IBPB-1-2/4510-800/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka postąpiła prawidłowo ujmując w wartości początkowej poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych (licencji), wszelkie koszty ich wdrożenia i kastomizacji na potrzeby biznesowe Spółki, a w szczególności koszty wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku?
IBPB-1-2/4510-800/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. oprogramowanie
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na korzystanie z oprogramowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na korzystanie z oprogramowania.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także: „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą polskim rezydentem podatkowym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie polskich przedsiębiorców w zakładaniu i rozwijaniu własnych firm i biznesów w Polsce poprzez umożliwienie pozyskania finansowania. W celu ułatwienia sprawowania funkcji zarządczych, usprawnienia wewnętrznych procesów zachodzących w Spółce oraz wzrostu efektywności kontaktów z klientem i lepszego rozpoznawania ich potrzeb Wnioskodawca planuje zrealizować następujące projekty informatyczne:

1.NS

Projekt, którego celem jest zastąpienie obecnie funkcjonującego systemu „korowego” (służącego do obsługi operacyjnej) PB (dalej: „system korowy”) nowym systemem korowym dostarczonym przez zewnętrznego dostawcę. Umowa, którą Spółka planuje podpisać będzie obejmowała zakup licencji nowego systemu (dalej: „NS”), migrację danych z obecnego systemu oraz wdrożenie nowego systemu i jego serwis powdrożeniowy. Wdrożenie będzie realizowane w przeważającej części przez zewnętrznych konsultantów, ale także przy wykorzystaniu zespołu programistów i analityków - osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych.

2.CRM

Spółka zakupiła licencję MD CRM, która umożliwia wdrożenie w Spółce nowoczesnego systemu wspierającego zarządzanie relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, procesami sprzedaży oraz działalnością marketingową. Kastomizacja poszczególnych funkcjonalności do potrzeb prowadzonego biznesu oraz projektowanie nowych funkcjonalności realizowana jest przy wsparciu konsultantów zewnętrznych. Równolegle Spółka utworzyła zespół składający się z programistów i analityków - osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy zajmują się przeprowadzaniem analizy biznesowej, modelowaniem procesów sprzedaży i marketingu występujących w Spółce oraz rozwijaniem lub modyfikowaniem wdrożonych funkcjonalności tak, aby spełniały one w jak najwyższym stopniu założone cele.

3.Migracja PB

System korowy umożliwiający wykonywanie podstawowej działalności został zakupiony ok. 8 lat temu i od początku wykorzystuje darmową bazę danych. W związku z rozwojem Spółki i potrzebami integracji systemu korowego z innymi systemami zewnętrznymi oraz zwiększeniem wydajności bazy, zapoczątkowany został projekt migracji systemu PB do nowej bazy opartej na SServ. Projekt zakłada rozszerzenie licencjonowania systemu PB o bazę danych SServ, wsparcie producenta systemu PB w procesie migracji i wdrożenia nowej bazy danych. Projekt realizowany jest przy wsparciu konsultantów zewnętrznych przez zespół składający się z programistów i analityków - osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

4.Intranet

Projekt zakłada zakup licencji MSP, która będzie wykorzystywana jako narzędzie do stworzenia firmowego Intranetu. Intranetowy portal MSP będzie wykorzystywany do:

 1. scentralizowania dostępu do wszelkich firmowych informacji oraz aplikacji dla osób zarządzających Spółką, współpracujących oraz zatrudnionych,
 2. zarządzania procesem obiegu dokumentów,
 3. realizacji zadań z zakresu tzw. Soft HR.

Projekt realizowany jest przy wsparciu konsultantów zewnętrznych przez zespół składający się z programistów i analityków - osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ramach realizacji powyższych projektów Spółka będzie ponosić szereg wydatków. Oprócz wydatków na nabycie licencji na:

 1. NS,
 2. MD CRM,
 3. SServ,
 4. MSP,

(dalej: „Oprogramowanie”), Spółka poniesie istotne koszty wdrożenia i kastomizacji na potrzeby biznesowe Spółki, w tym w szczególności:

 • koszty związane z zaprojektowaniem, wytworzeniem i wdrożeniem dodatkowych modułów/funkcjonalności w ramach obszarów wdrażanego Oprogramowania,
 • koszty związane z konfiguracją, instalacją i testowaniem Oprogramowania,
 • koszty wsparcia intelektualnego i technicznego przy realizacji procesu wdrożenia, weryfikacji poprawności działania poszczególnych funkcji Oprogramowania oraz usuwania ewentualnych usterek, bądź dysfunkcji,
 • koszty osobowe pracowników oddelegowanych i zaangażowanych we wdrożenie Oprogramowania, a także osób współpracujących i zewnętrznych konsultantów,
 • koszty związane ze stworzeniem interfejsu dla Oprogramowania i migracji danych oraz koszty nadzoru nad testami po uruchomieniu interfejsu i wprowadzania ewentualnych poprawek.

Po zakończeniu wdrożenia oprogramowania Spółka planuje rozpoznać dla celów rachunkowych i podatkowych cztery odrębne wartości niematerialne, przy czym wartość początkową każdej z nich będzie obejmowała wartość wydatku poniesionego na zakup licencji oraz wartość wskazanych wyżej wydatków związanych z jej wdrożeniem.

Z założenia Spółka planuje wykorzystywać wdrożone Oprogramowanie przez okres dłuższy niż 1 rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo ujmując w wartości początkowej poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych - licencji na:

 1. NS,
 2. MD CRM,
 3. SServ,
 4. MSP,

wszelkie koszty ich wdrożenia i kastomizacji na potrzeby biznesowe Spółki, a w szczególności koszty wskazane w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, całość poniesionych przez nią kosztów związanych z wdrożeniem i kastomizacją Oprogramowania, a w szczególności tych, które zostały wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wniosku, powinna zostać ujęta w wartości początkowej czterech wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na:

 1. NS.
 2. MD CRM,
 3. SServ,
 4. MSP.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy CIT, za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne (dalej: „WNIP”) uważa się m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z powyższego wynika, że aby podatnik mógł wykazać w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzanej dla celów podatkowych określony składnik majątku to muszą być spełnione następujące warunki:

 1. składnik majątku został nabyty przez podatnika,
 2. należy do jednej z kategorii WNIP wskazanych w art. 16b ust. 1 pkt 1-7 Ustawy CIT,
 3. nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia jej do używania,
 4. przewidywany okres używana przekracza rok,
 5. wykorzystywany jest na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, albo przeznaczony do oddania do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

Oprogramowanie komputerowe stanowi jeden ze szczególnych rodzajów utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Prawo autorskie”). Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 2 Prawa autorskiego, „licencją” jest umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub umowa o korzystaniu z utworu (rozumianego również jako program komputerowy). Majątkowymi prawami autorskimi są m.in. prawo do korzystania z utworu oraz do rozporządzania nim. W związku z tym sytuacja, w której na mocy umowy jakikolwiek podmiot otrzymuje prawo do wykorzystywania programu komputerowego stanowi dla tego podmiotu uzyskanie (nabycie) licencji. Zatem, Spółka, na mocy postanowień umowy zapewniającej prawo do korzystania z NS, MD CRM oraz SServ i MSP nabywa wartości niematerialne i prawne w postaci licencji na korzystanie z tych informatycznych rozwiązań. W opinii Spółki, w sytuacji nabycia licencji na Oprogramowania w celu wykorzystywania ich w działalności gospodarczej (przy przewidywanym okresie ich ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok), powinny zostać ujęte w ewidencji podatkowej jako WNIP na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT, jako licencje na korzystanie z oprogramowania.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16g ust. 3 Ustawy CIT, za wartość początkową WNIP uznaje się cenę nabycia, przy czym cena nabycia jest definiowana jako kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania WNIP do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu oraz koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych.

W ocenie Spółki, z uwagi na brak definicji ustawowych ww. pojęć, które należą do kategorii wydatków wymienionych w definicji ceny nabycia, takich jak montaż, instalacja, uruchomienie, dla prawidłowego rozumienia tych pojęć, a co za tym idzie prawidłowego określenia ceny nabycia, celowe jest posłużenie się wykładnią językową.

Uruchomienie” jest powodowaniem funkcjonowania, wprowadzaniem w ruch. Poprzez „instalowanie” należy rozumieć zakładanie, urządzanie, umieszczanie. Wobec powyższego, co do zasady, wszystkie wydatki, które powodują, że licencja jest kompletna i nadaje się do gospodarczego wykorzystania, w tym związane z „powodowaniem funkcjonowania” oprogramowania, poniesione do dnia oddania jej do używania, winny zwiększać wartość początkową.

W ocenie Spółki, podkreślenia wymaga także, że organy podatkowe nie traktują katalogu elementów składowych wartości początkowej WNIP, jako katalogu zamkniętego. Przykładowo, z pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 października 2010 r. (sygn. ILPB4/423-97/104/DS) wynika, że przepis art. 16g ust. 3 Ustawy CIT „(...) nie określa zamkniętego katalogu wydatków, o czym świadczy zwrot w szczególności”.

Dla prawidłowego funkcjonowania nabytego Oprogramowania konieczne jest jego uprzednie wdrożenie. Dopiero po zakończeniu tego procesu i potwierdzeniu pełnej funkcjonalności Oprogramowanie będzie mogło być efektywnie używane. Inwestycja w te rozwiązania informatyczne jest decyzją strategiczną Spółki, a jej skutki będą długotrwałe, w związku z czym przewidywany okres wykorzystania znacznie przekracza okres jednego roku. Wdrożenie Oprogramowania w Spółce z założenia ma wpłynąć na usprawnienie procesu zarządzania, wzrost efektywności procesów sprzedażowych i marketingowych oraz poprawić jakość świadczonych usług. W konsekwencji, Spółka będzie korzystać z Oprogramowania na potrzeby działalności gospodarczej Spółki w stopniu dostosowanym do jej indywidualnych potrzeb biznesowych.

Podobne stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 16 listopada 2010 r. (sygn. ILPB4/423-141/10-9/MC), w której stwierdził: „w przypadku systemów komputerowych, mamy bardzo często do czynienia z procesem ich wdrożenia, aby przedmiotowa wartość niematerialna i prawna nadawała się do gospodarczego wykorzystania. Na proces ten składa się zespół czynności dostosowawczych, takich jak: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania, dostarczenie i udzielenie przez wykonawcę licencji na korzystanie z oprogramowania, czy wykonanie migracji danych z wcześniejszego systemu do dostarczonego oprogramowania. Są to niewątpliwie czynności związane z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem systemu komputerowego, umożliwiające jego użytkowanie”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2009 r. (sygn. ITPB3/423-166/09/DK), podkreślił, że: „Wdrożenie systemu stanowi pewien proces, mający na celu jego zaadaptowanie na potrzeby jednostki. Będą to wszelkie działania polegające na instalacji oprogramowania oraz mające na celu dostosowanie oprogramowania do potrzeb Spółki, sprawdzenie poprawności działania systemu informatycznego u Podatnika, czy też wprowadzenie ewentualnych poprawek przez firmę udzielającą licencji na użytkowanie systemu. Dopiero jego zakończenie spowoduje, iż Spółka uzyskuje możliwość użytkowania oprogramowania w bieżącej działalności. W konsekwencji do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jaką jest licencja na program komputerowy zalicza się nie tylko kwotę należną sprzedającemu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania”.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, powinna ona wprowadzić do ewidencji podatkowej WNIP w postaci licencji na korzystanie z Oprogramowania, na których wartość początkową powinny składać się koszty związane z nabyciem licencji bazowych do Oprogramowania oraz wszystkie koszty związane z wdrożeniem i kastomizacją na potrzeby Spółki.

Stanowisko Spółki potwierdza fakt, że inwestycja związana z wdrożeniem Oprogramowania do potrzeb Spółki stanowiła bardzo złożony proces. Zdaniem Spółki, licencje na korzystanie z Oprogramowania, stanowią jedynie podstawę tych WNIP, w oparciu o którą w ramach procesu wdrożenia tworzone są dodatkowe funkcjonalności, które dopiero w całości pozwalają na jego pełne gospodarcze wykorzystanie. Aby nabyte przez Spółkę licencje na korzystanie z Oprogramowania nadawały się do gospodarczego wykorzystania, o którym mowa w art. 16b Ustawy CIT, niezbędne jest ich wdrożenie, w związku z tym wartość początkowa licencji powinna obejmować również koszty wdrożenia.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, w sytuacji poniesienia kosztów nabycia licencji do Oprogramowania oraz kosztów wdrożenia, koszty te w całości powinny podlegać kapitalizacji do wartości początkowej WNIP na podstawie art. 16g ust. 3 Ustawy CIT. Tym samym, wedle opinii Wnioskodawcy oraz zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, wszelkie wydatki dające się uzasadnić jako ponoszone celem wdrożenia Oprogramowania do potrzeb podatnika, takie jak m.in.:

 1. koszty związane z zaprojektowaniem, wytworzeniem i wdrożeniem dodatkowych modułów/funkcjonalności w ramach obszarów wdrażanego Oprogramowania,
 2. koszty związane z konfiguracją, instalacją i testowaniem Oprogramowania,
 3. koszty wsparcia intelektualnego i technicznego przy realizacji procesu wdrożenia, weryfikacji poprawności działania poszczególnych funkcji Oprogramowania oraz usuwanie ewentualnych usterek, bądź dysfunkcji,
 4. koszty osobowe pracowników oddelegowanych i zaangażowanych we wdrożenie Oprogramowania, a także osób współpracujących i zewnętrznych konsultantów,
 5. koszty związane ze stworzeniem interfejsu dla Oprogramowania i migracji danych oraz koszty nadzoru nad testami po uruchomieniu interfejsu i wprowadzania ewentualnych poprawek,

-powinny podlegać kapitalizacji do wartości początkowej przyjmowanych do używania WNIP.

Stanowisko Spółki znalazło potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów, w tym:

 1. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB4/423-3/11-2/MC),
 2. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2011 r. (sygn. IBPB5/423-777/10-4/AM),
 3. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 marca 2010 r. (sygn. IPPB5/423-795/09-2/MB),
 4. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2009 r. (sygn. ILPB3/423-727/09-4/MC)
 5. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2009 r. (sygn. ILPB3/423-720/09-4/ŁM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.