IBPB-1-2/4510-738/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, składniki majątku wchodzące w jego skład i spełniające przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne (w tym prawo ochronne na znak towarowy), będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu u.p.d.o.p., a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości, zgodnie z zasadami u.p.d.o.p., będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki, wynikającego z postanowień umowy Spółki?
IBPB-1-2/4510-738/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. przedsiębiorstwa
 4. spółka osobowa
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wkłady niepieniężne
 7. wspólnik
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 listopada 2015 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, składniki majątku wchodzące w jego skład i spełniające przesłanki do uznania ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne będą mogły podlegać amortyzacji, oraz czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, składniki majątku wchodzące w jego skład i spełniające przesłanki do uznania ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne będą mogły podlegać amortyzacji, oraz czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej, od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-738/15/MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 27 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Jest komplementariuszem w X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej (dalej: „Spółka”). Spółka osobowa z siedzibą w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółka zagraniczna”) zamierza wnieść do Spółki wkład niepieniężny (dalej: „Aport”) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej zwana „k.c.”), w skład którego wchodzić będą m.in. nieruchomości, prawo ochronne na znak towarowy, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne składniki majątku, które na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 397 – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej zwaną „u.p.d.o.p.”), uznawane są za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także składniki majątku, które nie spełniają przesłanek do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne.

W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego Spółka zagraniczna uzyska status wspólnika w Spółce, który uprawniony będzie do udziału w zysku i stracie Spółki na zasadach określonych w umowie Spółki. Po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa planowanym działaniem Spółki będzie wprowadzenie wszystkich składników majątku, wchodzących w jego skład, które spełniają przesłanki do uznania je za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne na gruncie u.p.d.o.p., do prowadzonej w ramach jej działalności ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości, które pomniejszać będą przychód Spółki do opodatkowania, stanowiąc koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, składniki majątku wchodzące w jego skład i spełniające przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne (w tym prawo ochronne na znak towarowy), będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu u.p.d.o.p., a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości, zgodnie z zasadami u.p.d.o.p., będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki, wynikającego z postanowień umowy Spółki... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa składniki majątku, spełniające na gruncie u.p.d.o.p. przesłanki do uznania ich za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, z uwagi na fakt, że Spółka będzie je wykorzystywać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w przewidywanym okresie przekraczającym rok, mogą podlegać amortyzacji w rozumieniu u.p.d.o.p., a w konsekwencji odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku stanowić będą koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, od momentu rozpoczęcia amortyzacji (proporcjonalnie do przypadającego Wnioskodawcy udziału w zysku Spółki komandytowej), tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie do art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p., zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Art. 5 ust. 3 u.p.d.o.p. stanowi natomiast, że jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 5 ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, jest transparentna w zakresie podatku dochodowego - podatnikiem nie jest Spółka, ale jej wspólnicy, czyli m.in. Wnioskodawca. Wobec powyższego, kwestie związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których nabycia dokona Spółka - istotne w kontekście rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy (jako komplementariusza Spółki), będącego osobą prawną - powinny być rozpatrywane na gruncie przepisów u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie, z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 u.p.d.o.p.

Definicję pojęć „środki trwałe” oraz „wartości niematerialne i prawne”, zawierają przepisy art. 16a - 16c u.p.d.o.p., wskazujące jednocześnie, które składniki majątku, uznawane za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji, a od których podatnik nie jest uprawniony do jej dokonywania. Zasada ta potwierdzona jest dodatkowo treścią przepisu art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Zatem, jeśli dany składnik majątku, otrzymany przez Spółkę w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, spełni warunki do uznania go za środek trwały, na podstawie art. 16a u.p.d.o.p., bądź wartość niematerialną i prawną, na podstawie art. 16b u.p.d.o.p., a jednocześnie nie został wykazany w art. 16c u.p.d.o.p., jako niepodlegający amortyzacji, Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości tych składników majątku, które będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu u Wnioskodawcy, proporcjonalnie do przypadającego na niego prawa do udziału w zysku Spółki.

Powyższe stanowi zasadę ogólną, którą ogranicza przepis art. 16d ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 16g, nie przekracza 3.500 złotych; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Powołany przepis wskazuje, że zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wszystkich składników majątku, które uznane zostaną na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, ograniczona może zostać przez podatnika jedynie do tych z nich, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3.500 złotych. Mając zatem na uwadze powyższe, Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które wchodzić będą w zakres przepisów art. 16a u.p.d.o.p., bądź 16b u.p.d.o.p. oraz nie będą zawierać się w zakresie przepisu art. 16c u.p.d.o.p., a jednocześnie ich wartość będzie wyższa od kwoty 3.500 złotych, stosownie do postanowień art. 16d ust. 1 u.p.d.o.p.

Jednocześnie, szczegółowego potwierdzenia wymaga uznanie prawa ochronnego na znak towarowy, stanowiącego składnik majątku, otrzymany w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, na gruncie u.p.d.o.p. za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną. W świetle art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej: „p.w.p.”). P.w.p. normuje m.in.: stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 p.w.p., na warunkach określonych w przedmiotowej ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Zgodnie z art. 120 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 p.w.p.). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 p.w.p.).

Analiza przepisów p.w.p. prowadzi, zdaniem Wnioskodawcy, do wniosku, że prawa do znaków towarowych w rozumieniu ustawy p.w.p., które spełnią przesłanki wyrażone w art. 16b u.p.d.o.p., mogą, jako wartości niematerialne i prawne, podlegać amortyzacji podatkowej. W związku z powyższym, mając na uwadze, że prawo ochronne na znak towarowy, które zostanie przez Spółkę nabyte, będzie nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres jego używania będzie dłuższy niż rok i będzie wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, to w ocenie Wnioskodawcy spełniać będzie ono przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Jednocześnie, przepisy u.p.d.o.p. pozwalają na uznanie, że dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy bez znaczenia będzie data przerejestrowania praw do zarejestrowanych znaków towarowych na spółkę komandytową, czy inny podmiot, który po nabyciu prawa ochronnego zamierza je następnie amortyzować. Zgodnie z art. 67 ust. 2 w związku z art. 162 ust. 1 p.w.p. dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej. Wniosek ten potwierdził Minister Finansów w piśmie „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Minister Finansów wskazał, że skoro amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w p.w.p., to w przypadku zachowania formy pisemnej przy ich przenoszeniu „spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może (...) dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego”.

Uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyznawane jest podatnikowi pod warunkiem uprzedniego wprowadzenia tych składników majątku do prowadzonej przez podatnika ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy u.p.d.o.p. wskazują konkretny moment, kiedy składniki majątku, uznawane na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do art. 16d ust. 2 u.p.d.o.p. składniki majątku, o których mowa w art. 16a - 16c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Do powołanego przepisu bezpośrednio odnosi się przepis dotyczący zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, spełniających przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 16e, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 16 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 16h ust. 2 u.p.d.o.p. podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 16i - 16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Wskazane przepisy stanowią regułę ogólną dotyczącą momentu, od którego podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, bądź wartości niematerialnych i prawnych, wartości, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne oraz uprawniają podatnika do wyboru jednej ze wskazanych w u.p.d.o.p. metody amortyzacji. Reguła ta doznaje modyfikacji w przypadku, gdy składniki majątku, stanowiące na gruncie u.p.d.o.p. podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne zostały nabyte przez podatnika w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części. Tym samym, zgodnie z art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p., podmioty powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2 - 7. Ponadto, zgodnie z art. 16h ust. 3a u.p.d.o.p., przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Mając na uwadze wskazane zasady, wynikające z powyżej powołanych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, stanowiących na gruncie u.p.d.o.p. podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, które zostały wprowadzone uprzednio do ewidencji u podmiotu, który wniósł wkład do Spółki, Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wskazanych składników majątku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od wartości początkowej tych składników, pomniejszonej o dokonane w podmiocie wnoszącym wkład odpisy amortyzacyjne, kontynuując metodę amortyzacji, przyjętą przez podmiot wnoszący wkład. Jednocześnie, wskazać należy, że przepisy u.p.d.o.p. nie różnicują zasad amortyzacji ze względu na rodzaj danego środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej. Tym samym, uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane zasady będą miały zastosowanie do wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które spełniać będą warunki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 2 została wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.