ILPB4/423-447/14-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.
ILPB4/423-447/14-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. ewidencja środków trwałych
 3. licencja
 4. nabycie
 5. nowe technologie
 6. odliczenia
 7. odliczenie od dochodu
 8. oprogramowanie
 9. ulga
 10. wartości niematerialne i prawne
 11. warunek
 12. warunki odliczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, mającym siedzibę w Polsce oraz podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Spółka należy do koncernu będącego wiodącym dostawcą systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, który dostarcza m.in. rozwiązania pozwalające na bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie wód deszczowych oraz energooszczędne systemy ogrzewania budynków.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii obsługujących procesy planowania zasobów przedsiębiorstwa, konieczne stało się wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwalających na dostosowanie zarządzania procesami biznesowymi Spółki do zmieniających się warunków rynkowych. Rosnące wymagania klientów Spółki, działalność w międzynarodowej grupie, wymogi stawiane przez otoczenie prawne, w którym działa Wnioskodawca, a także usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem zmusiły Spółkę do dostosowania się do zmiennych warunków oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na kompleksową obsługę procesów przedsiębiorstwa. W tym celu Spółka nabyła wiedzę technologiczną, w postaci licencji na korzystanie z nowoczesnego systemu informatycznego.

Opis systemu.

Technologia nabyta przez Spółkę stanowi zintegrowany system informatyczny typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) wspomagający pracę głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa (dalej: System). System oparty jest o dwa główne komponenty „a” oraz „b”, wraz z aplikacjami wspierającymi, które wspólnie działać będą jako zintegrowana technologia. System będzie funkcjonował m.in. w następujących obszarach funkcjonowania Spółki:

 • rachunkowość finansowa;
 • kontroling;
 • sprzedaż i dystrybucja;
 • gospodarka zapasami;
 • zarządzanie produkcją;
 • hurtownia danych.

System pozwala również na wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie działalności Spółki, a jego funkcjonalność uwzględnia rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy.

Z procesem wdrażania Systemu wiązały się następujące grupy wydatków:

 • oplata licencyjna należna Licencjodawcy za prawo do korzystania z programów stanowiących elementy Systemu;
 • wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej z tytułu wdrożenia Systemu oraz dostosowania go do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy;
 • wynagrodzenie pracowników i/lub współpracowników Wnioskodawcy oraz Licencjodawcy, w części w jakiej pozostaje one związane z pracami dotyczącymi wdrożenia i dostosowywania Systemu do potrzeb Spółki;
 • dodatkowe wydatki związane z pracami wdrożeniowymi (np. koszty podróży służbowych konsultantów/pracowników, koszty tłumaczeń).

Wydatki należące do przedstawionych powyżej grup kosztów, w tym także powstałe w ich wyniku różnice kursowe, zostały poniesione i zapłacone przez Wnioskodawcę w latach 2013-2014 i w całości zostały uwzględnione w wartości początkowej nabytego Systemu zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP. Oddanie Systemu do użytkowania nastąpiło w styczniu 2014 r.

Spółka jest w trakcie procesu uzyskiwania pozytywnej opinii niezależnej jednostki naukowej (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615)), potwierdzającej, że technologia, jaką niesie ze sobą wdrożenie Systemu stanowi nową technologię w myśl art. 18b ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o PDOP, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat (dalej: Opinia).

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

 • nie prowadzi i nie prowadziła działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • nie otrzymała w żadnej formie zwrotu całości bądź części poniesionych wydatków na zakup i wdrożenie Systemu,
 • nie udzieliła w żadnej formie lub części innym podmiotom prawa do korzystania z Systemu, tym samym wdrożony w Spółce System będzie wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę i nie planuje ona udzielić takiego prawa w przyszłości na rzecz innych podmiotów,
 • nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji.

W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa skorzystanie z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 18b ustawy o PDOP, przedstawionych powyżej wydatków związanych z nabyciem oraz wdrożeniem Systemu, które zostały poniesione przez Spółkę na nabycie Systemu. Odliczenie nastąpiłoby w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2014. Jeżeli natomiast w roku podatkowym 2014 Spółka osiągnęłaby stratę lub wielkość dochodu będzie niższa od kwoty przysługującej jej odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części zostanie dokonane za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca 2014 roku.

W piśmie z 9 grudnia 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, Spółka uzupełniła stan faktyczny przedstawiony we wniosku w sposób następujący.

Na wstępie Spółka chciałaby wskazać, że kwestia innowacyjnego charakteru Systemu nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację. Potwierdzenie, że System stanowi nową technologię zgodnie z wymogami art. 18b ustawy o PDOP zawarte zostało w opinii o innowacyjności wydanej przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą. W przypadku Spółki jest to „Opinia o innowacyjności wystawiona przez Wyższą Szkołę (...)” z dnia 18 września 2014 r.

W związku z powyższym, odpowiadając na pytanie z Wezwania, Spółka pragnie jedynie nadmienić w skrócie, iż - jak przedstawia to Opinia - technologia nabyta przez Spółkę stanowi zintegrowany system informatyczny typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) wspomagający pracę głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa, który umożliwił zintegrowanie i zcentralizowanie wewnętrznych procesów biznesowych Spółki oraz wydatnie wpłynął na koordynację procesów zarządzania na szczeblu strategicznym i operacyjnym.

Korzyści powstałe dla Spółki w związku z wdrożeniem Systemu to m.in. harmonizacja procesów w Spółce, większa przejrzystość jej działań, wydajniejszy podział zadań oraz lepsze prognozowanie biznesowe - w tym także w zakresie procesów produkcyjnych. Wprowadzenie Systemu znacznie przyśpieszyło reakcję Spółki na aktualne zapotrzebowanie rynku w zakresie oferowanych przez nią produktów. W szczególności umożliwił to, zapewniony w ramach funkcjonowania Systemu, dostęp do precyzyjnych informacji na temat stanów magazynowych i zleceń zaopatrzeniowych oraz centralizacja realizacji usług transportowych i konsolidacji zleceń, a zatem procesów mających bezpośredni wpływ na efektywność procesu produkcji.

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone przez System, które miały miejsce stricte w procesach produkcyjnych i zakresu obsługi klienta i przyniosły zwiększenie efektywności wspomnianych procesów, wskazać należy w szczególności:

 • aplikację Quintiq usprawniającą proces harmonogramowania produkcji. Jest to program zaawansowanego planowania (ang. advanced planner), wykorzystujący wiedzę ekspercką (ang. knowledge lable) do planowania produkcji;
 • funkcję ATP (ang. available to promise), której system analizuje zróżnicowane parametry produkcyjne finalnie informując użytkownika o najbardziej prawdopodobnej dacie realizacji zamówienia - dzięki dostępowi m.in. do informacji o stanie bieżącym zapasów, wolnych mocach produkcyjnych, poleceniach produkcyjnych, jak i charakterystyce zlecenia program dokonuje weryfikacji dostępności wyrobów na magazynie oraz możliwości produkcyjnych, aby zasugerować harmonogram realizacji złożonych zamówień i umożliwić lepsze zarządzanie datami realizacji poszczególnych elementów zamówienia;
 • funkcje umożliwiające pozyskania informacji o zapasach w całej Grupie, przez co zakłady produkcyjne są w pełni odpowiedzialne za planowanie możliwości produkcyjnych uwzględniając zapotrzebowanie innych zakładów z Grupy;
 • funkcje pozwalające na wygenerowanie realnego terminu realizacji procesu produkcji i dostawy, co w konsekwencji umożliwia Spółce ustalenie warunków umowy w taki sposób, aby realizacja kontraktu była terminowa;
 • funkcje przewidujące raportowanie statusów realizacji bieżących zamówień, co w znacznym stopniu ułatwia obsługę klientów Spółki;
 • wykorzystywanie terminali radiowych w procesach związanych z magazynowaniem i transportem, co w konsekwencji znacznie skraca czas identyfikacji towaru i upraszcza procesy logistyczne tworząc niezawodne i stabilne rozwiązanie, a ostatecznie wpływa na szybszą realizację zamówienia.

Reasumując wdrożenie Systemu umożliwiło optymalizację działalności Spółki w dziedzinie sprzedaży, dystrybucji, finansów i księgowości oraz logistyki, a także podwyższenie standardów procesu produkcji oraz obsługi klienta (poprzez m.in. poprawę szybkości, dokładności i jakości procesu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2014, po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki naukowej, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania PDOP przedstawionych w zapytaniu wydatków na nabycie licencji do korzystania z Systemu oraz wydatków na jego wdrożenie i innych z nimi związanych, które zostały zafakturowane przez kontrahentów i zapłacone przez Spółkę w latach 2013-2014 oraz alokowane do wartości początkowej Systemu, w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki naukowej będzie mu przysługiwać prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania PDOP 50% wartości wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu, które zostały poniesione i zapłacone w latach 2013-2014 oraz alokowane do wartości początkowej Systemu. Odliczenie powinno nastąpić w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2014, tj. rok, w którym System został przyjęty przez Spółkę do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i oddany do użytkowania. Jeżeli w zeznaniu za rok 2014 Spółka wykaże stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności będzie niższa od kwoty przysługującej jej odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części zostanie dokonane za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca 2014 roku.

Regulacje dotyczące ulgi na nabycie nowych technologii zostały zawarte w art. 18b ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT „Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii”.

Z kolei w art. 18b ust. 2 ustawodawca wskazał, co należy rozumieć przez nowe technologie „Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)”. Definicję tę uzupełnia art. 18b ust. 2a „Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej. o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw”.

W odniesieniu do przytoczonych wyżej regulacji stwierdzić należy, iż istnieje 5 zasadniczych przesłanek warunkujących możliwość objęcia poniesionych przez podatnika wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, tj.:

 1. podatnik nabywa wiedzę technologiczną w drodze umowy o przeniesienie oraz o korzystanie z tych praw,
 2. wiedza technologiczna ma postać wartości niematerialnych i prawnych,
 3. nabyta wiedza technologiczna umożliwia wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług,
 4. wiedza ta nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
 5. podatnik posiada potwierdzającą powyższe opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Analizując prawo Spółki do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa we wskazanym powyżej art. 18b ustawy o PDOP, należy zatem rozstrzygnąć, czy w przypadku poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie Systemu oraz jego wdrożenie spełnione zostały wszystkie powyższe przesłanki.

Ad. a)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabyła System (licencję do korzystania z oprogramowania oraz przygotowanych aplikacji), a zatem zawarta została umowa dotycząca korzystania z praw do Systemu. W efekcie należy uznać, że pierwsza z przesłanek została spełniona.

Ad. b)

Jak wynika z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP nabyte licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią wartości niematerialne i prawne.

W ocenie Spółki System, którego wartość początkowa uwzględnia koszty wdrożenia (jak opisano w stanie faktycznym), w dniu przyjęcia do używania spełni ustawowe przesłanki do uznania go za wartość niematerialną i prawną (jako licencja), podlegającą amortyzacji dla celów PDOP, w szczególności w dniu przyjęcia do używania będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania, zaś planowany okres używania wynosi więcej niż rok.

Tym samym, skoro nabyty przez Spółkę System, wraz z kosztami wdrożenia, zostanie zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna w rozumieniu ustawy o PDOP, spełniona będzie druga z wymienionych powyżej przesłanek dla skorzystania przez Spółkę z ulgi na nabycie nowych technologii.

Ad. c)

W odniesieniu do kolejnej przesłanki Spółka chciałaby podkreślić, iż wdrożenie Systemu pozwoli Spółce na wprowadzenie nowych oraz znaczące usprawnienie obsługi realizowanych w Spółce procesów wewnętrznych (finansowo-księgowych, produkcyjnych, logistycznych i analitycznych), m.in. w wymienionych poniżej obszarach:

 • integracja środowiska informatycznego,
 • kontrola procesów inwestycyjnych,
 • uproszczenie procesów gospodarczych,
 • usprawnienie systemu zarządzania,
 • dalsze ograniczenie papierowego obiegu dokumentów,
 • oznaczenie środków trwałych,
 • zwiększenie efektywności produkcji,
 • automatyzacja procesów wewnątrzorganizacyjnych w zakresie m.in. produkcji, planowania, sprzedaży, zakupów, finansów, magazynowania i transportu,
 • lepsza integracja z procesami biznesowymi całej Grupy.

Ponadto możliwe do osiągniecia korzyści dotyczą również procesów, w których uczestniczą podmioty zewnętrzne współpracujące ze Spółką, m.in. poprzez:

 • zwiększenie efektywności obsługi procesów ewidencji finansowo-księgowej i sprawozdawczości,
 • usprawnienie i efektywniejsze zarządzanie zamówieniami oraz sprawniejsze śledzenie stopnia ich realizacji,
 • uproszczenie procesów kontraktowych,
 • zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów w wystawianiu dokumentów handlowych i prowadzeniu korespondencji,
 • usprawnienie procesu obsługi klientów poprzez możliwość szybkiego dostępu do bieżącej informacji biznesowej, co umożliwia aktywne zarządzanie relacjami z klientami,
 • ogólne zwiększenie efektywności (szybkości) wykonywania procesów wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez Wnioskodawcę.

Ad. d-e)

Powyższe, jak również inne możliwości świadczenia udoskonalonych oraz ewentualnie nowych usług w zakresie obsługi realizowanych w Spółce procesów gospodarczych (wewnętrznych oraz zewnętrznych wynikających z wdrożenia Systemu), potwierdzać będzie także - jak zakłada Spółka - Opinia niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej. Opinia ta zawierać będzie również potwierdzenie stanowiska, że wiedza technologiczna zastosowana w Spółce w wyniku wdrożenia Systemu nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że po uzyskaniu takiej opinii, w przypadku wydatków poniesionych na nabycie Systemu, wraz ze zwiększającymi jego wartość kosztami wdrożenia oraz kosztami dodatkowymi zaliczonymi do wartości początkowej Systemu, spełnione zostaną wszystkie wymagane ustawowo przesłanki warunkujące objęcie tych wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o PDOP. Tym samym Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania PDOP, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o PDOP do wysokości 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym odliczeniem.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, iż zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o PDOP „Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia (...)”. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu „Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów, usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku” (podkreślenie Spółki).

W związku z powyższym na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi niewątpliwie licencja do korzystania z Systemu, składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia programów, dostosowania go do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy oraz inne koszty z nimi powiązane (takie jak koszty podróży służbowych, tłumaczeń itp.), o których mowa w stanie faktycznym niniejszego wniosku. W rezultacie zarówno wydatki na nabycie licencji do korzystania z Systemu, jak i skapitalizowane do wartości początkowej wydatki na jego wdrożenie i inne wydatki z nim związane poniesione do dnia przyjęcia Systemu do używania, kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o PDOP - bez względu na to czy zostały zafakturowane przez kontrahentów i zapłacone przez Spółkę w roku oddania Systemu do używania, czy też w roku go poprzedzającym.

Należy przy tym wskazać, iż odliczenia omawianych wydatków od podstawy opodatkowania PDOP, zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 oraz ust. 6 ustawy o PDOP, Spółka powinna dokonać zasadniczo w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2014., tj. rok, w którym System został przyjęty przez Spółkę do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i oddany do użytkowania.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje akceptację w wielu interpretacjach prawa podatkowego, w tym również wydawanych przez tutejszy organ (Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu), w tym m.in.:

 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 8 stycznia 2014 r. (nr IPTPB3/423-398/13-2/IR), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż może on złożyć na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego CIT-8 za 2010 r i skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na nabycie Systemu (obejmującego koszty licencji oraz wdrożenia);
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 22 kwietnia 2013 r. (nr ITPB3/423-69b/13/PS), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy wskazał „W konsekwencji, do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest licencja na program komputerowy zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania. (...) Zatem, kwota należna sprzedającemu licencję, jak również wydatki związane z wdrożeniem nowej technologii są co do zasady elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie wielkością podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym jednostka wprowadzi wartość niematerialną i prawną do ewidencji. (...) stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego jest On uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie licencji i wdrożenie Systemu, które to wydatki zostały skapitalizowane na wartości początkowej rozpoznanych przez Spółkę w 2010 r. wartości niematerialnych i prawnych, w części w jakiej przedmiotowe wydatki zostały zapłacone przez Spółkę w 2009 r., w 2010 r. i w 2011 r., uznać należy za prawidłowe”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 13 marca 2013 r. (nr IPPB5/423-1241/12-4/MW), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, iż „w zeznaniu podatkowym za 2012 r dokonać odliczenia uwzględnionych w wartości początkowej wydatków, które zostały zapłacone w 2011 r. i w 2012 r. (...) Wnioskodawca uważa, że wydatki te powiększają wartość początkową programu i nie ma tu znaczenia, że zostały one poniesione na rzecz podmiotu innego niż licencjodawca; - może uwzględnić wydatki na zakup usług zakwaterowania, tłumaczeń, biletów lotniczych, wynikające z siedemnastu faktur wystawionych przez E d.d. oraz podmioty trzecie, tj. hotele, biuro tłumaczeń i przewoźników, które zostały zapłacone w 2011 r. i 2012 r. (nie będzie podlegało odliczeniu siedem faktur zapłaconych w 2010 r.). Wnioskodawca uważa, że wydatki te powiększają wartość początkową programu i nie ma tu znaczenia, że zostały one poniesione na rzecz podmiotów innych niż licencjodawca”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 12 czerwca 2012 r. (nr IPTPB3/423-100/12-2/KJ), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, w myśl którego „Reasumując, zdaniem Spółki przysługuje Jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji i jej wdrożenie, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP w postaci Licencji wprowadzonej do Ewidencji w roku 2011, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały poniesione (zapłacone) w latach 2010-2011”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 9 maja 2012 r. (nr IPPB5/423-100/12-4/AM), w której w odniesieniu do analogicznego sianu faktycznego organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem wnioskodawcy „Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie koszty będące przedmiotem zapytania zostały przez Spółkę ujęte (zaksięgowane) w księgach rachunkowych 2009 r. oraz 2010 r. Również uiszczenie płatności związanych z rozpoznanymi w księgach kosztami miało miejsce w 2009 r. oraz w 2010 r. (...) w ocenie Spółki jest ona uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT 50% kwoty wydatków na nabycie licencji i wdrożenie systemów SAP 5.0. oraz Enfinity, które to wydatki zostały skapitalizowane na wartości początkowej rozpoznanych przez Spółkę w 2010 r. wartości niematerialnych i prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 13 czerwca 2011 r. (nr ITPB3/423-201/11/AW), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy przedstawił następujące stanowisko „(...) kwota należna sprzedającemu licencję <w części zapłacona w 2007 i 2008 r. - przypis Wnioskodawcy>, jak również wydatki związane z wdrożeniem nowej technologii (w części zapłaconej w 2007 i 2008 r. - przypis Wnioskodawcy) są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie wielkością podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym Spółka wprowadzi wartość niematerialną i prawną do ewidencji”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 16 września 2011 r. (nr ILPB3/423-273/11-3/MM), w której w odniesieniu do analogicznego stanu taktycznego organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem wnioskodawcy odstępując od własnego uzasadnienia „Wydatki na budowę i wdrożenie systemu MIS były ponoszone (fakturowane) od maja 2010 r. do chwili obecnej. Wszystkie wydatki były pokrywane (płacone) przez Spółkę na bieżąco (...). Nabyte przez Wnioskodawcę licencje na pakiet oprogramowania O., wraz z kosztami ich wdrożenia, stanowią wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...), przy czym podstawę do ustalenia kwoty odliczeń stanowi wartość początkowa, w tym wartość obejmująca cenę nabycia licencji, jak i koszty poniesione bezpośrednio w związku z wdrożeniem Systemu MIS (...) Tym samym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków do wysokości 50% od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w deklaracji podatkowej za rok 2011, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 22 marca 2010 r. (nr ILPB3/423-1177/09-5/ŁM), w której w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem wnioskodawcy „- w przypadku wprowadzenia licencji jako wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji w roku 2009, podstawę ustalenia wielkości odliczenia stanowią te wydatki uwzględnione w wartości początkowej, które zostały zapłacone w latach 2008, 2009 oraz które Spółka uiści w 2010, - w przypadku wprowadzenia licencji jako wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji w roku 2010, podstawę ustalenia wielkości odliczenia stanowią wydatki uwzględnione w wartości początkowej, które zostały zapłacone w roku 2009 i roku 2010 jako roku, w którym nastąpiło przyjęcie licencji jako wartości niematerialnych i prawnych do używania”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.