IBPB-1-1/4510-182/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej firmy
IBPB-1-1/4510-182/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. wartości niematerialne i prawne
  3. wartość początkowa
  4. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej firmy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej firmy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w wyniku transakcji kupna-sprzedaży. Nabyte przez Spółkę przedsiębiorstwo jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Suma wartości rynkowych poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa jest mniejsza niż cena, jaka została uiszczona za przedsiębiorstwo. W wyniku sprzedaży powstanie tzw. wartość firmy, stanowiąca różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Powstała w ten sposób wartość firmy będzie wyłącznie kategorią prawa bilansowego (art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i podatkowego (art. 16b ust. 2 pkt 2 i art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i nie będzie stanowić prawa majątkowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodów dla Spółki...

(ww. pytanie oznaczono we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości firmy stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Dla celów podatkowych definicja wartości firmy została ujęta w art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „updop”). Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, pojęcie to oznacza dodatnią różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5 tejże ustawy, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Przez pojęcie składników majątkowych zdefiniowane w art. 4a pkt 2 updop należy rozumieć aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, w przypadku odpłatnego zbycia za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki (art. 16g ust. 2 updop).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje wartość firmy jako jedną z postaci wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 updop, prawo do amortyzacji wartości firmy zostało ograniczone do trzech przypadków, tj. kupna, przejęcia do odpłatnego korzystania i wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Jeżeli wartość firmy powstała w inny sposób niż określony powyżej, to zgodnie z art. 16c ust. 4 (winno być: art. 16c pkt 4) updop wyłączona jest możliwość jej amortyzacji do celów podatkowych. Prawo do amortyzacji wartości firmy przysługuje podatnikom bez względu na przewidywany okres używania. Przy czym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy nie może być krótszy niż 5 lat (art. 16m ust. 1 pkt 4 updop). Amortyzacja firmy, co do zasady odbywa się więc na analogicznych zasadach jak w przypadku innych wartości niematerialnych i prawnych.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, spełnione zostały wszystkie warunki umożliwiające dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy. Wartość firmy powstała w wyniku transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, wobec czego spełniony został warunek konieczny do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od powstałej wartości firmy do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, Spółka ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w ciężar kosztów.

Odpisy amortyzacyjne od wartości firmy będą stanowiły odpowiednio koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.