ilpb4/423-287/11-2/łm | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania otrzymanych Praw Autorskich za wartości niematerialne i prawne oraz ustalenia ich wartości początkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania otrzymanych Praw Autorskich za wartości niematerialne i prawne oraz ustalenia ich wartości początkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania otrzymanych Praw Autorskich za wartości niematerialne i prawne oraz ustalenia ich wartości początkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca w przyszłości (jednakże przed 1 listopada 2011 r.) może zostać objęty restrukturyzacją. W przypadku przeprowadzenia restrukturyzacji, Wnioskodawca otrzyma wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które należy obecnie do Pana G.Z., prowadzącego działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) pod nazwą „A”, w zamian za co osoba wnosząca wkład otrzyma udziały Wnioskodawcy.

Wartość aportu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Restrukturyzacja ta podyktowana jest faktem, iż obecna forma prowadzenia działalności gospodarczej - tj. prowadzenie jej na podstawie wpisu do ewidencji - nie jest adekwatna do rozmiarów tej działalności i nie gwarantuje właściwej ochrony prawnej.

W ramach przedmiotowego wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca może otrzymać również składniki majątku, których po stronie podmiotu wnoszącego aport nie można zakwalifikować jako środki trwałe, ani wartości niematerialne i prawne, w tym utwór lub utwory, będące przedmiotem autorskich praw majątkowych (dalej: Prawa Autorskie). Prawa Autorskie nie mogły być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, ponieważ zostały wytworzone w ramach przedsiębiorstwa należącego do wnoszącego wkład, niemniej jednak były one wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej przez ten podmiot. Otrzymane Prawa Autorskie, a co najmniej jedno z nich, będą wykorzystywane w przyszłości, po otrzymaniu aportu, przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioskodawca przewiduje, iż w wyniku wniesienia aportu wystąpi dodatnia wartość firmy, zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z Umową Spółki, rok podatkowy Wnioskodawcy obejmuje okres 1 listopada - 31 października. Spółka rozpoczęła po raz pierwszy działalność w grudniu 2010 r. - Spółka została założona w dniu 15 grudnia 2010 r. i jeszcze w tym samym miesiącu dokonała pierwszej sprzedaży towarów. W terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności, Spółka dokonała zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o wybraniu roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a zatem obecny rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do końca obecnego roku podatkowego (tj. do dnia 31 października 2011 r.) Wnioskodawca stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze w/w przepisy przejściowe, Wnioskodawca wnioskuje o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (bowiem, w odniesieniu do Wnioskodawcy przepisy w tym brzmieniu obowiązują w dalszym ciągu, tj. do 31 października 2011 r.).

Czy otrzymane w drodze wkładu niepieniężnego (jako składniki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) Prawa Autorskie stanowić będą po stronie Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne (dalej: WNiP), od których Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (przy założeniu, iż poszczególne prawo autorskie będzie wykorzystywane w działalności gospodarczej, a przewidywany okres wykorzystywania będzie dłuższy niż 12 miesięcy), zaś wartość początkowa Praw Autorskich w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: Ewidencja) Wnioskodawcy zostanie określona w myśl art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16g ust. 10 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r.), a zatem, przy założeniu, że na skutek dokonania aportu powstanie dodatnia wartość firmy, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej Praw Autorskich, będących składnikiem majątku wnoszonego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), według ich wartości rynkowej i dokonywania od tak ustalonej wartości odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r. należy uznać, iż w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego, w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, składników majątku (w tym Praw Autorskich), które nie stanowiły u wnoszącego środków trwałych / WNiP, zaś po ich otrzymaniu spełnione zostaną wszelkie przesłanki, by uznać te składniki majątku za środki trwałe / WNiP, łączną wartość początkową takich składników majątku należy ustalić zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16g ust. 10 ustawy, tj. w wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu niepieniężnego w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy i od tak określonej wartości Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. Wnioskodawcy), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Mając na uwadze, iż jako rok podatkowy Wnioskodawcy przyjęty został okres 1 listopada - 31 października, do dnia 31 października 2011 r. Wnioskodawca stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o udzielenie interpretacji na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r.

WNiP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez Wnioskodawcę Prawa Autorskie, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zaś przewidywany okres ich wykorzystania przekroczy rok, stanowić będą dla Wnioskodawcy WNiP podlegające amortyzacji podatkowej, albowiem spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie:

  • Prawa Autorskie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. stanowić będą autorskie lub pokrewne prawa majątkowe (pkt 4);
  • Prawa Autorskie zostaną przez Wnioskodawcę nabyte (w formie wkładu niepieniężnego) i będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
  • Prawa Autorskie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i przewidywany okres będzie przekraczać rok.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że będzie uprawniony do ujęcia w/w Praw Autorskich w Ewidencji oraz do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od Praw Autorskich.

Ustalenie wartości początkowej.

Zasady wyceny podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego, określa art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego brzmienie do 31 grudnia 2010 r. wskazywało, iż przepis art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, natomiast jeżeli składniki majątku będące przedmiotem wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei, zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 ustawy, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
  2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodne z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku nie wystąpienia dodatniej wartości firmy.

W myśl art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku aportu wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z dnia wniesienia do spółki.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę, że Prawa Autorskie nie były wprowadzone do Ewidencji przez podmiot wnoszący aport, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie zdanie drugie art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odsyła do brzmienia ust. 10 omawianej regulacji. Przyjmując zatem, iż w związku z wkładem niepieniężnym będącym przedmiotem zapytania, wystąpi dodatnia wartość firmy (ustalona zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), na mocy art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową Praw Autorskich stanowić będzie suma wartości rynkowej Praw Autorskich na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego.

Pogląd przedstawiony przez Wnioskodawcę, jest podzielany także przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego dotyczących analogicznych przypadków. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 2 kwietnia 2010 r. ILPB3/423-27/10-4/MM), za prawidłowe uznał następujące stanowisko podatnika: „wartość początkowa składników majątku, w tym w szczególności wartość znaków towarowych wnoszonych do Sp. z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa Spółki Jawnej, zakładając, iż składniki te nie będą na dzień dokonania transakcji aportu wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Jawnej, powinna zostać określona według wartości rynkowej danego składnika majątku”.

Podobnie Dyrektor Warszawskiej Izby Skarbowej, w interpretacji z 8 lipca 2010 r. (IPPB3/423-299/10-6/MS), zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy dotyczącym ustalenia wartości znaków towarowych wnoszonych wraz z całym przedsiębiorstwem: „Skoro prawa do znaków towarowych wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej są składnikami majątku Spółki wnoszącej aport, niewprowadzonymi jednakże do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki wnoszącej, natomiast, jako spełniające wymogi uznania za wartość niematerialną i prawną, w wyniku aportu zostaną wprowadzone do ewidencji Spółki, która będzie je amortyzować, to ich wartość początkowa, powinna być ustalona zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 10a UPDOP z odpowiednim stosowaniem ust. 10. Zgodnie z tymi regulacjami łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy”.

Podobne stanowisko zaprezentowane zostało również w innych interpretacjach indywidualnych, np.:

Co więcej, Spółka zaznacza, że sama również otrzymała interpretację indywidualną prawa podatkowego (interpretacja indywidualna z dnia 18 kwietnia 2011 r., ITPB3/423-64a/11/AW wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy) potwierdzającą, że rozumowanie przedstawione w niniejszym wniosku jest prawidłowe (tzn. że otrzymane wartości niematerialne i prawne w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać wycenione zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 31 grudnia 2010 r., to jest wg ich wartości rynkowej - o ile przy aporcie powstanie dodatnia wartość firmy). Jednakże przedmiotem wcześniejszego zapytania Spółki było nieco inne zdarzenie przyszłe - Spółka przewidywała mianowicie, że otrzyma wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zarejestrowane znaki towarowe, tymczasem niniejszy wniosek dotyczy Praw Autorskich - a zatem innego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych - co uzasadnia ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.