IBPBI/2/423-1375/14/KP | Interpretacja indywidualna

- możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych odpowiadającej cenie nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalenia czy potrącenie będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych
IBPBI/2/423-1375/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. potrącenie (kompensata)
 4. wartości niematerialne i prawne
 5. wartość początkowa
 6. zatory płatnicze
 7. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych odpowiadającej cenie nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalenia czy potrącenie będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych odpowiadającej cenie nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalenia czy potrącenie będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych.
We wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, stosownie do treści art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”). Wnioskodawca nabędzie w przyszłości od spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „SKA”) przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej „KC”). Nabycie nastąpi w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. W skład nabywanego przedsiębiorstwa będą wchodziły m.in. składniki majątkowe i niemajątkowe - w tym wartości niematerialne i prawne. W ramach wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabyty zostanie niezarejestrowany znak towarowy - jako autorskie prawo majątkowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych zbywcy przedsiębiorstwa. Nabyte autorskie prawo majątkowe będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej, służąc m.in. uzyskiwaniu przychodów z tytułu udzielania licencji. W związku z zawartą umową sprzedaży Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty ceny za nabyte przedsiębiorstwo, w wyniku czego po stronie SKA. powstanie wierzytelność wobec Wnioskodawcy. SKA (sprzedająca przedsiębiorstwo) rozważa również przystąpienie do Spółki - Wnioskodawcy w charakterze wspólnika. W takim przypadku SKA będzie zobowiązana do pokrycia obejmowanych udziałów wkładem pieniężnym, w wyniku czego po stronie Wnioskodawcy powstanie wierzytelność wobec SKA.

W przypadku przystąpienia SKA do Spółki - Wnioskodawcy w charakterze udziałowca, rozliczenie umowy sprzedaży aktywów (przedsiębiorstwa) może nastąpić w drodze umownego potrącenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisane umowne potrącenie będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o CIT i Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia wartości niematerialnych i prawnych (opisanych autorskich praw majątkowych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane potrącenie umowne będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o CIT. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia (cenie rynkowej) wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (opisanych autorskich praw majątkowych).

Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, że regulacja w tym zakresie (tj. art. 15b updop) nie ulega zmianie w 2015 roku. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nabyte w ramach przedsiębiorstwa autorskie prawa majątkowe, będą wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, służąc m.in. uzyskiwaniu przychodów z tytułu licencji. Tym samym koszty poniesione w celu nabycia ww. praw autorskich spełnią przesłankę poniesienia w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Jak stanowi art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Mające być przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe spełniają powyższe przesłanki.

Oznacza to, że nabyte przez Wnioskodawcę wartości niematerialne i prawne w postaci autorskich praw majątkowych będą podlegały amortyzacji, a tym samym będzie możliwe zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytych wartości niematerialnych i prawnych (autorskich praw majątkowych) będzie wartość początkowa ustalona – w zależności od wystąpienia lub niewystąpienia dodatniej wartości firmy jako wartość rynkowa nabytych wartości niematerialnych i prawnych (stosownie do art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o CIT), bądź różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi (stosownie do art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT).

Jednocześnie, w myśl art. 15b ust. 1 w zw. z art. 15b ust. 6 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą być co do zasady zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli cena nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wynikająca z faktury (lub innego dokumentu) została uregulowana przez podatnika we wskazanych w ustawie terminach. W przeciwnym przypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do kwoty, która nie została uregulowana.

Ustawa o CIT nie definiuje, co należy rozumieć przez „uregulowanie” ceny nabycia na potrzeby art. 15b ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zastosowanie terminu „uregulowanie” nie oznacza wymogu dokonania uregulowania ceny poprzez fizyczną zapłatę ceny za nabytą wartość niematerialną i prawną w formie pieniężnej, a zatem „uregulowanie” ceny może być także dokonane w innej formie - np. w formie potrącenia. Za taką wykładnią przemawia również fakt, że ustawodawca posłużył się pojęciem „uregulowania ceny”, które jest pojęciem szerszym od pojęcia „zapłaty”. W tej sytuacji, pierwszeństwo należy przyznać wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, termin „uregulować” oznacza „uiścić jakąś należność” (wydanie internetowe Słownika języka polskiego PWN, dostępne na stronie internetowej sjp.pwn.pl).

W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że termin „uregulować” oznacza spełnić świadczenie skutkujące wywiązaniem się ze zobowiązania finansowego, a w konsekwencji - wygaśnięciem tegoż zobowiązania. Za wielością sposobów „uregulowania ceny” na gruncie przepisu art. 15b ustawy o CIT przemawiają również interpretacje indywidualne, wydawane przez organy podatkowe, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z 3 kwietnia 2014 r., Znak ITPB3/423-11b/14/PS Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że termin „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca w powołanych powyżej przepisach jest pojęciem szerokim, obejmującym wszelkie typy rozliczeń, takich jak: gotówka, czek gotówkowy, dowód wpłaty na rachunek bankowy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, akredytywa, weksel własny, weksel trasowany, okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe, karta płatnicza, potrącenie (kompensata). Przez termin „uregulowanie”, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach należy więc rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującym wygaśnięciem zobowiązania;
 • w interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2013 r., Znak IPTPB3/423-109/13-5/MF Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że również wykładnia systemowa wewnętrzna wskazuje, że pojęcie „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca, w szczególności w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinno być interpretowane szeroko, w konsekwencji powinno obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika. (...) Wobec powyższego, uregulowanie przez wnioskodawcę kwoty wynikającej z faktury nabycia usług wystawionej przez kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy przemawia również fakt, że rozliczenie zobowiązania w drodze potrącenia jest na gruncie ustawy o CIT zasadniczo traktowane jako forma zapłaty. Stanowisko Wnioskodawcy, prezentowane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2014 r., Znak IPPB3/423-1031/13-2/MS1 oraz z 5 czerwca 2013 r., Znak IPPB3/423-194/13-2/AG.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie powinno być uznane za formę „uregulowania” kwoty odpowiadającej cenie nabycia, o którym mowa w art. 15b ustawy o CIT. W konsekwencji, w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania z tytułu zapłaty za nabyte przedsiębiorstwo w drodze potrącenia w terminach wskazanych w ustawie, możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w ramach przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (autorskich praw majątkowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.