IBPBI/1/415-254/11/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej wniesionych do spółki cywilnej w formie aportu praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do programów komputerowych oraz domen internetowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 09 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej wniesionych do spółki cywilnej w formie aportu:

 • praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do programów komputerowych – jest prawidłowe,
 • domen internetowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej wniesionych do spółki cywilnej w formie aportu praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do programów komputerowych oraz domen internetowych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 16 maja 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-254/11/RM wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 26 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, oferuje wysokiej jakości oprogramowanie automatyzujące zadania przygotowalni (prepress) począwszy od projektu po gotowe wydrukowane zlecenie. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem oprogramowania dla branży poligraficznej, w postaci kompletnych rozwiązań informatycznych, niezbędnych do przygotowania dokumentów do druku. Programy te są chętnie wykorzystywane zarówno przez małe firmy jak i wielkie koncerny medialne. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej. W momencie powstania firmy w grudniu 2010 roku wspólnicy spółki cywilnej wnieśli, jako wkład niepieniężny, do spółki osobowej (cywilnej) znaki towarowe objęte prawem ochronnym, oprogramowanie komputerowe (komponenty do interpretacji i przetwarzania dokumentów, programy narzędziowe, programy do wsadowego przetwarzania plików, systemy do sporządzania aplikacji i inne, zestaw narzędzi pomocniczych, witryny intranetowe i internetowe podręczniki i instrukcje), domeny internetowe. Wnioskodawca jest współtwórcą i współwłaścicielem tych znaków i praw majątkowych. Wskazane powyżej wartości niematerialne i prawne są wynikiem pracy twórczej wszystkich wspólników. W czasie tworzenia ww. wartości niematerialnych i prawnych podmioty będące obecnie wspólnikami spółki cywilnej, również Wnioskodawca prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, jeden z obecnych wspólników spółki cywilnej był wcześniej pracownikiem wspomnianej spółki jawnej. Całość wniesionego wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki była wykorzystywana w działalności gospodarczej wspólników, generując przychody. Nie została jednak wyceniona i tym samym nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od jej wartości początkowej. Przed wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej wspólnicy dokonali wyceny wartości rynkowej wnoszonego wkładu. Wartość wkładów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce cywilnej jest nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonego wkładu niepieniężnego i jednocześnie będzie stanowić wartość początkową wniesionego znaku towarowego, autorskich praw majątkowych i domen, od której spółka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB1/415-909/09-3/ES.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla celów ustalenia dochodu z działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej w formie Spółki cywilnej, dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne, od wartości początkowej wniesionego wkładu niepieniężnego, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane przez spółkę odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wniesionych wartości niematerialnych i prawnych (znaków towarowych, praw do domen i serwisu internetowego, oprogramowania komputerowego, pozostałych autorskich praw majątkowych) są kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Wynika to z art. 22b ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie tub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pózn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi."

Powyższy przepis ma zastosowanie do sytuacji, której dotyczy zapytanie, gdyż Spółka cywilna nabyła wymienioną w zapytaniu wartość niematerialną i prawną w momencie wniesienia jej do Spółki cywilnej jako wkładu niepieniężnego. Art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza powyższych odpisów z kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nabycie nie nastąpiło nieodpłatnie lecz w zamian za wkład (udział) w Spółce jawnej. Nie mają także zastosowania, w szczególności, inne zapisy art. 23 ust. 1 pkt 45, 45a), 45b) ww. ustawy.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dla wspólnika wnoszącego ww. znak towarowy dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wniesionego znaku towarowego są kosztem uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, iż z uwagi na fakt, że przedmiotem złożonego wniosku jest zaistniały w 2010 r. stan faktyczny, niniejszą interpretację indywidualną oparto o przepisy prawa, w brzmieniu obowiązującym w 2010r., tj. w brzmieniu obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodu, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie natomiast z treścią art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą
 8. w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, a poniesione na ich nabycie wydatki rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, iż prawa, które nie zostały wymienione wprost w tej ustawie, jako wartości niematerialne i prawne, nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji.

Jak wskazano w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w grudniu 2010 roku wspólnicy wnieśli do nowo utworzonej spółki cywilnej, jako wkład niepieniężny m.in. znaki towarowe, na które udzielno praw ochronnych oraz oprogramowanie komputerowe. Wnioskodawca jest współtwórcą i współwłaścicielem tych znaków i praw majątkowych. Wskazane powyżej wartości niematerialne i prawne są wynikiem pracy twórczej wszystkich wspólników. W czasie tworzenia ww. wartości niematerialnych i prawnych podmioty będące obecnie wspólnikami spółki cywilnej, również Wnioskodawca, prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki jawnej.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) (art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 74 ust. 1 ww. ustawy, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Natomiast jak wynika z art. 74 ust. 4 ww. ustawy, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują m.in. prawo do: zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania programu.

Za wartości niematerialne i prawne ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje również prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117 ze zm.), które normuje m.in.:

 1. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych,
 2. zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców,
 3. zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na warunkach w niej określonych udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 ww. ustawy).

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 ww. ustawy). Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej, posiadał prawa ochronne na znaki towarowe, o których mowa w art. 121 Prawa własności przemysłowej, potwierdzone wydanymi przez Urząd Patentowy decyzjami oraz autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, o których mowa w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to w myśl art. 22b ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią one wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji w spółce cywilnej, do której to prawa zostały wniesione. Oznacza to, iż od ich wartości początkowej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, mogących stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 • 24 miesiące - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;
 • 60 miesięcy - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Reasumując, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej prawa ochronnego do znaków towarowych oraz wszystkich praw autorskich do programów komputerowych wniesionych w formie aportu do spółki cywilnej mogą stanowić koszt podatkowy dla Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, w części w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku tej spółki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej wniesionych do spółki cywilnej w formie aportu praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do programów komputerowych należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskanie przychodów odpisów amortyzacyjnych od wniesionych do nowo utworzonej spółki cywilnej, jako wkładu niepieniężnego, domen internetowych, stwierdzić należy, iż nie sposób uznać ich za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji dla celów podatkowych. Domen internetowych nie należy w szczególności utożsamiać z jakimkolwiek prawem, o którym mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej. Prawo do domeny internetowej nie może być także traktowane jako swego rodzaju prawo autorskie lub prawo pokrewne.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych domeny internetowe, nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji podatkowej, ponieważ nie mieszczą się one w zamkniętym katalogu wartości niematerialnych i prawnych wskazanym w art. 22b ww. ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od domen internetowych wniesionych w formie aportu do spółki cywilnej należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej nie odniesiono się do kwestii sposobu dokonania wyceny wskazanego we wniosku aportu, jak również zasad amortyzacji znaków towarowych oraz programów komputerowych, bowiem nie było to przedmiotem zadanego pytania, jak również stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić przy tym należy, iż sposób ustalenia wartości początkowej praw do przedmiotowych znaków towarowych oraz programów komputerowych stanowiących podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, może zostać zweryfikowany wyłącznie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawnione organy.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej zauważyć należy, iż nie jest ona wiążąca dla Organu, gdyż została wydana w indywidualnej sprawie podmiotu, który wystąpił o jej wydanie. Jednocześnie wskazać należy, iż elementy zdarzenia przyszłego wskazanego w tej interpretacji oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę nie są tożsame w zakresie, w jakim tut. Organ stwierdził nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.