Wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Fragment:

Uznanie przekazywanych towarów za prezent o małej wartości czyni de facto bezprzedmiotowymi rozważania o spełnieniu w danej sytuacji pozostałych przesłanek opodatkowania danej czynności, określonych w punkcie a) i b). Definicję prezentu o małej wartości zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Wyróżnione zostały zatem dwie alternatywne sytuacje, w których możemy mówić o nieodpłatnym wydaniu prezentów o małej wartości. Brak jednak jakichkolwiek podstaw do uznania, że dopiero łączne spełnienie obu przedstawionych w przepisie przesłanek zezwalało na uznanie wydanego towaru za prezent o małej wartości. Co więcej punkt 1 analizowanego przepisu pozwała na uznanie za prezenty o małej wartości towarów niespełniających wymogów określonych w punkcie 2 i odwrotnie.

2013
8
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Fragment:

Definicję prezentu o małej wartości zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, którego brzmienie jest identyczne z brzmieniem w stanie prawnym od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2011 r. Definicję prezentu o małej wartości zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Wyróżnione zostały zatem dwie alternatywne sytuacje, w których możemy mówić o nieodpłatnym wydaniu prezentów o małej wartości. Brak jednak jakichkolwiek podstaw do uznania, że dopiero łączne spełnienie obu przedstawionych w przepisie przesłanek zezwalało na uznanie wydanego towaru za prezent o małej wartości. Co więcej punkt 1 analizowanego przepisu pozwala na uznanie za prezenty o małej wartości towarów niespełniających wymogów określonych w punkcie 2 i odwrotnie.

2013
22
paź

Istota:

W zakresie zastosowania metody proporcjonalnego przyporządkowania wartości działek do ceny obiektów z wykorzystaniem klucza wartościowego oraz proporcjonalnego obliczenia wartości obiektu do wyrażonej procentowo części powierzchni obiektu w sytuacji, gdy na działce znajduje się jedynie część danego obiektu

Fragment:

Następnie należy przyporządkować do danej części Obiektu wartość działki gruntu w proporcji, w jakiej pozostaje wartość tej części Obiektu w wartości wszystkich Obiektów znajdujących na tej działce. Wyliczone cząstkowe wartości poszczególnych działek, z którymi związany jest dany Obiekt należy zsumować, a następnie włączyć tę wartość do podstawy opodatkowania VAT tego Obiektu znajdującego się na tej działce. Prawidłowość opisanej metody potwierdza Minister Finansów — Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2011 r., nr IPPP1/443-705/11-3/ISz , w której organ stwierdził, że: „ gdy przedmiotem sprzedaży jest budynek, budowla usytuowana na dwóch ewidencyjnie wyodrębnionych działkach, wtedy zasadnym jest przyjęcie wartości części Obiektu obliczonej proporcjonalnie do części powierzchni lub długości Obiektu znajdującego się na tej działce, w całej powierzchni lub długości ww. Obiektu, wyrażoną w procentach. ” W dalszej części uzasadnienia organ uznał, że ustalenie wartości danej części Obiektu znajdującego się na konkretnej działce winno w analizowanym przypadku, odbywać się poprzez udział procentowy powierzchni części budynków lub budowli znajdujących się na tej działce ewidencyjnej. Tym samym wyliczenie wartości części Obiektu według udziału powierzchni tej części w całości powierzchni budynku/budowli znajdującego się na kilku działkach wyodrębnionych ewidencyjnie, będzie wyliczeniem poprawnym.

2012
15
lis

Istota:

Czy wyliczona w powyższy sposób kwota podlegająca spłacie do Funduszu Dopłat (oznaczająca wzrost wartości rynkowej przedsięwzięcia częściowo finansowanego przez B i będąca sumą udzielonych przez B preferencji) będzie uznana podatkowym kosztem uzyskania przychodu dotyczącym transakcji odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych?

Fragment:

Spółka zmieniła zadane w pierwotnym wniosku pytania na następujące: Czy wyliczona w powyższy sposób kwota 1.946.625,00 zł (5.762.010,00 zł - 3.815.385,00 zł) podlegająca spłacie do Funduszu Dopłat (oznaczająca wzrost wartości rynkowej przedsięwzięcia częściowo finansowanego przez B) będąca sumą udzielonych przez B preferencji dot. m. in. wysokości oprocentowania udzielanych kredytów) będzie uznana podatkowym kosztem uzyskania przychodu dotyczącym transakcji odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych... oraz Czy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie stanowiła kwota przyrostu wartości rynkowej wkładu własnego Spółki w finansowanym przedsięwzięciu, czyli faktycznie osiągnięty przez Spółkę dochód, według przyjętych założeń kwota 570.562,50 zł (1.688,865,00 zł -1.118.302,50 zł)... W ocenie Spółki: kwota podlegająca spłacie do Funduszu Dopłat jest kosztem i wydatkiem bezzwrotnym i definitywnie poniesionym związanym bezpośrednio z uzyskaniem przychodu ze sprzedaży. Operacja sprzedaży nie byłaby możliwa gdyby Spółka nie przekazała na rachunek B środków uzyskanych od partycypanta najemcy po spłacie wszystkich kosztów i zobowiązań. podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowiłaby kwota przyrostu wartości rynkowej wkładu własnego Spółki w finansowanym przedsięwzięciu, czyli faktycznie osiągnięty przez Spółkę dochód, według przyjętych założeń byłaby to kwota 570.562,50 zł. (1.688.865,00 zł -1.118.302,50 zł), zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012
9
lis

Istota:

W jakiej wartości należy określić wartość początkową Znaków nabytych przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa dla potrzeb amortyzacji podatkowej?

Fragment:

Przy tym, z dniem 1 stycznia 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej, zmianie uległy zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (do Spółki będą miały zastosowanie te nowe zasady). W ramach art. 16g omawianej ustawy, ustalanie wartości początkowej poszczególnych składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa uzyskanych w drodze wkładu niepieniężnego reguluje art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od stycznia 2011 r.). Przepis ten, w zakresie ustalania wartości początkowej odsyła do art. 16g ust. 9 ww. ustawy. Zgodnie z tym ostatnim przepisem - stosując go odpowiednio - w przypadku, nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport. Art. 16g ust. 10a i art. 16g ust. 9 tej ustawy, wprowadzają zasadę kontynuacji wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb amortyzacji. Art. 16g ust. 10a, poprzez odpowiednie zastosowanie art. 16g ust. 9 omawianej ustawy, konkretyzuje, że podatnik otrzymujący aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustala wartość początkową środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego.

2012
1
cze

Istota:

Należy stwierdzić, iż połączenie i ponowny podział działki gruntu dokonywany w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w sytuacji, gdy wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie będzie przekraczała wartości udziału we współwłasności, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed jej zniesieniem nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn, bowiem takie nabycie nie rodzi skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

Wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie będzie przekraczała wartości udziału we współwłasności, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed jej zniesieniem. Pozostali współwłaściciele nieruchomości to ojciec Wnioskodawczyni oraz jego brat i siostra. Reasumując, należy stwierdzić, iż połączenie i ponowny podział działki gruntu dokonywany w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w sytuacji, gdy wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie będzie przekraczała wartości udziału we współwłasności, który przysługiwał Wnioskodawczyni przed jej zniesieniem nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn, bowiem takie nabycie nie rodzi skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Końcowo należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pani, jako występującej z wnioskiem.

2012
12
maj

Istota:

Wskazana w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług łączna wartość przekazanych towarów w kwocie 100 zł, stanowiąca granicę wyłączenia z opodatkowania VAT przekazywanych jednej osobie towarów jest kwotą brutto.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług w art. 7 ust. 4 pkt 1 wskazuje kwotę 100zł jako graniczną wartość przekazanych przez podatnika jednej osobie towarów uprawniającą do kwalifikacji tych towarów jako prezentów małej wartości wyłączonych z opodatkowania podatkiem VAT. Przy ustalaniu limitu wyłączenia z opodatkowania prezentów małej wartości ustawa posługuje się pojęciem „łącznej wartości” jednocześnie nie definiując tego pojęcia w treści ustawy.W związku z faktem, że powyższy przepis nie precyzuje w sposób jednoznaczny w jaki sposób należy ustalać wysokość limitu (100zł) uprawniający do wyłączenia prezentów małej wartości z opodatkowania podatkiem VAT, zdaniem Spółki należy odwołać się do innych przepisów ustawy o VAT posiłkując się wykładnią systemową oraz celowościową tejże ustawy. Bezsprzecznym pozostaje, że celem ustawodawcy jest wyłączenie z opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości, co znajduje wyraz w treści art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Równocześnie ustawodawca w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, w sposób jednoznaczny ustanowił zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań, określając podstawę opodatkowania VAT jako cenę nabycia towarów (bez podatku) a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia określone w momencie dostawy tych towarów. Także definiując prezenty małej wartości, dla których wydań nie jest prowadzona ewidencja, ustawodawca odnosi się do jednostkowej ceny nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia do jednostkowego kosztu wytworzenia w wysokości nieprzekraczającej 10zł.

2011
6
gru

Istota:

CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Fragment:

Zdaniem Spółki, w takim przypadku wartość powyższych składników majątkowych należy ustalić w sposób analogiczny do wyceny wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport. Przenaszalne składniki majątkowe niebędące środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, co do zasady, nie mogą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zatem metodologia wyceny ich wartości początkowej w Spółce, która otrzymała aport powinna przebiegać podobnie, jak ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które są przedmiotem aportu, a nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych podmiotu wnoszącego aport. Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie m In. w metodzie kalkulacji dodatniej wartości firmy na moment wniesienia przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego. Jak wynika z art. 16 ust 2 ustawy o pdop dla potrzeb ustalenia wartości firmy w wartości rynkowej wyceniamy nie tylko środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ale wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład wniesionego (...)

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe zamiany akcji o równiej liczbie i o tej samej wartości.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni dokonując zamiany w 2010r. akcji o równej liczbie i o tej samej wartości wyższej niż wartość emisyjna nabycia jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego za rok 2010 z tytułu zamiany swoich akcji serii B na akcje serii A... Zdaniem wnioskodawczyni, zamiana akcji na inne o tej samej wartości nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Taki obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 604 Kodeksu cywilnego). Umowa zamiany w stosunku do umowy sprzedaży różni się tym, iż w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony do przeniesienia prawa o określonej wartości. Wnioskodawczyni wskazała, że powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem orzecznictwa sądowego czego potwierdzeniem jest wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001r., sygn. akt I SA /Po 2374/00. W ocenie wnioskodawczyni, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o powstaniu przychodu możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do zbycia akcji uzyskanych w zamian za inne akcje o tej samej wartości. W opinii wnioskodawczyni czynność prawna zamiany akcji o tej samej wartości nie niesie w sobie trwałego przysporzenia majątku (wartość rynkowa otrzymanych w wyniku zamiany akcji może ulec zmianie, zwiększyć się lub zmniejszyć), tym samym w momencie zamiany nie powstaje przychód do opodatkowania.

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

Fragment:

Jak stanowi art. 22 ust. 8 powołanej wyżej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do art. 22f ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z treścią art. 22g ust. 12 cytowanej ustawy, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Powyższą zasadę – w myśl art. 22g ust. 14a ww. ustawy – stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Oznacza to, iż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, należy ująć w dokumentacji podatkowej spółki jawnej w wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej.