ILPB4/423-330/11-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały / wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 02.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu wprowadzenia otrzymanych składników do ewidencji środków trwałych i ustalenia wartości początkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu wprowadzenia otrzymanych składników do ewidencji środków trwałych i ustalenia wartości początkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest Spółką, której pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r., w związku z czym w pierwszym roku podatkowym stosuje on przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (na podstawie przepisu przejściowego art. 12 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Planowane jest wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez inną spółkę (kapitałową lub osobową) lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) mogą wchodzić rożne składniki majątku. Spółka zamierza nabywane składniki majątku (w tym nabywane w drodze aportu) ujmować m.in. jako:

 • środki trwałe lub
 • wartości niematerialne i prawne

– bez względu na sposób ich kwalifikacji u zbywcy (w tym podmiotu wnoszącego aport).

Rozpoczęcie przez Spółkę używania nabywanych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nastąpi w miesiącu ich nabycia w drodze aportu, bez względu na to, kiedy nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

W procesie nabywania składników majątku w drodze aportu, może wystąpić sytuacja, w której umowa aportowa przenosząca własność środka trwałego/wartości niematerialnej oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nie nastąpią w tym samym roku podatkowym.

Przykładowo umowa przenosząca własność przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zostanie zawarta w grudniu 2010 r., natomiast postanowienie Sądu o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi w styczniu 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały / wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały / wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych już w dniu nabycia, tj. w dniu zawarcia umowy aportowej przenoszącej własność przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Przepisy podatkowe nakazują bowiem wprowadzić środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) do ewidencji nie później niż w dniu przyjęcia do używania. W tym dniu Spółka powinna również ustalić ich wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej.

Nie ma przy tym znaczenia, kiedy nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w wyniku wniesienia aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w KRS.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych (wydatki te, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, są kosztem podatkowym z tytułu zbycia środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych). Kosztem uzyskania przychodów są natomiast odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16 (art. 15 ust. 6 ustawy).

Środki trwałe / wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16a - 16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (art. 16d ust. 2 ustawy).

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki:

 • już w miesiącu, w którym nastąpi nabycie środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych (najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania) Spółka ma prawo ująć te składniki majątku w ewidencji i ustalić ich wartość początkową według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących w dniu wprowadzenia do ewidencji. Na wprowadzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji oraz ustalenie wartości początkowej nie ma wpływu data rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS,
 • jeżeli Spółka wprowadzi nabyte środki trwałe / wartości niematerialne i prawne do ewidencji w miesiącu, w którym nastąpiło ich nabycie, począwszy od następnego miesiąca Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej ustalonej na dzień ich wprowadzenia do ewidencji. Na datę rozpoczęcia amortyzacji nie ma wpływu data podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2010 r. nr IPPB5/423-543/10-2/DG, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „W związku z faktem, że umowa przenosząca własność przedsiębiorstwa zostanie zawarta w dacie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Spółka dopiero po tej dacie złoży wnioski do KRS o zarejestrowanie podwyższenia kapitału oraz wnioski o wpis zmiany właściciela w księdze wieczystej. Jednakże Spółka rozpocznie używanie PWUG,; Budynków oraz innych składników z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa (wówczas zostanie podpisany protokół przekazania składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa), nie czekając na rejestrację podwyższenia kapitału w KRS lub wpis w księgach wieczystych (szczególnie w związku z długimi terminami rejestracji w ww. rejestrach). Tym samym Spółka powinna ująć PWUG, Budynek oraz inne składniki w Ewidencji ŚT w miesiącu zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa w formie aktu notarialnego (stanowiącej załącznik do uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki). W konsekwencji, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Budynek oraz inne składniki podlegające amortyzacji zostaną wprowadzone do Ewidencji ŚT, Spółka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 15 kwietnia 2008 r. nr IP-PB3-423-142/08-2/MS, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Podsumowując przedstawioną argumentację, Spółka stoi na stanowisku, że nabywa składniki wnoszone aportem w dacie określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Będąc właścicielem tak nabytych składników wprowadza je do ewidencji środków trwałych i rozpoczyna amortyzację zgodnie z przepisami updop od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu składników do ewidencji. W żadnym razie termin rozpoczęcia amortyzacji nie jest uzależniony od wpisania do krajowego rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 30 marca 2009 r., nr ILPB3/423-53/09-2/DS: „Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w Spółce podwyższono kapitał zakładowy poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmowała środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz wartości niematerialne i prawne, tj. wniesienie prawa do znaku towarowego. Na tę okoliczność spisany został w dniu 07.01.2008 r. akt notarialny.
  Natomiast ostatecznie Sąd dokonał stosownego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2008 r.
  Odnosząc ten stan faktyczny do przytoczonych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż Spółka ma prawo amortyzować dla celów podatkowych wyłącznie te środki trwałe, do których przysługuje jej prawo własności. Przepisy prawa cywilnego zastrzegają dla przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która stanowi aport wnoszony do spółki kapitałowej, szczególną formę, tj. aktu notarialnego. W przedmiotowym przypadku umowa przeniesienia własności w formie takiego aktu została podpisana w dniu 07 stycznia 2008 r.
  Zatem Spółka stała się właścicielem wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym samym dniu. W tejże dacie należało też wprowadzić poszczególne środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
  Wobec powyższego, Spółka miała prawo rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wchodzących w skład wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa począwszy od miesiąca lutego 2008 r.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy zauważyć, że powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.