ILPB4/423-335/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji niskocennych składników majątkowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
ILPB4/423-335/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cena nabycia
 3. ewidencja
 4. ewidencja środków trwałych
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. nabycie
 7. odpisy amortyzacyjne
 8. ujawnienie
 9. wartości niematerialne i prawne
 10. wartość początkowa
 11. wartość początkowa środka trwałego
 12. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja przyśpieszona
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady ogólne dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji niskocennych składników majątkowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • amortyzacji niskocennych składników majątkowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pytanie nr 1),
 • amortyzacji niskocennych składników majątkowych jako ujawnionych środków trwałych (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest wspólnikiem spółki komandytowej („A” Sp. o.o. Sp. k. – dalej: SK), której przedmiotem działalności jest m.in. wynajem poszczególnych sztuk odzieży; stanowią one własność SK oraz są zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, a przewidywany okres ich używania przekracza 1 rok. Jako, iż SK jest transparentna dla celów podatku dochodowego, podatnikiem podatku CIT z tytułu uczestnictwa w SK jest Spółka.

Nabywane sztuki odzieży wykorzystywane są w SK wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. zasadniczo na potrzeby wynajmu odzieży na podstawie umów rentalu zawartych z kontrahentami.

Obecnie Spółka (jako podatnik z tytułu uczestnictwa w SK) rozlicza dla celów podatku CIT wydatki na nabycie sztuk odzieży jako koszt bezpośredni przypisany do konkretnego kontraktu rozłożony w czasie (w przypadku większości kosztów – rozliczenie następuje przez 3 lata); dla celów bilansowych ww. sztuki odzieży rozpoznawane są przez SK jako zapasy rozliczane w czasie (w oparciu o rozliczenia międzyokresowe kosztów).

Posiadana przez SK odzież jest ewidencjonowana, zaś obieg sztuk odzieży (pomiędzy magazynem, pralnią a klientem) obsługiwany jest przez określony system informatyczny SK („B”) – dalej: SYSTEM.

Niemniej Spółka wskazuje, iż SYSTEM – w obecnym jego kształcie – UNIEMOŻLIWIA pozyskanie przez SK (w efekcie – przez Spółkę) w odniesieniu do poszczególnych sztuk informacji w pełnym zakresie, w jakim byłyby one niezbędne do ujęcia poszczególnej sztuki w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: EWIDENCJA).

Wprawdzie przepisy o podatku CIT nie przewidują określonych wymogów w zakresie elementów EWIDENCJI, niemniej w praktyce przyjmuje się, iż prawidłowo EWIDENCJA to ewidencja spełniająca wymogi w zakresie elementów przewidzianych na gruncie przepisu art. 22n ust. 2 ustawy o podatku PIT.

W powyższym zakresie Spółka wskazuje w szczególności, iż – obecnie – SYSTEM nie zawiera automatycznego powiązania z dokumentem potwierdzającym nabycie (czyli z fakturą). W efekcie SYSTEM nie generuje informacji o rzeczywistej cenie nabycia danej sztuki odzieży wynikającej z faktury, jako iż SYSTEM bazuje na cenie zakupu przyjętej z katalogów (cenników); stąd też informacja z SYSTEMU nie uwzględnia przykładowo rabatu udzielonego SK przez dostawcę odzieży, ponadto System nie generuje informacji o dacie nabycia wynikającej z faktury (data obecnie wiąże się z „datą wejścia na magazyn”).

Poza tym SYSTEM ten nie zawiera stawki amortyzacyjnej dla celów podatkowych, informacji o odpisach amortyzacyjnych. Obecnie ewidencjonowanie sztuk odzieży ma miejsce tylko w odniesieniu do określonych danych, np. daty wejścia danej grupy sztuk odzieży na magazyn, daty pierwszego wydania klientowi na potrzeby realizacji umowy rentalu, wyceny kosztów nabytej grupy sztuk odzieży dokonywanej według wartości z przyjętego cennika.

Obecnie SK prowadzi prace nad rozbudowaniem funkcjonalności SYSTEMU, która polegać będzie między innymi nad integracją SYSTEMU z systemem SAP, co umożliwi gromadzenie i pozyskiwanie informacji potrzebnych do ujęcia danych sztuk odzieży w EWIDENCJI – w takim zakresie, w jakim SK ujmuje informacje w odniesieniu do posiadanych przez siebie środków trwałych.

W ocenie Spółki, po rozbudowie funkcjonalności SYSTEMU, w odniesieniu do poszczególnych sztuk odzieży SK będzie w stanie ująć w EWIDENCJI elementy przewidziane w ww. przepisie art. 22n ust. 2 ustawy o podatku PIT, w szczególności wartość początkową w postaci rzeczywistej daty nabycia danej sztuki odzieży wynikającej z faktury, datę nabycia poszczególnej sztuki odzieży wynikającą z faktury, datę przyjęcia jej do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie konkretnej sztuki odzieży, właściwy symbol KŚT, wartość początkową danej sztuki odzieży, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy (oraz narastająco).

Mając na uwadze powyższe aspekty, po dokonaniu rozbudowy funkcjonalności SYSTEMU planowana jest zmiana w zakresie obecnej kwalifikacji kosztów nabycia sztuk odzieży (rozliczanych obecnie dla celów podatku CIT jako koszty bezpośrednie przypisane do kontraktu, rozliczane w czasie), tj. Spółka jest zdania, iż – w oparciu o rozbudowaną funkcjonalność SYSTEMU, właściwe będzie rozpoznawanie poszczególnych sztuk odzieży (zarówno tych posiadanych obecnie przez SK, jak i tych, jakie SK będzie nabywać w przyszłości) jako rzeczowe aktywa trwałe (w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku CIT). Intencją SK jest rozpoznawanie ww. sztuk odzieży jako środki trwałe (ŚT) również dla celów bilansowych.

Planowane zmiany w zakresie kwalifikacji sztuk odzieży dla celów podatku CIT znajdą również odpowiednie odzwierciedlenie w polityce rachunkowości SK, która będzie odzwierciedlać zmianę ujmowania wartości odzieży (z zapasów rozliczanych czasowo poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów – na ŚT). W powyższym zakresie wykreślone zostaną z polityki rachunkowości postanowienia wskazujące, iż zapasy stanowiące materiały rozliczane w czasie obejmują m.in. ubrania robocze służące świadczeniu usług rentalu (...).

Jednostkowa cena nabycia poszczególnych sztuk odzieży w większości przypadków nie będzie przekraczać 3.500 PLN (dalej ww. sztuki odzieży zwane będą „niskocenne” sztuki odzieży), niemniej mogą wystąpić w przyszłości przypadki, w których SK nabędzie określone sztuki odzieży o cenie wyższej niż 3.500 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest – w odniesieniu do „niskocennych” sztuk odzieży, które SK nabędzie po zakończeniu rozbudowy funkcjonalności SYSTEMU – dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnej sztuki odzieży (ceny nabycia) i zaliczanie przez Spółkę (podatnika z tytułu uczestnictwa w SK) do KUP ww. odpisów amortyzacyjnych za miesiąc oddania przez SK ww. sztuk odzieży do używania (ew. w miesiącu następnym)...
 2. Czy prawidłowe jest dokonanie ujawnienia posiadanych już przez SK „niskocennych” sztuk odzieży jako ŚT i dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w rozliczeniu za okres następujący po okresie wprowadzenia sztuk odzieży do EWIDENCJI, gdzie za wartość początkową ujawnionego ŚT zostanie przyjęta przypadająca na sztukę odzieży część kosztów nabycia posiadanych sztuk odzieży, które do tej pory nie zostały rozliczone dla celów podatku CIT przez Spółkę (jako podatnika z tytułu uczestnictwa w SK)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną 10 października 2014 r. nr ILPB4/423-335/14-3/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku „niskocennych” sztuk odzieży, jakie SK nabędzie po zakończeniu rozbudowy funkcjonalności SYSTEMU oraz dokonaniu zmian w polityce rachunkowości SK – w ocenie Spółki prawidłowe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej poszczególnej „niskocennej” sztuki odzieży (ceny nabycia) i zaliczenie przez Spółkę (stosownie do udziału w SK) do KUP ww. odpisów za miesiąc oddania poszczególnych sztuk odzieży do używania (ew. w miesiącu następnym).

Uzasadnienie.

W ocenie Spółki mając na uwadze opisane powyżej zmiany dotyczące rozbudowy funkcjonalności SYSTEMU w SK oraz planowane zmiany w polityce rachunkowości SK, poszczególne sztuki odzieży, jakie zakupi SK po wdrożeniu ww. zmian, powinny być rozpoznawane przez Spółkę jako ŚT (nie zaś jako składniki zapasów, których koszty nabycia są rozliczane stosownie do rozliczeń międzyokresowych kosztów).

Poszczególne sztuki odzieży – które dopiero zostaną zakupione – zostaną wpisane do EWIDENCJI najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Przyjmując, iż koszty nabycia większości sztuk odzieży nie będą przekraczać 3.500 zł, w ocenie Spółki, prawidłowym postępowaniem (dopuszczalnym przez przepisy ustawy o podatku CIT) będzie dokonanie przez SK jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i odniesienie kosztów nabycia poszczególnych ww. „niskocennych” sztuk odzieży w ciężar KUP Spółki (stosownie do udział w SK) w odniesieniu za okres, za który został dokonany dany odpis amortyzacyjny.

Zgodnie zaś z przepisem art. 16f ust. 3 ustawy o podatku CIT ww. odpisy amortyzacyjne od ww. „niskocennych” sztuk odzieży będą mogły zostać dokonane jednorazowo w miesiącu oddania do używania ŚT albo w miesiącu następnym (i zostać wówczas rozpoznane jako KUP Spółki – stosownie do uczestnictwa w SK).

Gdyby zaś dana sztuka odzieży zakupiona pozostała po cenie nabycia przekraczającej 3.500 PLN, rozliczenie kosztów nabycia dla celów podatku CIT miałoby wówczas miejsce poprzez dokonywanie „standardowych” odpisów amortyzacyjnych – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia danej sztuki odzieży do EWIDENCJI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.