Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Wartości niematerialne i prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości niematerialne i prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawa ochronne do znaków towarowych Unii Europejskiej, które Spółka nabędzie (zakupi) w przyszłości będą stanowiły podlegające amortyzacji podatkowej wartości niematerialne i prawne, a odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT. Jednocześnie art. 16f ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ich wartości początkowej, którą określa art. 16g ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę nabycia. Przy czym cenę nabycia definiuje się w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia (...)
2016
30
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, jest nieprawidłowe w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej również jako: „ ustawa o PIT ”).
2016
22
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZT stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe ?
Fragment:
IPPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „ nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o który eh mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403a/12/DK , stwierdził iż „ pomimo braku formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym, czy też Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, niezarejestrowane prawa do znaków towarowych mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2011 r., nr IPPB3/423-219/11-3/PK1 , w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nabywane przez Wnioskodawcę w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych,.graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT”; W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci znaków słowno-graficznych wraz z prawami ze zgłoszenia tych utworów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podlegające amortyzacji podatkowej wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 updop, w związku z czym, czy Wnioskodawca był i nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych praw, jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 - stan faktyczny).
Fragment:
(...) wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”), w związku z czym Wnioskodawca był i nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od ww. praw jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do: art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2016
15
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci znaków słowno-graficznych wraz z prawami ze zgłoszenia tych utworów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podlegające amortyzacji podatkowej wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 updop, w związku z czym, czy Wnioskodawca był i nadal jest uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych praw, jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 – zdarzenie przyszłe).
Fragment:
(...) wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”), w związku z czym Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od ww. praw jako kosztu podatkowego na zasadzie art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do: art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2016
15
gru

Istota:
Zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem przez Spółkę prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz autorskich praw majątkowych do utworów w postaci znaków słowno-graficznych wraz z prawami ze zgłoszenia tych utworów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową tych praw do amortyzacji podatkowej i prawidłowo je amortyzuje.
Fragment:
Stosownie zaś do art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z kolei, zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 i 4 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy. Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjęty przez Spółkę nie jest krótszy niż 24 miesiące (prawa autorskie) oraz 60 miesięcy (znak towarowy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
1. Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, nabycie na mocy darowizny Znaków towarowych oznaczać będzie powstanie po stronie Wnioskodawcy jako obdarowanego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca może uznać nabyte w drodze darowizny Znaki towarowe jako wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji podatkowej w ramach wykonywanej działalności gospodarczej?
3. Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, wartością początkową wartości niematerialnych i prawnych w postaci Znaków towarowych nabytych w drodze darowizny, będzie wartość rynkowa z dnia nabycia, nie większa niż wartość określona w umowie darowizny?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową wartości niematerialnych i prawnych w postaci Znaków towarowych nabytych w drodze darowizny, będzie wartość rynkowa z dnia nabycia, nie większa jednak niż wartość określona w umowie darowizny. Zasady ustalania wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych określa art. 22g ustawy o PIT. Zgodnie z ust. 1 pkt 3 tego przepisu, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. W pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien więc przyjąć jako wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych wartość rynkową przyjętą w umowie darowizny, określoną wcześniej wyceną sporządzoną przez wyspecjalizowany podmiot. Jeżeli natomiast wartość przyjęta w umowie darowizny będzie niższa od wartości rynkowej należy wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych ustalić w wartości określonej w darowiźnie. Zaprezentowane stanowisko jest zgodne (...)
2016
15
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy Spółka jest uprawniona do odliczenia w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Silników do gier wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R.
Fragment:
Tym samym, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o PDOP, Spółka powinna być uprawniona do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, dokonanych w danym roku podatkowym, odpisów amortyzacyjnych od Silników do gier stanowiących wartości niematerialne i prawne, wykorzystywanych do działalności B+R Spółki. Do celów działalności B+R Spółka wykorzystuje bowiem już istniejące i podlegające amortyzacji dla celów podatkowych wartości niematerialne i prawne (tj. Silniki do gier). Bez znaczenia pozostaje w tym zakresie fakt, iż na wartość początkową tych Silników do gier składają się koszty, które zgodnie z art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP również mogły by potencjalnie zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R (np. koszty nabycia usług doradczych i równorzędnych, koszty nabycia materiałów). Zgodnie bowiem z systemową interpretacją postanowień art. 18d ustawy o PDOP należy uznać, iż ust. 3 tego artykułu stanowi lex specialis w stosunku do postanowień zawartych w art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP. W konsekwencji, jeśli Spółka wykorzystuje w swojej działalności B+R wartości niematerialne i prawne, powinna ona zaliczać do Kosztów kwalifikowanych stanowiące koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tych wartości niematerialnych i prawnych, a nie koszty ponoszone w związku z ich wytworzeniem (nawet w przypadku jeśli koszty te mogłyby potencjalnie kwalifikować się jako koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP).
2016
10
gru

Istota:
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy Spółka po przekształceniu będzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Z kolei art. 16h ust. 3 updop stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
(...) wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników. Stosownie natomiast do art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p., w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego. Nie ma przy tym w przepisach u.p.d.o.p. przepisu, który warunkowałby możliwość ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w sposób opisany powyżej, od tego, czy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa został w całości przekazany na kapitał zakładowy, czy też nie.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.