ILPB1/4511-1-1141/15-2/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
ILPB1/4511-1-1141/15-2/KFinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. ujawnienie
 4. wartości niematerialne i prawne
 5. wartość początkowa
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. Wnioskodawca („Wnioskodawca”) jest: (i) osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz (ii) podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych („podatek PIT”). Wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim.

II. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne na terytorium Polski. W prowadzonej działalności rolniczej Wnioskodawca wykorzystuje składniki majątkowe stanowiące „gospodarstwo rolne” w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), („KC”) oraz będące własnością Wnioskodawcy, takie jak: (i) budynki gospodarskie, (ii) specjalistyczne maszyny i urządzenia, niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej przez Wnioskodawcę, a także (iii) grunty („Gospodarstwo Rolne”).

III. Wnioskodawca planuje założyć kilka spółek jawnych z siedzibą na terytorium Polski, które to spółki będą od 2015 r. prowadzić gospodarstwo rolne na terytorium Polski (dalej we Wniosku wszystkie spółki jawne są określane jako „Spółka Jawna”). Drugim wspólnikiem Spółki Jawnej będzie także osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT. Rokiem obrotowym Spółki Jawnej będzie rok kalendarzowy. Spółka Jawna będzie prowadziła działalność analogiczną do tej, jaką prowadzi Wnioskodawca na dzień składania Wniosku, a więc działalność stanowiącą jeden z „działów specjalnych produkcji rolnej” w rozumieniu ustawy o PIT. Spółka Jawna będzie mogła prowadzić działalność przy wykorzystaniu składników majątkowych, stanowiących część Gospodarstwa Rolnego, które zostanie wniesione do Spółki Jawnej przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny (aport) lub na podstawie umów dzierżawy, zawartych przez Wnioskodawcę i każdą z poszczególnych Spółek Jawnych – w celu zapewnienia jej odpowiednich środków produkcji rolnej.

IV. Od 2010 r. Wnioskodawca w Gospodarstwie Rolnym prowadzi, a także Spółka Jawna w gospodarstwie rolnym będzie prowadziła, działalność produkcyjną w zakresie: (i) hodowli zwierząt futerkowych (norek) oraz (ii) produkcji skór norczych, tj. celem prowadzonej działalności rolniczej jest wyłącznie produkcja skór norczych, a samo mięso norek (tuszka) podlega utylizacji („Ferma Norek”). Działalność Fermy Norek polega więc zasadniczo na tym, że samice rodzą norki, które są hodowane, a po osiągnięciu dorosłości są ubijane (wszystkie dorosłe samce po kryciu samic są ubijane już około marca, natomiast niektóre samice, tj. stado reprodukcyjne oraz samce na potrzeby kopulacji po zakończeniu cyklu hodowlanego w danym roku nie są ubijane. Samice rodzą kolejne norki w następnym cyklu produkcyjnym i są ubijane z końcem kolejnego cyklu produkcyjnego). Działalność w zakresie hodowli norek jest sezonowa, co wynika z rocznego (wynika to z biologii norek) cyklu rozrodczego norek (cykl ten wygląda tak, że raz do roku samica po ok. 60-dniowej ciąży rodzi 2-8 młodych (najczęściej 2-3)). Okres godowy (krycie samic) przypada na okres od lutego do początku marca, narodziny młodych – na koniec kwietnia lub maj (czasami do początku czerwca – zależnie od warunków pogodowych i uwarunkowań danego koloru zwierząt). Po ok. 6 tygodniach młode są już częściowo samodzielne, zaś na jesieni matka opuszcza je ostatecznie. Na koniec każdego cyklu produkcyjnego pozostaje tzw. stado podstawowe, tj. samice i samce (w proporcji 4:1), które są wykorzystywane do rozrodu w następnym cyklu produkcyjnym. W związku z tym, samce wchodzące w skład stada podstawowego, które pochodzą z produkcji z danego roku (tj. są urodzone w 2015 r.), są ubijane dopiero w marcu następnego roku (np. w marcu 2016 r.), gdyż mają za zadanie krycie samic w kolejnym cyklu produkcyjnym (kolejnym roku).

Urodzone w danym cyklu produkcyjnym norki nie przeznaczone do rozrodu w następnym cyklu produkcyjnym są ubijane przed końcem danego roku, zwykle w listopadzie / grudniu danego roku. Ubicie norki skutkuje tym, iż taka norka po uśpieniu wraz ze skórą jest składowana w chłodni, a samo oddzielenie skóry od tuszki norki (tzw. skórowanie) może nastąpić później, nawet kilka miesięcy po ubiciu norki. Wyprodukowanie norki kończy się więc w momencie ubicia norki. Natomiast, moment oddzielenia skóry od norki (tzw. skórowanie) jest to moment wyprodukowania samej skórki norczej, która następnie podlega – dalszej obróbce (tj. tzw. mizdrowaniu, bębnowaniu, formowaniu, suszeniu i nawilżaniu) przed wysłaniem skórki norczej do domu aukcyjnego. Obróbka skórek u Wnioskodawcy trwa od listopada danego roku do końca grudnia albo maksymalnie do końca stycznia roku następnego. Po zakończeniu procesu przygotowania skóry, każda skóra norcza otrzymuje swój kod kreskowy, pozwalający na identyfikację producenta skóry przez dom aukcyjny oraz pozwalający na określenie daty dostarczenia danej skóry do magazynu domu aukcyjnego – o ile skóra norcza będzie sprzedawana za pośrednictwem domu aukcyjnego.

Wyprodukowane bowiem z norek ubitych w danym cyklu produkcyjnym skóry norcze: (1) mogą być sprzedawane np. do firm garbarskich i kuśnierskich na podstawie umowy sprzedaży (w takim przypadku własność skóry przechodzi ze zbywcy na nabywcę) albo (2) są wysyłane – w takim przypadku na podstawie umowy komisu – do zagranicznego domu aukcyjnego (z siedzibą w K), stanowiąc nadal własność Wnioskodawcy (Spółki Jawnej). Ze względu na dużą wartość skór norczych, każda wysyłka skór odbywa się transportem nabywcy – kupującego albo domu aukcyjnego (każda dostawa jest dokumentowana listem przewozowym wskazującym na ilość wysłanych skór). W razie sprzedaży skór norczych za pośrednictwem domu aukcyjnego (tj. na podstawie umowy komisu), każda ze skór jest już ściśle ewidencjonowana – za pomocą kodu kreskowego – na koncie właściciela danej skóry norczej od chwili wprowadzenia do magazynu domu aukcyjnego aż do momentu jej sprzedaży na aukcji (w ciągu danego roku kalendarzowego jest bowiem w danym domu aukcyjnym kilka terminów aukcji). Taki sposób ewidencji skór powoduje, iż jest bezsporny sposób ustalenia daty produkcji danej skóry (co wynika z daty wprowadzenia takiej skóry do sytemu magazynowego domu aukcyjnego), a także ceny uzyskanej ze sprzedaży takiej skóry.

V. Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć dalej we Wniosku jest mowa o „skórach z produkcji 2015 r.”, oznacza to skóry z norek hodowanych i ubitych w 2015 r., niezależnie od momentu zakończenia procesu skórowania (i dalszej obróbki) skór z tych norek.

VI. Istnieją normy branżowe, z których wynika jaki jest koszt wyhodowania norki (np. koszt w postaci skonsumowanej paszy przez jedną norkę, koszty opieki weterynaryjnej, koszty szczepień, itp.).

VII. Przychody Wnioskodawcy (a także przychody Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej) z działalności w zakresie Fermy Norek od rozpoczęcia działalności podlegały i nadal podlegają przepisom ustawy o PIT o tzw. „działach specjalnych produkcji rolnej”. Wnioskodawca ponadto osiąga przychody z działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie chowu drobiu rzeźnego i nieśnego, jednak Spółka Jawna nie będzie prowadziła działalności w tym zakresie.

VIII. Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2015 r. wyprodukuje i sprzeda określoną ilość skór norczych. Sprzedaż skór norczych nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, która – co wynika z przepisów prawa cywilnego – jest zawierana niezależnie od daty wydania towaru będącego jej przedmiotem (ta może by późniejsza niż data zawarcia umowy) oraz daty dokonania zapłaty ceny (ta również może być późniejsza niż data zawarcia umowy); umowa sprzedaży musi jednak co najmniej ustalić ilość towaru oraz cenę.

IX.1. W przypadku części odbiorców skór (tj. sprzedaży skór bezpośrednio do kupującego), faktyczne wydanie skór norczych będzie miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2016 r., a w przypadku części odbiorców skór, faktyczne wydanie skór norczych będzie miało miejsce po dniu 31 grudnia 2015 r. Faktyczna zapłata za część produkcji skór norczych wyprodukowanej i sprzedanej przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2015 r. (wydanej przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po dniu 31 grudnia 2015 r.) może nastąpić po dniu 31 grudnia 2015 r.

IX.2. W przypadku sprzedaży skór norczych za pośrednictwem domu aukcyjnego (na podstawie umowy komisu), Wnioskodawca planuje wysłać wszystkie skóry norcze wyprodukowane w 2015 r. (tj. skóry z produkcji 2015 r.) do magazynu domu aukcyjnego do dnia 31 grudnia 2015 r. Dom aukcyjny wypłaci Wnioskodawcy 100% przewidywanej kwoty, uzyskanej ze sprzedaży skór norczych również do dnia 31 grudnia 2015 r. Co do zasady, dom aukcyjny wypłaca sprzedawcy skór cenę za sprzedaż skór pomniejszoną o wynagrodzenie domu aukcyjnego (prowizja domu aukcyjnego).

X. W 2015 r. Wnioskodawca poniósł i poniesie do dnia 31 grudnia 2015 r. określone koszty na produkcję skór norczych wyprodukowanych i sprzedanych w 2015 r. (tj. skór z produkcji 2015 r.), wydanych nabywcom tych skór przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po dniu 31 grudnia 2015 r.

XI. Od rozpoczęcia działalności gospodarstwa rolnego w zakresie Fermy Norek, jak też w 2015 r., Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi, a Wnioskodawca (Spółka Jawna) nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), („Ustawa o Rachunkowości”), a także nie prowadził i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tak też będzie wyglądała sytuacja na dzień 30 grudnia 2015 r.). Powyższe wynika z faktu ryczałtowego opodatkowania podatkiem PIT przychodów (dochodów) z działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”) od 2010 r., tj. od roku, w którym rozpoczął działalność rolniczą w formie gospodarstwa rolnego.

XII.W 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (tj. z Fermy Norek oraz z chowu drobiu rzeźnego i nieśnego) przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada, że w 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Spółkę Jawną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro.

Wnioskodawca zakłada, że w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada też, iż w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez każdą ze Spółek Jawnych, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Prognozowane roczne łączne przychody netto Wnioskodawcy oraz ze Spółek Jawnych – jako wspólnika tych spółek – będą przekraczały równowartość w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku środki trwałe („Środki Trwałe”) oraz wartości niematerialne i prawne („WNiP”) nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (Ferma Norek) przed dniem 31 grudnia 2015 r. ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca (Spółka Jawna) będzie mógł amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do tej ewidencji, a wartość początkowa Środków Trwałych i WNiP powinna zostać ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku Środki Trwałe oraz WNiP nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (Ferma Norek) przed dniem 31 grudnia 2015 r. ujawnione w Ewidencji Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca (Spółka Jawna) będzie mógł amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do tej ewidencji, a wartość początkowa Środków Trwałych i WNiP powinna zostać ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT.

I. (Uzasadnienie prawa do złożenia Wniosku przez Wnioskodawcę) Wnioskodawca wskazuje, iż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w stanie przyszłym (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wynikającym m.in. z ustawy ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 699), w którym wnioskodawca jest zainteresowanym w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), („Ordynacja podatkowa”) może dotyczyć przepisów, które w dniu składania wniosku zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a które nie weszły w życie do dnia złożenia wniosku. Jak wskazano w prawomocnym wyroku WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 158/14) „aby organ mógł wydać interpretację indywidualną, pytanie musi być oparte o stan prawny istniejący na dzień złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że norma prawna będąca podstawą zadanego pytania musi w dniu złożenia wniosku obowiązywać. Oznacza to jednak, że musi istnieć jako norma prawna, a nie jako jej projekt, co jest równoznaczne z tym, że musi być ona opublikowana w dzienniku urzędowym. Podstawą pytania mogą być zatem przepisy uchwalone, opublikowane lecz jeszcze nie obowiązujące.” Zatem Wnioskodawca, jako zainteresowany w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie będącej przedmiotem Wniosku, jest uprawniony do złożenia Wniosku, którego pytanie dotyczy oceny stanu przyszłego (tj. obowiązującego w 2016 r.) w świetle przepisów istniejących (uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym), ale jeszcze nie obowiązujących w dniu składania Wniosku.

II.1. (Stan prawny) Zgodnie z art. 22a i art. 22b ustawy o PIT, amortyzacji podlegają określone w przepisach ww. artykułów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

II.2. Stosownie do art. 22d ust. 2 ustawy o PIT, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – z wyłączeniem składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł – wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z art. 22n ust. 4 ustawy o PIT – najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uznaje się za „ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnych”, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

II.3. Art. 22h ust. 1 pkt 4) ustawy o PIT stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

III. Zdaniem Wnioskodawcy, ww. art. 22h ust. 1 pkt 4) ustawy o PIT określa więc moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie objętych dotychczas ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (nie ujawnionych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Wnioskodawca uważa również, iż ustawa o PIT określa, że na zasadach ogólnych ustala się wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w terminie późniejszym, niż w miesiącu przekazania ich do używania.

I tak, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady, uważa się: (i) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia oraz (ii) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia.

Tym samym, Wnioskodawca uważa, iż w przypadku Środków Trwałych wytworzonych we własnym zakresie lub kupionych w okresie gdy Wnioskodawca (Spółka Jawna) był już podatnikiem podatku VAT, tj. gdy były już prowadzone przez Wnioskodawcę (Spółkę Jawną) ewidencje dla potrzeb podatku VAT, wartość początkowa Środków Trwałych powinna być ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku Środki Trwałe oraz WNiP nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (Ferma Norek) przed dniem 31 grudnia 2015 r. ujawnione w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca (Spółka Jawna) będzie mógł amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do tej ewidencji, a wartość początkowa Środków Trwałych i WNiP powinna zostać ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Przy czym amortyzacji podlegają wskazane w art. 22a i art. 22b powołanej ustawy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Jak wynika z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1 (tj. wskazanych w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 zł), wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Stosownie do treści art. 22h ust. 1 pkt 4 powoływanej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższy przepis reguluje zatem moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i zamierza założyć kilka Spółek Jawnych, które również będą prowadzić gospodarstwo rolne. W ramach Spółek Jawnych będzie prowadzona analogiczna działalność do tej, którą prowadzi Wnioskodawca, tj. działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej. Zainteresowany wskazał, że nie prowadził i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tak też będzie wyglądała sytuacja na dzień 30 grudnia 2015 r.). Ma to związek z ryczałtowym opodatkowaniem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z tym należy wskazać, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej przed dniem 31 grudnia 2015 r., ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r., będą mogły być amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu ich nabycia i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 1-4 powołanej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

 1. w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;
  • 1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b;
 1. w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia;
 2. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;
 3. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:
  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Tut. Organ zauważa, że – jak wskazano we wniosku – Spółka Jawna może prowadzić działalność przy wykorzystaniu składników majątkowych stanowiących część Gospodarstwa Rolnego, które zostaną wniesione do Spółki Jawnej przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny (aport) albo na podstawie umów dzierżawy zawartych przez Wnioskodawcę i każdą z poszczególnych Spółek Jawnych w celu zapewnienia jej odpowiednich środków produkcji rolnej. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) ustala się na zasadach przewidzianych w art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku odpłatnego nabycia tych składników majątku ich wartością początkową jest cena nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1ww. ustawy), a w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia (art. 22g ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy).

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz przekazane do używania na potrzeby związane z produkcją Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (Ferma Norek) przed dniem 31 grudnia 2015 r., ujawnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) w dniu 31 grudnia 2015 r., Wnioskodawca (Spółka Jawna) będzie mógł amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do tej ewidencji, a ich wartość początkowa powinna zostać ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.