IBPBI/1/415-1504/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem licencji oraz innych wydatków związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, o którym mowa we wniosku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz świadczeniu usług cięcia laserowego i strumieniem wody. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w księgach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dynamiczny rozwój firmy, w tym rosnąca liczba klientów, jak również zapotrzebowanie na oferowane produkty i usługi, wzrost liczby dokumentów oraz zwiększenie wymogów sprawozdawczości spowodowały, że Wnioskodawczyni stanęła przed koniecznością zmiany funkcjonującego systemu informatycznego. Należało wdrożyć system, który umożliwiałby zoptymalizowanie pracy, a także zwiększał efektywność procesów wewnętrznych, zmniejszając ich czasochłonność.

Dotychczas stosowany system informatyczny okazał się niewydolny i nieadekwatny do rozmiarów działalności firmy. Ograniczał możliwości w zakresie produkcji i wprowadzania nowoczesnych usług. Uznając, że zmiana systemu informatycznego przyniesie spodziewane oszczędności, jak i możliwość zwiększenia przychodów Wnioskodawczyni zdecydowała się zaimplementować nowy system informatyczny. W pierwszym kwartale 2013 r. podpisała umowy licencyjne, na podstawie których Wykonawca udzielił firmie Wnioskodawczyni prawa do korzystania z programów X. Środki Trwałe, X. Finanse i Księgowość, X. Bankowość elektroniczna, X. Kadry i Płace, X. Kasa, X. logistyka, X. Produkcja, X. Server oraz umowę o realizację wdrożenia systemów X. W toku prac projektowych przeprowadzono analizę potrzeb funkcjonalnych firmy Wnioskodawczyni. Nowy system miał zautomatyzować i usprawnić szereg procesów biznesowych, które dotychczas były wykonywane manualnie. Ponadto miał usprawnić procesy produkcyjne i przyczynić się do minimalizacji kosztów związanych z obsługą działu produkcyjnego. Harmonogram prac wdrożeniowych obejmował okres od stycznia do grudnia 2013 r. Jednakże prace nad realizacją projektu nie satysfakcjonowały Wnioskodawczyni, gdyż trwały bardzo wolno i przeciągnęły się do sierpnia 2014 r. W trakcie prac powstał bardzo istotny problem z migracją danych. Wykonawca projektu nie zdołał usprawnić systemu X. w taki sposób, aby migracja danych zakończyła się powodzeniem. We wrześniu 2014 r. została podjęta kolejna próba migracji danych, która jednak zakończyła się fiaskiem. Nowy system informatyczny stał się całkowicie niezdatny do użytku i paraliżował funkcjonowanie całej firmy. Pomimo podejmowanych działań w kierunku wdrożenia systemu X., nie zdołano wypracować satysfakcjonujących Wnioskodawczynię warunków kontynuacji projektu. Po dokonaniu analizy możliwości wykorzystania wykonanych prac i poniesionych kosztów Wnioskodawczyni podjęła decyzję o zaprzestaniu wdrażania systemu X. W październiku 2014 r. podpisano ugodę, która regulowała kwestię wzajemnych rozliczeń oraz zrzeczenia się roszczeń. Jednocześnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość rozbudowy i usprawnienia dotychczas funkcjonującego systemu informatycznego.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano, że wydatki jakie zostały przez Wnioskodawczynię poniesione spełniają następujące warunki:

  • były definitywne i poniesione przez Wnioskodawczynię, tj. pokryte z zasobów majątkowych firmy,
  • były celowe z punktu widzenia prowadzonej działalności, gdyż w swoim założeniu miały zwiększyć uzyskanie przychodów firmy,
  • zostały właściwie udokumentowane,
  • wydatki poniesione na implementację systemu X. nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dotyczyły m.in. zakupu licencji, wdrożenia systemu i szkolenia,
  • finalnie nie utworzyły wartości niematerialnych i prawnych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup licencji i wdrożenie systemu X., w związku z rezygnacją z implementacji systemu podyktowanej względami ekonomicznymi, stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej: „PDOF”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. W 2013 r. Wnioskodawczyni podpisała umowy licencyjne, na podstawie których uzyskała prawo do korzystania z programów X. Środki Trwałe, X. Finanse i Księgowość, X. Bankowość elektroniczna, X. Kadry i Płace, X. Kasa, X. logistyka, X. Produkcja, X. Server oraz umowę wdrożeniową zmienioną aneksami w 2014 r. Wdrożenie systemu zakończyło się niepowodzeniem i narażeniem firmy na straty związane z wstrzymaniem produkcji i tym samym osiąganiem przychodów podatkowych. W związku z powyższym implementacja systemu X. przestała być gospodarczo i ekonomicznie uzasadniona. Brak możliwości implementacji nowego systemu komputerowego skutkował podpisaniem ugody w celu rozwiązania umowy licencyjnej i umowy wdrożeniowej, polubownego zakończenia wszelkich sporów oraz wygaśnięciem wszelkich roszczeń między stronami. W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac projektowych związanych z wdrożeniem systemu X. firma działała w pełni racjonalnie, gdyż oczekiwane korzyści z wykorzystania systemu komputerowego, w szczególności usprawnienie prowadzonej działalności, miały na celu osiąganie wyższych przychodów z prowadzonej działalności. Wnioskodawczyni podkreśla, że z chwilą podjęcia decyzji o zakupie oprogramowania X. nie były znane żadne okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, że implementacja systemu komputerowego nie będzie ostatecznie sfinalizowana. W opinii Wnioskodawczyni wydatki poniesione w związku z zakupem licencji i wdrożeniem oprogramowania X. mogą zostać zaklasyfikowane jako koszty uzyskania przychodów.

Spełnione są bowiem następujące warunki, wydatki:

  • były definitywne i poniesione przez Wnioskodawczynię, tj. pokryte z zasobów majątkowych firmy,
  • były celowe z punktu widzenia prowadzonej działalności, gdyż w swoim założeniu miały zwiększyć uzyskanie przychodów firmy,
  • zostały właściwie udokumentowane,
  • wydatki poniesione na implementację systemu X. nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.