Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

-podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy nabyte prawa do Domen nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, czy wydatek na nabycie praw do Domen powinien zostać uznany na gruncie tej ustawy za koszt pośredni, potrącalny w dacie poniesienia, tj. ujęcia jako koszt w księgach rachunkowych

Fragment:

Jednocześnie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że katalog wartości niematerialnych i prawnych wskazany zarówno w MSR 38, jak również w ustawie o rachunkowości, jest katalogiem otwartym. Tymczasem, jak wskazano powyżej, art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o pdop zawiera zamknięty katalog WNiP na gruncie podatkowym. Tym samym, w praktyce możliwa jest sytuacja, gdzie dane prawo stanowi wartość niematerialną i prawną dla celów rachunkowych i jednocześnie nie stanowi WNiP dla celów pdop. Taka też sytuacja ma, zdaniem Wnioskodawcy, miejsce w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do traktowania praw do domen na gruncie pdop znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych wydawanych w stanach (...)

2018
7
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy:- Prace rozwojowe wskazane we wniosku stanowią prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i jako wartości niematerialne i prawne mogą podlegać amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu ich ujawnienia i wprowadzenia do ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),- w związku z rozpoznaniem wyników Prac rozwojowych, zakończonych w poprzednich okresach rozliczeniowych, jako wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęciem ich amortyzacji, Spółka powinna dokonać korekt kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniach za okresy, w których zostały one pierwotnie rozpoznane (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w Prace rozwojowe stanowią bieżący koszt uzyskania przychodu danego okresu, czy też powinny zwiększać wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Fragment:

Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej mają wpływ na jej koszt wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych. Decydującym kryterium pozwalającym zakwalifikować koszty pracownicze do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej jest bez wątpienia stopień powiązania wydatków na rzecz tych pracowników z wytworzoną wartością niematerialną i prawną. W tym miejscu zauważyć należy, że uregulowania zawarte w art. 16g ust. 4 updop, w odniesieniu do wynagrodzeń bezpośrednio związanych z procesem wytworzenia wartości niematerialnej i prawnej modyfikują ogólną zasadę zaliczania należności związanych ze stosunkiem pracy wynikające z art. 15 ust. 4g updop, do kosztów uzyskania przychodów. Jako przepis szczególny w myśl zasady lex specialis derogat legi generali – ma zatem pierwszeństwo przed ww. zasadami ogólnymi. Zatem, również w tym przypadku zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w Prace rozwojowe powinny zwiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

2018
1
lis

Istota:

1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia?3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.?4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Aby ustalić natomiast w jakim okresie należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP ustalonej w powyżej opisany sposób należy odwołać się do art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie wartości niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W takim przypadku, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów, wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Ustawodawca przewidział również rozwiązanie dla sytuacji, gdy z różnych względów wartości niematerialne i prawne nie zostaną wprowadzone do ewidencji podatkowej w miesiącu ich przekazania do używania. Następuje wówczas tzw. ujawnienie wartości niematerialnych i prawnych.

2018
1
lis

Istota:

1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów?
2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej?
3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Aby ustalić natomiast w jakim okresie należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej WNiP ustalonej w powyżej opisany sposób należy odwołać się do art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie wartości niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W takim przypadku, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów, wartości niematerialne i prawne powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Ustawodawca przewidział również rozwiązanie dla sytuacji, gdy z różnych względów wartości niematerialne i prawne nie zostaną wprowadzone do ewidencji podatkowej w miesiącu ich przekazania do używania. Następuje wówczas tzw. ujawnienie wartości niematerialnych i prawnych.

2018
24
paź

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji licencji na program komputerowy sfinansowanej częściowo z dotacji.

Fragment:

Art. 22f. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (ust. 3). Podatnik jest zatem zobowiązany ustalić dla posiadanej wartości niematerialnej i prawnej jej wartość początkową, która stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Sposób ustalenia wartości początkowej zależy przy tym od drogi nabycia danego składnika majątku. Zgodnie z treścią art. 22g ust. 1 omawianej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: 1) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia; 1a) w razie częściowo (...)

2018
5
wrz

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w art. 16b ust. 1 ww. ustawy, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

Fragment:

Odpisów amortyzacyjnych podatnik dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji. W niniejszej sprawie przyjęcie do używania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku przeprowadzenia Inwestycji nastąpi dopiero w EC. Wtedy bowiem dopiero środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będą kompletne i zdatne do użytku. Zatem, to EC ustali wartość wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16g ust. 4 UPDOP. W ocenie Zainteresowanych, koszty wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych (związanych z realizacją Inwestycji) poniesione przed dniem podziału przez EW, powinny zostać uwzględnione przez EC przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji. Możliwość uwzględnienia kosztów wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, poniesionych przed dniem podziału powstanie dopiero w przypadku wytworzenia kompletnego i zdatnego do używania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

2018
30
sie

Istota:

Dotyczy uznania, że wydatki na nabycie autorskich praw majątkowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu jako odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, do przyjęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednej wartości niematerialnej i prawnej w momencie uznania, że Nowa Platforma nadaje się do gospodarczego używania, w wartości początkowej określonej na podstawie ceny nabycia ogółu autorskich praw majątkowych nabywanych na podstawie zawartych umów.

Fragment:

(...) wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe, Wnioskodawca będzie uprawniony do przyjęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednej wartości niematerialnej i prawnej w momencie uznania, że Nowa Platforma nadaje się do gospodarczego używania, w wartości początkowej określonej na podstawie ceny nabycia ogółu autorskich praw majątkowych nabywanych na podstawie zawartych umów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2018 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania, że wydatki na nabycie autorskich praw majątkowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu jako odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, do przyjęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednej wartości niematerialnej i prawnej w momencie uznania, że Nowa Platforma nadaje się do gospodarczego używania, w wartości początkowej określonej na podstawie ceny nabycia ogółu autorskich praw majątkowych nabywanych na podstawie zawartych umów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: „ Spółka ”) jest jednym z europejskich liderów świadczących usługi IT dla branży transportowej oferującym pakiet innowacyjnych rozwiązań wspomagających i ułatwiających pracę nowoczesnego przewoźnika, spedytora i logistyka.

2018
20
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarowi usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221, ze zm.) - obejmują wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

2018
11
sie

Istota:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej?

Fragment:

Wnioskodawca zakłada, że koszty wyceny rzeczoznawcy zostaną poniesione przed dniem przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oraz wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, w sytuacji gdy zostaną one poniesione przed przyjęciem wartości niematerialnej i prawnej do używania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, powiększą wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej. Zgodnie z 16b ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., zwanej dalej „ ustawą o PDOP ”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu i nadające się (...)

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowania czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca otrzyma wartości niematerialne i prawne, które były dotychczas własnością Sp. j. W zamian Sp. j. nie otrzyma od Wnioskodawcy jakiegokolwiek świadczenia. Przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych nastąpi więc nieodpłatnie. Jednocześnie przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych nastąpi w wyniku likwidacji (rozwiązania) Sp. j., w związku z czym nie można uznać, że przekazanie to związane będzie z działalnością gospodarczą Sp. j. W szczególności przekazanie przez Sp. j. wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy nie będzie miało wpływu na przyszłą sprzedaż Sp. j. w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jej wizerunek, generowane zyski czy odbiór przez kontrahentów. To Wnioskodawca będzie w przyszłości wykorzystywał wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym należy uznać, że czynność przekazania wartości niematerialnych i prawnych w wyniku likwidacji (rozwiązania) Sp. j. wypełnia przesłanki nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. W efekcie przekazanie wartości niematerialnych i prawnych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.