IBPBI/2/423-498/13/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia nabytej wiedzy o rynku do wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegających amortyzacji
IBPBI/2/423-498/13/BGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. know-how
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wiedza
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia nabytej wiedzy o rynku do wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegających amortyzacji (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia nabytej wiedzy o rynku do wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegających amortyzacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka to wiodący partner jednego z operatorów komórkowej sieci telefonicznej. Spółka posiada ponad 260 sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju i dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży w tej branży w Polsce. Spółka pośredniczy w sprzedaży usług telekomunikacyjnych i akcesoriów telefonicznych, w ramach realizowanej działalności współpracuje również z licznymi podmiotami zewnętrznymi pełniącymi rolę Autoryzowanych Przedstawicieli i Doradców Biznesowych.

Na mocy kilku odrębnych podpisanych umów Spółka nabyła wiedzę o rynku. Zgodnie z zapisami wspomnianych umów Spółka nabyła: „(...) wiedzę o rynku, na którym świadczone są usługi telekomunikacyjne operatora, w zakresie kompleksowej obsługi klienta biznesowego, która to wiedza ma przyczynić się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych poprzez wzrost przychodów prowizyjnych Spółki (...)”. Od strony praktycznej umowy sprzedaży wiedzy o rynku sprowadzały się do przejęcia przez Spółkę współpracy z ściśle określonymi grupami handlowców innego autoryzowanego przedstawiciela operatora, którzy wcześniej współpracowali z podmiotami dokonującymi sprzedaży wiedzy o rynku (lista handlowców każdorazowo stanowiła załącznik do konkretnej umowy), a tym samym przejęcia określonego dodatkowego udziału w rynku. W konsekwencji zawartych umów Spółka zyskała dodatkowe przychody w następstwie uzyskania dostępu do bazy klientów, relacji biznesowych oraz wiedzy o klientach obsługiwanych przez przejętych handlowców.

Komplet dokumentów związanych z umowami o sprzedaży wiedzy o rynku stanowiły:

 1. same umowy sprzedaży wiedzy o rynku,
 2. załączniki do umów z danymi osobowymi przejętych handlowców, danymi kontaktowymi do handlowców
 3. faktury VAT dokumentujące nabycie wiedzy o rynku.

Umowy o sprzedaży wiedzy o rynku nie przewidują wprost okresu w jakim nabyta wiedza może być, bądź będzie wykorzystywana przez Spółkę do generowania dodatkowych przychodów. Z dodatkowych ustaleń wynikało jednak, iż jeśli współpraca Spółki z danym przejętym handlowcem będzie krótsza niż 3 lata, Spółce przysługiwać będzie opcja uzyskania odszkodowania, kary umownej lub rekompensaty pieniężnej. Z założeń Spółki, popartych również pewnymi danymi rynkowymi wynika, że przeciętny szacunkowy okres zakładanej współpracy z poszczególnymi przejętymi handlowcami wyniesie 5 lat. W praktyce jednak zdarzać się będą zapewne sytuacje gdy opisana współpraca z danym handlowcem będzie trwać dłużej niż 5 lat oraz sytuacje gdy współpraca z konkretnym handlowcem zostanie zakończona po okresie krótszym niż 5 lat. Na chwilę obecną w Spółce wystąpiły również sytuacje zakończenia współpracy z danym handlowcem w okresie krótszym niż 1 rok od rozpoczęcia współpracy w wyniku podpisania umów dotyczących sprzedaży wiedzy o rynku. Sytuacje takie spowodowane były różnymi okolicznościami, głównie jednak cofnięciem bezpośrednio przez operatora autoryzacji danemu handlowcowi co uniemożliwiło Spółce z nim dalszą współpracę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla Spółki nabyta wiedza o rynku stanowić będzie know-how w rozumieniu zapisów art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i konsekwentnie odpisy amortyzacyjne od takiej wartości niematerialnej i prawnej stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Spółki, poniesione koszty dotyczące nabytej wiedzy o rynku stanowić będą know-how w rozumieniu zapisów art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn, zm., dalej „updop”) i konsekwentnie odpisy amortyzacyjne od takiej wartości niematerialnej i prawnej stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów. Poniżej przedstawione jest uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Literalna analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, iż kosztami podatkowymi mogą być zarówno koszty, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia przychodów jak i koszty, które jedynie w pośredni sposób mają wpływ na generowanie przychodów (w tym koszty, których poniesienie nie będzie skutkowało wzrostem przychodów ale wpłynie na możliwość uzyskiwania przychodów w ogóle - zachowanie, zabezpieczenie źródła przychodów).

Mając na względzie brzmienie przepisów jak i stanowisko doktryny należy stwierdzić, że aby dany wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy spełnione muszą być następujące warunki:

 • poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów (koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami),
 • brak wyłączenia danego kosztu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 updop,
 • odpowiednie udokumentowanie wydatków.

W przypadku Spółki wydatki na nabycie wiedzy o rynku niewątpliwie spełniają ogólne warunki do uznania ich za koszty podatkowe - wydatki te są ewidentnie związane z generowanymi przez Spółkę przychodami - zostały one również odpowiednio udokumentowane. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w updop wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca postanowił bowiem w treści art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Z uwagi na fakt, że składniki majątku wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z określonymi przepisami.

Artykuł 16b ust. 1 updop stanowi, że amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi prawnymi.

Z powyższego przepisu wynika, iż pozycją podlegającą amortyzacji jest m.in. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Updop nie definiuje znaczenia terminu „know- how”. Pojęcie to w piśmiennictwie oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze organizacyjnym, finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym. Z szerokiej definicji know-how można zatem wyodrębnić kategorię know-how technicznego oraz know-how nietechnicznego, obejmującego wiedzę organizacyjną lub handlową przydatną nie tylko w procesie produkcji.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym również przyjmuje się, że know-how nietechniczny obejmuje wszelkiego rodzaju wiadomości i doświadczenia o charakterze nietechnicznym, które nadają się do wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa lub wykonywania zawodu.

Zdaniem sądów administracyjnych aby można było mówić o istnieniu know-how nietechnicznego dane nabyte aktywo musi wykazywać następujące cechy:

 • cecha poufności - know-how mogą stanowić jedynie informacje, które nie zostały ujawnione, nie są powszechnie znane, czy też łatwo dostępne. Przesłanka ta nie musi oznaczać wymogu bezwzględnej tajemnicy - wystarczy, by informacja nie była dostępna osobom zainteresowanym w sposób zwykły i dozwolony. Zdaniem Spółki, powyższa przesłanka została spełniona w stosunku do nabytej przez Spółkę wiedzy o rynku,
 • cecha istotność - na know-how składać się muszą informacje ważne dla całości lub zasadniczej części sposobu wytwarzania produktu lub świadczenia usług, muszą także spełniać u nabywcy określoną funkcję czyli być użyteczne. Zdaniem Spółki, powyższa przesłanka również została spełniona w stosunku do nabytej przez Spółkę wiedzy o rynku,
 • cecha identyfikowalności – oznacza, iż know-how został opisany lub utrwalony - czyli zmaterializowany i dodatkowo nabywca nie jest „nadmiernie ograniczony” w wykorzystaniu nabytych informacji. Zdaniem Spółki, choć stopień udokumentowania/sformalizowania związany z transakcjami nabycia wiedzy o rynku nie jest rozbudowany (przekazana dokumentacja to jedynie umowy i załączniki do tych umów) jest on jednak wystarczający do uznania, iż również ta przesłanka została spełniona w stosunku do zrealizowanych przez Spółkę transakcji.

Mając na względzie powyższe Spółka stoi na stanowisku, że wydatki poniesione na nabycie wiedzy o rynku dotyczą know-how. Konsekwentnie nabycie przedmiotowych aktywów należy uznać na gruncie updop za nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować na warunkach określonych w art. 16b ust. 1 pkt 7 i w art. 16m ust. 1 pkt 4 w związku z art. 15 ust. 6 updop.

Wyżej zaprezentowane wnioski potwierdzane są w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach podatkowych dotyczących sytuacji zbliżonych do tej występującej w Spółce. Przykładowo słuszność poglądu, iż wydatki na bazę klientów, wiedzę o rynku stanowią amortyzowalny know-how odnajdujemy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-208/12-4/GG) w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-611/11-2/RS) czy interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-614/10/AW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z tym, że stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostało uznane za prawidłowe, udzielenie odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 i 3 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.