IBPBI/2/423-1091/13/MO | Interpretacja indywidualna

Czy ww. prawa własności przemysłowej będą podlegały amortyzacji, a w konsekwencji wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej według ich wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej określonej w umowie darowizny? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)Czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pytaniu drugim - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji), zaś w pozostałej części będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
IBPBI/2/423-1091/13/MOinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. komandytariusz
 3. nabycie
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. spółka osobowa
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 27 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia:

 • czy prawa własności przemysłowej będą podlegały amortyzacji, a w konsekwencji wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej według ich wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej określonej w umowie darowizny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji), zaś w pozostałej części będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia:

 • czy prawa własności przemysłowej będą podlegały amortyzacji, a w konsekwencji wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej według ich wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej określonej w umowie darowizny,
 • czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji), zaś w pozostałej części będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-620/13/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 29 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - na skutek powiązań kapitałowych i osobowych - wchodzi w skład X - grupy spółek, zajmujących się produkcją i sprzedażą różnego rodzaju artykułów spożywczych (soków, napojów, makaronów i in.). Do X należą spółki, będące właścicielami patentów, a także znaków towarowych i wzorów przemysłowych (w tym wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych) na produkowane (sprzedawane) produkty, na które też posiadają prawa ochronne wynikające z ich rejestracji. Rozproszenie tych praw w kilku spółkach - zważywszy przy tym na ich zwiększającą się rokrocznie ilość - utrudnia jednak zarządzanie nimi, monitorowanie czasu ich obowiązywania, w tym także rynków, na które są wprowadzane produkty oznaczane znakami i wzorami oraz ewentualnych czynów nieuczciwej konkurencji (np. poprzez naśladownictwo), jak również ich skuteczną ochronę prawną. Rozproszenie tych praw jest także ekonomicznie nieefektywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia rozwoju zgłoszonych znaków, wzorów i patentów, ich modyfikacji stosownie do oczekiwań rynku, zmian recepturowych produktów lub ich nowego asortymentu. Właściwe zarządzanie prawami własności przemysłowej wymaga także zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry i nawiązania współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. W celu zwiększenia efektywności zarządzania prawami własności przemysłowej, Wnioskodawca i inne spółki X, dysponujące tymi prawami zamierzają utworzyć odrębną, celową spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca będzie jedynym komplemenatriuszem (zobowiązanym m.in. do prowadzenia jej spraw i reprezentowania), zaś pozostałe spółki będą akcjonariuszami. Przedmiotem działalności nowo utworzonej spółki byłoby gospodarowanie tymi prawami i ich ochrona prawna (w tym ściganie naruszycieli na drodze sądowej w kraju i za granicą), a także tworzenie zmodyfikowanych lub nowych patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ich rejestracja, upowszechnianie, reklama, zarządzanie stronami internetowymi, badanie rynku i opinii publicznej, udzielanie licencji itp. Wnioskodawca (a także inne spółki X) zamierza wnieść do tej spółki wkład pieniężny. Natomiast po jej utworzeniu, akcjonariusze zamierzają dokonać na jej rzecz darowizny posiadanych praw do patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych (w tym wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych), które nowo utworzona spółka odda im (ewentualnie także innym podmiotom) do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, umowy dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p. Dodać przy tym należy, że w związku z otrzymaną darowizną, spółka nie będzie zobowiązana do dokonania na rzecz darczyńców żadnych świadczeń ekwiwalentnych, ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Umowa darowizny będzie określać wartość rynkową poszczególnych praw ochronnych z dnia jej dokonania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy ww. prawa własności przemysłowej będą podlegały amortyzacji, a w konsekwencji wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej według ich wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej określonej w umowie darowizny... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pytaniu drugim - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji), zaś w pozostałej części będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Spółki, na ww. pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), a zatem także prawa ochronne na znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz patenty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że amortyzacji podlegają także wspólnotowe prawa ochronne do znaków towarowych i wzorów przemysłowych (por. np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 11 lipca 2011 r., IPPB3/423-246/11-4/MS; z dnia 13 czerwca 2011r. IPPB3/423-257/11-4/MS oraz z dnia 2 lutego 2011 r., IPPB3/423-781/10-2/MS).

Powyższy przepis wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji należą prawa własności przemysłowej, pod warunkiem, że:

 • zostały nabyte przez podatnika;
 • w dniu przyjęcia do użytkowania nadają się do gospodarczego używania;
 • ich przewidywany okres używania przekracza rok, oraz
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnoś¬cią gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie odrębnej umowy, określonej w odpowiednich przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niewątpliwie w wyniku opisanej darowizny zostaną spełnione wszystkie ww. warunki, zważywszy, że będące jej przedmiotem prawa zostaną przeniesione na spółkę komandytowo-akcyjną, będą nadawać się do gospodarczego używania przez okres przekraczający rok, a nadto zostaną oddane przez tą spółkę do używania jej akcjonariuszom (ewentualnie także innym podmiotom) na podstawie jednej z umów, określonych w art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p.

Stosownie zaś do art. 16d ust. 2 tej ustawy, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c (a zatem także prawa będące przedmiotem darowizny) wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. zobowiązuje bowiem podatników do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się - w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, zważywszy, że umowa darowizny będzie określać wartość rynkową poszczególnych praw z dnia jej dokonania, zatem te wartości będą stanowić wartość początkową tych praw.

Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tą wartość wprowadzono do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisy te zaś - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu, a to zgodnie z art. 15 ust. 6 w zw. z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p. (z uwagi bowiem na fakt, że Wnioskodawca rozpozna przychód z tytułu darowizny, a nadto dochód z tego tytułu nie jest zwolniony od podatku dochodowego, ani nie nastąpi zaniechanie poboru tego podatku, nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit a) ww. ustawy). W pozostałej zaś części - zważywszy, że Wnioskodawca będzie jedynym komplemenatriuszem spółki komandytowo-akcyjnej - będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że spółka osobowa, jaką jest m.in. spółka komandytowo-akcyjna, jest podmiotem transparentnym podatkowo. Podatnikami na gruncie podatków dochodowych są jej wspólnicy, do których, w zależności od ich statusu, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca (osoba prawna) będzie jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Tym samym przy określaniu zasad jego opodatkowania zastosowanie znajdą przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 updop).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl natomiast art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Ponadto art. 16 ust. 1 pkt 63a updop, stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższego przepisu wynika, iż patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może stanowić wartość niematerialną i prawną, o ile:

 • prawo to zostało nabyte,
 • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok oraz
 • jest wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostało oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu lub umowy leasingu.

W myśl art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Sposób ustalania wartości początkowej, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych jest zróżnicowany m.in. w zależności od sposobu ich nabycia.

Art. 16g ust. 1 pkt 3 updop, wskazuje, iż za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Natomiast art. 16g ust. 12 updop, stanowi, iż przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Ponadto w myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedmiotowego opisu zdarzenia przyszłego wniosku wynika, iż w celu zwiększenia efektywności zarządzania prawami własności przemysłowej, Wnioskodawca i inne spółki X, dysponujące prawami określonymi w ww. ustawie zamierzają utworzyć odrębną, celową spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca będzie jedynym komplemenatriuszem, zaś pozostałe spółki będą akcjonariuszami. Po utworzeniu spółki osobowej, akcjonariusze zamierzają dokonać na jej rzecz darowizny posiadanych patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Ponadto z wniosku wynika, iż prawa będące przedmiotem darowizny będą nadawać się do gospodarczego używania przez okres przekraczający rok, a nadto zostaną oddane przez tą spółkę do używania jej akcjonariuszom (ewentualnie także innym podmiotom) na podstawie jednej z umów, określonych w art. 16b ust. 1 updop.

Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego sprawy należy stwierdzić, że prawa, o których mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej, które spółka komandytowo-akcyjna otrzyma w drodze darowizny będą stanowiły wartości niematerialne i prawne, od których będzie jej przysługiwało prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te zostaną wprowadzone do ewidencji (art. 16h ust. 1 pkt 1 updop).

Zatem dokonane odpisy amortyzacyjne będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do udziału w spółce komandytowo-akcyjnej zgodnie z ww. art. 15 ust. 6 w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 updop. Pozostała wartość odpisów amortyzacyjnych, które nie zostaną przyporządkowane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy również winna zostać ujęta w księgach spółki komandytowo – akcyjnej i będzie ona miała wpływ na wysokość osiągniętego przez tę spółkę dochodu, a w konsekwencji także zysku, który – w zależności od decyzji wspólników – będzie podlegał podziałowi.

Należy bowiem mieć na względzie, że w księgach rachunkowych spółki komandytowo-akcyjnej wykazuje się przychody, koszty i zysk całej spółki osobowej łącznie. Następnie na podstawie zapisów dokonanych w księgach należy obliczyć odrębnie dla każdego wspólnika przypadające na niego kwoty przychodów i koszty uzyskania przychodów.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

 • czy prawa własności przemysłowej będą podlegały amortyzacji, a w konsekwencji wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nowo utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej według ich wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej określonej w umowie darowizny jest prawidłowe,
 • czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, - w części obliczonej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - będą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodu (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji), zaś w pozostałej części będą pomniejszać przychód tej spółki stanowiący podstawę do obliczenia zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Jednocześnie wskazać należy, iż wskazane we własnym stanowisku zasady opodatkowania wspólników posiadających status akcjonariusza nie były przedmiotem niniejszej interpretacji. Tut. Organ przyjął, iż ich powołanie przez Wnioskodawcę nastąpiło wyłącznie w celu poparcia Jego stanowiska w zakresie rozliczenia przez Niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.