ILPB4/4510-1-393/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego
ILPB4/4510-1-393/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. odpisy amortyzacyjne
  4. wartości niematerialne i prawne
  5. wartość początkowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako Spółka) jest osobą prawną podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka ma pełnić rolę swoistego centrum zarządzania markami (znakami towarowymi), wzorami przemysłowymi w tym zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi.

Spółka planuje nabyć od innego podmiotu – spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako S.K.A.) na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy sprzedaży prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy) m.in. prawo na wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej jako OHIM) w (...) (prawo na zarejestrowany wzór wspólnotowy).

Przewidywany okres używania w/w wzoru wspólnotowego jest dłuższy niż rok. Spółka przewiduje również możliwość oddania w przyszłości przedmiotowego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego innym podmiotom do używania na podstawie odpłatnej umowy licencyjnej.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będzie nadawał się do jego gospodarczego wykorzystania w dniu jego przyjęcia do używania.

Po wprowadzeniu przedmiotowego prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółka planuje rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od przyjętej wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop. Odpisy amortyzacyjne Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Należy dodać, że Spółka – jako swoisty podmiot zarządzający markami, wzorami przemysłowymi, w tym wzorami wspólnotowymi – planuje nabywać również inne znaki towarowe, wzory przemysłowe, w tym wzory wspólnotowe, jak również wytwarzać znaki towarowe, wzory przemysłowe, w tym wzory wspólnotowe we własnym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do amortyzacji nabytego od S.K.A. prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego od wartości początkowej ustalonej jako cena nabycia wartości niematerialnej i prawnej – prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy – tj. cena należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania tego prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy do używania...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nabycia prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy, Wnioskodawca uprawniony będzie do amortyzacji tego prawa jako wartości niematerialnej i prawnej. Wartością początkową prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy będzie cena jego nabycia, tj. cena należna zbywcy – S.K.A., powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie.

Prawo na zarejestrowany wzór wspólnotowy wynikające z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 6/2002 (dalej jako Rozporządzenie) i podlegające ujawnieniu (rejestracji) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w (...) jest prawem ochronnym na wzór wspólnotowy będący odpowiednikiem uregulowanego w art. 102 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako PWP) wzoru przemysłowego. Nie budzi to wątpliwości również w doktrynie. Jak wskazuje P. Kostański, „Procedury uzyskiwania ochrony w UE (...) odnośnie do wzorów przemysłowych – rozp. Rady (WE) Nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L Nr 3 z 2002, s. 1)” P. Kostański, (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014/.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy PWP przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio do wzorów przemysłowych w sprawach nieuregulowanych w obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich przepisach prawa Unii Europejskiej określających szczególny tryb udzielania ochrony na wzorów przemysłowych, czyli w przedmiotowym przypadku w Rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 updop prawo ochronne na wzór przemysłowy może stanowić wartość niematerialną i prawną – jako jedno z praw wymienionych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia wzór wspólnotowy ma jednolity charakter. Jego skutek jest jednakowy w całej Wspólnocie. Nie może być zarejestrowany, przeniesiony ani nie może stanowić przedmiotu zrzeczenia się, ani przedmiotu decyzji stwierdzającej jego nieważność, a korzystanie z niego nie może być zakazane inaczej niż tylko na całym obszarze Wspólnoty. W praktyce zasada ta oznacza jednolitość uregulowań dotyczących wzorów wspólnotowych – na gruncie PWP – wzorów przemysłowych rejestrowanych w Państwach Członkowskich.

Zasada jednolitości wyraża się w:

  1. jednolitej procedurze rejestracyjnej (rejestracji wzoru wspólnotowego – wzoru przemysłowego),
  2. ochronie wspólnotowego znaku towarowego na całym terytorium Wspólnoty i skutkach, jakie wywołuje wspólnotowy wzór wspólnotowy – wzór przemysłowy w Państwach Członkowskich.

Zgodnie z art. 105 par. 2 PWP przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem na mocy przyznania ochrony dla wzoru wspólnotowego nabywa się ochronę na terenie wszystkich Państw Członkowskich, a więc w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro więc dla wzoru wspólnotowego ochrona przysługuje na terenie Wspólnoty, to tym bardziej przysługuje w kraju członkowskim, czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny.

Dodatkowo po myśli art. 32 ust. 1 zd. pierwsze Rozporządzenia wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części.

W konsekwencji prawo ochronne na wzór wspólnotowy jest traktowane analogicznie do prawa ochronnego na wzór przemysłowy w rozumieniu ustawy PWP. Mamy w tym wypadku do czynienia z tożsamością praw wynikających z rejestracji krajowej oraz wspólnotowej wzorów przemysłowych (wspólnotowych).

Oznacza to, że przy spełnieniu pozostałych warunków amortyzacji podatkowej – czyli: (i.) nabycie prawa, (ii.) jego gospodarczą przydatność w dniu przyjęcia do używania, (iii.) przewidywany okres używania dłuższy niż rok oraz (iv.) wykorzystywanie takiej wartości przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 updop

– prawo ochronne na wzór wspólnotowy (w RP wzór przemysłowy) stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 updop.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza dokonać odpłatnego nabycia (na podstawie cywilnoprawnej – umowy sprzedaży prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy) prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy od innego, samoistnego podmiotu – S.K.A. W świetle art. 16f ust. 1 updop „Podatnicy, (...), dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (...) wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b”; zaś zgodnie z art. 16g ust. 1 updop „Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia”.

Odniesienie przytoczonych regulacji do wyżej opisanego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że w przypadku odpłatnego nabycia przez Wnioskodawcę wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy, stanowiącego odpowiednik wzoru przemysłowego, o którym mowa w art. 102 PWP, nabyte w ten sposób wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji przez Wnioskodawcę (art. 16b ust. 1 pkt 6 updop) od ich wartości początkowej (art. 16f ust. 1 updop). Jeżeli Wnioskodawca dokona odpłatnego nabycia wartości niematerialnych i prawnych (prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy), wartością początkową będzie cena nabycia tych wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy updop), tj. po myśli art. 16g ust. 3 updop, „kwota należną zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.