warto wymienić:

 • Powiększenie listy obsługiwanych formatów plików – między innymi E(...), E(...), S(...), e(...), A(...) – oraz zapewnioną możliwość współpracy z dotychczasowymi bazami danych Wnioskodawcy.
 • Dodanie możliwości importowania zamówień w wielu różnych formatach plików z folderów i z załączników maili do bazy danych Wnioskodawcy.
 • Dodanie możliwości łatwego eksportu informacji o sklepach w formacie XML, a także mechanizm generujący plik XML z danymi o sklepach i wysyłający go do określonego katalogu na FTP oraz wprowadzenie funkcji odwrotnej, tj.: importowanie danych z FTP do bazy danych oraz aplikacji Focus importującej plik z katalogu FTP do odpowiedniej tabeli.
 • Wprowadzenie nowych opcji w zakresie ustalania promocji, między innymi promocji na konkretny zasób czy promocji sprzedaży do wyczerpania „kwoty refundowanej”. Zaimplementowanie mechanizmu importu towarów z arkusza do danej promocji.
 • Obsługę cenników sprzedażowych z datą przyszłą, aktualizację wielu cen naraz, obsługę zmiany ceny z datą przyszłą, obsługę aktualizacji na dokumentach OZ i OS, cenniki dla towarów netnet.
 • Realizację licznych usprawnień obsługi systemu polegających na automatyzacji często wykonywanych procesów. Można tu wymienić: automatyczne wysyłanie emaila z przypomnieniem o konieczności obsłużenia reklamacji, mechanizm powiadamiania kontrahentów o stanie zamówienia sprzedaży, automatyczne sprawdzanie zatwierdzonych zamówień zakupu i zapisywanie ich we wskazanym folderze na dysku.
 • Wprowadzenie usprawnienia funkcji związanych ze sprzedażą mobilną za pomocą telefonów.

W celu potwierdzenia charakterystyki Systemu Wnioskodawca zlecił niezależnej od niej jednostce naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm., dalej: ustawa o zasadach finansowania nauki) przygotowanie opinii, której celem jest ocena, czy WNiP ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy jest innowacyjna w rozumieniu przepisów UPDOP.

Pozytywna opinia została wystawiona przez Wydział (...) Politechniki, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. jednostką naukową, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni. Powyższe potwierdza zapis § 21 Statutu Politechniki uchwalonego na posiedzeniu Senatu Politechniki w dniu 28 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami), który stanowi, że podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki są wydziały i kolegia. Wskazana jednostka nie jest powiązana z Wnioskodawcą.

Zgodnie ze wspomnianą opinią „System C. nie jest stosowany na świecie dłużej niż 5 lat (na dzień wydania opinii), System C. umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług”.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

 • Wnioskodawca nie prowadzi ani nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w roku obecnym ani w latach poprzednich.
 • Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej ani o zwrot wydatków na zakup Systemu z innych źródeł w jakiejkolwiek formie.
 • Wnioskodawca nie otrzymał w żadnej formie zwrotu całości lub części ww. wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie Systemu.
 • Wnioskodawca nie udzielał i nie zamierza udzielać w żadnej formie innym podmiotom swojego prawa do licencji lub jej części ani go zbywać w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich.
 • Po wdrożeniu u Wnioskodawcy System wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji.
 • Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę dokonany zakup, wdrożenie oraz uzyskanie stosownej opinii, Wnioskodawca zamierza obecnie skorzystać z tzw. ulgi na nowe technologie, czyli zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 UPDOP, opisanych wyżej wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP, a w konsekwencji wydatki poniesione na zakup, instalację i wdrożenie Systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na zakup Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP, potwierdza to w szczególności pozytywna opinia wystawiona Wydział (...) Politechniki.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczność, że Wnioskodawca spełnia wszelkie pozostałe przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b UPDOP, przysługuje mu prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na zakup Systemu, które zostaną ujęte w wartości początkowej WNiP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 tej ustawy, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Jednocześnie z treści art. 18b ust. 2 UPDOP wynika, że za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1 UPDOP uważa się wiedzę technologiczną w postaci WNiP, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Innowacyjność Systemu potwierdzona została uzyskaną opinią o innowacyjności wydaną przez niezależny od Wnioskodawcy uprawniony ośrodek naukowy, będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie z art. 18b ust. 2a UPDOP przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Jak stanowi art. 18b ust. 3 UPDOP prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Z kolei na podstawie art. 18b ust. 8 UPDOP podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych (licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) (i) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych), albo (ii) zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo (iii) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie art. 18b ust. 4 UPDOP podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie zgodnie art. 18b ust. 5 UPDOP jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w art. 18b ust. 4 ww. ustawy w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 18b ust. 7 UPDOP odliczenie od podstawy opodatkowania w związku z nabyciem nowej technologii nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ww. ustawy.

Na podstawie art. 18b ust. 6 UPDOP odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, należy wskazać, że aby skorzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b UPDOP, muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie. Zdaniem Wnioskodawcy Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki z art. 18b UPDOP, a zatem jest uprawniony do skorzystania z ulgi na nowe technologie.

Odliczenie wskazane w art. 18b UPDOP stanowi formę zachęty podatkowej i ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, a co za tym idzie – zwiększenie innowacyjności całej gospodarki – przy jednoczesnym wzroście nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na badania, których efektem są nowe technologie.

Wnioskodawca nabył i wdrożył System stanowiący kompleksowy zespół narzędzi do obsługi swojej działalności w zakresie wykorzystania infrastruktury informatycznej. Opinia niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej potwierdza, iż System stanowi technologię nową, która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat.

System jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym wspierającym działalność Wnioskodawcy w zakresie wykorzystania infrastruktury informatycznej. Dostosowanie i wdrożenie Systemu, a następnie jego formalne nabycie miało i ma za zadanie spowodować wzrost sprawności pracy stanowisk komputerowych oraz zwiększenie efektywności pracy użytkowników. Wdrożone rozwiązanie usprawnia procesy biznesowe i operacyjne zachodzące w firmie, w tym procesy związane z zarządzaniem finansami, zarządzaniem danymi biznesowymi, tworzeniem raportów, sprzedażą i należnościami, zaopatrzeniem, pozyskiwaniem dostawców, zarządzaniem łańcuchem dostaw, produkcją, zarządzaniem projektami i ich obsługą księgową, zarządzaniem kadrami i płacami, zarządzaniem serwisem. Wdrożenie Systemu jest odpowiedzią na konieczność modernizacji dotychczasowej infrastruktury informatycznej, wynikającej z szybkiego rozwoju Wnioskodawcy i tym samym służy rozwojowi Wnioskodawcy, udrażniając płynność procesów i umożliwiając przepływ większej ilości danych i wprowadzanie nowych elementów oferty. W wyniku wdrożenia Systemu Wnioskodawca może bez przeszkód i w niezahamowanym tempie rozwijać się w każdym wymiarze (wymiana danych z dostawcami i odbiorcami, księgowość, zakupy i sprzedaż). W efekcie klienci otrzymują od Wnioskodawcy towary i usługi lepiej dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Jakość realizowanych przez Wnioskodawcę procesów zakupów i sprzedaży ulega zwiększeniu podnosząc tym samym satysfakcję ostatecznych klientów. Innymi słowy skutkiem zastosowania nowych technologii jest znaczące udoskonalenie procesów związanych z działalnością Wnioskodawcy, co bez Systemu nie byłoby możliwe do osiągnięcia.

Należy wskazać, że System, który nabył Wnioskodawca, jest narzędziem innowacyjnym w skali światowej zarówno w płaszczyźnie marketingowej, organizacyjnej, jak i procesowej. Główne obszary podlegające usprawnieniu i dostosowaniu to wymiana danych z partnerami biznesowymi, księgowość i finanse, sprzedaż, magazynowanie i zarządzanie. Zmiany te, skrojone specjalnie pod profil działalności Wnioskodawcy, powodują znaczne usprawnienie funkcjonalności i innowacyjności tego konkretnego zastosowania Systemu.

System spełnia kryteria WNiP podlegającej amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b UPDOP i jako taka został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Innowacyjność Systemu, jako spełniającego przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 UPDOP, została potwierdzona opinią jednostki naukowej niezależnej wobec Wnioskodawcy. Przedmiotowa opinia potwierdza, że System, którego dotyczy wiedza technologiczna w postaci WNiP, jest systemem nowym i nie jest stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat.

Licencje na korzystanie z systemu informatycznego stanowią jeden ze szczególnych rodzajów utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 1 tej ustawy „programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie (...)”. Licencje do programów komputerowych nabywane przez podatnika w celu wykorzystywania ich w działalności gospodarczej, jeżeli przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, powinny być ujmowane w ewidencji jako wartości niematerialne i prawne. Wartość początkową przedmiotowego składnika majątku podatnik zobowiązany będzie ustalić stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast za cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 UPDOP, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów usług. Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 14 UPDOP wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych stanowi cena nabycia tych praw, a jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Wobec przytoczonych przepisów wskazać należy, iż wdrożenie oprogramowania stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Polega on na wykonaniu wszelkich działań polegających na instalacji oprogramowania oraz mających na celu dostosowanie oprogramowania do potrzeb podatnika, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek. Dopiero zakończenie tego procesu powoduje, iż podmiot uzyskuje możliwość użytkowania oprogramowania w bieżącej działalności. W konsekwencji do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest licencja na program komputerowy zalicza się nie tylko cenę licencji, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. Zatem cena licencji, jak również ewentualne wydatki związane z jej wdrożeniem są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa stanowi podstawę do określenia wielkości przysługującego odliczenia od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym podatnik wprowadził wartość niematerialną i prawną do ewidencji.

Dodatkowo, jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca spełnia wszystkie pozostałe warunki skorzystania z ulgi. Nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie ogłoszono jego upadłości, nie został też postawiony w stan likwidacji. Wydatki, które zostały poniesione przez Wnioskodawcę na zakup technologii (Systemu), nie zostały i nie zostaną mu zwrócone w żadnej formie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku potwierdzenia przez niezależną jednostkę naukową, że zakupiony przez Wnioskodawcę System stanowi nowe technologie, które nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% całości wydatków poniesionych na jego nabycie i wdrożenie, ujętych w wartości początkowej Systemu, zatem Wnioskodawca ma prawo do zastosowania odliczenia określonego w art. 18b UPDOP podczas dokonywania rozliczenia roku podatkowego 2015.

Wnioskodawca podkreśla, że analogiczne stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2015 r. sygn. IBPB-1-3/4510-89/15/PC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lipca 2015 r. sygn. IBPB-1-3/4510-33/15/APO,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2015 r. sygn. IPPB5/4510-159/15-6/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 stycznia 2015 r. sygn. ILPB4/423-487/14-9/MC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2014 r. sygn. IPPB5/423-738/14-2/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2014 r. sygn. ITPB3/423-308/14/PS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2014 r. sygn. IPPB5/423-999/14-5/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-171/14-4/PM,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. IPTPB3/4231-5/13-5/KJ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. IPPB5/423-1116/12-4/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-72/12/SD,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-392/12/SD,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-1530/11/MS.

Reasumując, z uwagi na powyższe przepisy oraz w świetle stanu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę:

 • nie zachodzą żadne negatywne przesłanki wyłączające możliwość zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ust. 1 UPDOP,
 • spełnione są pozytywne przesłanki dotyczące możliwości zastosowania ulgi, wskazane w treści art. 18b UPDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie Systemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.