2641-IBPB-1-2.4510.864.2016.2.BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., a zatem ma prawo do skorygowania zeznania podatkowego złożonego za 2010 r. i odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych w 2010 r. na nabycie i wdrożenie Systemu, skapitalizowanych na wartości początkowej WNiP rozpoznanej przez Spółkę w 2010 r., w zakresie w jakim przedmiotowe wydatki zostały przez Spółkę zapłacone w 2010 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 29 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 29 września 2016 r.), uzupełnionym 1 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii i dokonania stosownej korekty w tym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii i dokonania stosownej korekty w tym zakresie. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 24 listopada 2016 r. wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 1 grudnia 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

1.1 Ogólne informacje o Spółce

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”), będącej jednym z największych dostawców zaopatrujących Firmy reprezentujące branżę druku opakowań na całym świecie. Grupa opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroki zakres konwencjonalnych i utrwalanych promieniowaniem tuszy oraz powłok, odczynników drukarskich, wysoce specjalistyczne obciągi drukarskie i rękawy do druku offsetowego, a także pigmenty i dodatki używane w tuszach i w innych zastosowaniach barwnych. W toku wykonywanej działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie wspomagające różne obszary działalności. W związku z faktem, iż na przestrzeni lat niektóre z wykorzystywanych przez Spółkę aplikacji stały się niewystarczające z punktu widzenia potrzeb Spółki, związanych z rozwojem działalności Spółki, zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, a także wymogami Grupy, Spółka zdecydowała się na zakup i wdrożenie nowego oprogramowania.

1.2 Informacje dotyczące systemu informatycznego wdrożonego w Spółce.

W 2010 r. w Spółce zakończono proces wdrożenia systemu SAP ERP 6.0 (dalej: „SAP 6.0” lub „System”), służącego do zintegrowanego zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą, w ramach którego to procesu Spółka nabyła licencję na korzystanie z Systemu. Przed wdrożeniem Systemu Spółka wykorzystywała oprogramowanie NAV. SAP 6.0 jest systemem klasy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) dedykowanym firmom dużej i średniej wielkości. Jako system klasy ERP, SAP 6.0 posiada szeroki zakres funkcjonalności - między innymi spersonalizowany dostęp do informacji i raportowanie dostosowane do potrzeb klienta - które ułatwia wykonywanie zadań we wszystkich obszarach działalności. Poprzez pełne wsparcie integracji głównych procesów biznesowych - takich jak zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie relacjami z dostawcami oraz zarządzanie cyklem życia produktu - SAP 6.0 zapewnia podstawę umożliwiającą rozwój firmy, wdrażanie innowacji oraz osiągnięcie doskonałości w realizacji kompleksowych procesów biznesowych. SAP 6.0 jest w pełni zintegrowaną aplikacją światowej klasy spełniającą główne wymagania biznesowe średnich oraz dużych firm ze wszystkich branż i sektorów rynku. Ułatwia firmom prowadzenie operacji finansowych, zarządzanie kadrami, realizację zadań związanych z zaopatrzeniem i logistyką, projektowanie i wytwarzanie produktów, a także sprzedaż i serwisowanie. Wszystkie te działania wspiera poprzez funkcjonalność wykonywania analiz, usług korporacyjnych oraz świadczenia usług użytkownikom końcowym. Zastosowanie SAP 6.0 nie tylko zwiększa efektywność działań w organizacji, ale również umożliwia objęcie kompleksowymi procesami biznesowymi jej klientów, partnerów i dostawców. Cechą charakterystyczną SAP 6.0 jako systemu ERP jest jego modularna budowa. Składa się on z kilku skorelowanych ze sobą części. Każda z nich jest wykorzystywana do wspomagania innego procesu gospodarczego zachodzącego w organizacji. Wszelkie procesy, które zachodzą w obrębie przedsiębiorstwa, wywołują automatyczne zmiany w powiązanych ze sobą modułach. Elastyczność systemu umożliwia uaktualnianie go o nowe rozwiązania i wymogi prawno-księgowe.
W ramach wdrożenia Systemu w 2010 r. Spółka zaimplementowała następujące obszary funkcjonalne SAP 6.0:

FI - Finanse,

CO - Kontroling,

SD - Sprzedaż i Dystrybucja, razem z dodatkiem TM - Moduł Transportowy,

MM - Gospodarka Materiałowa,

PP - Planowanie Produkcji,

Wdrożenie SAP 6.0 pozwoliło Spółce na zintegrowanie i zcentralizowanie wewnętrznych procesów biznesowych Spółki oraz skuteczne wspomaganie procesów zarządzania na szczeblu strategicznym i operacyjnym. Wdrożenie SAP 6.0 dało m.in. korzyści w postaci zharmonizowania procesów w Spółce z procesami w ramach całej Grupy, większą przejrzystość działania, wydajniejszy podział zadań i lepsze prognozowanie biznesowe. W rezultacie, SAP 6.0 umożliwił Spółce ekspresowe reagowanie na aktualne zapotrzebowanie rynku. Dane wprowadzane do SAP 6.0 są natychmiast gotowe i łatwe do obróbki na potrzeby raportowania zewnętrznego i wewnętrznego, a dokumenty i raporty generowane są automatycznie. System SAP 6.0 zapewnił także jedną wspólną bazę danych, co znacznie ułatwiło wprowadzanie, gromadzenie i przechowywanie danych. Usprawniony został także obieg dokumentów w Spółce, zarówno dokumentów wewnętrznych, jak i dokumentów wymienianych pomiędzy Spółką oraz jej kontrahentami. Dzięki temu Spółka zyskała także dynamiczną kontrolę nad procesami zachodzącymi w Spółce.
W ramach poszczególnych wdrożonych w Spółce obszarów funkcjonalności, wymienić można następujące przykładowe korzyści:

Finanse (FI)

1. SAP 6.0 jest systemem zintegrowanym, a więc większość operacji w magazynie, modułach zakupowym lub sprzedażowym jest potwierdzona dokumentem. Przedmiotowe dokumenty (jeżeli mają jakieś skutki księgowe) najczęściej znajdują od razu swoje odzwierciedlenie w module finansowym.
Gwarantuje to spójność danych finansowych z rzeczywistymi operacjami gospodarczymi.

 1. Każdy dokument jest bardzo dokładnie opisany włącznie z faktycznym systemowym czasem wprowadzenia. Późniejsza modyfikacja raz wprowadzonego dokumentu jest bardzo ograniczona i zawęża się głównie do pól opisowych. Każda zmiana w dokumencie jest odnotowana w historii zmian. Kluczowe dane typu kwota, waluta, data transakcji, okres księgowy, itd., pozostają niezmienione.
 2. System automatycznie księguje kwoty VAT, zgodnie ze zdefiniowanymi stawkami.
 3. Istnieje możliwość wiekowania należności i zobowiązań.
 4. Pliki płatności wychodzących są generowane automatycznie bezpośrednio z systemu. Każdy plik wysyłany do banku ma swoje potwierdzenie w „przebiegu płatności” ze wszystkimi szczegółami transakcyjnymi i danymi beneficjenta.
 5. Operacje bankowe są automatycznie importowane poprzez elektroniczny wyciąg bankowy, co uszczelnia system i minimalizuje ryzyko pomyłek.
 6. System umożliwia wycenę zobowiązań i należności księgując różnice kursowe na odpowiednie konta przychodów i kosztów.
 7. Dokument wprowadzony nie może być usuwany. Może być stornowany przez funkcję reversal, zostawiając ślad na dokumencie oryginalnym i stornującym.
 8. Wielopoziomowy system autoryzacji pozwala na segregację obowiązków i różne poziomy dostępu. Istnieje możliwość zawężenia dostępu do wybranych grup kont księgi głównej lub dostawców, odbiorców.

Kontroling (CO)

Dopasowanie raportowania do wymagań grupy kapitałowej.

Sprzedaż i Dystrybucja (SD)

 1. Faktury są wystawiane zgodnie z wymaganiami prawnymi odnośnie numeracji, informacji zawartych na fakturze dotyczących warunków sprzedaży, dostawy, podatków.
 2. Istnieje usprawnione raportowanie dotyczące sprzedaży, a także dostęp do różnych raportów zestawiających dane sprzedażowe ułatwiające analizę biznesową.
 3. Moduł transportowy (TM) umożliwia zestawianie kosztów transportu z konkretnymi zamówieniami sprzedażowymi, dzięki czemu można łatwo obliczać koszty związane z obsługą zamówień. Dzięki przedmiotowemu modułowi Spółka mogła znacząco poprawić szacowanie kosztów transportu wewnątrz grupy kapitałowej a także poprawiła zarządzanie należnościami klientów z tytułu frachtu poprzez bezproblemowe i jasne łączenie kosztów transportu (frachtu) z konkretnymi zamówieniami klientów.
 4. Istnieje możliwość refakturowania kosztów dodatkowych związanych z transportem, kosztami opakowań, palet, etykietowania.
 5. System zapewnia zautomatyzowany dostęp do informacji o materiałach niebezpiecznych sprzedawanych przy konkretnym zamówieniu. Istnieje możliwość łatwego wydruku etykiet informacyjnych dla spełnienia wymagań transportu i przechowywania materiałów niebezpiecznych.
 6. System umożliwia zarządzanie opakowaniami zwrotnymi - paletami, pojemnikami, beczkami.
 7. System gwarantuje usprawnienie w postaci dostępu do historii zamówień, dostaw, faktur oraz licencji z poziomu jednego zintegrowanego interfejsu sprzedażowego.
 8. Istnieje możliwość przejrzystego i szybkiego wystawiania not kredytowych i faktur z tytułu umów rabatowych (na wolumen, wartość), umów rabatowych zbiorczych, umów komisu i umów licencyjnych. W efekcie wdrożenia w Spółce systemu SAP 6.0 nastąpiło znaczne usprawnienie podstawowego procesu biznesowego Spółki - sprzedaży i dystrybucji produktów oraz obsługi zamówień i realizacji zleceń kontrahentów. Spółka jest w stanie szybciej reagować na zmieniający się popyt, wymagania i zachowania klientów, co poprawia pozycję konkurencyjną Spółki na rynku. Jednocześnie SAP 6.0 zapewnia pełną integrację łańcucha dostaw, co wpływa nie tylko na szybkość realizacji zamówień, ale również na zacieśnienie relacji z klientami i budowanie ich lojalności.

Udostępnione w systemie SAP 6.0 efektywne narzędzia do raportowania i analiz związanych ze sprzedażą pozwalają Spółce na dostęp do danych z licznych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, co niewątpliwie wspomaga kadrę zarządzającą przy podejmowaniu decyzji biznesowych, redukując ryzyko błędnej decyzji wynikającej z niedostatecznych informacji. System SAP 6.0 wprowadził usprawnienia w zarządzaniu finansami Spółki, co m.in. pozwoliło na bieżąca kontrolę nad przepływem środków pieniężnych Spółki oraz pozwoliło na analizę, planowanie oraz zarządzanie sprzedażą i dystrybucją od momentu przyjęcia zamówienia do otrzymania zapłaty, co znacznie poprawia proces obsługi klienta, a także współpracę z dostawcami. Jednocześnie zarządzanie aktywami Spółki poprzez SAP 6.0 wpłynęło na usprawnienie bieżącej analizy zadań inwestycyjnych i ewidencji zapasów magazynowych, co pozwoliło efektywniej zarządzać majątkiem całej Spółki.

1.3 Informacje odnośnie ujęcia wydatków na nabycie i wdrożenie systemu informatycznego z punktu widzenia podatkowego.

Nabyta przez Spółkę licencja na korzystanie z SAP 6.0, na moment przyjęcia Systemu do używania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Ewidencja”), spełniała definicję wartości niematerialnej i prawnej (dalej: „WNiP”) zawartą w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej „ustawa o CIT”) (Spółka pragnie podkreślić, iż szczegółowe kwestie związane z kwalifikacją nabytej licencji jako WNiP oraz momentem przyjęcia do używania nie są przedmiotem zapytania sformułowanego we wniosku). W związku z powyższym w 2010 r. Spółka ujęła WNiP w Ewidencji i rozpoczęła jej podatkową amortyzację. Wartość początkowa WNiP ustalona została przez Spółkę zgodnie z art. 16g ust. 3 w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Powyższe oznacza, iż Spółka ujęła na wartości początkowej WNiP kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przyjęcia WNiP do używania, w szczególności o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, pomniejszoną o kwotę naliczonego VAT (Spółka pragnie podkreślić, iż szczegółowe kwestie związane ustalaniem wartości początkowej rozpoznanej WNiP nie są przedmiotem zapytania sformułowanego we Wniosku).

1.4 Opinia niezależnej jednostki naukowej.

W lipcu 2016 r. Spółka zwróciła się do Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu, będącego niezależną od Spółki jednostką naukową (dalej: „JN”) w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, dalej: „UZFN”), z prośbą o sporządzenie ekspertyzy w odniesieniu do możliwości uznania wdrożonego w Spółce Systemu za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. W opinii sporządzonej przez JN we wrześniu 2016 r. (dalej: „Opinia”), stwierdzono że:

 • System wraz z wdrożeniem jest nowym produktem, który na moment wdrożenia nie był stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat i zgodnie z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej był w momencie wdrożenia technologią informacyjną i komunikacyjną o innowacyjnym charakterze,
 • System wraz z wdrożeniem:
  • stanowi WNiP,
  • umożliwia świadczenie udoskonalonych usług,
  • stanowi technologię, która w momencie wdrożenia nie była stosowana w świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co oznacza spełnienie przesłanek umożliwiających uważanie go za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT.

1.5 Dodatkowe informacje

Rok podatkowy Spółki pokrywa się rokiem kalendarzowym. Spółka zaznacza, iż nie prowadziła ani nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ponadto Spółka informuje, iż nie udzieliła ani nie zamierza udzielić jakichkolwiek praw do Systemu innym podmiotom, a wydatki na nabycie i wdrożenie Systemu nie zostały i nie zostaną jej zwrócone w jakiejkolwiek formie. Zasadnicza część wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu, ujętych na wartości początkowej WNiP, została zapłacona przez Spółkę w 2010 r., a więc w roku podatkowym, w którym Spółka wprowadziła WNiP do Ewidencji. Przedmiotem niniejszego wniosku są wyłącznie wskazane powyżej wydatki, zapłacone przez Spółkę w 2010 r.

W uzupełnieniu wniosku z 28 listopada 2016 r. Spółka podkreśliła, że przedmiotem jej zainteresowania jest wyłącznie kwestia objęta zakresem pytania przy założeniu, iż wartość początkowa rozpoznanej WNiP ustalona została zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Niemniej, odpowiadając na pytanie tut. Organu, wskazano że Spółka alokowała na wartość początkową rozpoznanej WNiP wartość licencji na korzystanie z Systemu udzielonych na rzecz Spółki, wynagrodzenie i koszty związane z usługami wdrożenia systemu świadczonymi na rzecz Spółki, a także różnice kursowe naliczone do dnia przekazania WNiP do używania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., a zatem ma prawo do skorygowania zeznania podatkowego złożonego za 2010 r. i odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych w 2010 r. na nabycie i wdrożenie Systemu, skapitalizowanych na wartości początkowej WNiP rozpoznanej przez Spółkę w 2010 r., w zakresie w jakim przedmiotowe wydatki zostały przez Spółkę zapłacone w 2010 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., a zatem ma prawo do skorygowania zeznania podatkowego złożonego za 2010 r. i odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych w 2010 r. na nabycie i wdrożenie Systemu, skapitalizowanych na wartości początkowej WNiP rozpoznanej przez Spółkę w 2010 r., w zakresie w jakim przedmiotowe wydatki zostały przez Spółkę zapłacone w 2010 r.

Uzasadnienie

Warunki skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii regulował art. 18b ustawy o CIT, obowiązujący do dnia 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odliczało się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Jednocześnie, z treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT wynikało, iż za nowe technologie, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, uważa się wiedzę technologiczną w postaci WNiP, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu UZFN. Zgodnie z art. 18b ust. 2a ustawy o CIT, przez nabycie nowej technologii rozumiało się natomiast nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o CIT, w drodze umowy o ich przeniesienie lub w drodze umowy o korzystanie z tych praw. Jak stanowił art. 18b ust. 3 ustawy o CIT, prawo do odliczeń nie przysługiwało podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z kolei na podstawie art. 18b ust. 8 ustawy o CIT podatnik tracił prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do Ewidencji:

 • udzielił w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczyło to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych), albo
 • została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub został postawiony w stan likwidacji,
 • albo otrzymał zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia była kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do Ewidencji lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenie od podstawy opodatkowania CIT w związku z nabyciem nowej technologii nie mogło przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o CIT. Odliczenia dokonywało się, co do zasady, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 ustawy o CIT. Jedynie w sytuacji, gdy odliczenie w tych latach nie było możliwe (z uwagi na wystąpienie straty podatkowej lub dochodu nie pozwą łającego na odliczenie całości dopuszczalnej kwoty wydatków), dopuszczalne było dokonywanie odliczeń (odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części) w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do Ewidencji. Art. 18b ustawy o CIT został uchylony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (dalej: „Ustawa Zmieniająca”), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na fakt, iż pytanie Spółki dotyczy możliwości odliczenia wydatków na nabycie nowej technologii w rozliczeniu za 2010 r., fakt uchylenia art. 18b ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2016 r. nie powinien mieć jakiegokolwiek znaczenia. Tym niemniej, z ostrożności proceduralnej, Spółka pragnie jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z art. 11 Ustawy Zmieniającej, podatnicy którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach w nich określonych.
Z uwagi na fakt, iż Spółka przed dniem 1 stycznia 2016 r., a więc w okresie obowiązywania art. 18b ustawy o CIT:

 • poniosła wydatki na nabycie i wdrożenie Systemu, uznawanego za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, przed dniem 1 stycznia 2016 r.,
 • ujęła przedmiotowe wydatki na wartości początkowej WNiP,
 • zapłaciła przedmiotowe wydatki,

nie ulega wątpliwości, iż Spółka nabyła prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie Systemu przed dniem 1 stycznia 2016 r., a co za tym idzie zachowuje przedmiotowe prawo również na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe przepisy i biorąc pod uwagę fakt, że:

 • Spółka nabyła licencję na korzystanie z SAP 6.0 oraz poniosła koszty wdrożenia Systemu,
 • wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na wdrożenie Systemu zostały skapitalizowane na wartości początkowej WNiP, wprowadzonej do Ewidencji w 2010 r.,
 • przedmiotowe wydatki zostały w zasadniczej części zapłacone przez Spółkę w 2010 r.,
 • wydana przez JN Opinia potwierdza, iż nabyty i wdrożony przez Spółkę System stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • wobec Spółki nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek określonych w art. 18b ust. 3 i art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • pomimo uchylenia art. 18b ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2016 r., przedmiotowy przepis zachowuje moc wiążącą w odniesieniu do oceny rozliczeń Spółki za 2010 r.,

w ocenie Spółki jest ona uprawniona do skorygowania zeznania podatkowego CIT za 2010 r. i odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych w 2010 r. na nabycie i wdrożenie Systemu, skapitalizowanych na wartości początkowej WNiP rozpoznanej przez Spółkę w 2010 r., w zakresie w jakim przedmiotowe wydatki zostały przez Spółkę zapłacone w 2010 r.

Należy zwrócić uwagę, iż stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Dla przykładu, wymienić można interpretację:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 grudnia 2013 r. (ILPB4/423-386/13-6/DS.),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2013 r. (ITPB3/423-146a/13/PS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r. (IPTPB3/423-205/13-4/KJ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 grudnia 2015 r. (IPPB5/4510-1101/15-2/MR).

Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na marginesie powyższego należy wskazać, że prawo do złożenia korekty zeznania przysługuje do momentu upływu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.