Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sie

Istota:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej?

Fragment:

Wnioskodawca zakłada, że koszty wyceny rzeczoznawcy zostaną poniesione przed dniem przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oraz wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, w sytuacji gdy zostaną one poniesione przed przyjęciem wartości niematerialnej i prawnej do używania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, powiększą wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej. Zgodnie z 16b ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., zwanej dalej „ ustawą o PDOP ”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu i nadające się (...)

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowania czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca otrzyma wartości niematerialne i prawne, które były dotychczas własnością Sp. j. W zamian Sp. j. nie otrzyma od Wnioskodawcy jakiegokolwiek świadczenia. Przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych nastąpi więc nieodpłatnie. Jednocześnie przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych nastąpi w wyniku likwidacji (rozwiązania) Sp. j., w związku z czym nie można uznać, że przekazanie to związane będzie z działalnością gospodarczą Sp. j. W szczególności przekazanie przez Sp. j. wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy nie będzie miało wpływu na przyszłą sprzedaż Sp. j. w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jej wizerunek, generowane zyski czy odbiór przez kontrahentów. To Wnioskodawca będzie w przyszłości wykorzystywał wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym należy uznać, że czynność przekazania wartości niematerialnych i prawnych w wyniku likwidacji (rozwiązania) Sp. j. wypełnia przesłanki nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. W efekcie przekazanie wartości niematerialnych i prawnych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
28
maj

Istota:

W zakresie:możliwości zaliczenia wydatków na nabycie domen internetowych do pośrednich kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Jednocześnie również definicja wartości niematerialnych i prawnych na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości różni się od definicji tego pojęcia wskazanej w ustawie o PDOP. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o wartościach niematerialnych i prawnych - rozumie się przez to zasadniczo nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Jednocześnie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że katalog wartości niematerialnych i prawnych wskazany zarówno w MSR 38, jak również w ustawie o rachunkowości, jest katalogiem otwartym.

2018
16
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok?

Fragment:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji i wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

2018
20
kwi

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane w związku z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie w takiej części, w jakiej koszty wskazane w art. 18d ust. 2 uCIT, poniesione przez Wnioskodawcę, składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy środek trwały lub wartości niematerialne i prawne nie będą wykorzystywane w dalszej działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy a jedynie zostały wytworzone w wyniku prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę (opis w pkt IV.3 stanu faktycznego) oraz czy w opisanym procesie tworzenia przez Wnioskodawcę nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, prace rozwojowe należy uznać za zakończone w miesiącu (roku) podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o zakończeniu prac rozwojowych albo w miesiącu (roku), w którym Wnioskodawca postanowił przerwać ten proces z uwagi na niecelowość lub nieracjonalność prowadzenia dalszych prac, a wydatki na te prace mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów według jednego ze sposobów określonych w art. 15 ust. 4a uCIT, wybranego odpowiednio przed albo po zakończeniu tych prac.

Fragment:

(...) wartości niematerialnych i prawnych, podlegającą amortyzacji. Przykładowo, jeżeli koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 uCIT, będą stanowiły 60% wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, a resztę stanowić będą koszty niekwalifikowalne do ulgi na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca jako koszty kwalifikowane uznawać będzie 60% odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych za dany rok podatkowy. W ocenie Wnioskodawcy, wybór sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, w szczególności wybór metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie może decydować o możliwości uznania danego kosztu za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a jedynie determinować może moment zaliczenia takiego kosztu do ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami i stanowią wynik prowadzonych prac rozwojowych, w których wykorzystana została dostępna aktualnie wiedza i umiejętności z dziedziny nauki i technologii w celu opracowania, tj. tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, narzędzi i procesów (badanie przez Wnioskodawcę w ramach prac rozwojowych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych).

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dotacji.

Fragment:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...). Zatem w świetle ww. przepisu, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą bezpośrednio stanowić kosztów uzyskania przychodów. Kosztem tym (choć pośrednio), mogą być odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23. Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Z treści powołanego powyżej art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została zwrócona a zatem również poprzez refundację.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw autorskich

Fragment:

(...) wartości niematerialnych i prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Wobec powyższego, Biblioteka stoi na stanowisku, że w zakresie (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie sposobu rozliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przynależących do działalności w zakresie wyrobów medycznych i podlegających wydzieleniu ze Spółki do H.

Fragment:

W takim przypadku amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem podziału będzie kontynuowana zgodnie z przepisami ustawy o CIT i jednocześnie nie dojdzie do jej sztucznego przerwania. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w przypadku opisanym w stanie faktycznym Spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem podziału przez wydzielenie za miesiąc, w którym nastąpił podział (tj. za lipiec 2015 r.). Jednocześnie, H. w lipcu 2015 wprowadziła przejęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i, w konsekwencji, amortyzację podatkową rozpoczęta od sierpnia 2015 r. H. tym samym nie miała możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych za lipiec 2015 r. (w tym miesiącu, amortyzacja podatkowa zostanie rozliczona w Spółce). W świetle powyższego podejścia, nie wystąpi sytuacja, w której odpisy amortyzacyjne od tych samych środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych zostaną ujęte za ten sam okres przez dwa różne podmioty. Z (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku korygowania amortyzacji.

Fragment:

Stosownie do art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składniki majątku, o których mowa w art. 16a16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4. Natomiast zgodnie z art. 16h ust 1 pkt 4 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tym samym w odniesieniu do znaku towarowego, który nie został dotychczas wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może dokonać jego wprowadzenia do ewidencji po dacie, kiedy odkryła, że nie został on do tej pory w tej ewidencji ujawniony. W świetle art. 16h ust. 1 pkt 4 tej ustawy, Spółka jest uprawniona do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tak ujawnionej wartości niematerialnej i prawnej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do przedmiotowego ujawnienia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przekwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych w przypadku ich zbycia przed upływem jednego roku od nabycia oraz korekty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, zbytych przed upływem jednego roku od ich nabycia.

Fragment:

Otrzymane w wyniku aportu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostaną ujęte przez Spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Przewidywany przez Spółkę okres używania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie dłuższy niż rok, jednakże zasadniczo będą one przeznaczone na sprzedaż w dłuższej perspektywie czasowej. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie ustalona w umowie Spółki jako wartość rynkowa, która jest równa wartości nominalnej udziałów wydanych Spółce kapitałowej w zamian za aport. Wnioskodawca, planuje, że co do zasady, co najmniej po upływie roku od wprowadzenia tych składników majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może zbyć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które Spółka otrzyma w wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż dany środek trwały albo wartość niematerialna i prawna zostanie zbyty w formie sprzedaży przed upływem roku od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.