IBPB-1-3/4510-265/16/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny przez Spółkę, w wysokości wartości początkowej, równej wartości rynkowej tych składników, chyba że umowa darowizny określi ich wartość w niższej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na tym terytorium opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w kapitale zakładowym innej spółki lub spółek, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, również posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz podlegającej na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ewentualnie również spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (zwanych dalej łącznie: „Spółkami nabywanymi”).

Nabycie udziałów w Spółkach nabywanych dokonane zostanie w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”).

W ramach wspomnianej transakcji Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w kapitale zakładowym Spółek nabywanych (dające bezwzględną większość praw głosu), w zamian za nowo utworzone udziały we własnym kapitale zakładowym wydane dotychczasowym wspólnikom Spółek nabywanych. Łączna wartość nominalna nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy odpowiadać będzie wartości udziałów w Spółkach nabywanych, określonej przez strony na moment wymiany udziałów, na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wydawania w zamian za udziały Spółek nabywanych dopłat w gotówce.

Wnioskodawca przewiduje, że może on następnie przekazać całość nabytych udziałów Spółek nabywanych funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu aktywów niepublicznych (dalej: „FIZAN”) działającemu na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „UFF”), tytułem wpłaty do funduszu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 UFI. W zamian za przekazane udziały Wnioskodawca otrzymałby certyfikaty inwestycyjne funduszu - w statucie FIZAN będzie przewidziana możliwość dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 128 UFI.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że przekazanie FIZAN udziałów Spółek nabywanych w zamian za certyfikaty inwestycyjne należy uznać za odpłatne zbycie tych udziałów.

Zgodnie z art. 7 UFI, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej (ust. 1). Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, do funduszu inwestycyjnego mogą być również wniesione:

  1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
  2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Wniesienie do funduszu ww. aktywów jest traktowane na gruncie ustawy jak wpłaty do funduszu (ust. 3).

Zgodnie z art. 28 ust. 2 UFI, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych m.in. w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy.

Zgodnie z art. 128 UFI, w przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniane są one według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny jego aktywów.

Zatem, w momencie wniesienia tych aktywów do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi cenę, po której są one zbywane przez wnoszącego, przy czym wnoszący zamiast gotówki otrzymuje certyfikaty inwestycyjne funduszu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Za wartości pieniężne, o których mowa w ww. przepisie uznać należy aktywa finansowe stanowiące substytut pieniądza, tj. papiery wartościowe czy środki płatnicze takie jak weksle, czeki, etc.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

W związku z powyższym, przeniesienie na FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych należy traktować na gruncie Ustawy CIT jak odpłatne zbycie tych udziałów na rzecz funduszu, w zamian za wynagrodzenie w postaci wartości pieniężnych - certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

Rozumowanie Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdza np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2014 r. (znak: IPPB5/423-342/14-3/RS).

Otrzymane certyfikaty stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód, który powinien zostać ustalony w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Kwestie dotyczące nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione: zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub inne niż zdematerializowane papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). Stosownie do tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ww. art. 7 ust. 2.

Stosownie do treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Ponadto, w przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniane są one według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów, zgodnie z art. 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W momencie wniesienia papierów wartościowych, akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane.

Powołane regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, że wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi szczególną formę ich zbycia. Przemawia za tym fakt, że w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji, wniesienie ich do funduszu związane będzie z obowiązkiem zachowania wymogów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), dotyczącymi zbycia udziałów/akcji.

Reasumując, poprzez wniesienie akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych – certyfikatów inwestycyjnych.

Rozpatrując konsekwencje podatkowe transakcji nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym opłaconych poprzez przeniesienie własności udziałów należy mieć na względzie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zgodnie z którym, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1 (...).

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 7 ust. 2 omawianej ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

Jak wynika z treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów poprzez wniesienie ich do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty, należy ustalić w oparciu o treść art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości ceny udziałów ustalonej w umowie, na dzień ich zbycia nie niższej niż ich wartość rynkowa.

Biorąc powyższe po uwagę, stanowisko Wnioskodawcy z którego wynika, że w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.