IBPB-1-3/4510-706/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.
IBPB-1-3/4510-706/15/WLKinterpretacja indywidualna
  1. wartości niematerialne i prawne
  2. wartość początkowa
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającym opodatkowaniu podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca w przyszłości zostanie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą planuje utworzyć, posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski, gdzie będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania („Spółka”). Niewykluczone, że w przyszłości, do Spółki zostanie dokonany wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, na które będą składać się m.in. znaki towarowe („Przedsiębiorstwo”). W zamian za wkład niepieniężny, Spółka wyemituje udziały na rzecz kontrahenta, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości aportowanego Przedsiębiorstwa (cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy, nie powstanie tzw. agio).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Kluczowym w tym kontekście jest zatem, określenie prawidłowej wartości początkowej poszczególnych składników majątku, podlegających amortyzacji. Zasady określenia wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych (tu: wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w drodze aportu określa art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 Ustawy CIT.

Art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, stanowi, że w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Z kolei, art. 16g ust. l0a Ustawy CIT stanowi, że powyższe regulacje stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego.

Zatem, mając na uwadze powyższe regulacje, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa, wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych) powinna być ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych podmiotu dokonującego aportu. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, m.in.:

  • Interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-682/14/BG: w sytuacji gdy przy aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w księgach rachunkowych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych składników majątku ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z ust. l0a updop (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. 1s pkt 1 updop), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.
  • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-10/14-4/KJ: Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej otrzymanych aportem w ramach przedsiębiorstwa składników majątkowych ujętych uprzednio w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport (tu: spółki kapitałowej), w wysokości wartości początkowej określonej w tej ewidencji oraz winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę kapitałową w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.
  • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2014 r., sygn. IPPB5/423-1020/13-2/MW: świetle powyższych przepisów uznać należy więc, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej otrzymanych aportem w ramach przedsiębiorstwa składników majątku: ujętych uprzednio w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki akcyjnej, czyli podmiotu wnoszącego aport.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, wartość początkowa poszczególnych, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (Znaków towarowych), Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. S. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.