IBPBI/1/415-1533/14/KB | Interpretacja indywidualna

Stawka amortyzacyjna właściwa do amortyzacji licencji
IBPBI/1/415-1533/14/KBinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. licencja
  3. stawka amortyzacyjna
  4. wartości niematerialne i prawne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzacji wskazanej we wniosku wartości niematerialnej i prawnej (licencji) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzacji wskazanej we wniosku wartości niematerialnej i prawnej (licencji).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki osobowej (dalej: Spółka). Spółka realizuje strategiczną dla przedsiębiorstwa przebudowę systemu informatycznego i informacyjnego poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem tzw. ERP (ang. enterprise resource planning) (dalej: System). Proces obejmuje zakup sprzętu (hardware) i Systemu (software) oraz zakup kompleksowej usługi wdrożeniowej. Proces wdrożenia jest długotrwały - wielomiesięczny, złożony - wymaga adaptacji szablonowych rozwiązań dostawcy (modułów) oprogramowania do rozpoznanych podczas analizy przedwdrożeniowej potrzeb i procesów wnioskodawcy (parametryzacji) oraz stworzenia dodatkowych funkcjonalności (implementacji). Z małymi odstępstwami, do momentu odbioru rozumianego jako zakończenie (przez dostawcę oprogramowania) procesu wdrożenia, procesy gospodarcze będą rejestrowane w dotychczasowym systemie informatycznym - wyjątkiem są moduły w mniejszym stopniu skomplikowane tj. sprzedaż i fakturowanie, których testowanie i wykorzystanie (zdatność do użytku) jest możliwa „od zaraz” co nie oznacza, a praktycznie jest pewne, że ten proces biznesowy również będzie dostosowywany do całości. Odbiór - czyli etap potwierdzający całkowitą integrację wszystkich procesów gospodarczych wraz z zakończonymi wdrożonymi implementacjami zgodnie z umową nastąpi na koniec lutego 2015 roku. Wdrażany System stanowi jednorodny układ modułów współpracujących ze sobą i tworzących jako całość system wspomagający kompleksowo procesy gospodarcze (moduły to: sprzedaż, zamówienia, produkcja, księgowość, kadry. Business Intelligence, Administrator, środki trwałe, CRM). Oznacza to, że ww. obszary będą oddane w 100% i w takim. zakresie będą w pełni gospodarczo i funkcjonalnie wykorzystywane i co najważniejsze dla oceny stanowiska wnioskodawcy - funkcjonowanie każdego z osobna nie ma dla jednostki znaczenia - nie przyniesie zakładanej korzyści i nie spełniłoby celu umowy o dostawę Systemu czyniąc ją niewykonaną.

Jednocześnie jednostka korzysta z usług dostawcy Systemu w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu obsługi Systemu.

Po dacie odbioru jednostka korzystać będzie z usług asysty technicznej dostawcy Systemu, na odrębnych warunkach umownych, które nic są związane z wdrożeniem, oraz dodatkowych usług „serwerowych” polegających na udostępnieniu przez dostawcę, także na odrębnych warunkach umownych, zasobów sprzętowych ze zdalnym dostępem (iBard24). W chwili obecnej Spółka nabyła 46 licencji serwerowych programu ERP czyli 46 licencji równoczesnego dostępu dla 46 użytkowników. Licencja serwerowa pozwala każdemu uprawnionemu użytkownikowi korzystać z pełnych funkcjonalności systemu. Zakup 46 licencji serwerowych zabezpiecza efektywną pracę 60 użytkownikom z uwagi na system pracy zmianowej występujący u Wnioskodawcy. Na dzień dzisiejszy licencja serwerowa nie jest kompletna do wykorzystania w pełnym umownym zakresie, ponieważ proces wdrażania funkcjonalności jest w toku. Funkcjonalności zdefiniowane dla danego użytkownika mogą być ograniczone tylko i wyłącznie przez konfiguracje parametrów dostępowych przez administratora systemu.

Spółka, kierując się zasadami (polityką) rachunkowości, nie rozpoznaje na dzień dzisiejszy wdrażanego Systemu w ewidencji podatkowej wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP). nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i nie zalicza ich na bieżąco w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Ponoszone koszty wdrażania systemu, w tym koszt analizy przedwdrożeniowej, są natomiast doliczane do ceny nabycia licencji i będą wspólnie tworzyć jedną wartość początkową WNiP w momencie oddania systemu do użytkowania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jaką maksymalną stawkę amortyzacyjną zastosować dla tej WNiP...

(pytanie wymienione we wniosku jako drugie)

Zdaniem Wnioskodawcy, amortyzacja następuje w okresie nie krótszym niż 24 miesiące (art. 22m ustęp 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego (art. 22h ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie do art. 22m ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich stanowiących wartości niematerialne i prawne nie może być krótszy niż 24 miesiące. Przy czym, podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. (art. 22m ust. 3 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że podmioty dokonujące amortyzacji podatkowej składników majątku uznanych za wartości niematerialne i prawne zobowiązane są – przed rozpoczęciem tej amortyzacji – określić zasady tej amortyzacji dla każdej wartości niematerialnej i prawnej. Przy czym, dla określenia tych zasad niezbędnym jest prawidłowe ustalenie trzech elementów: wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, okresu amortyzacji oraz stawki amortyzacyjnej. Zauważyć przy tym należy, że – w przeciwieństwie do środków trwałych – w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie) nie zawiera wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Stawki te dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się samodzielnie uwzględniając ustaloną zgodnie z przepisami ustawy wartość początkową danego składnika majątku oraz minimalnego okresu jego amortyzacji, określonego w tych przepisach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, która jest w trakcie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. System ten składa się z zakupu sprzętu, Systemu oraz kompleksowej usługi wdrożeniowej. Spółka nabyła 46 licencji równoczesnego dostępu do Systemu co umożliwi efektywną pracę 60 użytkowników (z uwagi na obowiązujący w spółce system pracy zmianowej). W interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1180/14/KB wydanej na skutek rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy w zakresie pytania wymienionego jako pierwsze, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wskazał m.in., że po zakończeniu procesu wdrożenia i implementacji Systemu spółka może uznać nabyte licencje za wartości niematerialne i prawne i ująć je w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać ich amortyzacji podatkowej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przed rozpoczęciem amortyzowania nabytych licencji spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, zobowiązana będzie do określenia m.in. stawki amortyzacyjnej, według której obliczać będzie odpisy amortyzacyjne. Przy czym, stawka ta musi zostać ustalona w takiej wysokości, aby okres amortyzacji tych licencji (począwszy od miesiąca, w którym dokonany zostanie pierwszy odpis amortyzacyjny do miesiąca, w którym licencje zostaną w pełni zamortyzowane) był nie krótszy niż 24 miesiące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.