Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników. Stosownie natomiast do art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p., w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego. Nie ma przy tym w przepisach u.p.d.o.p. przepisu, który warunkowałby możliwość ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w sposób opisany powyżej, od tego, czy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa został w całości przekazany na kapitał zakładowy, czy też nie.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników. Stosownie natomiast do art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p., w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego. Nie ma przy tym w przepisach u.p.d.o.p. przepisu, który warunkowałby możliwość ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w sposób opisany powyżej, od tego, czy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa został w całości przekazany na kapitał zakładowy, czy też nie.
2016
30
lis

Istota:
Ustalenie momentu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach przedsiębiorstwa oraz w inny sposób.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych nabytych w inny sposób niż wskazany wyżej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 września 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 22 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: ustalenia momentu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach przedsiębiorstwa, ustalenia momentu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w inny sposób niż wskazany wyżej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Wnioskodawca ”). Wnioskodawca jest wspólnikiem – komandytariuszem w spółce komandytowej (dalej: „ Spółka komandytowa ”). Spółka komandytowa prowadzi działalność wydawniczą. Spółka komandytowa nabyła odpłatnie przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą m.in. wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe do tekstów książek czy licencje na wydawanie książek lub inne prawa autorskie i licencje (dalej łącznie: „ WNIP ”).
2016
29
lis

Istota:
Ustalenie skutków podatkowych przekazania na podstawie umowy darowizny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
Ponadto, jako element reorganizacji aktywów, które Wnioskodawca posiada w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza darować określone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na rzecz Spółki, w której będzie posiadać status komandytariusza. Spółka po objęciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny ma prowadzić pewien obszar działalności Wnioskodawcy z wykorzystaniem objętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze darowizny. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w razie zawarcia umowy darowizny ze Spółką, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem na moment zawarcia umowy darowizny, której przedmiotem będą określone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w toku działalności gospodarczej Wnioskodawcy, po jego stronie, jako wspólnika Spółki, powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym, z któregokolwiek ze źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w ramach spółki akcyjnej na rzecz Spółki, w której zostanie on wspólnikiem, nie powstanie po jego stronie, jako wspólnika tej Spółki, jakikolwiek przychód podatkowy.
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie wskazać, że darowane na rzecz Spółki środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą uprzednio wykorzystywane w toku działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z powyższym, po dokonaniu przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz Spółki powstanie obowiązek wprowadzenia objętych przez Spółkę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. Mając na uwadze powyższe, w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie wartość początkowa otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiadająca ich wartości rynkowej, chyba że umowa darowizny określi tę wartość w niższej wysokości. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 23 września 2015 r. Znak: IPTPB3/4510-214/15-5/PM . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie obowiązku przekwalifikowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku ich zbycia przed upływem roku od momentu oddania ich do użytkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP stanowi z kolei, że składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4. Powyższe oznacza, że grunty oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, jako odpowiednio środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pomimo że nie podlegają amortyzacji, powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, grunty oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowią odpowiednio środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o ile: są używane przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy czym bez znaczenia jest, czy przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP. Należy bowiem zauważyć, że o ile art. 16a oraz art. 16b ustawy o PDOP określają szczegółowe przesłanki, (...)
2016
26
lis

Istota:
W zakresie konieczności dokonania korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zbytych przed upływem jednego roku od ich nabycia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Przewidywany okres używania nabytych składników majątkowych będzie dłuższy niż rok, w związku z tym zostaną one przez Spółkę odpowiednio zakwalifikowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jednocześnie Spółka nie może wykluczyć sytuacji, w której środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne mogą zostać w przyszłości zbyte przed upływem jednego roku od ich nabycia przez Spółkę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy należy dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od danych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji zbytych przed upływem jednego roku od ich nabycia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym brak jest obowiązku korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od danych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, zbytych przed upływem roku od ich nabycia. W ocenie Wnioskodawcy zbycie danych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przed upływem roku od ich nabycia, nie powoduje wstecznego przekwalifikowania tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczenie danych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy planowane było ich używanie przez okres dłuższy niż rok jest w pełni prawidłowe.
2016
26
lis

Istota:
Czy podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla ww. praw metodą liniową?
Jaką wartość początkową dla potrzeb amortyzacji należy przyjąć dla ww. praw?
Jaki jest minimalny okres amortyzacji ww. praw?
Za jaki okres podatnik powinien rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?
Czy wnioskodawca powinien złożyć korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których uprawniony był do dokonywania odpisów amortyzacyjnych a z prawa tego dotychczas nie skorzystał?
Do jakiej wysokości wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Wniosek ten wynika z art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi: ust. 12 - w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. ust. 14a. - przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy". Długość okresu amortyzacji praw ochronnych na znaki towarowe nie została określona w odrębnym przepisie. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy dla amortyzacji ww. praw należy przyjąć co najmniej pięcioletni okres amortyzacji. Przepis art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego (...)
2016
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej oraz w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że prawa, które nie zostały wymienione wprost w tej ustawie jako wartości niematerialne i prawne nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny udział w Prawie na wzór wspólnotowy. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę udziału w Prawie przekroczy 3.500 zł. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Otrzymany tytułem darowizny udział w Prawie Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Otrzymany udział w Prawie Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze powyższe w pierwszej kolejności należy określić, czy udział w Prawie na wzór wspólnotowy spełnia przesłanki uznania go za podlegający amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 ww. ustawy. W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.
2016
5
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stanowiących prawo ochronne do znaku towarowego, nabyte przez spółkę komandytową w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej i w jaki sposób należy ustalić wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji?
Fragment:
Czy Wnioskodawca może rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stanowiących prawo ochronne do znaku towarowego, nabyte przez spółkę komandytową w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej i w jaki sposób należy ustalić wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, może On rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej, stanowiącej prawo ochronne do znaku towarowego, nabytej przez spółkę komandytowa, w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej, natomiast wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa do znaku towarowego dla celów amortyzacji należy ustalić wedle jego wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny. W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ustawy (...)
2016
2
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.