IBPBI/2/423-945/14/MO | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Przyszła spółka kapitałowa powinna ustalić koszt uzyskania przychodu, uzyskanego w wyniku zbycia (w drodze sprzedaży bądź aportu) WNiP, otrzymanej/ otrzymanych wcześniej aportem w postaci przedsiębiorstwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPBI/2/423-945/14/MOinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  3. wartości niematerialne i prawne
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu, uzyskanego w wyniku zbycia wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych wcześniej aportem w postaci przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu, uzyskanego w wyniku zbycia wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych wcześniej aportem w postaci przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: Wnioskodawca).

W przyszłości Wnioskodawca może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie PDOP; dalej: „Przyszła spółka kapitałowa”). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Przyszłej spółki kapitałowej, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki, zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Przyszła spółka kapitałowa zakłada, że może dojść do zbycia w przyszłości wartości niematerialnej i prawnej/wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „WNiP”) otrzymanej/otrzymanych aportem w postaci przedsiębiorstwa wnoszącego (w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o PDOP”). Na moment zbycia WNiP będzie/będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem wszystkie wymagane przepisami przesłanki, aby zakwalifikować ją/je jako WNiP będą spełnione. Może zdarzyć się tak, że dana/dane WNiP zostanie/zostaną zbyta przed upływem roku od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zbycie może przyjąć formę sprzedaży bądź wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (niestanowiącego przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jakiej wysokości Przyszła spółka kapitałowa powinna ustalić koszt uzyskania przychodu, uzyskanego w wyniku zbycia (w drodze sprzedaży bądź aportu) WNiP, otrzymanej/ otrzymanych wcześniej aportem w postaci przedsiębiorstwa... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia WNiP, zarówno w formie sprzedaży jak i wkładu niepieniężnego, będzie wartość początkowa zbywanej/ zbywanych WNiP, pomniejszona o sumę dokonanych od tej/tych WNiP odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s ustawy o PDOP, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1u ustawy o PDOP, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Z powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynika, że w opisanym przez niego zdarzeniu przyszłym, Przyszła spółka kapitałowa powinna:

  1. ustalić wartość początkową WNiP, otrzymanej/otrzymanych aportem/aportami w postaci przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 15 ust. 1s ustawy o PDOP oraz,
  2. w przypadku zbycia (poprzez sprzedaż bądź aport) danej/danych WNiP, ustaloną w w/w sposób wartość początkową pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych i uzyskaną różnicę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W tym kontekście Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, że art. 15 ust. 1u ustawy o PDOP, nie wprowadza rozróżnienia w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do różnych form zbycia składników majątkowych. Przez zbycie, w ramach w/w przepisu, należy zatem rozumieć zarówno sprzedaż, jak i aport oraz inne formy prawne, które prowadzą do zmiany właściciela danego składnika majątku. Teoretycznie, można rozważać, czy w przypadku zbycia wartości niematerialnej i prawnej poprzez aport, bardziej szczegółowym przepisem, uchylającym bardziej ogólny, jest art. 15 ust. 1u ustawy o PDOP, czy art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o PDOP. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o PDOP, w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Niemniej, należy uznać, że zastosowanie art. 15 ust. 1u oraz art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o PDOP doprowadzi, na gruncie opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, do takich samych rezultatów. Na gruncie obu tych przepisów bowiem, kosztem uzyskania przychodów z tytułu aportu danej wartości niematerialnej i prawnej, będzie jej wartość początkowa, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w tezach przedstawicieli doktryny podatkowej: „W ust. 1u komentowanego przepisu ustawodawca określił sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu składników majątku nabytych w drodze wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Koszty te ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1s komentowanego przepisu i pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne. Komentowany przepis nie ma zastosowania wyłącznie do zbycia składników majątku w ramach zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na co mogłaby wskazywać pierwsza część tego przepisu. Sformułowanie bowiem „zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części” odnosi się do faktu, że składniki te wchodziły w skład wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części” (Chudzik M., Komentarz do ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, LEX/el., 2011).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

-Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2013 r. (IPPB3/423-713/13-2/AG), w której uznał za prawidłowe i potwierdził w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo poszczególnych składników majątkowych powinien zostać ustalony w następujący sposób:

  • w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych które istniały u wnoszącego wkład kosztem uzyskania przychodu będzie wartość netto tych składników w księgach wnoszącego wkład na dzień nabycia wkładu, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne;
  • w przypadku pozostałych składników, które istniały u dokonującego wkład kosztem uzyskania przychodu będzie ich wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych wnoszącego wkład na dzień nabycia,

-Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2013 r. (IBPBI/2/423-490/13/SD), w której stwierdził, że w przypadku składników majątku zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa tych składników, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki (odpowiadająca wartości początkowej tych składników majątku wynikającej z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład) pomniejszona o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.,

-Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 sierpnia 2011 r. (ILPB3/423-204/11-2/MM), w której stwierdził, że w przypadku składników majątku zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa tych składników, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład pomniejszona o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne, natomiast w przypadku pozostałych składników ich wartość w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - stosownie do art. 15 ust. 1s w zw. z art. 15 ust. 1u ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.