IBPB-1-1/4510-183/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
IBPB-1-1/4510-183/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. wartości niematerialne i prawne
  3. wartość początkowa
  4. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w wyniku transakcji kupna-sprzedaży. Nabyte przez Spółkę przedsiębiorstwo jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Suma wartości rynkowych poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa jest mniejsza niż cena, jaka została uiszczona za przedsiębiorstwo. W wyniku sprzedaży powstanie tzw. wartość firmy, stanowiąca różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Powstała w ten sposób wartość firmy będzie wyłącznie kategorią prawa bilansowego (art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i podatkowego (art. 16b ust. 2 pkt 2 i art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i nie będzie stanowić prawa majątkowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez Spółkę w ramach umowy sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa...

(ww. pytanie oznaczono we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez Spółkę w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa powinna być określona zgodnie z dyspozycją art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2. Zatem wartością początkową poszczególnych nabytych w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić dla każdego nabytego składnika aktywów jego wartość rynkowa ustalona na dzień zakupu tego przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2.

Stosownie do art. 16g ust. 12 updop przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Art. 14 ust. 1 i 2 updop stanowi natomiast, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w wyniku umowy sprzedaży. Nabyte przez Spółkę przedsiębiorstwo jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Suma wartości rynkowych poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa jest mniejsza niż cena, jaka została uiszczona za przedsiębiorstwo. W wyniku sprzedaży powstanie tzw. wartość firmy, stanowiąca różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Powstała w ten sposób wartość firmy będzie wyłącznie kategorią prawa bilansowego i podatkowego i nie będzie stanowić prawa majątkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez Spółkę w ramach transakcji nabycia przedsiębiorstwa, należy przyjąć ich wartość rynkową, ustaloną zgodnie z art. 14 ust. 2 updop.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.