ILPB1/4511-1-1747/15-2/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
ILPB1/4511-1-1747/15-2/KFinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. ujawnienie
  5. wartości niematerialne i prawne
  6. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólniczką spółki cywilnej. Drugim wspólnikiem tej Spółki jest Jej mąż. W małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Prawo Wnioskodawczyni do udziału w zyskach i stratach spółki wynosi 50%.

Podstawowa działalność spółki cywilnej polega na hodowli norek w celu pozyskania i sprzedaży ich skór. Zdarza się również, że spółka sprzedaje innym hodowcom (i kupuje) zwierzęta stada podstawowego – jest to niezbędne dla zachowania i podnoszenia jakości materiału rozrodczego oraz skór.

W roku 2015 spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży przekraczające równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także nie prowadziła i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip).

Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawczyni rozlicza w roku 2015 oraz rozliczała w latach poprzednich z zastosowaniem norm szacunkowych. Spółka, w prowadzonej hodowli norek, wykorzystuje wiele nabytych środków trwałych, w szczególności pawilony hodowlane, specjalistyczne maszyny i urządzenia (np. karmiarki, ciągniki, bębny do czyszczenia skór, wózki do suszenia skór, kontenery magazynowe). Środki te zostały nabyte przez spółkę w okresie od marca 2011 r. do grudnia 2015 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce Wnioskodawczyni będzie rozliczała począwszy od 1 stycznia 2016 r. wg zasad określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg.

W związku z tym w grudniu 2015 r. zostanie sporządzona inwentaryzacja aktywów i pasywów spółki. Jest ona konieczna dla sporządzenia poprawnego bilansu otwarcia ksiąg na dzień 1 stycznia 2016 roku. W trakcie inwentaryzacji zostaną ustalone, na podstawie dowodów nabycia, wartości początkowe wszystkich środków trwałych oraz wnip używanych przez spółkę w jej działalności. Zostanie również założona ewidencja środków trwałych oraz wnip, do której zostaną wpisane wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należące do spółki wraz z wartościami początkowymi, stawkami amortyzacyjnymi, datami przyjęcia do używania oraz dotychczasowym umorzeniem w wysokości 0 zł i innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego naliczania amortyzacji.

Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł będzie dokonywana miesięcznie, metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek rocznych w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszym miesiącem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wnip używanych w prowadzonej przez spółkę działalności i wprowadzonych do ewidencji będzie styczeń 2016 r. Ostatnim: koniec miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym zostaną one postawione w stan likwidacji, zbyte lub zostanie stwierdzony ich niedobór.

Składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 3.500 zł również zostaną wprowadzone w grudniu 2015 r. do ewidencji środków trwałych oraz wnip i jednorazowo zamortyzowane w styczniu 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% całości odpisów amortyzacyjnych naliczanych przez spółkę od wartości początkowej w równych ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2016 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym zostaną one postawione w stan likwidacji, zbyte lub zostanie stwierdzony ich niedobór, pomimo że niektóre z tych środków trwałych oraz wnip były używane przez spółkę już w okresie przed grudniem 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu połowę odpisów amortyzacyjnych naliczanych przez spółkę od wartości początkowej środków trwałych i wnip począwszy od stycznia 2016 r. aż do miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym zostaną one postawione w stan likwidacji, zbyte lub zostanie stwierdzony ich niedobór, pomimo że niektóre z tych środków trwałych oraz wnip były używane przez spółkę już w okresie przed grudniem 2015 r. Wynika to bezpośrednio z art. 22h ust. 1 pkt 4: odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wnip nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ujawnienie środka trwałego lub wnip ustawodawca określił w art. 22d ust. 2: wprowadzenie środka trwałego lub wnip do ewidencji środków trwałych oraz wnip w terminie późniejszym niż w miesiącu przekazania ich do używania uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wnip.

Ponieważ wszystkie środki trwałe oraz wnip używane przez spółkę zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wnip dopiero w grudniu 2015 r., odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane dopiero począwszy od stycznia 2016 r. Okres, w którym podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednoznacznie reguluje przepis art. 22h ust. 1: odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wnip począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Wysokość stawek reguluje art. 22i ust. 1: odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Zaś prawo do jednorazowej amortyzacji składników majątkowych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł – art. 22f ust. 3 ustawy o PIT: w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Jest transparentna podatkowa, oznacza to, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są natomiast jej wspólnicy (osoby fizyczne).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W związku z powyższym, przychody i koszty związane z działalnością spółki niebędącej osobą prawną, w tym spółki cywilnej wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Przy czym amortyzacji podlegają wskazane w art. 22a i art. 22b powołanej ustawy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Jak wynika z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1 (tj. wskazanych w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 zł), wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 cyt. ustawy).

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu ich nabycia i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

Jednocześnie jak stanowi art. 22g ust. 3 cytowanej ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Stosownie do treści art. 22h ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z kolei w myśl art. 22h ust. 1 pkt 4 powoływanej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższy przepis reguluje zatem moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólniczką spółki cywilnej. Prawo Wnioskodawczyni do udziału w zyskach i stratach spółki wynosi 50%. Podstawowa działalność spółki cywilnej polega na hodowli norek w celu pozyskania i sprzedaży ich skór. Spółka w prowadzonej działalności wykorzystuje wiele środków trwałych nabytych w okresie od marca 2011 r. do grudnia 2015 r.

W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także nie prowadziła i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawczyni rozliczała w 2015 r. oraz w latach poprzednich z zastosowaniem norm szacunkowych.

W 2015 r. spółka cywilna osiągnęła przychody przekraczające równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Od dnia 1 stycznia 2016 r. spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a Wnioskodawczyni podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce będzie rozliczała wg zasad określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg. W grudniu 2015 r. zostanie założona ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do której zostaną wpisane wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należące do spółki.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% całości odpisów amortyzacyjnych naliczanych przez spółkę od wartości początkowej w równych ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2016 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym zostaną one postawione w stan likwidacji, zbyte lub zostanie stwierdzony ich niedobór, pomimo że niektóre z tych środków trwałych oraz wnip były używane przez spółkę już w okresie przed grudniem 2015 r.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych mogą uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Okoliczność, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były wykorzystywane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej w latach podatkowych, w których dochód ustalany był na podstawie norm szacunkowych dochodu, nie wyklucza możliwości ich amortyzowania i uwzględniania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach, w których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie ujęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez spółkę w okresie od marca 2011 r. do grudnia 2015 r. w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych założonej w grudniu 2015 r. uznać należy za ujawnienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których na podstawie art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki cywilnej, będzie mógła dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedmiotowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tzn. od stycznia 2016 r.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może Ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% całości odpisów amortyzacyjnych naliczanych przez spółkę od wartości początkowej w równych ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2016 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym zostaną one postawione w stan likwidacji, zbyte lub zostanie stwierdzony ich niedobór, pomimo że niektóre z tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych były używane przez spółkę już w okresie przed grudniem 2015 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.