2461-IBPB-1-3.4510.843.2016.2.TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 września 2016 r. (data wpływu do Organu za pośrednictwem platformy epuap tego samego dnia), uzupełnionym 18 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 listopada 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.843.2016.1.TS, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca występuje przy niniejszym wniosku jako przyszły wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), którą zawiąże wraz z innymi podmiotami. Wniosek dotyczy oceny skutków podatkowych danego działania dla Spółki.

Należy wskazać, że Wnioskodawca wniesie do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci całego swojego przedsiębiorstwa. Przez przedsiębiorstwo należy w tym wypadku rozumieć przedsiębiorstwo w znaczeniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Przedsiębiorstwo będzie obejmowało m.in. środki trwałe (nieruchomości) oraz umowy najmu, łączące wspólnika z najemcami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa wspólnikowi zostaną wydane udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość przedmiotu wkładu (aport z agio). Nadwyżka wartości przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

W piśmie z 18 listopada 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku z 19 września 2016 r., Wnioskodawca wskazał, że przygotowania związane z utworzeniem Spółki są na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Umowa Spółki nie została zawarta, ale przyszli wspólnicy mają już gotowy jej projekt, wkłady nie zostały wniesione, ale przyszli wspólnicy ustalili już ich wysokość i rodzaj, członkowie organów nie zostali powołani, ale przyszli wspólnicy podjęli już decyzję kto zostanie powołany w ich skład. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, przygotowania do zawiązania Spółki są już na ostatecznym etapie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wartością początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę będzie wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę?
  2. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę?

Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki w formie wkładu niepieniężnego Spółka powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę. Nie ma tutaj zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „u.p.d.o.p”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1s u.p.d.o.p., w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

  1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Stosownie natomiast do art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p., w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego.

Nie ma przy tym w przepisach u.p.d.o.p. przepisu, który warunkowałby możliwość ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w sposób opisany powyżej, od tego, czy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa został w całości przekazany na kapitał zakładowy, czy też nie. Dlatego należy przyjąć, że niezależnie od tego, czy wspólnikowi wnoszącemu wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa zostały wydane udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości wniesionemu wkładowi, czy też nie, wartość początkową wchodzących w skład przedsiębiorstwa ustala się z zachowaniem zasady kontynuacji.

Z uwagi na powyższe, stanowisko wyrażone w pkt 1 zdaniem Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie.

Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko przedstawione w pkt 2 również należy uznać za prawidłowe, ponieważ w przypadku wniesienia aportem do Spółki przedsiębiorstwa nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., zatem odpisy amortyzacyjne od poszczególnych jego składników będą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, ponieważ zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 10a i art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, powyżej przytoczony przepis znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a nie obejmuje on swoją dyspozycją przypadku, w którym przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Powyższa konkluzja wynika z faktu, że powołany przepis jest wyjątkiem od zasady uznawania wszelkich wydatków spełniających ogólną definicję kosztu (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p) za koszty uzyskania przychodów, zatem należy go interpretować ściśle. Skoro więc analizowany przepis nie zawiera jednoznacznego wskazania, że ograniczenie w zaliczeniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów dotyczy także środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wniesionego aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, to przepis ten nie ma zastosowania do analizowanego zdarzenia przyszłego. Skutki wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zostały uregulowane odrębnie i szczegółowo w art. 15 ust. 1s, art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a u.p.d.o.p. Przepisy te należy uznać za szczególne w stosunku do art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. W przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przychód po stronie wnoszącego aport nie powstanie. Środkiem służącym uniemożliwieniu osiągnięcia dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podmiot otrzymujący aport jest natomiast obowiązek stosowania zasady kontynuacji amortyzacji (w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przez otrzymującego aport). Podobnie wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2014 r., Znak: ILPB4/423-460/13-2/DS, w której stwierdzono, że powyższy przepis (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p) wskazuje jednoznacznie, że dotyczy on tylko i wyłącznie przypadków, gdy wkład niepieniężny do spółki kapitałowej ma postać środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast, nie obejmuje swoją dyspozycją przypadku, w którym mamy do czynienia z wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.