IBPBI/2/423-949/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy po otrzymaniu aportu przedsiębiorstwa, Przyszła spółka kapitałowa, będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, będących częścią aportu, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Przyszłej spółki kapitałowej, tj. Spółki kapitałowej?
IBPBI/2/423-949/14/APinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. przedsiębiorstwa
 5. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po otrzymaniu aportu przedsiębiorstwa, Przyszła spółka kapitałowa, będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, będących częścią aportu, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Przyszłej spółki kapitałowej, tj. Spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po otrzymaniu aportu przedsiębiorstwa, Przyszła spółka kapitałowa, będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, będących częścią aportu, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Przyszłej spółki kapitałowej, tj. Spółki kapitałowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: Wnioskodawca).

W przyszłości Wnioskodawca może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie PDOP; dalej: „Przyszła spółka kapitałowa”). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Przyszłej spółki kapitałowej, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Zakłada się, że Przyszła spółka kapitałowa w przyszłości może otrzymać aport od innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka kapitałowa) będącej podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP. Wartość przedmiotowego aportu, w postaci przedsiębiorstwa wniesiona zostanie wyłącznie na kapitał zakładowy Przyszłej spółki kapitałowej, nie będzie natomiast zwiększać wartości kapitału zapasowego Przyszłej spółki kapitałowej.

Część aportu, o którym mowa powyżej, stanowić może/mogą wartość niematerialna i prawna/wartości niematerialne i prawne (dalej: „WNiP”) będąca/będące składnikiem/składnikami zakupionym/zakupionymi przez Spółkę kapitałową bądź uprzednio wniesionym/wniesionymi do Spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego. Wartość początkowa WNiP na moment otrzymania aportu przez Spółkę kapitałową zostanie określona w ewidencji Spółki kapitałowej na poziomie ustalonym przez Spółkę kapitałową na dzień otrzymania wkładu, nie wyższa niż wartość rynkowa, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Wśród ww. składników majątkowych mogą być też takie, w odniesieniu do których, w zamian za wkład, Spółka kapitałowa wydała udziały, których wartość nominalna była niższa od rynkowej wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego, a różnica pomiędzy wartością nominalną wydanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu aportu została przekazana na kapitał zapasowy Spółki kapitałowej (agio).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy po otrzymaniu aportu przedsiębiorstwa, Przyszła spółka kapitałowa, będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, będących częścią aportu, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Przyszłej spółki kapitałowej, tj. Spółki kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przyszłym aportem przedsiębiorstwa, Przyszła spółka kapitałowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP, otrzymanych w ramach aportu w postaci przedsiębiorstwa, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport do Przyszłej spółki kapitałowej, tj. Spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o PDOP. W tym kontekście należy zaznaczyć, że Wnioskodawca będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodologią określoną w ww. przepisach.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy uznać, że nabyte przez Przyszłą spółkę kapitałową składniki będą spełniać wynikające z przytoczonego przepisu warunki.

Ponadto zgodnie z art. 16h ust. 1 ustawy o PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k ustawy o PDOP, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e ustawy o PDOP, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak zostało wykazane w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy do pytania pierwszego, wartością początkową WNiP będących składnikami otrzymanymi w ramach aportu przedsiębiorstwa, będzie ich wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, tj. Spółki kapitałowej. Zatem ta wartość będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Przyszłej spółce kapitałowej, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP.

Jednocześnie brak jest w treści ustawy o PDOP jakiegokolwiek przepisu, który potencjalnie mógłby skutkować brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanej w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bądź ich dokonywaniem od wartości innej niż wartość początkowa określona w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Art. 16 ust. 3 (winno być art. 16h ust. 3) w związku z art. 16 ust. 3a (winno być art. 16h ust. 3a) ustawy o PDOP nakładają jedynie, na podmiot otrzymujący wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody amortyzacji przyjętej przez podmiot wnoszący ww. wkład.

Wobec powyższego Przyszła spółka kapitałowa w związku z otrzymaniem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych w ramach aportu, ustalonej zgodnie z wyżej powołaną zasadą kontynuacji amortyzacji (tj. przyjęcia wartości początkowej przedmiotowych składników zgodnie z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez podmiot wnoszący aport oraz przyjmując metodę amortyzacji stosowaną przez podmiot wnoszący aport).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje założenie spółki kapitałowej (dalej „Przyszła spółka kapitałowa”), która może otrzymać w przyszłości aport w postaci przedsiębiorstwa od innej spółki kapitałowej (dalej „Spółka kapitałowa”). W skład aportu będzie wchodziła (będą wchodziły) wartość niematerialna i prawna (wartości niematerialne i prawne). Wartość ta została wprowadzona (wartości te zostały wprowadzone) do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej (wartości niematerialnych i prawnych) otrzymanej (otrzymanych) przez Przyszłą spółkę kapitałową.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy o pdop, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład (art. 16h ust. 3 pkt 3a ustawy o pdop).

Zatem, od wartości niematerialnej i prawnej (wartości niematerialnych i prawnych) wniesionej (wniesionych) do Przyszłej spółki kapitałowej w ramach aportu przedsiębiorstwa, wpisanej (wpisanych) do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport (Spółki kapitałowej) i przez niego amortyzowanej (amortyzowanych), Przyszła spółka kapitałowa będzie zobowiązana dokonywać odpisów amortyzacyjnych według metody stosowanej przez ten podmiot. Odpisy te Przyszła spółka kapitałowa powinna dokonywać od wartości początkowej ww. wartości, wykazanych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez tą Spółkę.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.