0112-KDIL2-2.4012.308.2018.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.) oraz pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.) oraz pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 6 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniach 25 lipca 2018 r. i 6 sierpnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i o dokument upoważniający osobę podpisaną na wniosku do samodzielnego występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, ze zm.) w celu wykonywania swoich zadań, Województwo może tworzyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami. Jedną z jednostek budżetowych Województwa jest A, które nie posiada osobowości prawnej i zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 27 lutego 2007 roku.

A realizuje zadania związane z polityką rozwoju Województwa, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa. A inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych. A pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Województwo będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu z działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt ma na celu profesjonalizację świadczonych usług przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz zwiększenie ich dostępności dla MSP z terenu Województwa. Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania oferty IOB z terenu Województwa do potrzeb i oczekiwań MSP w szczególności działających w obszarze tak zwanych specjalizacji inteligentnych. W ramach realizowanego projektu wypracowane zostaną nowe lub/i ulepszone 4 zaawansowane usługi, które świadczyć będą Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu Województwa. Pozwoli to na udzielenie wparcia niefinansowego 54 mikro, małym i średnim firmom z terenu Województwa.

Wszystkie działania realizowane przez pracowników A będą świadczone bezpłatnie. Realizując przedmiotowy projekt A w imieniu Województwa będzie zawierało umowy cywilnoprawne z wykonawcami. Podczas realizacji projektu nabywane będą usługi oraz wartości niematerialne i prawne min. w zakresie: szkoleń, doradztwa, usług, np. audiowizualnych, poligraficznych i graficznych, materiałów promocyjnych (banerów, ulotek, folderów, katalogów itp.) emisja w massmediach, catering, usługi hotelowe, wynajem sali i powierzchni, obsługa: organizacyjno-techniczna, prelegenci, artystyczno-techniczna, fotograficzna, promocja, transport, ubezpieczenie, organizacja eventów i wizyt przez podmioty zewnętrzne, koszty tłumaczeń, w tym symultanicznych, ekspertyzy, analizy, badania rynku, koszty organizacji warsztatów dla odbiorców projektu, szkolenia dla pracowników projektu, koszty usług eksperckich, zarządzanie i administrowanie portalem internetowym.

Nabywcą na wystawianych przez kontrahentów fakturach będzie Województwo, a odbiorcą A. Województwo poprzez realizację projektu zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2, z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, ze zm.) prowadzi politykę rozwoju nastawioną na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.

W piśmie z dnia 25 lipca 2018 r. i 6 sierpnia 2018 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku  wskazano, że:

  1. Województwo scentralizowało się z A i prowadzi wspólne rozliczenie w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2017 r.
  2. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą związane z realizacją zadań własnych Województwa określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.) w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.: samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: pobudzanie aktywności gospodarczej; podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; oraz w ust. 2 pkt 1 i 6 tj.: samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. Ponadto cele określone w art. 11 ust. 3 tj.: strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  3. Wydatki dotyczące projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarowi usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221, ze zm.) - obejmują wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust 2 pkt lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zgodnie z przywołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunek uprawniający do odliczenia w powyższym przypadku nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Województwo nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.), organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

W świetle art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: pobudzanie aktywności gospodarczej (pkt 2), podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa (pkt 3).

Natomiast art. 11 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy (pkt 1), wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji (pkt 6).

W myśli art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.) w celu wykonywania swoich zadań, Województwo może tworzyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami. Jedną z jednostek budżetowych Województwa jest A, które nie posiada osobowości prawnej i zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa. A realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa. A inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych. A pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu z działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020

Planowany do realizacji projekt ma na celu profesjonalizację świadczonych usług przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz zwiększenie ich dostępności dla MSP z terenu Województwa. Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania oferty IOB z terenu Województwa do potrzeb i oczekiwań MSP w szczególności działających w obszarze tak zwanych specjalizacji inteligentnych. W ramach realizowanego projektu wypracowane zostaną nowe lub/i ulepszone 4 zaawansowane usługi, które świadczyć będą Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu Województwa. Pozwoli to na udzielenie wparcia niefinansowego 54 mikro, małym i średnim firmom z terenu Województwa.

Wszystkie działania realizowane przez pracowników A będą świadczone bezpłatnie. Realizując przedmiotowy projekt A w imieniu Województwa będzie zawierało umowy cywilnoprawne z wykonawcami. Podczas realizacji projektu nabywane będą usługi oraz wartości niematerialne i prawne min. w zakresie: szkoleń, doradztwa, usług, np. audiowizualnych, poligraficznych i graficznych, materiałów promocyjnych (banerów, ulotek, folderów, katalogów itp.) emisja w massmediach, catering, usługi hotelowe, wynajem sali i powierzchni, obsługa: organizacyjno-techniczna, prelegenci, artystyczno-techniczna, fotograficzna, promocja, transport, ubezpieczenie, organizacja eventów i wizyt przez podmioty zewnętrzne, koszty tłumaczeń, w tym symultanicznych, ekspertyzy, analizy, badania rynku, koszty organizacji warsztatów dla odbiorców projektu, szkolenia dla pracowników projektu, koszty usług eksperckich, zarządzanie i administrowanie portalem internetowym.

Nabywcą na wystawianych przez kontrahentów fakturach będzie Wnioskodawca, a odbiorcą A. Wnioskodawca poprzez realizację projektu prowadzi politykę nastawioną na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.

Województwo scentralizowało się z A i prowadzi wspólne rozliczenie w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2017 r. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą związane z realizacją zadań własnych Województwa i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Bowiem w ramach realizowanego projektu Województwo nie będzie dokonywać zakupów towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika VAT.

Zatem w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą związane z realizacją zadań własnych Województwa i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, w związku z realizacją zadania Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.