Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 16f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (tzw. jednorazowa amortyzacja). W konsekwencji za prawidłowe uznać należy stanowisko Spółki, w świetle którego za koszty kwalifikowane uznać można zarówno odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w Centrum BR (oczywiście, z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością) oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w Pracach BR przez inne niż Centrum BR jednostki organizacyjne Spółki (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), ale jedynie w części dotyczącej Prac BR.
2017
10
lut

Istota:
Ulga badawczo-rozwojowa
Fragment:
W ramach działalności B+R Spółka wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W zależności od potrzeb Spółki i charakteru danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej: część środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R Spółki wykorzystywana jest przez Spółkę wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, pozostała część środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R Spółki wykorzystywana jest zarówno do działalności B+R, jak i do prowadzonej działalności operacyjnej. W konsekwencji: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez Spółkę wyłącznie w ramach prowadzonej działalności B+R Spółka zamierza w całości zaliczać do Kosztów kwalifikowanych, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez Spółkę częściowo w ramach prowadzonej działalności B+R, Spółka zamierza jedynie częściowo zaliczać do Kosztów kwalifikowanych. W celu ustalenia, jaka część odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych częściowo w ramach prowadzonej działalności B+R powinna zostać zaliczona do Kosztów kwalifikowanych, Spółka zamierza stosować różnego rodzaju klucze alokacji.
2017
7
lut

Istota:
Czy wszystkie koszty wykonywanych usług programistyczno-projektowych przez Podwykonawców, którym zlecono stworzenie kompletnego i w pełni funkcjonalnego produktu (tj. określone koszty usług związanych ze stworzeniem oprogramowania i przekazaniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania), realizowanych w ramach Modelu 2, mogą zostać zaliczone do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Co prawda przepis art. 16g ust. 3 updop, definiując pojęcie ceny nabycia nie nawiązuje wprost do kosztów usługi opracowania nabywanej wartości niematerialnej i prawnej, to należy zaznaczyć, że zgodnie z jego brzmieniem ceną nabycia jest kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem. Jak już zostało wcześniej wspomniane, zgodnie z umową z Podwykonawcą kwota należna zbywcy może obejmować koszt usługi programistycznej dotyczącej wytworzenia oprogramowania oraz koszt przekazania praw autorskich do oprogramowania. Zdaniem Spółki, oba te wydatki stanowią cenę nabycia wartości niematerialnej i prawnej w postaci praw autorskich do oprogramowania komputerowego, w rozumieniu art. 16g ust. 14 w zw. z art. 16g ust. 3 updop. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, koszty wykonywanych usług programistyczno-projektowych przez Podwykonawców, którym zlecono stworzenie kompletnego i w pełni funkcjonalnego produktu (nie tylko wprost określone koszty związane z przekazaniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania), realizowanych w ramach Modelu 2, powinny zostać zaliczone do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
2017
4
lut

Istota:
Odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii
Fragment:
A zatem skoro w przepisie art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii (...) w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), to należy mieć na uwadze rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzony dla celów podatkowych nie zaś ujęcie przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych (ewidencja rachunkowa). W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w momencie rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu AX 4.0 w ewidencji rachunkowej Spółki nie spełnia wszystkich przesłanek umożliwiających zastosowanie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, a jak wskazano powyżej warunki umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii muszą być spełnione kumulatywnie, aby podatnik mógł skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w art. 18b ustawy o CIT. Reasumując w przedstawionym stanie faktycznym – w związku art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu CIT-8 za 2011 r. 50% wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi System AX 4.0.
2017
1
lut

Istota:
Czy prawa ochronne do znaków towarowych Unii Europejskiej, które Spółka nabędzie (zakupi) w przyszłości będą stanowiły podlegające amortyzacji podatkowej wartości niematerialne i prawne, a odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT. Jednocześnie art. 16f ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ich wartości początkowej, którą określa art. 16g ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę nabycia. Przy czym cenę nabycia definiuje się w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia (...)
2016
30
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, jest nieprawidłowe w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej również jako: „ ustawa o PIT ”).
2016
22
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.