IBPBI/1/415-1243/13/KB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki cywilnej znaku towarowego objętego prawem ochronnym
IBPBI/1/415-1243/13/KBinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. licencja
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 2 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 16 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości zaliczenia przychodów uzyskanych z tytułu udzielania przez spółkę cywilną licencji na prawo ochronne do znaku towarowego do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • możliwości dokonywania przez spółkę cywilną odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. prawa ochronnego,
 • możliwości zaliczania przez Wnioskodawczynię (wspólnika ww. spółki cywilnej) ww. odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki cywilnej prawa ochronnego na znak towarowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W drodze spadkobrania uzyskała wraz z bratem współwłasność przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi między innymi prawo ochronne do zarejestrowanego przez spadkodawcę znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, którego dotyczy niniejszy wniosek o interpretację (dalej: Znak).

Zgodnie z art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Spadkobiercy pozostają współwłaścicielami rzeczy i praw, które wchodzą w skład spadku do momentu dokonania działu spadku.

W związku z powyższym, w ramach spadkobrania pomiędzy Wnioskodawczynią, a jej bratem powstała wspólność majątku spadkowego, w skład którego wchodziło przedsiębiorstwo. Tym samym, Wnioskodawczyni nabyła 50% udziału we współwłasności przedsiębiorstwa, a w rezultacie 50% udziału we współwłasności Znaku.

W związku z uzyskaniem udziału we współwłasności przedsiębiorstwa, w tym Znaku, aby kontynuować spuściznę spadkodawcy, Wnioskodawczyni razem z bratem utworzyli spółkę cywilną (dalej: Spółka cywilna), do której wnieśli wkład m.in. w postaci udziałów we współwłasności Znaku. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego w postaci udziału we współwłasności Znaku (50%) do Spółki cywilnej, została jej wspólnikiem posiadającym 50% udziału w zyskach i stratach spółki. Jednocześnie, wskutek wniesienia 50% udziału we współwłasności Znaku przez Wnioskodawczynię oraz 50% udziału we współwłasności Znaku przez jej brata, do wspólnego majątku wspólników Spółki cywilnej weszło 100% udziałów we współwłasności Znaku. Przedmiotem działalności Spółki cywilnej jest m.in. udzielanie licencji na używanie znaku towarowego w zamian za opłaty licencyjne. Do chwili obecnej Znak nie został wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki cywilnej. Znak nie jest amortyzowany. Spółka rozpoznaje natomiast przychody podatkowe z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku. W przyszłości planowane jest wprowadzenie współwłasności Znaku (po 50%) do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki cywilnej. Wartość początkowa współwłasności Znaku (100%) zostanie ustalona w wysokości wartości rynkowej Znaku na dzień wniesienia przez Wnioskodawczynię oraz jej brata wkładu do Spółki cywilnej.

Jako osoba nieposiadająca odpowiedniej wiedzy w zakresie wyceny wartości znaków towarowych, Wnioskodawczyni zleciła wycenę Znaku specjaliście. W konsekwencji, ustalając wysokość wartości początkowej współwłasności Znaku, Wnioskodawczyni posłuży się wyceną wartości Znaku otrzymaną od specjalisty w tej dziedzinie. Po wprowadzeniu współwłasności Znaku (po 50%) do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółka cywilna będzie nadal udzielać licencji na korzystanie ze Znaku i uzyskiwać z tego tytułu opłaty licencyjne.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni pragnie dokonać potwierdzenia:

 1. Sposobu ustalenia wartości początkowej współwłasności Znaku dla celów podatkowych,
 2. Możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku,
 3. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od współwłasności Znaku,
 4. Prawidłowości kwalifikacji uzyskiwanych opłat licencyjnych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy spółka cywilna, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od współwłasności Znaku (100%), który został do niej wniesiony jako wkład przez Wnioskodawczynię i jej brata w postaci posiadanych przez nich łącznie udziałów we współwłasności Znaku...
 2. Czy Wnioskodawczyni, jako wspólnik Spółki cywilnej, będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w działalności prowadzonej w formie Spółki cywilnej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę cywilną od współwłasności Znaku w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie udziałowi Wnioskodawczyni w zyskach Spółki cywilnej, tj. 50%...
 3. Czy opłaty licencyjne które będą otrzymywane przez Spółkę cywilną (której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem), z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze Znaku (którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem) powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

(pytania oznaczone we wniosku nr 2-4)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, Spółka cywilna będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej współwłasności Znaku (100%), który został wniesiony jako wkład niepieniężny do tej spółki przez Wnioskodawczynię i jej brata, od momentu wprowadzenia Znaku do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki. W ocenie Wnioskodawczyni, będzie uprawniona, jako wspólnik Spółki cywilnej do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku wniesionych jako wkład do tej spółki (w tym Znaku), które zostaną ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, współwłasność Znaku została wniesiona do Spółki cywilnej przez Wnioskodawczynię i jej brata w związku z utworzeniem Spółki cywilnej, której Wnioskodawczyni i jej brat zostali wspólnikami, w konsekwencji czego, stanowi ona współwłasność łączną wspólników spółki. Tym samym, Spółka cywilna będzie uprawniona do wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Znaku, który jest przedmiotem współwłasności łącznej, na zasadach wskazanych w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o PIT.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, współwłasność Znaku wniesiona jako wkład do Spółki cywilnej przez wspólników (tj. Wnioskodawczynię i jej brata), którzy nabyli przedmiot wkładu (tj. po 50% udziałów we współwłasności Znaku) w drodze spadkobrania będzie mogła podlegać amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna. W myśl wskazanego wyżej przepisu amortyzacji podlegają prawa określone w Prawie własności przemysłowej. Znak towarowy został wskazany m.in. w art. 120 Prawa własności przemysłowej. Natomiast w art. 121 wskazanej wyżej ustawy podkreślono, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Biorąc pod uwagę powyższe, współwłasność Znaku może zostać wprowadzona do ewidencji Spółki cywilnej jako wartość niematerialna i prawna.

Zgodnie zaś z treścią art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość ta została wprowadzona do ewidencji.

W konsekwencji, Spółka cywilna, do której współwłasność Znaku zostanie wniesiona jako wkład przez wspólników (tj. Wnioskodawczynię i jej brata), będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Znak zostanie wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tej spółki.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawczyni, będzie uprawniona, jako wspólnik Spółki cywilnej, która będzie wykorzystywać w swojej działalności Znak, do zaliczenia 50% wartości dokonywanych przez Spółkę cywilną odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 8 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o PIT.

Wnioskodawczyni uważa, że analizując możliwość zaliczenia przez nią do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, które będą dokonywane przez Spółkę cywilną od wartości początkowej współwłasności Znaku wniesionego jako wkład do Spółki cywilnej należy w pierwszej kolejności odnieść się do treści art. 22 ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodu stanowią odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
 2. Spółka cywilna, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem wykorzystuje i będzie wykorzystywać Znak w działalności polegającej na udzielaniu innym podmiotom licencji na Znak w zamian za opłaty licencyjne,
 3. Wnioskodawczyni - jako wspólnik Spółki cywilnej - uczestniczy w 50% zysków i strat Spółki cywilnej,
 4. Spółka cywilna będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku ujętego w jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, oraz
 5. nie będą zachodzić przesłanki, które nakazywałyby wyłączyć odpisy amortyzacyjne z kosztów uzyskania przychodów,

w ocenie Wnioskodawczyni, będzie uprawniona jako wspólnik Spółki cywilnej do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku znajdującego się w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tej spółki.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni, jako wspólnik Spółki cywilnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, jest uprawniona do rozliczania kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki.

Uwzględniając, że zgodnie z treścią umowy Spółki cywilnej Wnioskodawczyni jest uprawniona do 50% udziału w zysku, ma on również prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów 50% wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku dokonywanych przez Spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawczyni, opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, z tytułu udzielenia innym podmiotom licencji na korzystanie ze Znaku (którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem) powinny być traktowane jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się następującą działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

w sytuacji, w której jest ona prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły.

Nie ma przy tym znaczenia rezultat prowadzonej działalności gospodarczej.

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem interpretacji, Spółka będzie wykorzystywać Znak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Za udzielanie licencji uprawniających do korzystania ze Znaku (którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem) Spółka będzie otrzymywać opłaty licencyjne. Przedmiotem działalności Spółki cywilnej, zgodnie z umową, jest m.in. dzierżawa własności intelektualnej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że Znak, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem, będzie służyć Spółce cywilnej do prowadzenia działalności zarobkowej o charakterze zorganizowanym i ciągłym, to w konsekwencji, uzyskiwane opłaty licencyjne należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Analizując możliwość zaliczenia uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należy wykluczyć pochodzenie tego przychodu z innego źródła. W ocenie Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z tytułu udzielania licencji nie powinny być zaliczone do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów, w tym również do źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe (wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

W myśl art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Tym samym, zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu przychody z praw do znaków towarowych (również z tytułu odpłatnego zbycia tych praw) należałoby klasyfikować jako przychody z praw majątkowych, które co do zasady są zaliczane do źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Zdaniem Wnioskodawczyni, należy jednak zwrócić szczególną uwagę na art. 14 ust. 2 pkt 1 lit c) ustawy o PIT, który reguluje zasady opodatkowania wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej (ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), w szczególności w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia wskazanych wyżej wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę regulację zawartą we wskazanym wyżej przepisie, należy uznać, że przychód z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego (jak również przychód z tytułu zbycia prawa ochronnego do znaku towarowego), stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że przedmiot tego prawa stanowiłby wartość niematerialną i prawną w tej działalności. Zgodnie zaś z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT, aby prawo do znaku towarowego stanowiło wartość niematerialną i prawną musi zostać nabyte (od innego podmiotu).

Ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęcia „nabycie”.

W związku z powyższym należy odwołać się do innych sposobów ustalenia znaczenia tego pojęcia, tj.:

 1. należy zauważyć, że współwłasność Znaku została nabyta przez Wnioskodawczynię i jej brata jako wspólników Spółki cywilnej do majątku objętego współwłasnością łączną w wyniku wniesienia przez nich wkładu do Spółki cywilnej;
 2. literalne brzmienie art. 22g ust 1 pkt 4 ustawy o PIT wskazuje, jak należy ustalać wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego; w konsekwencji potwierdza, że w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej dochodzi do nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

W konsekwencji należy uznać, że Znak nabyty w następstwie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej spełnia warunki do uznania go za wartość niematerialną i prawną, zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni, przychody z opłat licencyjnych, które Spółka cywilna będzie otrzymywać z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze Znaku (którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem) będą mogły zostać zaliczone do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia,

w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.