ILPB4/423-334/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

1. Ustalenie wartości początkowej WNiP.
2. Moment rozpoczęcia amortyzacji WNiP.
ILPB4/423-334/14-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. cena nabycia
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. licencja
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. program komputerowy
 6. przekazanie do używania
 7. wartości niematerialne i prawne
 8. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady ogólne dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
 • momentu rozpoczęcia amortyzacji systemu komputerowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • poboru podatku u źródła do momentu przyjęcia systemu komputerowego do ewidencji,
 • poboru podatku u źródła po przyjęciu systemu komputerowego do ewidencji,
 • kosztów uzyskania przychodów,
 • momentu rozpoczęcia amortyzacji systemu komputerowego.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów opartych na technologii polimerów.

Firma posiada zdywersyfikowany portfel produktów i stworzyła platformę technologiczną dla wszystkich produktów. Spółka rozpoczęła działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) w Polsce jako spółka w 100% „A” Ltd. (Indie). Zwolnienie, jakie otrzymała, obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wytworzonych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD z 2006 r. 25.2), a także świadczonych usług w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów (PKD z 2006 r. 63.1).

W roku 2013 Spółka zakupiła i rozpoczęła wdrożenie nowego oprogramowania. W czerwcu 2013 roku Spółka otrzymała od firmy „A” Ltd. faktury za:

 1. wdrożenie programu SAP,
 2. licencję na program dla 7 użytkowników,
 3. wydatki związane z wizytą,
 4. nakładkę na SAP do wprowadzania danych,
 5. wsparcie techniczne dla programu SAP,
 6. wsparcie techniczne dla rozwiązań sieciowych,
 7. wsparcie techniczne dla infrastruktury informatycznej,
 8. opłata za przetwarzanie/składowanie danych (koszty utrzymania centrum przetwarzania),
 9. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
 10. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera).

Ponadto co roku spółka będzie otrzymywać faktury za:

 1. licencję na program dla 7 użytkowników,
 2. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
 3. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera),
 4. opłata za przetwarzanie/składowanie danych – (koszty utrzymania centrum przetwarzania).

Spółka świadcząca usługę jest podmiotem powiązanym – właścicielem udziałów. Spółka posiada certyfikat rezydencji świadczący o tym, że jest zarejestrowana w Indiach jako podatnik podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka powinna potrącić z zapłat i odprowadzić podatek u źródła zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a rządem Republiki Indii od poniższych transakcji:
  1. wdrożenie programu SAP,
  2. licencję na program dla 7 użytkowników,
  3. wydatki związane z wizytą informatyków,
  4. nakładkę na SAP do wprowadzania danych,
  5. wsparcie techniczne dla programu SAP,
  6. wsparcie techniczne dla rozwiązań sieciowych,
  7. wsparcie techniczne dla infrastruktury informatycznej,
  8. opłata za przetwarzanie/składowanie danych,
  9. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
  10. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera).
 2. Czy od ponoszonych po wdrożeniu opłat na:
  1. licencję na program dla 7 użytkowników,
  2. wydatki związane z wizytą informatyków,
  3. wsparcie techniczne dla programu SAP,
  4. wsparcie techniczne dla rozwiązań sieciowych,
  5. wsparcie techniczne dla infrastruktury informatycznej,
  6. opłata za przetwarzanie/składowanie danych,
  7. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
  8. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera),
  Spółka powinna potrącić z zapłat i odprowadzić podatek u źródła zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a rządem Republiki Indii...
 3. Czy Spółka powinna rozpoznać koszty licencji, wdrożenia oprogramowania SAP oraz wsparcie techniczne i opłaty za przetwarzanie danych jako koszty bieżące czy też wykazać w ewidencji podatkowej jako składniki wartości niematerialnej i prawnej (dalej: WNiP)...
 4. W przypadku, jeśli właściwe jest potraktowanie oprogramowania SAP jako WNiP, czy Spółka powinna przyjąć oprogramowanie do ewidencji WNiP i rozpocząć amortyzowanie dopiero po zakończeniu fazy wdrożeniowej, pomimo iż program będzie użytkowany wcześniej, czy też w momencie przyjęcia do ewidencji księgowej i rozpoczęcia faktycznego użytkowania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania nr 3 i 4 dotyczące stanu faktycznego.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 dotyczącego stanu faktycznego oraz pytania nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 13 października 2014 r. nr ILPB4/423-334/14-2/MC.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy CIT za podlegające amortyzacji WNiP uważa się m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ustawową definicją Spółka będzie mogła wykazać w ewidencji podatkowej licencję na oprogramowanie SAP, jeżeli spełniać będzie ona następujące warunki:

 1. została nabyta przez podatnika,
 2. należy do jednej z kategorii WNiP wskazanych w art. 16b ust. 1 pkt 1-7 ustawy CIT,
 3. nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia jej do używania,
 4. przewidywany okres używania przekracza rok,
 5. wykorzystywana jest na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, albo przeznaczona do oddania do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej: „prawo autorskie”) „licencją” jest umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich i korzystaniu z utworu (rozumianego również jako program komputerowy).

Majątkowymi prawami autorskimi są m.in. prawo do korzystania z utworu oraz do rozporządzania nim.

W związku z tym sytuacja, w której na mocy umowy firma otrzymuje prawo do wykorzystywania programu komputerowego stanowi uzyskanie (nabycie) licencji. Spółka zatem, na mocy postanowień umowy zapewniającej prawo do korzystania z oprogramowania SAP, nabyła licencję na korzystanie z SAP w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy CIT.

Dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania SAP konieczne jest uprzednie wdrożenie. Dopiero po jego zakończeniu i potwierdzeniu pełnej funkcjonalności oprogramowanie może być efektywnie używane przez Spółkę. Zatem dopiero po zrealizowaniu fazy wdrożeniowej oprogramowanie SAP będzie zdatne do gospodarczego wykorzystania.

Inwestycja w nowy system informatyczny jest decyzją strategiczną, a jej skutki będą długotrwałe.

Przewidywany okres wykorzystania znacznie przekracza okres jednego roku.

Celem uzyskania licencji było usprawnienie oraz podniesienie efektywności działalności firmy, poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych. W konsekwencji Spółka będzie korzystać z oprogramowania SAP w stopniu dostosowanym do jej indywidualnych potrzeb biznesowych – będzie on wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.

Podsumowując Spółka jest nabywcą licencji, która w konsekwencji powinna stanowić jej WNiP dla celów podatkowych.

Natomiast podstawę odpisów amortyzacyjnych powinny stanowić koszty faktyczne licencji na oprogramowanie SAP oraz dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę na wdrożenie oprogramowania, w tym również dodatkowe koszty wdrożenia i koszt migracji danych. Nie będą zwiększać wartości początkowej licencji wydatki na usługi szkoleniowe i opłaty za przetwarzanie/składowanie danych za 2013. Wartość początkowa licencji na oprogramowanie SAP powinna zostać ustalona z uwzględnieniem kosztów wdrożenia poniesionych do chwili oddania Spółce oprogramowania SAP do używania.

Konsekwentnie wartość początkowa WNiP winna obejmować:

 • odpowiednio przyporządkowaną do Spółki cenę – nabycia licencji, oraz
 • odpowiednio przyporządkowane do Spółki koszty wdrożenia oprogramowania SAP do momentu oddania licencji (oprogramowania) do użytkowania, w tym wydatki na skonfigurowanie oprogramowania, wpisanie lub przeniesienie istniejących danych, dostosowanie istniejących procedur działania, wsparcie techniczne związane z weryfikacją poprawności działania poszczególnych funkcji systemu informatycznego, usunięcie potencjalnych usterek bądź dysfunkcji, wprowadzenie poprawek, podróże służbowe związane z wdrożeniem SAP.

Wartość początkowa licencji SAP wykazywana w ewidencji podatkowej oraz stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych winna zostać obliczona w oparciu o art. 16g ust. 3 ustawy CIT, zgodnie z którym za cenę nabycia prawa, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania WNIP, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki z powyższego przepisu wynika, iż wartość początkowa nabytej licencji na używanie oprogramowania SAP powinna być powiększona o wydatki dotyczące przygotowania systemu informatycznego (tj. koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia oprogramowania SAP do używania).

Do kosztów wdrożenia nie będą mogły zostać zaliczone koszty szkoleń pracowników oraz koszty utrzymania systemu, które będą mogły zostać ujęte bezpośrednio w kosztach podatkowych Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z opisem stanu faktycznego na wartość podatkową oprogramowania SAP będą składały się pozycje faktury wymienione w pkt a, c, d, e, f, g, zaś pozycje b, h, i, j powinny zostać ujęte bezpośrednio w kosztach podatkowych Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Zdaniem Spółki ma ona prawo do przyjęcia oprogramowania SAP jako WNiP dla celów podatku dochodowego w momencie przyjęcia programu do ksiąg rachunkowych oraz rozpocząć jego amortyzację podatkową od następnego miesiąca.

Wydatki na wdrożenie i dostosowanie oprogramowania, wymienione w pkt 1 objaśnienia stanu faktycznego, poniesione po dacie przyjęcia będą stanowiły koszty bieżące okresu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
 • momentu rozpoczęcia amortyzacji systemu komputerowego – jest prawidłowe.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów są również – stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 5 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy wskazać, że istotą umowy licencyjnej jest udzielenie przez podmiot, któremu wyłącznie przysługuje jakieś prawo do dobra o charakterze niematerialnym, upoważnienia do korzystania z tego prawa innemu podmiotowi na uzgodnionych warunkach. Przedmiotem umów licencyjnych są przede wszystkim dobra niematerialne wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o wynalazczości.

Zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

W myśl art. 16g ust. 3 tejże ustawy: za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Ponadto stosownie do art. 16g ust. 14 ww. ustawy: wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

W związku z tym do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej (np. licencji na oprogramowanie) zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, w tym także dotyczące jej wdrożenia, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania.

Wdrożenie systemu stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Są to wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie oprogramowania do potrzeb podatnika, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu, które miały miejsce do momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do stosownej ewidencji.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (dalej: Spółka) zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów opartych na technologii polimerów. W roku 2013 Spółka zakupiła i rozpoczęła wdrożenie nowego oprogramowania. W czerwcu 2013 r. Spółka otrzymała od firmy Technoplast Ltd. (jedynego udziałowca) faktury za:

 1. wdrożenie programu SAP,
 2. licencję na program dla 7 użytkowników,
 3. wydatki związane z wizytą,
 4. nakładkę na SAP do wprowadzania danych,
 5. wsparcie techniczne dla programu SAP,
 6. wsparcie techniczne dla rozwiązań sieciowych,
 7. wsparcie techniczne dla infrastruktury informatycznej,
 8. opłata za przetwarzanie/składowanie danych (koszty utrzymania centrum przetwarzania),
 9. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
 10. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera).

Ponadto co roku spółka będzie otrzymywać faktury za:

 1. licencję na program dla 7 użytkowników,
 2. wydatki na utrzymanie sieci (VPN),
 3. wydatki na współużytkowanie infrastruktury informatycznej (serwery SAP, serwer mailowy, ulepszenia serwera),
 4. opłata za przetwarzanie/składowanie danych – (koszty utrzymania centrum przetwarzania).

Wobec powyższego opisu należy zauważyć, że Spółka dokonała zakupu licencji stanowiącej wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji podatkowej.

Odnośnie natomiast do wydatków będących przedmiotem wniosku (tj. z tytułu zakupu licencji, wdrożenia oprogramowania SAP, związanych z wizytą informatyków, nakładką na SAP oraz wsparciem technicznym) należy stwierdzić, że niniejsze wydatki jako naliczone do dnia przekazania tej licencji do używania należy zaliczyć do ceny nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te są niezbędne, aby oprogramowanie mogło działać poprawnie i zgodnie z potrzebami Spółki.

Z kolei pozostałe ww. wydatki (w tym te, która Spółka poniesie w związku z corocznym otrzymywaniem faktur) nie są bezpośrednio związane z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej oraz są ponoszone już po oddaniu licencji do używania, a zatem nie zwiększają jej wartości początkowej. Nie oznacza to jednak, że wydatki te nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Niniejsze wydatki stanowią koszty podatkowe, których związek z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami jest pośredni.

Reasumując – koszty z tytułu licencji, wdrożenia oprogramowania SAP oraz wsparcia technicznego naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej (licencji na oprogramowanie) do używania zwiększą jej wartość początkową i tym samym będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątku. Natomiast opłaty za przetwarzanie danych stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 4.

W tym zakresie Spółka dodatkowo wskazała, że program będzie użytkowany wcześniej niż zostanie zakończona faza wdrożeniowa.

Na podstawie przepisu art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Należy podkreślić, że materialnoprawnym warunkiem zaliczania odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów jest prowadzenie ewidencji.

W cytowanej wyżej regulacji postanowiono, że składniki majątku, o których mowa w art. 16a–l6c, czyli spełniające kryteria zaliczenia do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i do nich zaliczone, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Natomiast w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanowiono, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami (czyli ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)), w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.

Późniejszy (niż miesiąc przekazania ich do używania) termin wprowadzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji, uznaje się za ujawnienie środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Określenie „przekazanie do używania” oznacza, że wartość niematerialna i prawna nadaje się do gospodarczego wykorzystania i podatnik rozpoczął jej używanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. wykorzystuje tą wartość w prowadzonej działalności gospodarczej).

Organ wskazuje też, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy).

W rozpatrywanej sprawie nabyte oprogramowanie SAP powinno zostać wprowadzone do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Tym samym, jeżeli Spółka oddała do używania niniejsze oprogramowanie (rozpoczęła jego użytkowanie), mimo że faza wdrożeniowa się nie zakończyła, to dzień oddania do używania stanowi podstawę do ujęcia go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast począwszy od następnego miesiąca Spółka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia do ewidencji.

Reasumując – Spółka powinna przyjąć oprogramowanie SAP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania i od następnego miesiąca rozpocząć jego amortyzację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.