IBPBI/2/423-818/11/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.), uprawniona do ustalenia wartości początkowej Znaków będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego, jako różnicy pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 05 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do znaków towarowych będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku niepowstania dodatniej wartości firmy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do znaków towarowych będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku niepowstania dodatniej wartości firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została założona i rozpoczęła działalność w 2010 r. Zgodnie z aktem założycielskim rok podatkowy Spółki trwa od 01 grudnia do 30 listopada. W konsekwencji, trwający obecnie rok podatkowy Spółki kończy się z dniem 30 listopada 2011 r. Spółka została powołana w celu prowadzenia m.in. działalności marketingowej na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej F. Działalność Spółki prowadzona będzie w oparciu o zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”), która w 2011 r. zostanie do Spółki wniesiona przez Spółkę F. W skład ZCP wchodzić będą także zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej znaki towarowe („Znaki”), na które zostały udzielone prawa ochronne.

Znaki będą w przyszłości wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności.

Spółka będzie świadczyć usługi m.in. w zakresie:

 • opracowywanie, wdrażanie i kontrola wykonania krótko- i długoterminowych planów marketingowych Spółki F.,
 • nadzorowanie, projektowanie i realizacja badań rynku i konsumentów,
 • nadzorowanie, przygotowywanie i kontrolowanie wykonania budżetu marketingowego,
 • przygotowanie i prowadzenie całości działań promocyjnych i reklamowych grupy F,
 • prowadzenie kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych,
 • nadzorowanie działań w sferze public relations,
 • współpraca z działem sprzedaży w celu dostosowania strategii marketingowej do sytuacji rynkowej,
 • prowadzenie wymiany informacji z menedżerami poszczególnych produktów lub grup produktów,
 • podejmowanie działań związanych ze szkoleniem i motywowaniem pracowników,
 • zarządzania produktami i rozwojem produktów z wykorzystaniem Znaków.

Ponadto, Spółka będzie świadczyła usługi udzielania licencji na używanie znaków towarowych.

Znaki wchodzące w skład ZCP zostaną wniesione do Spółki po wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot, uwzględniającej znaczenie ekonomiczne Znaków dla Grupy F (w szczególności w zakresie udziału w rynku, wpływu na ceny i odporności na działania konkurencji). Taka wartość Znaków zostanie wskazana w akcie notarialnym wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

Znaki nie zostały do tej pory, ani nie zostaną do dnia wniesienia do Spółki wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki F i nie są, ani nie będą przez Spółkę F amortyzowane. Wartość otrzymanych przez Spółkę składników majątkowych w ramach aportu ZCP zostanie w całości przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W chwili obecnej nie jest przesądzone, czy w wyniku wniesienia ZCP jako wkładu niepieniężnego do Spółki wystąpi dodatnia wartość firmy, czy też nie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.), uprawniona do ustalenia wartości początkowej Znaków będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego, jako różnicy pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP dodatnia wartość firmy nie wystąpi, łączną wartość początkową dla celów amortyzacji praw do Znaków wchodzących w skład ZCP, stanowiących dla Spółki wartości niematerialne i prawne, należy ustalić jako różnicę pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi, a w przypadku gdy zostaną wniesione inne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, to wówczas powyższa różnica powinna zostać alokowana nie tylko do Znaków, lecz również do tych pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszając odpowiednio wartość początkową Znaków dla celów podatkowych.

Znaki jako wartości niematerialne i prawne Spółki

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: Prawo własności przemysłowej), nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania zaliczają się do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 120 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 Prawa własności przemysłowej). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 Prawa własności przemysłowej).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że tylko znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, na które udzielone zostało prawo ochronne należy uznać za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o pdop. W przypadku Spółki warunek ten będzie spełniony, bowiem w skład ZCP, którą Spółka nabędzie w drodze aportu, będą wchodziły znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, na które udzielone zostały prawa ochronne (przedmiotem amortyzacji może być de facto prawo ochronne na znak towarowy, określane dalej również jako „prawo do Znaków”).

Jak wynika z powołanego powyżej art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop, amortyzacji podatkowej podlegać będą wyłącznie znaki towarowe spełniające łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte przez podatnika na własność,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak wskazano powyżej, ZCP wyodrębniona w ramach Spółki F zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki. Ze względu na fakt, że w skład ZCP będą wchodzić prawa ochronne do Znaków, Spółka dokona nabycia tych praw w drodze aportu.

Ponadto, w chwili otrzymania aportu, prawa do Znaków będą się nadawać do gospodarczego używania przez Spółkę. Już obecnie są one bowiem używane przez Spółkę F, natomiast od momentu dokonania aportu będą używane przez Spółkę w toku jej działalności. Spółka będzie świadczyć usługi m.in. w zakresie marketingu, zarządzania produktami i rozwojem produktów z wykorzystaniem Znaków. Spółka będzie również świadczyła usługi udzielania licencji na używanie Znaków. Okres używania praw do Znaków (tj. praw ochronnych na Znaki) na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej przekroczy rok.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, prawa ochronne do Znaków wniesione aportem do Spółki przez Spółkę F jako składnik ZCP będą spełniały wszystkie wskazane powyżej warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej.

Wartość początkowa Znaków

W myśl art. 16g ust. 10a ustawy o pdop, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego ustala się w oparciu o ust. 10.

Uregulowanie art. 16g ust. 10 ustawy o pdop, przewiduje wystąpienie dwóch sytuacji związanych z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, tj. przypadek wystąpienia dodatniej wartości firmy (gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych tego przedsiębiorstwa) i przypadek, w którym nie występuje dodatnia wartość firmy (gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych tego przedsiębiorstwa).

W przypadku, gdy w wyniku aportu nie wystąpi dodatnia wartość firmy, zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o pdop, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych zdefiniowanych zgodnie z art. 4a pkt 2, niebedących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W ocenie Spółki, przepis ten rozumieć należy w ten sposób, że łączna wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego powinna zostać ustalona jako różnica pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi.

Spółka pragnie przy tym zauważyć, że wartość podatkową składników majątkowych, które nie są środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi należałoby w tym wypadku ustalić w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej składników z dnia aportu. Wynika to z ujęcia systemowego. Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, dla potrzeb ustalenia wartości firmy w wartości rynkowej wyceniane są wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład wniesionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Skoro zatem dla kalkulacji wartości firmy, która ma bezpośrednie przełożenie na wynik podatkowy nabywcy przedsiębiorstwa pod uwagę bierze się wartość rynkową składników majątkowych (w tym tych niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) oraz brak jest regulacji szczególnych określających wartość podatkową tych składników u nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w odróżnieniu od określenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o pdop), również wartość rynkowa tych składników z dnia aportu powinna zostać wykazana w księgach podatkowych Spółki jako wartość podatkowa tych składników. Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdzone zostało m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 09 lipca 2010 r. Znak IPPB3/423-302/10-4/MS.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku dokonania przez Spółkę F aportu ZCP w Spółce nie wystąpi dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, łączną wartość początkowa dla celów amortyzacji praw do Znaków wchodzących w skład ZCP, stanowiących dla Spółki wartości niematerialne i prawne należy ustalić jako różnicę pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny, a wartością (rynkową) składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi.

Zastosowanie przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Spółka pragnie podkreślić, że powyższe uwagi zachowują aktualność w odniesieniu do przedstawionego przez nią zdarzenia przyszłego pomimo zmiany brzmienia ustawy o pdop, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. z zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w analizowanym przypadku.

Biorąc pod uwagę, że rok podatkowy Spółki jest różny od roku kalendarzowego (trwa od grudnia do listopada), do 30 listopada 2011 r. Spółka zobowiązana jest stosować ustawę o pdop, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

W świetle powyższego, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że jeżeli w wyniku wniesienia do Spółki aportem ZCP nie wystąpi dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, łączną wartość początkową dla celów amortyzacji praw do Znaków wchodzących w skład ZCP, stanowiących dla Spółki wartości niematerialne i prawne należy ustalić jako różnicę pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny, a wartością (rynkową) składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi.

Wskazuje się ponadto, że analogiczne do zaprezentowanego przez Spółkę stanowisko zostało wyrażone przez organ podatkowy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 maja 2011 r. Znak: IPPB3/423-208/11-3/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z aktem założycielskim rok podatkowy Spółki trwa od 01 grudnia do 30 listopada. W konsekwencji, trwający obecnie rok podatkowy Spółki kończy się z dniem 30 listopada 2011 r. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej „ustawa o pdop”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Stosownie do art. 120 ww. ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie z art. 153 ww. ustawy, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 162 ww. ustawy, dodaje ponadto, iż prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Zgodnie z powyższym, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw ochronnych na znaki towarowe (w tym w drodze wkładu niepieniężnego), gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • zostały one nabyte przez podatnika,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (wykorzystywania) wynosi co najmniej rok,
 • są przeznaczone do używania na potrzeby podatnika lub oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

W celu prawidłowego ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych w drodze aportu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu, przy czym w przypadku gdy jest nim przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, istotny jest również fakt ujęcia lub nieujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka została powołana m.in. w celu prowadzenia działalności marketingowej na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej F. Działalność Spółki prowadzona będzie w oparciu o zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która w 2011 r. zostanie do Spółki wniesiona przez Spółkę F. W skład ZCP będą wchodziły także zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej znaki towarowe, na które zostały udzielone prawa ochronne. Znaki nie zostały do tej pory, ani nie zostaną do dnia wniesienia do Spółki wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki F (wnoszący wkład) i nie są, ani nie będą przez tę Spółkę amortyzowane.

Stosownie do art. 16g ust. 10a zd. 2 ustawy o pdop, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o pdop, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Przepisy ustawy o pdop przewidują wystąpienie dwóch sytuacji związanych z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, tj.:

 • przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (powstaje wówczas wartość dodatnia firmy), oraz
 • przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów nie jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wówczas nie wystąpi wartość dodatnia firmy).

Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między (...) nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład (...) wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, (...) z dnia (...) wniesienia do spółki.

Zatem, w sytuacji gdy wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem aportu wartości niematerialne i prawne nie były ujęte w księgach rachunkowych Spółki wnoszącej aport jako składniki majątku trwałego, oraz w związku z aportem nie wystąpi dodatnia wartość firmy, wówczas wartość początkową tych składników ustala się na podstawie art. 16 ust. 10 pkt 2 ustawy o pdop.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, należy uznać, iż jeżeli w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka otrzyma składniki majątku niewprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, a składniki te spełniają przesłanki, by uznać je za wartości niematerialne i prawne w Spółce, oraz w związku z aportem nie wystąpi dodatnia wartość firmy, to wartość początkowa tych składników powinna zostać ustalona jako różnica pomiędzy wartością wydanych udziałów za wkład niepieniężny, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi, ani wartościami niematerialnymi.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.