IBPBI/2/4510-142/15/KP | Interpretacja indywidualna

- możliwość amortyzowania, jako wartości niematerialnej i prawnej wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej,- moment od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych - zaliczenie do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej kwoty należnej zbywcy oraz kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych - zaliczenie do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej opłat wymaganych do uzyskania patentu na wynalazek oraz- ustalenie momentu oddania do używania nabytej wartości niematerialnej i prawnej
IBPBI/2/4510-142/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości amortyzowania, jako wartości niematerialnej i prawnej wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej,
 • momentu od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych oraz
 • zaliczenia do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej kwoty należnej zbywcy oraz kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych

jest prawidłowe,

 • zaliczenia do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej opłat wymaganych do uzyskania patentu na wynalazek oraz
 • ustalenia momentu oddania do używania nabytej wartości niematerialnej i prawnej

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r, wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzowania jako wartości niematerialnej i prawnej wartość nabytej wiedzy w dziedzinie przemysłowej, ustalenia jej wartości początkowej oraz momentu oddania do używania oraz momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, zajmuje się w szczególności dostawą maszyn i urządzeń dla górnictwa. Dnia 6 grudnia 2013 r., na podstawie pisemnej umowy, nabył prawo do uzyskania patentu na wynalazek (do Urzędu Patentowego RP Zbywca złożył wniosek o udzielenie patentu na wynalazek) pt. „A”. W wykonaniu umowy, Zbywca wydał Wnioskodawcy w szczególności opis wynalazku i rysunki, dokumenty informacje i doświadczenia techniczne niezbędne do stosowania wynalazku. Ponadto zbywa przeszkolił personel techniczny Wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do stosowania wynalazku. Wynagrodzenie Zbywcy ww. prawa wynosiło xxx zł. W umowie strony ustaliły, że po dniu zawarcia umowy wszelkie opłaty wymagane do uzyskania patentu będą obciążać Wnioskodawcę. Jednocześnie strony ustaliły, że z chwilą zawarcia umowy uprawnienie do pobierania pożytków i innych dochodów, jakie przynosi prawo do uzyskania patentu przechodzi na Wnioskodawcę. Od powyższej umowy odprowadzono podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zaliczył nabyte prawo do uzyskania patentu na wynalazek do środków trwałych w budowie uznając, że dopiero z chwilą uzyskania patentu na ten wynalazek zaliczy go do wartości niematerialnych i prawnych jako prawo określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, a do ustalenia wartości początkowej przyjmie wynagrodzenie Zbywcy wynikające z umowy, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty ponoszone w trakcie postępowania mającego na celu uzyskanie patentu na wynalazek.

W 2014 r. Wnioskodawca zamówił wykonanie i sprzedał kilka egzemplarzy mobilnej maszyny X oraz przeprowadził szkolenie w zakresie Y. Do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca nie uzyskał patentu.

Istotne elementy stanu faktycznego zostały przedstawione we własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawcy, gdzie wskazano, że wiedza w dziedzinie przemysłowej została nabyta, nadaje się i była wykorzystana gospodarczo, okres używania przekracza rok oraz była i będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, ze względu na uzyskanie przychodu ze sprzedaży kilku egzemplarzy mobilnej maszyny X oraz szkolenia w zakresie Y, Wnioskodawca może ujawnić wartość niematerialną i prawną wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej (pt. „A”) oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)...
 2. Czy do ustalenia wartości początkowej należy przyjąć kwotę należną Zbywcy powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie opłaty poniesione do dnia przekazania do używania...
 3. Czy za dzień przekazania do używania należy uznać dzień złożenia zamówienia na wykonanie, czy dzień sprzedaży pierwszego egzemplarza mobilnej maszyny X...
 4. W przypadku uznania za nieprawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1-3, to czy Wnioskodawca może wprowadzić patent na wynalazek pt. „A” jako wartość niematerialną i prawną - prawo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - do ewidencji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) dopiero po uzyskaniu patentu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych a wartość początkową wynalazku ustalić jako kwotę należną Zbywcy powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie opłaty poniesione do dnia uzyskania patentu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z konstrukcją przyjętą na gruncie updop, amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 7 do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zalicza się wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, która spełnia następujące warunki:

 • została nabyta,
 • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres jej używania przekracza rok,
 • jest wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddana przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 updop.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki poniesione na prawo do uzyskania patentu na wynalazek pt. „A”, wraz z którym Wnioskodawca uzyskał: opis wynalazku i rysunki, dokumenty, informacje i doświadczenia techniczne mogą być zakwalifikowane jako nabycie prawa, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 7, tj. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, odpowiadająca wszystkim tym wymaganiom - została nabyta, nadaje się i była wykorzystana gospodarczo, okres używania przekracza rok oraz była i będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek pt. „A” może ujawnić jako wartość niematerialną i prawną oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie one wprowadzone do ewidencji środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), tj. zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 updop.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych. Zatem w oparciu o powyższy przepis Wnioskodawca uważa, że do ustalenia wartości początkowej należy przyjąć kwotę należną Zbywcy powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie opłaty poniesione do dnia przekazania do używania prawa do uzyskania patentu na wynalazek pt. „A”, tj. wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej.

W opinii Wnioskodawcy, za dzień przekazania do używania prawa do uzyskania patentu na wynalazek pt. „A”, tj. wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, należy uznać dzień sprzedaży pierwszego egzemplarza mobilnej maszyny X oraz szkolenia w zakresie Y. Dopiero w tym dniu zostają oddane do używania wszystkie elementy (informacje) składające się na wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Art. 16b ust. 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższym przepisem wymienione wartości niematerialne i prawne będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte,
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania – ustawodawca nie określił bliżej tego warunku, jednakże należy stwierdzić, że warunek te spełniają wartości niematerialne i prawne, pozwalające na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok – o tym, jak długo będzie używany dany składnik decyduje sam podatnik,
 • muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
 • nie są ujęte w katalogu wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 16c updop.

W myśl art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop.

Stosownie do art. 16f ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 w razie odpłatnego nabycia, uważa się cenę ich nabycia. Natomiast art. 16g ust. 3 updop stanowi, że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył za cenę xxx zł, wiedzę przemysłową, wraz z prawem do uzyskania patentu na wynalazek pt. „A”, Wiedza ta może być zakwalifikowana na podstawie cyt. art. 16b ust. 1 pkt 7 updop jako wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej bowiem w momencie zakupu nadawała się do gospodarczego wykorzystania, była i będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, a okres jej używania przez Wnioskodawcę przekracza rok. W związku z tym zakupem Wnioskodawca do dnia przekazania ww. wartości niematerialnej i prawnej do używania poniósł wydatki na wynagrodzenie Zbywcy wynikające z umowy, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty ponoszone w trakcie postępowania mającego na celu uzyskanie patentu na wynalazek.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że zakupiona wiedza w dziedzinie przemysłowej spełnia, określone w updop, przesłanki do zaliczenia wydatku jako wartości niematerialnej i prawnej. W związku z powyższym powinna być wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w momencie oddania jej do używania. Wnioskodawca będzie miał prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionej wiedzy w dziedzinie przemysłowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnej i prawnej. Mając na uwadze, że już w chwili nabycia wartość niematerialna i prawna spełniała warunki do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem, to moment podjęcia decyzji o wykorzystaniu jej w prowadzonej działalności gospodarczej jest momentem oddania tej wartości niematerialnych i prawnych do używania, a tym samym do ujęcia jej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Późniejszy termin wprowadzenia należy uznać za ujawnienie wartości niematerialnej i prawnej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, kiedy wiedza ta została faktycznie wykorzystana przez Wnioskodawcę tj. kiedy dokonał sprzedaży mobilnej maszyny X w oraz przeprowadził szkolenie w zakresie Y. W niniejszej sprawie do wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, w postaci wiedzy w dziedzinie przemysłowej, należy wliczyć kwotę należną Zbywcy powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie będą natomiast mogły być zaliczone do wartości początkowej wydatki związane z uzyskaniem patentu na wynalazek, gdyż nie są to inne wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej w postaci wiedzy w dziedzinie przemysłowej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości amortyzowania, jako wartości niematerialnej i prawnej wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej,
 • momentu od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych oraz
 • zaliczenia do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej kwoty należnej zbywcy oraz kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych

jest prawidłowe,

 • zaliczenia do wartości początkowej nabytej wartości niematerialnej i prawnej opłat wymaganych do uzyskania patentu na wynalazek oraz
 • ustalenia momentu oddania do używania nabytej wartości niematerialnej i prawnej jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym, z uwagi że pytanie oznaczone we wniosku Nr 4 jest pytaniem warunkowym w zakresie którego Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi jedynie w sytuacji uznania jego stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 za nieprawidłowe, to wydanie interpretacji dotyczącej pytania Nr 4 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja
IBPBI/2/423-1480/14/AP | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB5/423-1135/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

wartości niematerialne i prawne
IBPBI/2/423-1375/14/KP | Interpretacja indywidualna

wartość początkowa
ILPB1/415-1021/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.