IBPB-1-2/4510-447/16/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nabytej w drodze wkładu niepieniężnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej, podatku dochodowego od osób prawnych, m.in w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nabytej w drodze wkładu niepieniężnego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nabytej w drodze wkładu niepieniężnego.

We wniosku zostało przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka R z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka R”) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest usługowa aranżacja powierzchni biurowych. Spółka R jest właścicielem majątkowych praw autorskich do znaku „R” (dalej: „Prawa do Znaku”). Znak ten spełnia kryteria uznania go za utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. W związku z dynamicznym rozwojem grupy oraz poszukiwaniem partnerów strategicznych, Spółka R postanowiła przenieść Prawa do Znaku do osobnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), która będzie polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Spółka będzie utworzona przez udziałowców Spółki R. Jej nazwa będzie brzmiała „ Sp. z o.o.”, a jej siedziba będzie znajdowała się w W.

Spółka będzie zajmowała się ochroną oraz promocją Znaku na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Przeniesienie Praw do Znaku do Spółki pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie znakiem w oddzieleniu od głównej działalności oraz - co ważne - na możliwość elastycznego „dopuszczenia” inwestora strategicznego (tylko w działalność główną) i zachowania kontroli nad Prawami do Znaku przez udziałowców. W związku z powyższym Spółka R zamierza przenieść Prawa do Znaku aportem do Spółki po wartości rynkowej ustalonej w drodze niezależnej wyceny. W ramach aportu część wartości rynkowej Praw do Znaku zostanie alokowana na kapitał zakładowy i pokryta nominałem wydanych udziałów, a część wartości zostanie alokowana na kapitał zapasowy (agio). Po aporcie Spółka udostępni zwrotnie prawa do Znaku Spółce R, podpisując umowę leasingu. Leasing będzie spełniał kryteria leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). W szczególności umowa leasingu będzie zawierała zapis mówiący o tym, że korzystający będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od Praw do Znaku. Z tytułu leasingu Praw do Znaku Spółka będzie obciążać Spółkę R opłatami leasingowymi, które zostaną ustalone w wysokości rynkowej.

Wnioskodawca, w zakresie przedstawionego pytania, jest jednym z dwóch udziałowców Spółki R i podmiotem planującym utworzenie Spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji Podatkowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Praw do Znaku będzie równa ich wartości ustalonej przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu, nie wyższej jednak od wartości rynkowej Praw do Znaku.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Oznacza to, że Spółka powinna rozpoznać wartość początkową Praw do Znaku w wysokości wartości przyjętej przez Spółkę na dzień dokonania aportu, ale nie wyższą niż wartość rynkowa Praw do Znaku. Stanowisko powyższe potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1042/14/BG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Natomiast stosownie do art. 16h ust. 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...).

Stosownie to art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

W myśl art. 16f ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nowo utworzona Spółka w której Wnioskodawca będzie jednym z założycieli, otrzyma w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawo do znaku, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Prawa te będą stanowić wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wartością początkową wartości niematerialnej i prawnej nabytej w formie wkładu niepieniężnego stanowić będzie, ustalona przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu, wartość przedmiotu aportu, stanowiącego wartość niematerialną i prawną, nie wyższa jednak od jej wartości rynkowej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.