IBPB-1-2/4510-123/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej składników majątku, wchodzących w skład nabytego przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, w wysokości ich wartości początkowej, wynikającej z ewidencji podmiotu, który wniósł wkład, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w Spółce zagranicznej, jako podmiocie wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa?
IBPB-1-2/4510-123/16/MSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. przedsiębiorstwa
 4. spółka osobowa
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wartość początkowa
 7. wkłady niepieniężne
 8. wspólnik
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 listopada 2015 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątku, wchodzących w skład nabytego przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania je na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, w wysokości ich wartości początkowej, wynikającej z ewidencji podmiotu, który wniósł wkład (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątku, wchodzących w skład nabytego przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania je na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, w wysokości ich wartości początkowej, wynikającej z ewidencji podmiotu, który wniósł wkład. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-738/15/MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 27 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Jest komplementariuszem w X spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej (dalej: „Spółka”). Spółka osobowa z siedzibą w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółka zagraniczna”) zamierza wnieść do Spółki wkład niepieniężny (dalej: „Aport”) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej zwana „k.c.”), w skład którego wchodzić będą m.in. nieruchomości, prawo ochronne na znak towarowy, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne składniki majątku, które na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz. 397 – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej zwaną „u.p.d.o.p.”), uznawane są za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także składniki majątku, które nie spełniają przesłanek do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne.

W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego Spółka zagraniczna uzyska status wspólnika w Spółce, który uprawniony będzie do udziału w zysku i stracie Spółki na zasadach określonych w umowie Spółki. Po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa planowanym działaniem Spółki będzie wprowadzenie wszystkich składników majątku, wchodzących w jego skład, które spełniają przesłanki do uznania je za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne na gruncie u.p.d.o.p., do prowadzonej w ramach jej działalności ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości, które pomniejszać będą przychód Spółki do opodatkowania, stanowiąc koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej składników majątku, wchodzących w skład nabytego przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, w wysokości ich wartości początkowej, wynikającej z ewidencji podmiotu, który wniósł wkład, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w Spółce zagranicznej, jako podmiocie wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej składników majątku, nabytych przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (w tym prawa ochronnego na znak towarowy, które spełnia przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną) w wysokości wartości początkowej, jaka została ustalona w ewidencji podmiotu wnoszącego wkład (Spółki zagranicznej), od której podmiot wnoszący wkład dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zasady ustalania wartości początkowej powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 16g u.p.d.o.p. Art. 16g ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. wprowadza regułę ogólną ustalania wartości początkowej składników majątku, które na gruncie u.p.d.o.p. spełniają warunki do uznania ich za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne i zostały nabyte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z powoływaną regułą ogólną za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Jednocześnie, zasada ta doznaje modyfikacji poprzez postanowienia art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. l0a u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p. w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p. przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego.

Powyższe nakazuje uznać, że w przypadku, gdy Spółka nabędzie w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzić będą składniki majątku, które na gruncie u.p.d.o.p. stanowiły będą podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, wartość początkową tych składników majątku, od której Wnioskodawca będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodu, będzie należało ustalić w wysokości wartości początkowej, ustalonej przez Spółkę zagraniczną, która będzie podmiotem wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa do Spółki.

Podsumowując, prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w spółce zagranicznej. Jednocześnie, wskazać należy, że przepisy u.p.d.o.p. nie różnicują zasad ustalania wartości początkowej ze względu na rodzaj danego środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej. Tym samym, uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane zasady będą miały zastosowanie do wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które spełniać będą warunki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 została wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.