Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania czy Wnioskodawca może wykazać System w ewidencji podatkowej prowadzonej za 2014 r. (tj. według stanu na grudzień 2014 r., czyli analogicznie kiedy System został wykazanyw ewidencji rachunkowej), przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku możliwości dokonania korekty podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres od stycznia 2015 r. do czasu wykrycia zmiany podejścia (tj. ujawnienia danej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji podatkowej)
Fragment:
Późniejszy termin wykazania danej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji podatkowej uznaje się za jej ujawnienie. Moment dokonania ujawnienia wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji jest kluczowy dla ustalenia momentu rozpoczęcia dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, dokonuje się zatem począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości zostały wprowadzone do ewidencji podatkowej. Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, ze ustawodawca w istocie nie zabronił wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji podatkowej w innym terminie (późniejszym) niż w miesiącu przekazania danej wartości niematerialnej i prawnej do używania. Wprowadzenie wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji podatkowej w innym terminie (późniejszym) wiąże się jednak z niemożliwością dokonywania odpisów amortyzacyjnych za okres od dnia rzeczywistego przyjęcia do użytkowania danej wartości niematerialnej i prawnej do momentu rzeczywistego (faktycznego) wprowadzenia jej w ewidencji podatkowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN pojęcie „ wprowadzić ” należy rozumieć m.in. jako « wpisać dane do pamięci komputera».
2017
3
sie

Istota:
W zakresie możliwości wprowadzenia aktywów nabytych na skutek likwidacji do własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a także ustalenia ich wartości początkowej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 updop
Fragment:
Aby Wnioskodawca mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z updop, powinien przyjąć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do używania, co wymaga wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop. Aby móc uczynić zadość ww. wymogowi, Wnioskodawca musi ustalić wartość początkową,w której wprowadzi nabyte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do ewidencji. W ocenie Wnioskodawcy, powinien on zastosować art. 16g. ust. 1 pkt 5 updop, zgodnie z którym w razie otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki Likwidowanej, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 updop, przyjmie on ustaloną przez siebie wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.
2017
6
cze

Istota:
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze połaczenia transgranicznego
Fragment:
Z powyższych przepisów Ordynacji podatkowej i updop wynika, iż aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych we właściwej wysokości dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien wprowadzić do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środki trwałe, których stanie się właścicielem na skutek przejęcia, a następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych tak, jakby to Spółka Przejmowana kontynuowała ich amortyzację. Tym samym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej (co wynika z art. 16g ust. 9 updop). Wnioskodawca będzie również uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z opisanymi wyżej zasadami wyrażonymi w art. 16h ust. 3 updop, tj. będzie kontynuował metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę Przejmowaną. W praktyce oznacza to, że odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Przejmowaną przed przejęciem nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów u Wnioskodawcy, natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane po połączeniu będą mogły być kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej udział w zarejestrowanym znaku towarowym oraz sposobu ustalenia wartości początkowej ww. wartości niematerialnej i prawnej
Fragment:
(...) wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej udział w zarejestrowanym znaku towarowym oraz sposobu ustalenia wartości początkowej ww. wartości niematerialnej i prawnej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej udział w zarejestrowanym znaku towarowym oraz sposobu ustalenia wartości początkowej ww. wartości niematerialnej i prawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jest współwłaścicielem w 37,5 % wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym. Wnioskodawca w związku z wytworzeniem znaku towarowego w postaci utworu wyrażonego w sposób słowno-graficzny oraz jego rejestracją w Urzędzie Patentowym poniósł wydatki odpowiadające jego udziałowi w tym znaku. Wnioskodawca nie jest i nie był czynnym podatnikiem VAT w momencie wytworzenia znaku towarowego.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych częściowo wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. W prowadzonej działalności B+R Spółka wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są przez Spółkę zarówno do działalności B+R, jak i do prowadzonej działalności operacyjnej. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez Spółkę częściowo w prowadzonej działalności B+R, Spółka zamierza w odpowiedniej części zaliczać do Kosztów kwalifikowanych. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych częściowo do działalności B+R w celu ustalenia jaka część odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna zostać zaliczona do Kosztów kwalifikowanych, Spółka zamierza stosować różnego rodzaju klucze alokacji w zależności od charakteru danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej oraz sposobu ich wykorzystywania w działalności B+R.
2017
18
maj

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału oraz obowiązek kontynuowania polityki amortyzacyjnej.
Fragment:
(...) trwałych/wartości niematerialnych i prawnych określonej w stosownej ewidencji podmiotu dzielonego, uwzględnienia dotychczasowej wysokości dokonanych przez podmiot dzielony odpisów amortyzacyjnych, stosowania tej samej metody amortyzacji. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na skutek podziału przez wydzielenie Spółki dojdzie do wydzielenia Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej, która zostanie przeniesiona na rzecz Wnioskodawcy 2 oraz pozostawienia w Spółce Działalności Serwisowej, to Wnioskodawca 2 będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę. W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść art. 16g ust. 9, ust. 18 i ust. 19 oraz 16h ust. 3 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca 2 będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg A. oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez A..
2017
18
maj

Istota:
W zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, zastosowania ulgi na nowe technologie poprzez posiadanie prawa do dysponowania Programami na zasadzie licencji, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji. Z powyższych przepisów wynika, że w ramach podstawy odliczenia wydatków na nowe technologie można uwzględniać jedynie kwoty wydatków, które zostały zapłacone w roku wprowadzenia danej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, bądź w roku poprzedzającym ten rok jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym to podatnik wprowadził nowa technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 updop uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy w projektowanym zdarzeniu przyszłym, pod warunkiem uzyskania opinii jednostki naukowej wspomnianej w dalszej części wniosku, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za lata 2013 i 2014 zgodnie z dyspozycją art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z dyspozycją art. 18b ustawy oznacza, że to przedmiotem wniosku są wydatki ponoszone przez Spółkę: na przestrzeni lat 2012-2014 - w przypadku Oprogramowania wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2013, na przestrzeni lat 2013-2015 - w przypadku Oprogramowania wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2014 . Licencję na używanie programu G. Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku. Spółka potwierdza również, że kwoty wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie opisanych we wniosku licencji, uwzględnionych w ich wartościach początkowych zostały faktycznie zapłacone podmiotom uprawnionym w latach podatkowych, w których oprogramowania te wprowadzano do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w następujących po roku i wprowadzenia do tej ewidencji. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość skorzystania przez niego z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie nowych technologii, uregulowanego w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspomniane w powyższym paragrafie wydatki, które miałyby stanowić podstawę do kalkulacji kwoty odliczenia: zostały poniesione na zakup i wdrożenie poszczególnych stanowiących WNiP licencji na Oprogramowanie, składają się na wartości początkowe Oprogramowania.
2017
11
maj

Istota:
Ustalenie wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa oraz ich amortyzacja
Fragment:
Nie ulega więc wątpliwości, że przepis art. 22g ust. 16 dotyczy każdego z „ osobna ”, „ pojedynczego ” środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne stwierdzić należy, że właściwą metodą określenia łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie wartość wynikająca z art. 22g ust. 14 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 3 i 5 ustawy, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Natomiast, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należy dokonać rozdzielenia łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na poszczególne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w takiej proporcji, w jakiej wartość poszczególnego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, określona w oparciu dane z aktu notarialnego nabycia przedsiębiorstwa pozostaje do łącznej wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 14 pkt 2 ww. ustawy.
2017
11
maj

Istota:
1. Który z podmiotów, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, powinien ująć w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP, za miesiąc, w którym wystąpi podział?
2. Czy Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do kontynuowania metod amortyzacji stosowanych przez Spółkę Dzieloną w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP?
Fragment:
W związku z faktem, że Spółka Przejmująca będzie kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez Spółkę Dzieloną w ramach wydzielanego ZCP, składniki majątku wchodzące w skład tego ZCP zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmującej. Ujęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji przez Spółkę Przejmującą nastąpi na dzień wydzielenia. Przedmiotem niniejszego wniosku jest prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od aktywów będących przedmiotem wydzielenia dokonanych za miesiąc, w którym nastąpi podział oraz potwierdzenie kontynuacji metod amortyzacji stosowanych przez Spółkę Dzieloną w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Który z podmiotów, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, powinien ująć w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP, za miesiąc, w którym wystąpi podział? Czy Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do kontynuowania metod amortyzacji stosowanych przez Spółkę Dzieloną w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP? Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, to Spółka Dzielona ma prawo do ujęcia w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych za miesiąc podziału od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wydzielanego ZCP.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.