1462-IPPB3.4510.1012.2016.1.EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw autorskich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw autorskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw autorskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Biblioteka realizuje projekt, którego celem jest utworzenie nowych oraz poprawa jakości już istniejących, opartych na poptencjale technologii cyfrowych e-usług publicznych. Usługi te w znaczący sposób poprawią dostęp do zasobów zgromadzonych w Bibliotece i bibliotekach w całym kraju, do publikacji wydawców, a także wyników prac naukowych.

Biblioteka (zwana dalej B.) korzysta przy realizacji projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W celu świadczenia e-usług zaplanowano m.in. następujące działania związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 1. Budowę koncentratora metadanych.

Zadanie nr 1 obejmuje zakup specjalnego oprogramowania (koncentratora metadanych) wraz z licencjami. Zakup ten poprzedzony zostanie systematyzacją i przygotowaniem do zintegrowanego przetwarzania poprzez koncentrator metadanych zasobów informacyjnych polskich bibliotek. Zadania te zostaną wykonane przez pracowników B..

Wykonanie tych prac jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania utworzonych w ramach projektu e-usług, natomiast nie warunkuje kompletności i zdatności do użytku zakupionego wraz z licencjami oprogramowania (koncentratora metadanych). Wdrożenie koncentratora metadanych realizowane bedzie przez dostawcę wyłonionego w drodze przetargu we współpracy ze specjalistami z Biblioteki . Uruchomienie pełnej funkcjonalności koncentratora poprzedzą testy funkcjonalne przeprowadzone przez pracowników Biblioteki i innych bibliotek oraz przez użytkowników. Obsługę przetargową przeprowadzą pracownicy B.. Nad poprawnym wykonaniem całego zadania będzie pełnić nadzór Kierownik Zespołu Zadania 1 - pracownik B..

 1. Rozbudowę sprzętową już istniejącego systemu repozytorium B..

W ramach zadania nr 2 rozbudowane zostaną systemy przetwarzania i transmisji oraz system przechowywania danych (online i archiwizacja). W tym celu zostanie zakupiony sprzęt serwerowy. Wsparcie techniczne oraz obsługa przetargowa zadania nr 2 zostaną powierzone pracownikom B.. Analogiczne jak w zadaniu nr 1 wydelegowany pracownik B. będzie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zadania 2.

 1. Rozbudowę programistyczną już istniejącego systemu repozytorium B..

Zakres zadania nr 3 obejmuje rozbudowę istniejącego systemu informatycznego w sposób zapewniający spójność wszystkich systemów dostępowych B.. Prace będą dotyczyły modernizacji i rozbudowy aktualnie wykorzystywanego produkcyjnie systemu. Prace będzie wykonywał podmiot wyłoniony w drodze przetargu, a zespół specjalistów z B. będzie współpracował z wyłonionym wykonawcą na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania, prowadził testy wersji pilotażowych i realizował odbiory poszczególnych modułów. Przy udziale firm zewnętrznych wykonane zostaną projekty graficzne istniejących oraz planowanych serwisów dostępowych, a także zostaną opracowane prototypy funkcjonalne inerfejsów dostępowych. Zostaną również przeprowadzone testy z udziałem przedstawicieli różnych typów użytkowników. Pracownicy B. natomiast przeprowadzą procedury zamówień publicznych. Całe zadanie nr 3 będzie koordynował Kierownik Zespołu Zadania 3 - pracownik B..

 1. Zakup oraz implementację systemu zintegrowanego zarządzania zasobami bibliotek.

W ramach projektu planowane jest wprowadzenie do bibliotek ogólnopolskiego systemu nowej generacji - zintegrowanego systemu bibliotecznego działającego w modelu chmurowym (SaaS). Zakup systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek (wraz z licencjami) zrealizowany zostanie przez dostawcę wyłonionego w drodze przetargu, zorganizowanego przez pracowników B.. Implementacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami bibliotek bedzie wykonana przez zespół specjalistów Biblioteki. Koordynować zadanie nr 4 będzie Kierownik Zespołu Zadania 4 - pracownik B..

Ponadto, projekt przewiduje przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych o produktach projektu wśród osób grupy docelowej. Zorganizowane zostaną m.in. dwie konferencje promujące realizację projektu.

Zaplanowano działania mające na celu spójną identyfikację wizualną projektu do zastosowania w materiałach promocyjnych drukowanych i elektronicznych. W tym celu zostanie zlecone firmie zewnętrznej opracowanie logotypu Projektu oraz materiałów graficznych do promocji Projektu. Zaplanowano także mailing do potencjalnych użytkowników poszczególnych e-usług, a w tym celu zostanie zakupiony dostęp do odpowiedniego narzędzia informatycznego.

Dla zapewnienia sprawnej koordynacji całego przedsięwzięcia oraz obsługi narzędzi służących spełnieniu wymogów formalno-organizacyjnych został powołany zespół zarządzający projektem.

W skład zespołu zarządzającego wchodzi Kierownik Projektu, którego praca wspierana będzie przez biuro projektu obsługiwane przez pracownika administracyjnego, specjalistę ds. rozliczeń finansowych oraz obsługę prawną. Wszystkie te funkcje z wyjątkiem obsługi prawnej, świadczonej przez zewnętrzną firmę, pełnione będą przez pracowników B.. Ponadto, w ramach Projektu zostaną sfinansowane zadania realizowane przez 2 pracowników działu księgowego, pracownika działu kadr, trzech członków Komitetu Sterującego, zatrudnionych przez B..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W zakresie zadania nr 1 B. wprowadzi nabyte licencje do oprogramowania (konentratora metadanych) do ewidencji WNiP.
  • Jak należy ustalić wartość początkową nabytych licencji?
  • Czy elementem ceny nabycia licencji (oprócz kwoty należnej zbywcy będą koszty wynagrodzeń pracowników B. odpowiedzialnych za wdrożenie systemu oraz przeprowadzenie testów funkcjonalności systemu, obsługę przetargową, wynagrodzenie Kierownika Zadania 1, koszty zakupu usług obcych firm odpowiedzialnych za prace wdrożeniowe?
  • Ponadto, czy elementem ceny nabycia licencji będą także koszty wynagrodzeń pracowników B. odpowiedzialnych za prace poprzedzające wdrożenie systemu polegające na systematyzacji i przygotowaniu do zintegrowanego przetwarzania poprzez koncentrator metadanych zasobów informacyjnych polskich bibliotek?
 2. W zakresie zadania nr 2 B. wprowadzi do ewidencji środków trwałych zakupiony sprzęt serwerowy.
  • Czy w wartości początkowej przyjętych do używania ŚT należy ująć proporcjonalnie rozliczone: koszty wynagrodzeń pracownika B. odpowiedzialnego za wsparcie techniczne, obsługę przetargową oraz Kierownika Zespołu Zadania 2?
 3. W zakresie zadania nr 3 B. wprowadzi nabyte licencje do powstałego w wyniku prac wdrożeniowych oprogramowania do ewidencji WNiP. Do ewidencji WNiP zostaną wprowadzone również prawa autorskie dotyczące projektów graficznych istniejących oraz planowanych serwisów dostępowych.
  • Czy nakłady na zakup usług programistycznych w zakresie rozbudowy istniejącego systemu, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrożenie, testowanie powstających funkcjonalności, organizację przetargów oraz wynagrodzenie Kierownika Zadania 3 będą stanowiły element ceny nabycia WNiP (licencje do powstałego w wyniku prac wdrożeniowych oprogramowania oraz prawa autorskie dotyczące projektów graficznych istniejących oraz planowanych serwisów dostępowych ) i tym samym będą miały wpływ na ich wartość początkową?
 4. W zakresie zadania nr 4 B. wprowadzi nabyte licencje do oprogramowania (systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek) do ewidencji WNiP.
  • Czy elementem ceny nabycia i w konsekwencji wartości początkowej nabytych WNiP (oprócz kwoty należnej zbywcy) będą koszty wynagrodzeń pracowników B. odpowiedzialnych za wdrożenie, obsługę przetargową, wynagrodzenie Kierownika
   Zadania 4?
 5. Czy nabyte prawa autorskie do logotypu Projektu i materiałów graficznych do promocji projektu stanowić będą w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych WNiP?
  • Czy ich wartość początkowa powinna być powiększona o rozliczone proporcjonalnie koszty wynagrodzenia Kierownika Zespołu Zadania - Informacja i Promocja?
 6. Czy koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach zespołu zarządzającego i obsługującego projekt (Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, pracownicy działu księgowości i kadr, członkowie Komitetu Sterującego) powinny mieć jakikolwiek wpływ na wartość początkową przyjmowanych w ramach wszystkich działań w projekcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wobec powyższego, Biblioteka stoi na stanowisku, że w zakresie pytania nr 1 koszty wynagrodzeń pracowników B. odpowiedzialnych za wdrożenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalności systemu, obsługę przetargową, koszty zakupu usług obcych firm odpowiedzialnych za prace wdrożeniowe poniesione do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania stanowią koszty związane z zakupem i mieszczą się w katalogu otwartym przepisu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym powiększają one wartość początkową przyjętych do używania WNiP.

Natomiast, koszty wynagrodzeń pracowników B. odpowiedzialnych za prace poprzedzające wdrożenie systemu polegające na systematyzacji i przygotowaniu do zintegrowanego przetwarzania poprzez koncentrator metadanych zasobów informacyjnych polskich bibliotek nie powinny, zdaniem wnioskodawcy być elementem ceny nabycia przyjętych do używania WNiP, ponieważ te prace nie warunkują zdatności systemu do gospodarczego wykorzystania oraz osiągnięcia przez system (koncentrator metadanych) pełni funkcjonalności. Wynagrodzenie Kieronika Zadania 1 powinno, zdaniem B. zostać odniesione bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kierowmik Zadania 1 koordynuje całość prac zespołu 1 (obejmujących zakup WNiP oraz inne działania) i nie można wykazać ścisłego związku kosztów jego wynagrodzenia z zakupem wartości niematerialnych i prawnych w zadaniu 1.

W przypadku pytania nr 2 zdaniem Biblioteki w wartości początkowej przyjętego do używania sprzętu serwerowego należy ująć proporcjonalnie rozliczone na poszczególne środki trwałe: koszty wynagrodzeń pracownika B. odpowiedzialnego za wsparcie techniczne, obsługę przetargową oraz Kierownika Zespołu Zadania 2.

W zakresie pytania nr 3 Biblioteka stoi na stanowisku, że nakłady na zakup usług programistycznych w zakresie rozbudowy istniejącego systemu, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrożenie, testowanie powstających funkcjonalności, organizację przetargów oraz wynagrodzenie Kierownika Zadania 3 naliczone do dnia przyjęcia systemu do używania, będą stanowiły element ceny nabycia WNiP (licencje do powstałego w wyniku prac wdrożeniowych oprogramowania i prawa autorskie dotyczące projektów graficznych istniejących oraz planowanych serwisów dostępowych) i tym samym będą miały wpływ na ich wartość początkową.

Również, jeżeli chodzi o pytanie nr 4 zdaniem Biblioteki elementem ceny nabycia i w konsekwencji wartości początkowej nabytych WNiP (oprócz kwoty należnej zbywcy) będą koszty wynagrodzeń pracowników B., odpowiedzialnych za wdrożenie, obsługę przetargową oraz wynagrodzenie Kierownika Zadania 4.

Zgodnie z art. 16b ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania między innymi: autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i licencje - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z tym przepisem, w zakresie pytania nr 5, zdaniem wnioskodawcy nabyte (w ramach działań promocyjnych i informacyjnych) prawa autorskie do projektu logotypu Projektu oraz materiałów graficznych do promocji projektu stanowić będą WNiP i będą podlegać amortyzacji. Wynagrodzenie Kierownika Zespołu Zadania - Informacja i Promocja nie powinno natomiast powiększać wartości przyjmowanych WNiP, gdyż nie jest ono ściśle związane z zakupem przyjmowanych WNiP. Kierownik Zespołu Zadania - Informacja i Promocja jest koordynatorem całości działań promocyjnych i jego związek z nabyciem praw do logotypu Projektu oraz materiałów graficznych do promocji projektu jest bardzo ogólny i oznacza to, że wydatki ponoszone z tego tytułu B. ma prawo odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 4g lub art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko Biblioteka prezentuje (pytanie nr 6) w związku z kwalifikacją kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach zespołu zarządzającego i obsługującego projekt (Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, pracownicy działu księgowości i kadr, członkowie komitetu sterującego). B. uważa, że nie powinny one mieć jakiegokolwiek wpływu na wartość początkową przyjmowanych w ramach wszystkich działań w projekcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tego typu koszty nie są ściśle związane z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie można ich bezpośrednio powiązać z zakupem któregokolwiek składnika majątku. Mają one raczej charakter kosztów administracyjnych czy ogólnego zarządu i dlatego powinny być zdaniem wnioskodawcy jako koszty wynagrodzeń odniesione bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.