IBPB-1-2/4510-496/16/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawidłowego ustalenia wysokość stawki amortyzacyjnej dla WNiP - program komputerowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowego ustalenia wysokość stawki amortyzacyjnej dla WNiP - program komputerowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowego ustalenia wysokość stawki amortyzacyjnej dla WNiP - program komputerowy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z drutu. Produkcja gwoździ jest przeważającym rodzajem działalności - kod 2593Z - produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.

W celu poprawy funkcjonowania organizacyjnego w Spółce został wdrożony zintegrowany system informatyczny (programy komputerowe). Zakupu systemu informatycznego dokonano w marcu 2014 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, której przedmiotem był zakup licencji, prac wdrożeniowych i szkoleniowych, migracji danych z wcześniej używanego przez Spółkę programu do nowo zakupionego programu oraz koszt opieki rocznej. Szczegółowo, przedmiot umowy został określony, jako:

Licencja na programy komputerowe zainstalowane na serwerze w obszarach: Finanse, Majątek Trwały, Logistyka, Produkcja, Personel. Prace wdrożeniowo - szkoleniowe: Finanse, Majątek Trwały, Logistyka, Produkcja, Personel, Aplikacja mobilna. Koszt opieki rocznej - opłata ponoszona po wdrożeniu systemu.

Prace wdrożeniowe dotyczyły: analizy wstępnej, instalacji wersji testowej oprogramowania na serwerze, konwersji danych i parametryzacji systemu, przygotowanie prototypu i odbiór scenariuszy testowych systemu oraz szkolenia użytkowników. Dodatkowo po uruchomieniu ostatecznym systemu, czyli przejściu z wersji testowej na rzeczywistą odbędą się asysty - czyli pomoc konsultantów Wykonawcy dla pracowników Spółki w ich bieżącej pracy na oddanym już do użytkowania programie komputerowym.

Ponadto zgodnie z umową do ceny usług wdrożeniowych, szkoleniowych i asyst związanych z dojazdem Wykonawcy do siedziby Spółki doliczone zostały koszty dojazdów oraz koszty noclegów.

Z uwagi na to, że system był wprowadzany we wszystkich obszarach organizacyjnych Spółki proces implementacji był złożony i długotrwały. W pierwszej fazie po przeprowadzonej analizie program został zainstalowany na Środowisku testowym, na którym Wykonawca przeprowadzał wszystkie prace wdrożeniowe. W trakcie testowania systemu w celu wyeliminowania błędów i usterek tj. potwierdzenia niezawodności działania programu - pracownicy weryfikowali i sprawdzali m.in. poprawność działania poszczególnych funkcji systemu oraz dostosowania obowiązujących w Spółce procedur do sparametryzowanego środowiska testowego systemu. W tym czasie również na środowisku testowym odbywały się szkolenia pracowników. Ponadto Spółka poniosła koszty usługi informatycznej świadczonej przez firmę zewnętrzną, której przedmiotem była koordynacja prac wdrożeniowych. Dodatkowo Spółka poniosła koszty zakupu dodatkowych licencji „O” niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji systemu informatycznego. Zakup ten był warunkiem koniecznym działania systemu informatycznego. W grudniu 2015 r. została wystawiona faktura na powyższe licencje.

W dniu 30 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru prac sparametryzowanego systemu we wszystkich obszarach na środowisku testowym wraz z zaprezentowaniem użytkownikom funkcjonalności systemu. Przedstawione do odbioru prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i przyjęte bez zastrzeżeń. Strony ustaliły i wpisały do protokołu, że system jest gotowy do uruchomienia produkcyjnego i w związku z tym w dniu 30 grudnia 2015 r. nastąpiło przeniesienie systemu z „konta testowego” na „konto produkcyjne”.

Zawarta umowa przewiduje następujące warunki płatności, zaliczka na poczet licencji po podpisaniu umowy, następnie 70% płatności po wykonaniu prototypu i dokonaniu odbioru prac wdrożeniowych na środowisku testowym, natomiast 30% wartości prac płatne będzie po uruchomieniu produkcyjnym i podpisaniu protokołu zakończenia wdrożenia. Harmonogram płatności został tak ustalony w celu zabezpieczenia interesów Spółki.

W związku z podpisaniem 30 grudnia 2015 r. protokołu odbioru prac Wykonawca wystawił fakturę na 70% wartości prac wdrożeniowo - szkoleniowych oraz koszty dojazdów, hoteli, prac wdrożeniowo - szkoleniowych oraz fakturę końcową na zakup licencji. W dniu 31 grudnia 2015 r. system zgodnie z podpisanym protokołem, jako kompletny został przekazany do używania i wprowadzony do ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej spółka zaliczyła: fakturę dotyczącą nabycia licencji systemu informatycznego, koszty wdrożenia programu komputerowego (w 100% - czyli całkowitą wartość wynikającą z zawartej umowy a nie tylko w części wynikającej z wystawionej faktury opiewającej na 70% wartości prac wdrożeniowych) wraz z kosztami dojazdów, noclegów związanych z pracami wdrożeniowymi wynikającymi z zawartej umowy z Wykonawcą. Dodatkowo wartość początkowa programu komputerowego została powiększona o koszty usługi informatycznej dotyczącej prac koordynatora wdrożenia oraz o koszty dodatkowych licencji dla użytkowników, bez których system nie mógłby funkcjonować.

Nie uwzględniono w wartości początkowej systemu informatycznego kosztów szkoleń pracowników i asyst oraz związanych ze szkoleniami i asystami kosztów dojazdów i noclegów konsultantów - te koszty spółka ujęła bezpośrednio w kosztach podatkowych roku 2015. Koszty asyst oraz dojazdów i noclegów, które odbędą się w roku 2016 zostaną ujęte w kosztach podatkowych w roku 2016. W wartości początkowej nie ujęto również kosztów opieki rocznej, jak bowiem wynika z umowy koszt ten będzie ponoszony w okresach rocznych, ale dopiero od momentu zakończenia wdrożenia. Od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia, WNiP do używania, czyli od stycznia 2016 r. Spółka rozpoczęła amortyzację systemu informatycznego zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 wg stawki amortyzacji 50% zgodnie z art. 16m 1 ust.1 pkt 1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo ustaliła wysokość stawki amortyzacyjnej dla WNiP - program komputerowy...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16m ust.1 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3 okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: 1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące.

Spółka uważa, że zakupiony program komputerowy, na który udzielono licencji należy amortyzować wg stawki amortyzacji, 50% co wynika bezpośrednio z przytoczonego wyżej przepisu i z wcześniejszego uzasadnienia, co rozumie się przez licencję: zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej: „prawo autorskie”) „licencją” jest umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich i korzystaniu z utworu (rozumianego również, jako program komputerowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów są również, stosownie do art. 15 ust. 6 updop, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16. W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Definicję pojęcia „licencja” zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zgodnie z którą przez „licencję” należy rozumieć umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowę o korzystanie z utworu, która obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 updop, licencje podlegają amortyzacji, jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte przez Spółkę,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • wartość początkowa przekracza 3.500 zł.

Stosownie do art. 16m ust. 1 updop, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 1. od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące;
 2. od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące;
 3. od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy;
 4. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 updop wynika, że podatnik by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytej wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe, musi ustalić jej wartość początkową. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 updop za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia, w myśl art. 16g ust. 3 updop, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Ponadto, stosownie do art. 16g ust. 14 updop, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w celu poprawy funkcjonowania organizacyjnego w Spółce został wdrożony zintegrowany system informatyczny (programy komputerowe). Zakupu systemu informatycznego dokonano w marcu 2014 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, której przedmiotem był zakup licencji, prac wdrożeniowych i szkoleniowych, migracji danych z wcześniej używanego przez Spółkę programu do nowo zakupionego programu oraz koszt opieki rocznej.

Prace wdrożeniowe dotyczyły: analizy wstępnej, instalacji wersji testowej oprogramowania na serwerze, konwersji danych i parametryzacji systemu, przygotowanie prototypu i odbiór scenariuszy testowych systemu oraz szkolenia użytkowników. Dodatkowo po uruchomieniu ostatecznym systemu, czyli przejściu z wersji testowej na rzeczywistą odbędą się asysty - czyli pomoc konsultantów Wykonawcy dla pracowników Spółki w ich bieżącej pracy na oddanym już do użytkowania programie komputerowym.

Ponadto zgodnie z umową do ceny usług wdrożeniowych, szkoleniowych i asyst związanych z dojazdem Wykonawcy do siedziby Spółki doliczone zostały koszty dojazdów oraz koszty noclegów.

Z uwagi na to, że system był wprowadzany we wszystkich obszarach organizacyjnych Spółki proces implementacji był złożony i długotrwały. W pierwszej fazie po przeprowadzonej analizie program został zainstalowany na Środowisku testowym, na którym Wykonawca przeprowadzał wszystkie prace wdrożeniowe. W trakcie testowania systemu w celu wyeliminowania błędów i usterek tj. potwierdzenia niezawodności działania programu - pracownicy weryfikowali i sprawdzali m.in. poprawność działania poszczególnych funkcji systemu oraz dostosowania obowiązujących w naszej Spółce procedur do sparametryzowanego środowiska testowego systemu. W tym czasie również na środowisku testowym odbywały się szkolenia pracowników. Ponadto Spółka poniosła koszty usługi informatycznej świadczonej przez firmę zewnętrzną, której przedmiotem była koordynacja prac wdrożeniowych. Dodatkowo Spółka poniosła koszty zakupu dodatkowych licencji „O” niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji systemu informatycznego. Zakup ten był warunkiem koniecznym działania systemu informatycznego. W grudniu 2015 r. została wystawiona faktura na powyższe licencje.

Spółka rozpoczęła amortyzację systemu informatycznego zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 wg stawki amortyzacji 50% zgodnie z art. 16m 1 ust.1 pkt 1.

Reasumując - wydatki na zakup licencji na programy komputerowe należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych Spółki, które, zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 updop, powinny być amortyzowane nie krócej niż 24 miesiące, przy czym stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%. Stanowisko Wnioskodawcy należy więc uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.