IBPB-1-2/4510-248/16/JW | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w związku z likwidacją Spółki.
IBPB-1-2/4510-248/16/JWinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. likwidacja
 4. wartości niematerialne i prawne
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości Wnioskodawca zostanie jedynym wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”). W trakcie działalności Spółki dojdzie do jej likwidacji oraz podziału majątku likwidacyjnego, w wyniku którego Wnioskodawca otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16f ust. 1 Ustawy CIT).

Z kolei stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W związku z treścią art. 16g ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Wnioskodawca może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do art. 16g ust. 12 Ustawy CIT przy ustalaniu tych wartości rynkowych stosować się będzie odpowiednio art. 14 Ustawy CIT.

W opinii Wnioskodawcy powyższego wniosku nie zmienia w żadnym zakresie fakt, że Wnioskodawca w związku z likwidacją Spółki otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Przepis art. 16g ust. 12 Ustawy CIT nie rozróżnia bowiem sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako składników przedsiębiorstwa likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako pojedynczych składników majątkowych likwidowanej osoby prawnej lub spółki. Niezależnie zatem od tego, z którą z tych sytuacji mamy do czynienia, wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych likwidowanej osoby prawnej lub spółki podatnik może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ amortyzacji podatkowej nie może podlegać przedsiębiorstwo, lecz poszczególne środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w jego skład.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowania art. 16g ust. 10b Ustawy CIT. Jak bowiem stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę z związku z likwidacją Spółki, ustalonej w wysokości wartości rynkowej tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl regulacji wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) dotyczących rozwiązania i likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tj. art. 270-290 KSH oraz dotyczących rozwiązania i likwidacji spółek akcyjnych tj. art. 459–478 KSH, spółka jest likwidowana wg określonej procedury, która w przypadku obu rodzajów spółek jest podobna i należy do niej m.in. zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli, po którym dopiero nastąpić może podział pozostałego majątku pomiędzy udziałowców czy też akcjonariuszy.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Warunki jakie muszą spełniać składniki majątku podatnika, aby uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz ich katalog zawierają przepisy art. 16a i 16b updop. Zgodnie z art. 16a updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16c updop, amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

-zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Tym samym, jeżeli środek trwały lub wartość niematerialna i prawna nie zostały wymienione w powyższym artykule (art. 16c updop), można od nich dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Warunkiem koniecznym, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ich wprowadzenie do stosownej ewidencji oraz określenie ich wartości początkowej.

Zgodnie z art. 16g ust 1 pkt 5 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Natomiast art. 16g ust. 10b updop stanowi, że w przypadku otrzymania w związku z likwidacja osoby prawnej lub spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 16g ust. 12 updop, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2,10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w przyszłości zostanie on jedynym Wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej), która zostanie zlikwidowana oraz zostanie podzielony jej majątek likwidacyjny. W wyniku tego podziału Wnioskodawca otrzyma przedsiębiorstwo Spółki. Środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa Spółki nie będą wniesione do tej Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej na poziomie wartości rynkowej.

Mając na uwadze art. 16g ust. 1 pkt 5 updop należy stwierdzić, że ustawodawca pozostawił, w tym przypadku, podatnikowi możliwość kształtowania wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ograniczając ją w ten sposób, że nie może ona być wyższa od ich wartości rynkowej. Tym samym nie można zanegować ustalenia przez Wnioskodawcę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w wysokości wartości rynkowej, jeżeli nie były one wniesione uprzednio do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący. Należy jednakże zwrócić uwagę, że podział majątku likwidacyjnego powinien nastąpić zgodnie z procedurą zawartą w Kodeksie spółek handlowych, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Dlatego też stanowisko Spółki uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.