IBPB-1-2/4510-503/16/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Powstanie przychodu z tytułu spłaty wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem leasingu finansowego o którym mowa w art. 17f updop

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in w zakresie powstania przychodu z tytułu spłaty wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem leasingu finansowego o którym mowa w art. 17f updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in w zakresie powstania przychodu z tytułu spłaty wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem leasingu finansowego o którym mowa w art. 17f updop.

We wniosku zostało przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka R z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka R”) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest usługowa aranżacja powierzchni biurowych. Spółka R jest właścicielem majątkowych praw autorskich do znaku „R” (dalej: „Prawa do Znaku”). Znak ten spełnia kryteria uznania go za utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. W związku z dynamicznym rozwojem grupy oraz poszukiwaniem partnerów strategicznych, Spółka R postanowiła przenieść Prawa do Znaku do osobnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), która będzie polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Spółka będzie utworzona przez udziałowców Spółki R. Jej nazwa będzie brzmiała „ Sp. z o.o.”, a jej siedziba będzie znajdowała się w Warszawie.

Spółka będzie zajmowała się ochroną oraz promocją Znaku na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Przeniesienie Praw do Znaku do Spółki pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie znakiem w oddzieleniu od głównej działalności oraz - co ważne - na możliwość elastycznego „dopuszczenia” inwestora strategicznego (tylko w działalność główną) i zachowania kontroli nad Prawami do Znaku przez udziałowców. W związku z powyższym Spółka R zamierza przenieść Prawa do Znaku aportem do Spółki po wartości rynkowej ustalonej w drodze niezależnej wyceny. W ramach aportu część wartości rynkowej Praw do Znaku zostanie alokowana na kapitał zakładowy i pokryta nominałem wydanych udziałów, a część wartości zostanie alokowana na kapitał zapasowy (agio). Po aporcie Spółka udostępni zwrotnie prawa do Znaku Spółce R, podpisując umowę leasingu. Leasing będzie spełniał kryteria leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). W szczególności umowa leasingu będzie zawierała zapis mówiący o tym, że korzystający będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od Praw do Znaku. Z tytułu leasingu Praw do Znaku Spółka będzie obciążać Spółkę R opłatami leasingowymi, które zostaną ustalone w wysokości rynkowej.

Wnioskodawca, w zakresie przedstawionego pytania, jest jednym z dwóch udziałowców Spółki R i podmiotem planującym utworzenie Spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji Podatkowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku.

Art. 17f updop, wskazuje kryteria przy spełnieniu których umowa leasingu powinna zostać zakwalifikowana jako umowa tzw. leasingu finansowego. Przepis ten stanowi również, że w przypadku umowy spełniającej podane w nim kryteria (czyli umowy tzw. leasingu finansowego), do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przychodem finansującego i kosztem korzystającego jest wyłącznie cześć odsetkowa raty leasingowej. Tak jak podano w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), umowa leasingu zawarta pomiędzy Spółką, a Spółką R będzie spełniała warunki wymienione w art. 17f updop, tym samym będzie kwalifikowana jako tzw. leasing finansowy. Tym samym przychodem Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego będzie jedynie część odsetkowa rat leasingowych. Do przychodów nie będą się natomiast zaliczać opłaty leasingowe w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a updop.

Zgodnie z art. 17a pkt 1 updop, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

W myśl art. 17a pkt 7 updop, ilekroć w rozdziale jest mowa o spłacie wartości początkowej rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.

Stosownie do art. 17f ust. 1 updop, do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
    1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
    2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nowo utworzona Spółka, której Wnioskodawca będzie jednym z założycieli, otrzyma w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawo do znaku, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Prawo to będzie stanowić wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Prawa to zostanie oddane do korzystania na podstawie umowy leasingu o której mowa w art. 17a ust.1 updop. Umowa ta będzie spełniać warunki o których mowa w art. 17f ust. 1 updop.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zaliczenia do przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że opłata przysługująca Spółce z tytułu oddania wartości niematerialnej i prawnej do korzystania na podstawie umowy leasingu, spełniającej warunki o których mowa w art. 17f ust. 1 updop, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.