Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla ww. praw metodą liniową?
Jaką wartość początkową dla potrzeb amortyzacji należy przyjąć dla ww. praw?
Jaki jest minimalny okres amortyzacji ww. praw?
Za jaki okres podatnik powinien rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?
Czy wnioskodawca powinien złożyć korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których uprawniony był do dokonywania odpisów amortyzacyjnych a z prawa tego dotychczas nie skorzystał?
Do jakiej wysokości wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Wniosek ten wynika z art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi: ust. 12 - w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. ust. 14a. - przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy". Długość okresu amortyzacji praw ochronnych na znaki towarowe nie została określona w odrębnym przepisie. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy dla amortyzacji ww. praw należy przyjąć co najmniej pięcioletni okres amortyzacji. Przepis art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego (...)
2016
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej oraz w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, na nabycie których wydatki rozpoznawane powinny być jako koszt podatkowy w formie odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że prawa, które nie zostały wymienione wprost w tej ustawie jako wartości niematerialne i prawne nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny udział w Prawie na wzór wspólnotowy. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę udziału w Prawie przekroczy 3.500 zł. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Otrzymany tytułem darowizny udział w Prawie Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Otrzymany udział w Prawie Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze powyższe w pierwszej kolejności należy określić, czy udział w Prawie na wzór wspólnotowy spełnia przesłanki uznania go za podlegający amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 ww. ustawy. W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.
2016
5
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stanowiących prawo ochronne do znaku towarowego, nabyte przez spółkę komandytową w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej i w jaki sposób należy ustalić wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji?
Fragment:
Czy Wnioskodawca może rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stanowiących prawo ochronne do znaku towarowego, nabyte przez spółkę komandytową w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej i w jaki sposób należy ustalić wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, może On rozpoznać u siebie koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej, stanowiącej prawo ochronne do znaku towarowego, nabytej przez spółkę komandytowa, w drodze darowizny, w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki komandytowej, natomiast wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa do znaku towarowego dla celów amortyzacji należy ustalić wedle jego wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny. W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ustawy (...)
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o., pełnych odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy dokonywanych od wartości tego składnika majątku wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych (tj. odpisy amortyzacyjne również w części przekazanej pierwotnie w wyniku aportu do SPZOO na kapitał zapasowy SPZOO). Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) „ Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się (...) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej ”. Zgodnie z tym przepisem SPZOO wprowadzi do ewidencji środków trwałych otrzymane aportem prawo ochronne na znak towarowy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT, „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
2016
27
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o., pełnych odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy dokonywanych od wartości tego składnika majątku wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych (tj. odpisy amortyzacyjne również w części przekazanej pierwotnie w wyniku aportu do SPZOO na kapitał zapasowy SPZOO). Zdaniem Wnioskodawczyni, stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) „ Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się (...) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej ”. Zgodnie z tym przepisem SPZOO wprowadzi do ewidencji środków trwałych otrzymane aportem prawo ochronne na znak towarowy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT, „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
2016
27
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK / stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe - stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno - graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16 b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
26
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy powyższego wniosku nie zmienia w żadnym zakresie fakt, iż Wnioskodawca w związku z likwidacją Spółki otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, Przepis art. 16g ust. 12 Ustawy CIT nie rozróżnia bowiem sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako składników przedsiębiorstwa likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako pojedynczych składników majątkowych likwidowanej osoby prawnej lub spółki. Niezależnie zatem od tego, z którą z tych sytuacji mamy do czynienia, wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych likwidowanej osoby prawnej lub spółki podatnik może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, ponieważ amortyzacji podatkowej nie może podlegać przedsiębiorstwo, lecz poszczególne środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w jego skład. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zdaniem Wnioskodawcy zastosowania art. 16g ust. 10b Ustawy CIT. Jak bowiem stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.
2016
20
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy powyższego wniosku nie zmienia w żadnym zakresie fakt, iż Wnioskodawca w związku z likwidacją Spółki otrzyma przedsiębiorstwo Spółki, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, Przepis art. 16g ust. 12 Ustawy CIT nie rozróżnia bowiem sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako składników przedsiębiorstwa likwidowanej osoby prawnej lub spółki oraz sytuacji otrzymania środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych jako pojedynczych składników majątkowych likwidowanej osoby prawnej lub spółki. Niezależnie zatem od tego, z którą z tych sytuacji mamy do czynienia, wartość początkową poszczególnych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych likwidowanej osoby prawnej lub spółki podatnik może ustalić w wysokości wartości rynkowych tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych prawnych, ponieważ amortyzacji podatkowej nie może podlegać przedsiębiorstwo, lecz poszczególne środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w jego skład. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zdaniem Wnioskodawcy zastosowania art. 16g ust. 10b Ustawy CIT. Jak bowiem stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Spółki w momencie przekazania tego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki, nie będą wniesione uprzednio do Spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.
2016
20
lip

Istota:
Zastosowanie 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Na podstawie powyższych przepisów można stwierdzić, że Wnioskodawca, w związku z nabyciem od Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wątłości niematerialnych i prawnych Spółki, będzie zobowiązany do przyjęcia wyceny (wartości początkowej i dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych) oraz metod amortyzacji tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, według przyjętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych od Spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych nie będzie znajdować zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym cała wartość wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.
2016
20
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Na podstawie powyższych przepisów można stwierdzić, że Wnioskodawca, w związku z nabyciem od Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzić będą środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wątłości niematerialnych i prawnych Spółki, będzie zobowiązany do przyjęcia wyceny (wartości początkowej i dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych) oraz metod amortyzacji tych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, według przyjętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, do dokonywania przez niego odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych od Spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych nie będzie znajdować zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT. W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym cała wartość wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.
2016
20
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK / stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe - stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno - graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16 b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
14
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Natomiast w myśl art. 16g ust. 10a ww. ustawy, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego. Zatem w sytuacji, gdy przy aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych składników majątkowych ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z ust. l0a ustawy o CIT (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. 1s pkt l), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.
2016
14
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Natomiast w myśl art. 16g ust. 10a ww. ustawy, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego. Zatem w sytuacji, gdy przy aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych składników majątkowych ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z ust. 10a ustawy o CIT (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. ls pkt 1), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.
2016
14
lip

Istota:
Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Fragment:
Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Natomiast w myśl art. 16g ust. 10a ww. ustawy, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego. Zatem w sytuacji, gdy przy aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych składników majątkowych ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z ust. l0a ustawy o CIT (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. 1s pkt l), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.
2016
14
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.